Sådan fordeler kommunens udgifter sig på forskellige områder.

Kommunens budget forvaltes i praksis af en række politiske udvalg, der hver har deres ansvarsområder.  I nedestående kan du se et overblik over, hvilke områder de forskellige udvalg er ansvarlige for, og hvordan der er budgetteret på dem. 

Gældende for 2021

 • Teknisk udvalg

  Udvalget beskæftiger sig overordnet med drift og vedligeholdelse af kommunes veje og parker samt infrastruktur og trafikplanlægning.

  Udvalget betaler også driftsbidrag til Sydtrafik og Trekant Brand.

  Derudover står udvalget for byudvikling, bygge- og boligforhold, lokalplanlægning samt kommunale ejendomme. 

  Teknisk udvalgs andel af budgettet i overblik: 

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Vej og Park

  109.331

  Vintertjeneste

  18.091

  Infrastruktur og trafikplanlægning

  3.281

  Kollektiv trafik

  58.178

  Trekantsområdets Brandvæsen bidrag

  22.215

  Byfornyelse og byrum

  7.147

  Puljer

  8.650

  Netto budget i alt

  226.893

 • Natur- og Miljøudvalget

  Natur- og Miljøudvalget varetager to politikom- råder; det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område.

  Det skattefinansierede område:

  Det skattefinansierede område varetager opgaver inden for naturområder, videnscentret Økolariet samt myndighedsopgaver.

  Vejle Kommune ejer og driver en række skov-, strand- og naturarealer til rekreative formål. Hertil løser kommunen en række myndighedsopgaver, der blandt andet vedrører søer, vandløb, kyst- vande, landbrug, dambrug, varmeforsyning, grundvand, spildevand, jordforurening, tilsyn med industrivirksomheder, naturarealer, energi og klima.

  Økolariet er et nationalt videns- og oplevelses- center til fremme af bæredygtige beslutninger. Målgruppen er både skoleklasser og almindelige borgere. Økolariet er udpeget som VidensPædago- gisk AktivitetsCenter (VPAC) af Undervisnings- ministeriet. 

  Det brugerfinansierede område:

  Den primære opgave, der varetages inden for det brugerfinansierede område, er drift og anlæg af affaldssystemerne i Vejle Kommune.

  AffaldGenbrug håndterer affald for alle kommu- nens borgere og virksomheder.

  Udvalgs andel af budgettet i overblik:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Drift    brugerfinansieret område

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Natur- og Friluftsliv

  10.568

  AffaldGenbrug

  -10.336

  Miljøprojektet

  1.414

  Spildevandsanlæg

  -3.127

  Landbrug og Vand

  6.213

   

  Industri, jordforurening,

  jordflytning

  278

   

  Klima

  1.393

   

  Økolariet

  5.677

   

  Grønt forum

  858

   

  Skadedyr

  74

   

  Puljer

  2.124

   

  Erhvervsaffaldsgebyr

  1.051

   

  Netto budget i alt

  29.651

  Netto budget i alt

  -13.463

 • Børne- og Familieudvalget

  Børne- og Familieudvalgets opgaver falder inden- for 3 områder.

  Uddannelse & Læring: Folkeskoler, skolefri- tidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber, elevbefordring, specialundervisning, bidrag til privat- og efterskoler, pædagogisk læringscentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdoms- skolen, Center for specialundervisning for voksne (CSV), Skole, Social- og Politisamarbejde (SSP), Videnscenter for Integration (VIFIN), internatio- nale projekter samt sprogundervisningstilbud til udlændinge.

  Dagtilbudsafdelingen: Dagpleje, daginstitu- tioner, private institutioner, privat børnepasning, fripladser og søskende tilskud samt særlige dag- tilbud og åbne pædagogiske tilbud.

  Familie- og Forebyggelse: Plejefamilier og op- holdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgn- institutioner, udgifter til sikrede afdelinger, Tvær- faglig center for børn og unge, samt den kommu- nale sundhedstjeneste/sundhedspleje.

  Alle udgifter er serviceudgifter på nær sprog- undervisningstilbud, samt hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved for- sørgelse af handicappede børn i hjemmet.

  Udvalgs andel af budgettet i overblik:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Drift - overførselsudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Dagtilbud

  525.236

  Sociale formål

  11.997

  Uddannelse og læring

  1.202.518

  Sprogcenter Vejle

  -2.329

  Familie og forebyggelse

  302.780

   

  Fælles

  -6.778

   

  Netto budget i alt

  2.023.756

  Netto budget i alt

  9.668

 • Seniorudvalget

  Udvalget beskæftiger sig med hjemmepleje, hjem- mesygepleje og plejehjem samt boligydelse og æl- dreboliger.

  Seniorudvalgets opgaver er pleje og omsorg til kommunens borgere over 65 år og fald- er inden for tre områder.

  Senior: Personlig og praktisk hjælp, plejehjem, sygepleje, aktivitetscentre, caféer, madservice, træning og genoptræning.

  Myndighed: Håndtering, udlevering og service- ring af hjælpemidler. Aktiviteter og indsatser ydes efter Serviceloven og Sundhedsloven, og de fleste bliver leveret til borgerne efter en individuel visi- tation fra Myndighed.

  Øvrige: It-systemer, opkrævninger og betalinger til andre kommuner, friplejehjem og plejehjem med driftsoverenskomst.

  Udvalgets andel af driftsbudgettet:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Senior

  503.028

  Myndighed

  240.102

  Øvrige

  75.913

  Nettobudget i alt

  819.043

   

 • Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

  Udvalget har fokus på at optimere borgernes trivsel og generelle sundhed. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver falder inden for fem om- råder:

  Tværgående samarbejde om sundhed: Sundhedsaftalen med Region Syddanmark, samarbejde med almen praksis, fysioterapeuter m.m. samt medfinansiering af sundhedsydelser.

  Sundhedskurser med rehabiliterende sigte til borgere med et BMI over 30, diabetes 2, lunge- sygdommen KOL, hjertesygdom, kræft, stress samt sundhedsindsatser i samarbejde med Job- center Vejle. Henvises fra egen læge og Jobcenter.

  Genoptræning: Vederlagsfri fysioterapi til svært fysisk handicappede og genoptræning af patienter efter sygehusindlæggelse eller ambulatoriebesøg.

  Tandpleje: Børne- og Ungetandplejen, herunder fremme af tandsundhed samt tandbehandlinger og tandregulering. Voksentandpleje herunder omsorgstandpleje og specialtandpleje.

  Sundhedsfremme og forebyggelse: Fremme af sundhedssamarbejde på tværs af forvaltningerne. Bl.a. SPOR18, som er åben rådgivning for unge, kurser til unge der mistrives, fællesskabskoordinatorerne, rygestoptilbud, forebyggelse af ryge- start, De rare olympiske lege, Overvægtsklinik- ken, Forebyggende hjemmebesøg og fremme af ABC for Mental Sundhed.

  Udvalgets andel af driftsbudgettet:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Tværgående samarbejde om sundhed

  464.186

  Sundhedskurser og Genoptræning

  48.649

  Tandpleje

  43.518

  Sundhedsfremme og Forebyggelse

  35.457

  Netto budget i alt

  591.810

 • Voksenudvalget

  Udvalget beskæftiger sig med sager om voksne, der har sindslidelser eller nedsat fysisk funktionsevne. Voksenudvalget har ansvaret for ydelser og tilbud til borgere mellem 18 og 65 år.

  Udvalgets opgaver falder inden for 4 områder:

  Handicap: Botilbud med døgndækning og til- knyttet dags- og aktivitetstilbud samt handicapkompenserende ydelser.

  Social & Psykiatri: Botilbud og akuttilbud til sindslidende, behandling til stof- og alkoholmisbrugere, støtte i eget hjem, uvisiteret aktivitets- og værestedstilbud og herberg til hjemløse.

  Myndighed: Rådgiver, vejleder og visiterer jf. Serviceloven. Myndighed visiterer også de særlige psykiatripladser, jf. Sundhedsloven.

  Øvrige: Beregning og opkrævning af refusioner og indtægter fra andre kommuner, Foreningernes Hus Vejle, krisecentre og betaling til Kofoeds-minde m.m.

  Aktiviteter og indsatser ydes primært efter Ser- viceloven. Voksenudvalget har også budgetansvaret for Servicelovens § 100, tilskud til voksne handicappede, som betegnes som overførselsudgifter.

  Udvalgets andel af driftsbudgettet:

  Drift    serviceudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Drift    overførselsudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Handicap

  345.110

   

  Social/Psykiatri

  158.220

   

  Myndighed

  222.024

  Tilskud til voksne handicappede

  3.223

  Øvrige, herunder indtægter fra

  andre kommuner.

  -249.009

   

  Netto budget i alt

  476.345

  Netto budget i alt

  3.223

 • Arbejdsmarkedsudvalget

  Arbejdsmarkedsudvalgets område er Arbejds markedsområdet, som omfatter både indsats samt udbetaling af de fleste ydelser.

  Udvalget har ansvaret for Borgerservice herunder den mobile Borgerservice, der kører til Give, Egt- ved, Jelling samt Børkop.

  Jobcentret
  Beskæftigelsesindsats for disse målgrupper:

  - Forsikrede ledige Ikke-forsikrede ledige Sygemeldte

  - Borgere, der er visiteret til fleksjob Førtidspensionister

  - Revalidender

  - Selvforsørgende borgere, der ønsker vej- ledning

  - Desuden varetager jobcentret rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen for kommunens virksomheder.

  Alle bevillinger og udbetalinger til borgere
  Udgifterne dækker:

  - Ydelser til flygtninge og familie- sammenførte, som er omfattet af integrationsloven

  - Sygedagpenge

  - Løntilskud og ledighedsydelse

  - Tilskud til fleksjobs

  - Kontanthjælp og revalidering

  - Ressourceforløb 

  - Førtidspension

  - Beskæftigelsesordninger

  - A-dagpenge

  - Jobtræningsordning

  - Pulje til kommunale fleksjobs

  - Boligstøtte og personlige tillæg Begravelseshjælp

  Udvalgets andel af driftsbudgettet:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Drift    overførselsudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  FGU og skoler

  21.752

  Kontanthjælp og revalidering

  188.292

  Jobtræning

  322

  Sygedagpenge, jobafklaring mv.

  263.531

  Flekspulje

  4.509

  Førtidspension

  537.627

  Særlig indsats på

  sygedagpengeområdet

  3.715

  Forsikrede ledige

  231.977

  Veterankoordinator

  500

  Fleksjob & ledighedsydelse

  260.091

  Andet

  12.211

  Andet inkl. boligstøtte og indsats

  321.429

  Netto budget i alt

  43.009

  Netto budget i alt

  1.802.947

 • Kultur- og Idrætsudvalget

  Udvalgets hovedopgaver:

  - Idrætsområdet

  - Vejle Bibliotekerne

  - Byhistorisk Arkiv

  - Musikskolen

  - Folkeoplysningsområdet

  - Vejle Musikteater

  - VejleMuseerne

  Der er to statsanerkendte museer i Vejle Kommune: Give-Egnens Museum og VejleMuseerne.

  Kongernes Jelling drives af Nationalmuseet.

  Bygningen og DGI Huset Vejle drives af eksterne erhvervsdrivende fonde.

  Udvalgets andel af driftsbudgettet:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Idrætsområdet

  40.664

  Biblioteksområdet

  42.632

  Byhistorisk Arkiv

  1.481

  VejleMuseerne

  9.423

  Musikskoleområdet

  8.833

  Folkeoplysningsområdet

  16.224

  Vejle Musikteater

  7.429

  Projekter og Events

  6.690

  Staben

  2.783

  Udenfor pengeposer

  24.872

  Nettobudget i alt

  161.031

 • Økonomiudvalget

  Udvalget beskæftiger sig med kommunens økonomiske forhold og alt, der handler om løn og personale i kommunen. Økonomiudvalgets opgaver kan opdeles i fire områder:

  Kommunalbestyrelse: Udbetaling af vederlag og administration i forhold til byrådets drift og aktiviteter.

  Tværgående og fælles administrative opgaver: Koordinering og sikring af kommunens økonomi- ske planlægning, forvaltning af løn- og personaleforhold på tværs af organisationen, arbejdsmiljø og trivsel for alle medarbejdere i kommunen.

  Tværgående udviklingsinitiativer: Skabe og udvikle relationer til Vækstfora, Trekantområdet Danmark og andre samarbejdsorganer, lokalt, regionalt og nationalt. Ansvar for kommunens integrationsindsats. Varetage erhvervs-, detail- og turismemæssige hensyn herunder kommunens erhvervspolitik.

  Jordforsyning og fast ejendom: Sikre udarbejdelse af helhedsorienteret struktur- og planlægningsindsatser. Varetage kommunens køb og salg af jord og ejendomme. Administration af kommunens bolig- og erhvervslejemål, rådhuse og administrationsbygninger med tilhørende anlæg. Projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, herunder store tværgående projekter som eksempelvis Lystbådehavnen.

  Økonomiudvalget har i særlig grad karakter af at være tværgående i opgavevaretagelsen.

  Kommunens administration er organiseret med seks forvaltninger: Kommunaldirektørens stabe, Teknik & Miljø, Børn & Unge, Velfærdsforvalt- ningen, Økonomi & Arbejdsmarked samt Kultur & Sundhed.

  Udvalgets andel af driftsbudgettet:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Drift - overførselsudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Kommunalbestyrelse m.v.

  14.734

  Kommunalbestyrelse m.v.

  0

  Fællesudg. adm. mv. (inkl.

  Lønpuljer m.v.)*

  771.028

  Fællesudg. adm. mv. (Central

  rengøring)

  608

  Tværgående udviklingsinitiativer

  19.646

  Tværgående udviklingsinitiativer

  0

  Jordforsyning og faste

  ejendomme

  -80.596

  Jordforsyning og faste

  ejendomme

  0

  Netto budget i alt

  724.812

  Netto budget i alt

  608

 • Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

  Udvalget beskæftiger sig med udvikling og planlægning af kommunale aktiviteter i landsbyer og landdistrikter.

  Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis opgave er at koordinere arbejdet med lokalsamfund, landdistrikter og nærdemokrati på tværs af de stående udvalg.

  Udvalgets andel af driftsbudgettet:

  Drift - serviceudgifter

  Budget 2021

  (1.000 kr.)

  Serviceudgifter

  5.127

  Netto budget i alt

  5.127

Sidst opdateret: