Vejle Kommune udbyder i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme køberet til et byggefelt på Willy Sørensens Plads 1, Vejle.

Typer: Fast ejendom i udbud og grunde

Vejle Kommune inviterer herved alle interesserede til at deltage i udbud af køberet til et byggefelt ved Willy Sørensens Plads 1, Vejle med krav om at deltage i udarbejdelse af en fælles Udviklings- og bebyggelsesplan for ombygning til kommunens nye bibliotek og kulturhus.

Udbuddet sker i forlængelse af Vejle Byråds beslutning om at skabe et nyt og ambitiøst bibliotek og kulturhus på det nuværende biblioteks placering, som sammen med et nyt byggefelt kan bidrage til synergi og helhed i området ud fra en vision om at skabe et kulturelt kraftcenter med mulighed for at mødes i kendte og nye fællesskaber.

Vejle Kommune udbyder køberetten til et byggefelt på matr.nr. 25b Engene, Vejle Jorder med 2.500 – 5.000 m2 byggeretter til anvendelse til offentlige formål eller liberalt erhverv, som kontorvirksomhed, uddannelser og lignende, jr. lokalplan nr. 1155. Byggefeltet skal placeres inden for en nærmere angivet byggezone på plænen øst for det nuværende bibliotek i retning mod Vestre Engvej og Boulevarden.

Tilbudsgiverne udvælges på grundlag af deres faglige kompetencer og erfaring samt ud fra deres idéoplæg til fælles faciliteter og funktioner med kommunens nye bibliotek og kulturhus. Endvidere indgår tilbudsgivers idéer til samspillet mellem et kommende byggeri og de eksisterende funktioner og faciliteter i nærområdet samt bidrag til udeliv og aktivering af de nære omgivelser.

For at et tilbud kan tages i betragtning som konditionsmæssigt, skal tilbudsgivere opfylde nærmere i udbudsmaterialet beskrevne krav til økonomiske ressourcer og soliditet.
Den valgte tilbudsgiver skal - som en forudsætning for køberettens udnyttelse – sammen med Vejle Kommune udarbejde en fælles Udviklings- og bebyggelsesplan indeholdende rumprogram med fælles faciliteter og funktioner mellem et nyt bibliotek og kulturhus og byggeriet inden for byggezonen. Den valgte tilbudsgiver skal endvidere udarbejde skitseprojekt med arkitektur for eget byggeri.

Udviklingsfasen planlægges igangsat oktober 2023 med forventet politisk behandling af den færdige Udviklings- og bebyggelsesplan samt skitseprojekt i første kvartal 2024. For kommunens del af byggeriet iværksættes herefter en projektkonkurrence, hvorved kommunen vil søge bud på forskellige løsninger for opførelse af bibliotek og kulturhus. Kommunens og den valgte tilbudsgivers byggeri skal tidsmæssigt kunne realiseres uafhængigt af hinanden.

Byrådets godkendelse danner grundlag for udnyttelse af køberetten ved indgåelse af købsaftale. Købesummen for byggeretterne inden for byggefeltet fastsættes til markedsprisen ifølge ejendomsmæglervurdering på købstidspunktet.
Vejle Byråd skal godkende købsaftalen.

Afgivelse af tilbud
Tilbud på køberetten til byggefeltet afgives skriftligt og som beskrevet nærmere i nedenstående udbudsmateriales punkt 4 med krav til tilbudsgivning.

Tilbud skal være Vejle Kommune, JURA, Skolegade 1, 7100 Vejle, att.: Kirsten Sørensen i hænde senest den 18. august 2023. Tilbud indleveres eller sendes pr. post eller mail til ksore@vejle.dk

Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud i 12 uger efter tilbudsfristens udløb, da Vejle Byråd skal godkende tildeling af køberetten.

Vejle Kommune forbeholder sig ret til at kunne vælge frit mellem alle indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud.

Kontakt:
For nærmere information om udbuddet kan chefkonsulent Kirsten Sørensen, JURA, Vejle Kommune kontaktes på tlf. 76 81 15 27 eller mail: ksore@vejle.dk

Bilag
Udbudsmateriale – køberet til byggefelt ved Willy Sørensens Plads 1, Vejle
Lokalplan 1155 for offentligt område ved Vestre Engvej, Vejle

Sidst opdateret: