Hvilke regler gælder for dig, som gerne vil udstille varer foran din erhvervsvirksomhed.

 • Almindelige bestemmelser

  Regulativet gælder på veje, hvor Vejle Kommune er vejbestyrelse. Det gælder dog ikke i de gader, der er omfattet af ”Regulativ for benyttelse af gågaderne i Vejle". Bestemmelsen er affattet i medhør af kapitel 1 og kapitel 11 i ”Lov om offentlige veje” og kapitel 10 i ”Lov om private fællesveje.

  Administration i henhold til vejlovgivning og det kommunale tilsyn varetages af Teknik & Miljø.

  Der ydes ikke nogen form for erstatning ved tilbagekaldelse af tilladelser.

  Nærværende regulativ gælder for de gader, der ikke er gågader. Bestemmelserne 1 a, 1 b, 2 a, 2 i, 2 j, 2 k og 3 i ”Regulativ for benyttelse af gågaderne i Vejle” gælder dog tilsvarende for området omfattet af nærværende regulativ.

 • Bestemmelser for privat brug af offentligt gadeareal

  Erhvervsvirksomheder (detailhandelsforretninger og liberale erhverv), som er beliggende i stueetagen, og som har facade mod gadearealet, kan benytte fortovsarealer til løse udstillingsgenstande. Genstandene skal fjernes uden for den almindelige åbningstid.

  Af hensyn til f.eks. kørestoles passage vil der ikke blive tilladt nogen form for tæpper eller lignende udlagt på fortovsarealer. Et eventuelt ønske om at anbringe en rampe op mod indgange, skal godkendes af Teknik & Miljø.

  Udstillingsgrupper skal umiddelbart opstilles op til facaden.

  Udstillingsgrupper må have en bredde på højst 1 m og må højst have en længde svarende til halvdelen af længden på virksomhedens facade. Længden måles med gadens retning, og bredde måles vinkelret på virksomhedens facade.

  Udstillingerne skal bidrage til en samlet oplevelse af gaderne og må ikke være af "simpel art" som træpaller eller lignende.

  Erhvervsvirksomheder i stueetagen i hjørnejendomme må udstille til begge gader, og udstillingsgruppens længde beregnes efter længden på erhvervsvirksomhedens facade mod de respektive gader efter de ovennævnte bestemmelser.

  Opstillingen af fritstående skilte skal overholde bestemmelserne i "Regulativ for opstilling af fritstående skilte".

  Ansvaret for skader, der eventuelt måtte påføres enten de udstillede genstande, skilte eller forbipasserende som følge af tilstedeværelsen af udstillingsgenstandene eller skiltene, påhviler fuldt ud erhvervsvirksomheden.

 • Påtaleret, tilbagekaldelse eller ændring af tilladelser

  Byrådet er påtaleberettiget, og tilladelser, der er givet i henhold til foranstående, kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning af nogen art.

  Det skal specielt bemærkes, at privates henvendelser vedrørende manglende overholdelse af regulativet skal rettes til og behandles af Teknik & Miljø, Vejle Kommune.

  Overtrædelse af regulativets bestemmelser, vilkår, retningslinjer, tilladelser m.v. kan medføre bødestraf efter bestemmelser i vejlovgivningen, færdselslovgivningen eller politiloven.

 • Revision af regulativet

  Nærværende regulativ tages op til revision, når som helst Byrådet eller politiet ønsker det.

 • Ikrafttræden

  Regulativet træder i kraft den 1. juni 2013.

  Samtidig ophæves ”Regulativ for benyttelse af fortovene til udstilling i Vejle Kommune” vedtaget af Vejle Byråd den 3. maj 2005.

  Vejle Byråd, den 21. august 2013

  Arne Sigtenbjerggaard 
  Borgmester                          /Erik Dahl-Rasmussen 
                                              Teknik & Miljø direktør 
  08.3.13

Sidst opdateret: