Her kan du finde info vedr. forventninger til ledere og ledelsesteams, stillingsbeskrivelser samt vores ledelsesgrundlag

Vores forventninger til dig (ledelsesgrundlaget)

 • Forord ved chefen for Dagtilbud

  God ledelse i dagtilbuddene er helt centralt for kvalitet i opgaveløsningen og trivsel og udvikling i den enkelte enhed. Dagtilbudsområdet har derfor i en årrække arbejdet med lederudvikling som et strategisk indsatsområde.

  Vi har siden 2013 haft ledelsesgrundlaget som en fælles referenceramme og et fælles sprog om, hvad god ledelse af et dagtilbud indebærer. Hvad skal lederen have fokus på? Hvilke ledelseskvaliteter er nødvendig for at skabe gode dagtilbud?

  Ledelsesgrundlaget er et udtryk for et ideal og en fælles vision og skal derfor tjene som ledestjerne for den enkelte leder. Det udgør de overordnede krav og forventninger til lederne i dagtilbud, men det er ikke en manual – hertil er ledelsesopgaven for kompleks med mange modsatrettede krav.

  Ledelsesgrundlaget er derfor lavet i respekt for, at der er forskellige måder at gøre tingene på. Den konkrete udmøntning beror på den enkelte leders ledelsesstil og på, hvad der er behov for i det enkelte dagtilbud på det givne tidspunkt. Det er således ikke muligt at have fokus på alle aspekter af sin ledelsesadfærd på en gang, men det er vigtigt, at lederen er bevidst om, hvad der prioriteres og hvorfor.

  Ledelsesgrundlaget er et dialogredskab, der skal understøtte vore kontinuerlige drøftelser og refleksioner om god ledelse. Dette kan foregå mellem forvaltningen og institutionslederne, mellem lederne i kollegial sparring, men også i den enkelte leders egne refleksioner over det personlige lederskab og udvikling af ledelseskompetencer.

  Ledelsesgrundlaget bruges konkret i lederudviklingsforløb, rekruttering og udviklingssamtaler.

  Ledelsesgrundlaget er blevet revideret i 2020. Da der i ledergruppen var stor opbakning til det eksisterende ledelsesgrund, har vi valgt at holde fast i struktur og grundtænkningen i det oprindelige. Lederne er kommet med input til denne version på ledermøder, hvorefter det er færdiggjort i Institutionsrådet.

  I opdateringen er Vejle Kommunes "Ledelse med Vilje" blevet indarbejdet, ligesom der bl.a. er sat mere fokus på det eksterne samarbejde og lederens ansvar
  i forhold til kvaliteten i den pædagogiske praksis.

 • Fundament i ledelsesgrundlaget

  Paradoksledelse – ledelse af modsatrettede hensyn
  Som fundament for ledelsesgrundlaget benyttes den evidensbaserede og international anerkendte organisationsmodel "Competing Values Framework". Modellens pointe er, at enhver organisation skal balancere i et indadrettet (ind i egen organisation) og udadrettet fokus (ud i samfundet og mod kunder/borgere). Samtidig skal der balanceres mellem at være fleksibel (nytænkende og forandringsparat) og fokuseret (stabilitetssøgende). Sammenholdt giver disse dimensioner fire hovedområder, dagtilbuddet skal lykkes med at balancere for at skabe høj kvalitet i opgaveløsningen og god trivsel: Relationer, Fornyelse, Resultater og Stabilitet.

  Hvert område er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt, når der skal skabes høj kvalitet i opgaveløsningen og god trivsel. Lederen må sikre, at der skabes værdi inden for hvert af de fire områder med fokus på kerneopgaven og altid balanceret ift. dagtilbuddets behov. Det betyder, at det i nogle perioder kan være nødvendigt at have mere fokus på et område end et andet.

  Lederne i Dagtilbud har gennem drøftelser defineret konkrete ledelseskvaliteter, der er nødvendige for at lykkes med lederopgaven. Der er herudfra opstillet to typer lederkvaliteter for hvert af de fire områder. Disse udgør ledelsesgrundlaget for Dagtilbud.

  I centrum for figuren er "opgaven", der er omdrejningspunktet for udøvelsen af god ledelse. Opgaven er primært defineret af dagtilbudsloven og delpolitik for dagtilbud "Det er for børn" – og i det ligger, at børnene er de vigtigste i et dagtilbud.

  Sammenfattende skal ledere i Dagtilbud i Vejle Kommune altså lykkes med at balancere i organisatoriske paradokser, hvor der både skal skabes Fornyelse OG samtidig sikres Stabilitet; skabes gode Relationer og trivsel OG samtidig drive dagtilbuddet mod Resultater.

 • Lederadfærden

  Lederadfærd

 • Lederadfærd - Fornyelse

  (Udadvendt og fleksibel)
  Ledere skal løbende sikre, at dagtilbuddet skaber fornyelse.

  Antagelsen er, at det er nødvendigt, at dagtilbuddet konstant udvikler og tilpasser sig for at sikre en høj faglighed og dermed børns trivsel, læring og udvikling.

  Fokus på fornyelse betyder, at dagtilbuddet åbner sig mod omgivelserne og fornyer sig i overensstemmelse med de nyeste krav og tendenser indenfor børne- og familieområdet. Det handler om at opbygge en faglighed og praksis, som imødekommer de nyeste politikker og forskningsresultater.

  Dagtilbuddet kobler sig konstruktivt på udviklingen uden for dagtilbuddet ved at have gode relationer til samarbejdspartnere, hvor I spiller hinanden gode og skaber nye og bedre måder at løse opgaverne på.

  For at skabe fornyelse er følgende ledelseskvaliteter nødvendige: visionær og samskabende.

  Ledelseskvaliteten „visionær“ betyder, at du skal tegne fremtiden og retningen, I som dagtilbud sammen skal stræbe mod. Visionær adfærd indebærer, at du formulerer og  kommunikerer en vision eller en retning, så den er meningsfuld for medarbejdere og forældre. Du lægger en
  strategi for, hvordan I opnår jeres vision, og medtænker politikker inden for dagtilbudsområdet i Vejle Kommune. Du er dristig og ambitiøs i de visioner, du skaber – og har modet til at stå i spidsen for en given retning i institutionen.

  Ledelseskvaliteten „samskabende“ indebærer, at du orienterer dig ud i verden på dagtilbuddets vegne og bruger disse indtryk og den viden, du får fra omgivelserne til at skabe udvikling og fornyelse for dagtilbuddet.

  Du skaber fora og arbejdsmåder, der stimulerer til nytænkning blandt dine medarbejdere, og inddrager medarbejders og samarbejdsparters ideer, så institutionen samlet set får ud viklet kerneopgaven og den pædagogiske praksis. Du er nysgerrig og åben overfor nye idéer og perspektiver, og inviterer f.eks. lederkolleger og andre interessenter til vidensdeling og idéudvikling. Du åbner dagtilbuddet op mod det omkringliggende samfund, du inviterer til samskabelse med andre aktører, og sammen finder I nye veje.

 • Lederadfærd - Resultater

  (Udadvendt og fokuseret)
  Ledere skal løbende sikre, at dagtilbuddet skaber resultater i forhold til lovgivning og formulerede politikker (som f.eks. „Det er for Børn“, læreplanstemaer, personalepolitiske værdier m.m.).

  Antagelsen er, at klarhed om mål og ambitioner er nødvendigt for at sikre en høj faglighed og dermed børns trivsel, læring og udvikling.

  Fokus på resultater betyder, at dagtilbuddet opnår de formulerede mål og visioner til rette tid. De ambitiøse og målrettede indsatser skal resultere i høj kvalitet i den pædagogiske praksis og forældretilfredshed.

  For at skabe resultater er følgende ledelseskvaliteter nødvendige: målfokuseret og vedholdende.

  Ledelseskvaliteten „målfokuseret“ betyder, at du skal ville noget med dagtilbuddet, og du går efter resultater ved at skabe klarhed om mål og kommunikerer dine forventninger ift. opgaverne til dine medarbejdere. Du sætter deadlines for, hvornår målene skal være opnået, og sætter de relevante kompetencer blandt medarbejderne i spil. Du motiverer dine medarbejdere til at nå målene, og du sikrer, at medarbejderne ved, hvordan målene omsættes til praksis. Du fremhæver jeres resultater, fortæller de gode historier og fejrer jeres succeser. Du tydeliggør institutionens mål og resultater for omverdenen.

  Ledelseskvaliteten „vedholdende“ betyder, at du og dit ledelsesteam er tæt på den pædagogiske praksis og tager ansvar for kvaliteten gennem løbende observation og opfølgning. Du laver opfølgninger på de aftaler, der er lavet, og sikrer, at I er på rette vej ift. at nå jeres mål.
  Vedholdende adfærd betyder, at du kan skære igennem og holde fast i dagtilbuddets værdier og mål, samt de mål og værdier der er gældende for dagtilbudsområdet, selv når de udfordres af medarbejderne eller omgivelserne.

  Det betyder også, at du på en ordentlig måde er klar til at tage en konstruktiv konfrontation, når det er nødvendigt for at nå dagtilbuddets fælles mål.

 • Lederadfærd - Stabilitet

  (Indadvendt og fokuseret)
  Ledere skal løbende sikre, at dagtilbuddet er velorganiseret og har høj grad af stabilitet.

  Antagelsen er, at struktur, rutiner og standarder er nødvendige for at sikre en høj faglighed og dermed børns trivsel, læring og udvikling.

  Fokus på stabilitet betyder, at dagtilbuddet har en systematik i arbejdet med de pædagogiske indsatser, og at indsatser og effekter evalueres. Der er klarhed over regler, retningslinjer, arbejdsplaner, funktionsbeskrivelser og
  mødeplaner. I hverdagens uforudsigelighed skabes der overblik og struktur, så stabiliteten bliver genskabt. Strukturen og systematikken understøtter en fleksibel organisation, der gør det muligt at tilgodese børnegruppens aktuelle
  behov og tilpasse og justere de pædagogiske læringsmiljøer løbende.

  For at skabe stabilitet er følgende ledelseskvaliteter nødvendige: Realistisk og strukturerende.

  Ledelseskvaliteten „realistisk“ betyder, at du som leder prioriterer i opgaver og aktiviteter i forhold til dagtilbuddets ressourcer. Det er en forudsætning, at du har fokus på økonomien og sikrer balance mellem forbrug og ressourcer. Du er god til at stikke en finger i jorden og tilpasse
  forandringstempoet, så det sikres, at de ting der er sat i gang, også bliver omsat til konkret praksis, bliver gjort ordentligt og evalueret. Når de vedtagne planer, mål og arbejdsgange udfordres og nye kreative ideer presser sig på, insisterer du på at holde fokus på, at dagligdagen i institutionen også skal fungere. Du er god til at skabe kontinuitet og holde fast i det, der virker.

  Ledelseskvaliteten „strukturerende“ betyder, at du skaber overblik og klarhed over opgaver, roller og forventninger, så medarbejderne kender rammerne for deres ansvar og frihed i opgaveløsningen. Du udarbejder overskuelige planer, skemaer, tidsfordelinger og procedurer, der understøtter, at institutionen er velkørende i den daglige opgaveløsning og drift.
  Den strukturerende tilgang indebærer også, at du løbende evaluerer og følger op på kvaliteten af jeres indsats og organisering med henblik på, at I bliver endnu bedre.

 • Lederadfærd - Relationer

  (Indadvendt og fleksibel)
  Ledere skal løbende sikre, at dagtilbuddet er præget af gode samarbejdsorienterede relationer.

  Antagelsen er, at en teamorienteret kultur præget af godt samarbejde, involvering og engagement er nødvendig for at sikre høj faglighed og dermed børns trivsel, læring og udvikling.

  Fokus på relationer betyder, at medarbejdernes trivsel, motivation og kompetencer er i centrum, så alle spiller hinanden gode og trives i det. Der arbejdes på at styrke samarbejdet blandt medarbejderne og skabe velfungerende teams, der støtter og bruger hinandens kompetencer med fokus på opgaveløsningen og trivsel. Der løftes i flok.

  For at skabe gode  samarbejdsrelationer er følgende  ledelseskvaliteter nødvendige: Involverende og kulturskabende.

  Ledelseskvaliteten „involverende“ betyder, at du fungerer som facilitator af dialoger, hvor medarbejdere har høj grad af indflydelse, og hvor der arbejdes på at skabe fællesskab og ejerskab for opgaven. Du har en empatisk tilgang og evner at spørge og lytte, så medarbejdere og forældre oplever sig set, hørt og anerkendt på de forskellige perspektiver, de kommer med. Du ser medarbejdernes potentialer, giver dem passende ansvar og udviser tillid til, at de kan løse opgaverne. Du går ind i konflikter med tanke om, at det at tage fat om problemerne og få talt om tingene, er den bedste vej til at skabe tilslutning blandt medarbejdere og forældre.

  Ledelseskvaliteten „kulturskabende“ betyder, at du gennem din ledelsesmæssige legitimitet og autoritet får skabt følgeskab i dagtilbuddet. Du går forrest som ansvarlig rollemodel og er bevidst om din funktion og position i forhold til at skabe en kultur for  engagement og arbejdsglæde for medarbejderne og gode samarbejdsrelationer i og udenfor institutionen.

  Du skaber en kultur, hvor der er plads til tvivl, og hvor du bruger tvivlen til at gentænke løsninger og nye muligheder. Du er ordentlig og troværdig, så der er overensstemmelse mellem ord og handling. Fokus er på at få opbygget et bæredygtigt arbejdsfællesskab, hvor gode resultater og høj trivsel påvirker hinanden positivt.

 • Det står vi for

  I Vejle Kommune står vi på tæer for at skabe de bedste rammer for et godt børne- og ungeliv.

  Alle børn og unge er værdifulde og gode til noget – med ressourcer, gåpåmod og masser at byde på. Derfor skal børn og unge være aktive medspillere i deres eget liv – de både kan og vil.

  Vi møder børn og unge med et stort fagligt engagement: Vi er nærværende, tænker i helheder og er ikke bange for at tage ansvar. Tværfaglighed og forebyggelse prioriteres højt – vi skaber gode overgange for børn og unge.

  Vores grundlæggende værdier er Mod, Respekt og Engagement.

  Mod til at tage ansvar og gå ny veje.

  Respekt for hinanden og mødet med hinanden.

  Engagement i børn og unge samt en forpligtelse til at skabe de bedste muligheder, så hver enkelt kan udfolde og udnytte sine potentialer.

Forventninger til ledere, ledelsesteams og medarbejdere

 • Forventninger til lederen

  1. Lederen skal have et strategisk blik og overblik, og sætte tydelige og realistiske mål for institutionen. Lederen skal kunne arbejde systematisk og forbinde strategien med den daglige praksis.

  2. Lederen skal kommunikere strategier og kerneopgave tydeligt, så medarbejderne motiveres fagligt og ved hvordan opgaven skal løses.

  3. Lederen skal skabe følgeskab og spille medledere og medarbejdere gode. Lederen skal sikre et professionelt og bæredygtigt arbejdsfællesskab i institutionen, så kerneopgaven og et godt arbejdsmiljø går hånd i hånd.

  4. Lederen skal være målfokuseret og vedholdende og sikre løbende opfølgning på beslutninger og aftaler i organisationen.
   Lederen skal kunne holde ved og indgå respektfuldt i konstruktive konflikter, hvis aftaler eller beslutninger møder modstand.
  1. Lederen skal have mod til at afprøve nye veje og turde udfordre det vante. Lederen skal være nysgerrig, byde andre perspektiver ind og være åben over for ny læring. Lederen går foran i at skabe en lærings- og evalueringskultur. 
  1. Lederen skal sætte det rigtige hold i en fleksibel organisering og struktur, hvor ressourcerne løbende prioriteres på tværs af institutionen, så de anvendes bedst muligt ift. den fælles opgave og børnegruppens behov.

  2. Lederen skal sikre rammerne for et stærkt ledelsesteam, prioritere mødetid sammen i teamet.
   Lederen skal give de øvrige ledere spillerum og mulighed for af de afprøver og udvikler deres ledelseskompetencer.
 • Forventninger til ledelsesteamet

  1. Ledelsesteamet har fælles ansvar for at drøfte strategiske overvejelser og være et sparringsrum for dagtilbuddets retning og udvikling.
  1. Ledelsesteamet skal samlet gå forrest og være rollemodeller i en kultur, hvor faglighed og kerneopgaven er omdrejningspunkterne i et bæredygtigt arbejdsfællesskab.

  2. Ledelsesteamet skal have faglige drøftelser og sammen have ansvaret for den pædagogiske praksis. Ledelsesteamet skal sikre, at den faglige ledelse har en tæt føling med den daglige praksis. 
  1. Ledelsesteamet skal udgøre et fortroligt ledelsesrum med loyalitet og fælles fodslag både indadtil og udadtil ift. organisationen. Ledelsesteamet har fælles ansvaret for et positivt samarbejde.

  2. Ledelsesteamet skal sikre en tydelig forventningsafstemning omkring roller, opgaveløsning og legitimitet i ledelsesteamet.

  3. Ledelsesteamet skal spille hinanden gode og være bevidste om medlemmernes forskellige kompetencer og perspektiver - og om hvordan de bringes bedst i spil. Når forskellige input, synspunkter og bidrag sættes i spil skabes synergi i samarbejdet i ledelsesteamet.

  4. Ledelsesteamet skal have indsigt i og forståelse for ledelsesopgaverne i dagtilbuddet. Alle i ledelsesteamet skal være ambitiøse i deres ledelsesopgave og skal kunne træde til og være konstituereret på et højere niveau, når der er brug for dette. Ledelsesteamet er et vigtigt udviklingsrum for potentielt kommende institutionsledere.

 • Forventninger til medarbejderen

  1. Medarbejderen skal først og fremmest være engageret i udvikling af det gode dagtilbud for børnene, være optaget af at give alle børn nærvær og omsorg og bidrage til en varm atmosfære. En stærk pædagogisk relationskompetence er helt grundlæggende.

  2. Medarbejderen skal tage ansvar for et godt og udviklende forældresamarbejde,
   Medarbejderen skal møde alle forældre i en gensidig dialog, være imødekommende og anerkende forældrenes perspektiv.

  3. Medarbejderen har et medansvar for at bidrage positivt til den fælles kultur og til et godt og bæredygtigt arbejdsfællesskab – vi har alle et ansvar for at spille hinanden gode.

  4. Medarbejderen skal give udtryk for sine synspunkter i relevante sammenhænge, men også være loyal overfor legitime ledelsesmæssige beslutninger og aftaler i arbejdsfællesskabet.

  5. Medarbejderen skal arbejde professionelt og indgå i en evalueringskultur. Medarbejderen skal kunne give og modtage konstruktiv feedback og anerkendelse, både fra og til kolleger og samarbejdspartnere.
   Medarbejderen skal kunne justere sin pædagogiske praksis efter børnegruppens behov.

  6. Medarbejderen skal være fleksibel og omstillingsparat de behov, som der kaldes på,
   både i dagtilbuddet og som en del af en større helhed i Vejle Kommune. Man kan arbejde i hele institutionen (og kommunen) og i hele åbningstiden, hvis opgaven kræver det.

  7. Medarbejderen skal være fagligt interesserede i pædagogik og børns udvikling og gribe de muligheder, der tilbydes med efteruddannelse, kompetenceudvikling og faglig forberedelse i dagtilbuddet. Pædagogerne og de pædagogiske assistenter har selvfølgelig en særlig forpligtelse til at holde sig fagligt opdaterede.

Stillingsbeskrivelser for pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere

 • Forord

  I Vejle Kommunes daginstitutioner er der primært tre medarbejdergrupper ansat til varetagelse af den pædagogiske opgave med børnene: Pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

  Faggrupperne samarbejder om den fælles opgave og på mange områder er opgaverne og forventningerne sammenfaldende. Det fremgår også af de fælles forventninger nedenfor. Der er dog også punkter, hvor forventningerne adskiller sig i kraft i de tre faggruppers forskellige uddannelsesbaggrund. Dagtilbudsafdelingen har i denne folder beskrevet opgaverne for og forventningerne til de tre faggrupper på et generelt niveau.

  Da institutionerne er forskellige og medarbejderne har forskellige konkrete personlige og faglige kompetencer er det umuligt at lave en beskrivelse, der indeholder alle opgaver og som præcist afgrænser opgaverne for de enkelte faggrupper.

  Dette skal derfor opfattes som grundlæggende minimumsforventninger.

  Formålet med beskrivelsen er at give institutionerne et fælles grundlag for opgavefordeling og samarbejde lokalt.

  Den overordnede beskrivelse kan derved være udgangspunkt for lokale drøftelser og beskrivelser, og den konkrete opgavevaretagelse skal aftales med den lokale ledelse.

  De stigende udfordringer med rekruttering giver anledning til øget fokus på de tre faggruppers rolle. Pædagogerne som går foran i det pædagogiske arbejde og vejleder de øvrige medarbejdere.

  De pædagogiske assistenter som voksende faggruppe, der også bidrager i det faglige. Og pædagogmedhjælperne, der udover samværet med børnene og de praktiske opgaver, skal vejledes fagligt og inspireres til at dygtiggøre sig yderligere.

  Mange pædagogmedhjælpere står foran et valg af uddannelsesvej, og det er oplagt, at de i dagtilbuddet får kendskab til og bliver medinddraget i de pædagogiske overvejelser mv.

 • Alle ansatte

  For alle gælder de generelle forventninger til medarbejdere

  1. Medarbejderen skal først og fremmest være engageret i udvikling af det gode dagtilbud for børnene, være optaget af at give alle børn nærvær og omsorg og bidrage til en varm atmosfære. En stærk pædagogisk relationskompetence er helt grundlæggende.

  2. Medarbejderen skal tage ansvar for et godt og udviklende forældresamarbejde, Medarbejderen skal møde alle forældre i en gensidig dialog, være imødekommende og anerkende forældrenes perspektiv.

  3. Medarbejderen har et medansvar for at bidrage positivt til den fælles kultur og til et godt og bæredygtigt arbejdsfællesskab – vi har alle et ansvar for at spille hinanden gode.

  4. Medarbejderen skal give udtryk for sine synspunkter i relevante sammenhænge, men også være loyal overfor legitime ledelsesmæssige beslutninger og aftaler i arbejdsfællesskabet.

  5. Medarbejderen skal arbejde professionelt og indgå i en evalueringskultur. Medarbejderen skal kunne give og modtage konstruktiv feedback og anerkendelse, både fra og til kolleger og samarbejdspartnere. Medarbejderen skal kunne justere sin pædagogiske praksis efter børnegruppens behov.

  6. Medarbejderen skal være fleksibel og omstillingsparat ift. de behov, som der kaldes på, både i dagtilbuddet og som en del af en større helhed i Vejle Kommune. Man kan arbejde i hele institutionen (og kommunen) og i hele åbningstiden, hvis opgaven kræver det.

  7. Medarbejderen skal være fagligt interesserede i pædagogik og børns udvikling og gribe de muligheder, der tilbydes med efteruddannelse, kompetenceudvikling og faglig forberedelse i dagtilbuddet.

 • Pædagoger

  Det pædagogiske arbejde

  • Du har høj faglig viden om børns udvikling og det pædagogiske arbejde, som du aktivt holder opdateret
  • Du anvender din viden og professionelle dømmekraft til at træffe faglige begrundede beslutninger
  • Du kan påtage dig det pædagogfaglige lederskab for at skabe og understøtte inkluderende lege- og læringsmiljøer i overensstemmelse med pædagogiske læreplaner, herunder kunne instruere og vejlede kolleger
  • Du kan aktivt deltage i børns lege og inspirere til legens udvidelse og udfoldelse
  • Du kan have det overordnede ansvar for en gruppe og konkrete børns trivsel
  • Du arbejder systematisk med dokumentation og evaluering og kan have hovedansvaret for indsatsen ift. børn med særlige behov
  • Du kan skabe sammenhæng mellem pædagogiske mål og aktiviteter

  Samarbejde og relationer

  • Du kan danne nærværende relationer til børn med udgangspunkt i barnets perspektiv, anerkendelse og aktiv deltagelse
  • Du samarbejder professionelt med kolleger i egen daginstitution med fokus på barnet/børnegruppen
  • Du samarbejder professionelt med eksterne tværfaglige samarbejdspartnere med udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats omkring et barn eller en børnegruppe
  • Du skaber en god relation og opbygger tillid i forældresamarbejdet, så der kan udveksles særlig viden om barnet 
  • Du kan justere børns samspil/relationer/interaktioner

  Mål

  • Du kan arbejde efter og bidrage til udarbejdelsen af faglig opstillede mål
  • Du kan benytte pædagogiske metoder og IT-systemer til indsamling af data
  • Du kan i samarbejde med kolleger analysere og bruge data til pædagogisk udvikling af praksis

  Kommunikation

  • Du kan kommunikere anerkendende mundtligt, skriftligt og digitalt
  • Du er bevidst om at mimik, tonefald og toneleje indgår i det nonverbale samspil med andre
  • Du kan formidle og begrunde pædagogisk praksis, afstemt med om modtageren er børn, forældre eller kolleger
  • Du kan give og modtage faglig begrundende perspektiver og feedback på en konstruktiv og professionel måde
 • Pædagogiske assistenter

  Det pædagogiske arbejde

  • Du har faglig viden om børns udvikling og det pædagogiske arbejde, som du aktivt holder opdateret
  • Du anvender din viden og professionelle dømmekraft til at træffe faglige begrundede beslutninger
  • Du kan etablere og understøtte inkluderende lege- og læringsmiljøer i overensstemmelse med pædagogiske læreplaner
  • Du kan aktivt deltage i børns lege og inspirere til legens udvidelse og udfoldelse
  • Du kan have ansvar for en gruppe børn og konkrete børns trivsel
  • Du kan arbejde med dokumentation og evaluering
  • Du kan skabe sammenhæng mellem pædagogiske mål og aktiviteter

  Samarbejde og relationer

  • Du kan danne nærværende relationer til børn med udgangspunkt i barnets perspektiv, anerkendelse og aktiv deltagelse
  • Du samarbejder professionelt med kolleger i egen daginstitution med fokus på barnet/børnegruppen
  • Du bidrager til professionelt, tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Du samarbejder anerkendende og udbytterigt med forældre
  • Du kan justere børns samspil/relationer/interaktioner

  Mål

  • Du kan arbejde efter og bidrage til udarbejdelsen af faglig opstillede mål
  • Du kan benytte pædagogiske metoder og IT-systemer til indsamling af data
  • Du kan i samarbejde med kolleger analysere og bruge data til pædagogisk udvikling af praksis

  Kommunikation

  • Du er bevidst om at mimik, tonefald og toneleje indgår i det nonverbale samspil med andre
  • Du kan formidle og begrunde pædagogisk praksis, afstemt med om modtageren er børn, forældre eller kolleger
  • Du kan give og modtage faglig begrundende perspektiver og feedback på en konstruktiv og professionel måde

   

 • Pædagogmedhjælpere

  Det pædagogiske arbejde

  • Du er nysgerrig på det pædagogiske arbejde og ser medhjælperstillingen som en mulighed for og springbræt til yderligere dygtiggørelse
  • Du understøtter inkluderende lege- og læringsmiljøer i overensstemmelse med pædagogiske læreplaner
  • Du kan aktivt deltage i børns lege og inspirere til legens udvidelse og udfoldelse
  • Du kan afhængig af erfaring have ansvar for en gruppe børn periodevis
  • Du kan i samarbejde med kolleger arbejde med elementer af dokumentation og evaluering
  • Du kan afhængig af erfaring påtage dig pædagogfaglige opgaver i et afgrænset omfang

  Samarbejde og relationer

  • Du kan danne nærværende relationer til børn med udgangspunkt i barnets perspektiv, anerkendelse og aktiv deltagelse
  • Du samarbejder med kolleger i egen daginstitution med fokus på barnet/børnegruppen
  • Du indgår i den faglige dialog og tager konstruktivt imod de uddannede kollegers faglige input
  • Du understøtter det gode og tætte forældresamarbejde
  • Du skal kunne påtage dig praktiske opgaver i højere grad end det uddannede personale

  Mål

  • Du kan arbejde efter opstillede mål
  • Du kan understøtte pædagogisk udvikling af praksis

  Kommunikation

  • Du kan kommunikere anerkendende mundtligt
  • Du er bevidst om at mimik, tonefald og toneleje indgår i det nonverbale samspil med andre
  • Du kan formidle pædagogisk praksis, afstemt med om modtageren er børn, forældre eller kolleger

   

   

Sidst opdateret: