Antallet af smittede med corona stiger - læs mere om bl.a. test


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Bud­get­tet for­delt på om­råder

Sådan fordeler kommunens udgifter sig på forskellige områder.

Kommunens budget forvaltes i praksis af en række politiske udvalg, der hver har deres ansvarsområder.  I nedestående kan du se et overblik over, hvilke områder de forskellige udvalg er ansvarlige for, og hvordan der er budgetteret på dem. 

 • Gældende for 2020

 • Teknisk udvalg

  Udvalgets opgaver kan opdeles i følgende områder:

  • Byudvikling
  • Vej-og parkdrift
  • Anlægsopgaver og infrastruktur
  • Kollektiv trafik
  • Bygge-og boligforhold
  • Lokalplanlægning
  • Kommunale ejendomme
  • Støttet byggeri

   

  Teknisk udvalgs andel af budgettet i overblik: 

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Drift - overførselsudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Anlæg og Infrastruktur

  3.256

   

   

  Vej og Park

  122.009

   

   

  Kollektiv Trafik

  61.722

   

   

  Vintertjeneste

  18.627

   

   

  Ydelsesstøtte og byrum

  6.605

   

   

  Puljer

  2.904

   

   

  Netto budget i alt, Teknisk Udv.

  215.123

  Netto budget i alt, Teknisk Udv.

  0

  Trekantsområdets Brandvæsen bidrag

  21.853

   

  0

  Netto budget i alt

  236.976

  Netto budget i alt

  0

 • Natur- og Miljøudvalget

  Udvalgets opgaver er delt på to politikområder; hhv. det skattefinansierede område og det bruger-finansierede område.

  Det skattefinansierede område

  • Vejle Kommune løser en række myndigheds-opgaver vedr. naturarealer, søer, vandløb og kystvande, landbrug, dambrug, varmeforsy-ning, grundvand, spildevand, jordforurening, tilsyn med industrivirksomheder, bygge- og anlægsarbejder, energi og klima.
  • Green Network, som er et videns- og trænings-center, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og vækst.
  • Økolariet er et nationalt viden- og oplevelses-center til fremme af bæredygtige beslutninger. Økolariet er udpeget som videnspædagogisk center af Undervisningsministeriet.
   Vejle Kommune ejer og driver tillige en række skov-, strand- og naturarealer til rekreative for-mål.

   

  Det brugerfinansierede område

  • Den overordnede opgave inden for det bruger-finansierede område er drift og anlæg af af-faldssystemerne i Vejle Kommune.
  • Kommunen skal helt eller delvis tage hånd om ca. 115.000 borgere og ca. 13.300 virksom-heders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer AffaldGen-brug ca. 107.000 tons affald om året. Heraf står husholdninger for ca. 92 % og erhvervene for ca. 8 %.

   

  Udvalgs andel af budgettet i overblik:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Drift – brugerfinansieret område

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Natur- og Friluftsliv

  11.673

  AffaldGenbrug

  -10.462

  Miljøprojektet

  1.373

  Spildevandsanlæg

  -3.108

  Landbrug og Vand

  6.095

   

   

  Industri, jordforurening, jordflytning

  342

   

   

  Klima

  1.372

   

   

  Økolariet

  5.572

   

   

  Grønt forum

  845

   

   

  Skadedyr

  94

   

   

  Puljer

  158

   

   

  Netto budget i alt

  27.524

  Netto budget i alt

  -13.570

 • Børne- og Familieudvalget

  Børne- og Familieudvalgets opgaver falder inden-for 3 områder.

  Uddannelse og Læring: Folkeskoler, skolefri-tidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber, elevbefordring, specialundervisning, bidrag til privat- og efterskoler, skolebiblioteker, Ungdom-mens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen, Center for specialundervisning for voksne (CSV), Skole, Social- og Politisamarbejde (SSP), Net-værkslokomotivet, Videnscenter for Integration (VIFIN), internationale projekter, sprogundervis-ningstilbud til udlændinge samt boligsocialt og integrationsfremmende arbejde.

  Dagtilbudsafdelingen: Dagpleje, daginstitutio-ner, private institutioner, privat børnepasning, fripladser og søskendetilskud samt særlige dag-tilbud og åbne pædagogiske tilbud.

  Familie- og Forebyggelse: Plejefamilier og op-holdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgn-institutioner, udgifter til sikrede afdelinger, Tvær-faglig center for børn og unge, samt den kommu-nale sundhedstjeneste/sundhedspleje.

  Alle udgifter er serviceudgifter på nær sprog-undervisningstilbud samt hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved for-sørgelse af handicappede børn i hjemmet.

  Udvalgs andel af budgettet i overblik:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Drift - overførselsudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Dagtilbud

  502.444

  Sociale formål

  11.816

  Uddannelse og læring

  1.181.533

  Sprogcenter Vejle

  -2.386

  Familie og forebyggelse

  296.125

   

   

  Fælles

  12.408

   

   

  Netto budget i alt

  1.992.510

  Netto budget i alt

  9.430

   

 • Seniorudvalget

  Seniorudvalget arbejder primært med pleje og om-sorg til kommunens borgere over 65 år.
  Aktiviteterne og indsatserne ydes efter Service-loven og Sundhedsloven og omfatter bl.a.:

  • Personlig og praktisk hjælp
  • Sygepleje
  • Træning og genoptræning
  • Pleje og omsorg i plejecentre
  • Aktivitetscentre og cafeer
  • Madservice
  • Hjælpemidler

   

  De fleste indsatser bliver leveret til borgerne efter en individuel visitation fra Myndighed.

  Udvalgs andel af budgettet i overblik:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.) i 2020 P/L

  Drift - overførselsudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Fællesområde, §18 og it

  18.262

   

   

  Senior og uddannelse

  25.311

   

   

  Pleje og omsorg

  697.490

   

   

  Betalinger for botilbud

  17.232

   

   

  Hjælpemidler og plejevederlag

  30.701

   

   

  Budgetforlig netto

  13.297

   

   

  Lov- og cirkulæreprogram 2020-2023

  4.095

   

   

  Nettobudget i alt

  806.388

  Netto budget i alt

  0

 • Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

  Udvalgets opgaveområder

  Tværgående samarbejde om Sundhed:

  • Sundhedsaftalen med Region Syddanmark
  • Samarbejde med almen praksis, fysiotera-peuter m.m.
  • Medfinansiering af sundhedsydelser


  Rehabilitering:

  • Genoptræning og træning
  • Sundhedskurser for borgere med kroniske sygdomme
  • Kurser for borgere med stress
  • Kræftrehabilitering
  • Vederlagsfri fysioterapi
  • Sundhedsindsatser for sygemeldte borgere


  Den kommunale tandpleje: 

  • Børne- og ungdomstandpleje
   • Fremme af tandsundhed
   • Tandbehandlinger
  • Tandregulering
  • Voksentandpleje: Omsorgstandpleje og specialtandpleje


  Sundhedsfremme og Forebyggelse:

  • Samarbejde om sundhed på tværs af forvalt-ningerne
  • SPOR18: Åben rådgivning for unge, der ikke trives mentalt
  • Forebyggelse af rygestart
  • Forebyggelse af overvægt
  • Forebyggende hjemmebesøg


  Udvalgets andel af driftsbudgettet:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Drift - overførselsudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Sundhedsøkonomi

  435.896

   

   

  Rehabilitering: Patientrettet forebyggelse og genoptræning

  43.330

   

   

  Den kommunale tandpleje

  42.157

   

   

  Sundhedsfremme og Forebyggelse

  32.820

   

   

  Netto budget i alt

  554.203

  Netto budget i alt

  0

 • Voksenudvalget

  Voksenudvalget har ansvaret for ydelser og tilbud til borgere mellem 18 og 65 år.

  Aktiviteterne og indsatserne ydes efter Serviceloven og omfatter bl.a.: Drift af botilbud med døgndækning og dag-tilbud, herunder aktivitets- og væresteder til borg-ere med handicap eller psykisk sårbare, støtte i eget hjem til borgere med handicap, psykisk sår-bare og socialt udsatte, tilskud til drift af sociale tilbud, handicapkompenserende ydelser og hjælpemidler mv.

  Voksenudvalget har også budgetansvaret for Ser-vicelovens §100, tilskud til voksne handicappede, som betegnes som overførselsudgifter.

  Udvalgets andel af driftsbudgettet:

  Drift – serviceudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Drift – overførselsudgifter

  Budget 2020

  (1.000 kr.)

  Handicap

  348.371

   

   

  Social/Psykiatri, herunder CSR

  133.235

   

   

  Misbrug

  21.097

   

   

  Myndighed

  229.834

  Tilskud til voksne handicappede

  3.171

  Øvrige

  37.845

   

   

  Refusioner

  -17.863

   

   

  Indtægter mellem kommunale

  -292.493

   

   

  Budgetforlig netto

  22.939

   

   

  Lov- og cirkulæreprogram 2020-2023

  8

   

   

  Netto budget i alt

  482.973

  Netto budget i alt

  3.171

 • Arbejdsmarkedsudvalget

  Arbejdsmarkedsudvalgets område er Arbejds-markedsområdet, som omfatter både indsats samt udbetaling af de fleste ydelser.

  Udvalget har endvidere ansvaret for Borgerser-vice.

  Jobcentret: Beskæftigelsesindsats for disse mål-grupper:

  • Forsikrede ledige
  • Ikke-forsikrede ledige
  • Sygemeldte
  • Borgere, der er visiteret til fleksjob
  • Førtidspensionister
  • Revalidender
  • Selvforsørgende borgere, der ønsker vej-ledning
  • Aktive tilbud til borgere

  Desuden varetager jobcentret rekrutterings-, opkvalificerings og vejledningsindsats for kommunens virksomheder.

  Alle bevillinger og udbetalinger til borgere.

  Udvalgets andel af driftsbudgettet:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Drift – overførselsudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Produktionsskoler

  2.427

  Kontanthjælp og revalidering

  174.119

  Jobtræning

  317

  Sygedagpenge

  112.179

  Flekspulje

  4.919

  Førtidspension

  461.570

  Særlig indsats på sygedagpengeområdet

  3.689

  Forsikrede ledige

  145.607

  Begravelseshjælp

  2.701

  Fleksjob & ledighedsydelse, ydelse

  197.900

  FGU

  14.082

  Boligstøtte

  102.465

  Andet

  8.731

  Ressourceforløb og jobafklaring, ydelse

  139.429

   

   

  Andet

  179.548

  Netto budget i alt

  36.866

  Netto budget i alt

  1.512.817

 • Kultur- og Idrætsudvalget

  Udvalgets hovedopgaver

  • Idrætsområdet
  • Vejle Bibliotekerne
  • Byhistorisk Arkiv
  • Musikskolen
  • Folkeoplysningsområdet
  • Vejle Musikteater
  • VejleMuseerne

  Der er to statsanerkendte museer i Vejle Kom-mune: Give-Egnens Museum og VejleMuseerne.

  Kongernes Jelling drives af Nationalmuseet.

  Bygningen og DGI Huset Vejle drives af eksterne erhvervsdrivende fonde.


  Udvalgets andel af driftsbudgettet:

  Drift - serviceudgifter

   

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Drift - overførselsudgifter

   

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Idrætsområdet

  41.686

   

   

  Biblioteksområdet

  43.629

   

   

  Byhistorisk Arkiv

  1.461

   

   

  VejleMuseerne

  10.354

   

   

  Musikskoleområdet

  9.119

   

   

  Folkeoplysningsområdet

  16.450

   

   

  Vejle Musikteater

  7.962

   

   

  Projekter og Events

  4.283

   

   

  Udenfor pengeposer

  26.533

   

   

  Nettobudget i alt

  161.477

  Nettobudget i alt

  0

 • Økonomiudvalget

  Økonomiudvalgets primære opgaver er:

  • At koordinere og sørge for kommunens øko-nomiske planlægning.
  • At varetage forvaltningen af løn- og perso-naleforhold inden for samtlige kommunens administrationsområder.
  • Arbejdsmiljø og trivsel for medarbejdere an-sat i kommunen.
  • At sikre udarbejdelse af helhedsorienterede struktur- og planlægningsindsatser.
  • At varetage kommunens køb og salg af jord og ejendomme.
  • At administrere en række af kommunens bo-lig- og erhvervslejemål samt administration af rådhuse og administrationsbygninger med tilhørende anlæg.
  • At varetage erhvervs-, detail- og turisme-mæssige hensyn herunder kommunens er-hvervspolitik.
  • At skabe og udvikle relationer til Vækstfora, Trekantområdet Danmark og andre samar-bejdsorganer, lokalt, regionalt og nationalt.
  • Ansvar for kommunens integrationsindsats.
  • Projektering og udførelse af bygge- og an-lægsarbejder inden for udvalgets område, herunder store tværgående projekter som eksempelvis Lystbådehavnen.

   

  Økonomiudvalget har i særlig grad karakter af at være tværgående i opgavevaretagelsen. Foruden kommunaldirektørens fem stabe har udvalget fem andre administrative områder: Teknik- og Miljø, Børn og Unge, Velfærd, Kultur- og Idræt samt Økonomi-, Arbejdsmarked- og Sundhed.

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2020
  (1.000 kr.)

  Drift - overførselsudgifter

  Budget2020
  (1.000 kr.)

  Kommunalbestyrelse m.v.

  14.731

  Kommunalbestyrelse m.v.

  0

  Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*

  735.576

  Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)

  604

  Tværgående udviklingsinitiativer

  19.072

  Tværgående udviklingsinitiativer

  0

  Jordforsyning og faste ejendomme

  -78.732

  Jordforsyning og faste ejendomme

  0

  Netto budget i alt

  690.647

  Netto budget i alt

  604

Se vores seneste budget her

Sidst opdateret: 11. september 2020