Vejle Kommune udbyder i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme køberetter til parceller på Nordholmen.

Typer: Fast ejendom i udbud og grunde

Offentligt udbud

Vejle Kommune inviterer alle interesserede til at deltage i kommunens første udbud i Vejle nye bydel, Ny Rosborg – og dermed få mulighed for at blive en del af en spændende realisering af den først holm – Nordholmen. Vejle Byråds vision om en ny bydel er kendetegnet ved elementerne; fællesskab, byliv, bæredygtighed og klima. Visionen danner rammen for, hvordan Nordholmen kan udvikles, men det bliver op til de udvalgte aktører på Nordholmen at vise, hvordan visionen kan udfoldes her.

Vejle Kommune udbyder køberetten til to delområder (delområde 2 og 4) på Nordholmen, som tilbudsgiverne byder på ved at komme med beskrivelse af deres kompetencer og ideer til, hvordan visionerne for området kan realiseres. Tilbudsgiverne udvælges på grundlag af deres faglige kompetencer, økonomiske ressourcer og deres redegørelse for, hvordan deres projektidé understøtter visionen om fællesskaber, byliv, bæredygtighed og klima. Foruden de to udbudte delområder består Nordholmen af et delområde til en daginstitution og et delområde til almene boliger.

De valgte tilbudsgivere skal i fællesskab og i samarbejde med Vejle Kommune udarbejde en samlet Realiseringsplan for Nordholmen, der også indeholder en udbygningsplan for de enkelte delområder, som køberetten opnås til. Den færdige realiseringsplan forelægges Vejle Kommunes Økonomiudvalg og byråd til endelig godkendelse.

Den godkendte realiseringsplan danner herefter grundlag for endelige købsaftaler for delområderne. Købesummen for delområderne fastsættes som den aktuelle markedspris på grundlag af realiseringsplanen og de forpligtelser, som pålægges de enkelte delområder. Endelige købsaftaler forelægges Vejle kommunes Økonomiudvalg og byråd til godkendelse.

Afgivelse af bud

Tilbud på køberetten til delområderne 2 og 4 afgives skriftligt og som beskrevet nærmere i nedenstående udbudshæfte med vilkår for udbud og tilbudsgivning.

Tilbud skal være Vejle Kommune, att.: Kirsten Sørensen eller Trine Vedel Bang, Juridisk Kontor, Skolegade 1, 7100 Vejle, i hænde senest den 15. november 2021 kl. 12.00.

Tilbud indleveres eller sendes pr. post samt til mail: ksore@vejle.dk eller trive@vejle.dk

Tilbudsgiver kan byde på begge delområder i prioriteret rækkefølge. Hver tilbudsgiver kan kun opnå køberet til ét delområde.

Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud i 12 uger efter tilbudsfristens udløb, da Vejle Byråd skal godkende salget.

Vejle Kommune forbeholder sig ret til at kunne vælge frit mellem alle indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud.

Der gives skriftlig besked til samtlige tilbudsgivere, når Vejle Kommune enten har besluttet sig for at tildele køberet til delområde 2 og 4 eller har valgt at forkaste indkomne tilbud.


Kontakt

For nærmere information om udbuddet bedes du kontakte Kirsten Sørensen på tlf. 76 81 15 27 eller mail: ksore@vejle.dk eller Trine Vedel Bang på tlf. 76 81 15 26 eller trive@vejle.dk

Sidst opdateret: