Indledning

I denne rapport præsenteres et overblik over idræts- og motionsvanerne i 2022 blandt borgere mellem 18 og 75 år i Vejle Kommune.

Vejle Kommune ønsker at få større viden om og kendskab til borgernes idræts- og motionsvaner. Rapporten indgår i kommunens arbejde med at skabe de bedst mulige rammer for idræt og motion.

I tillæg til denne rapport er der udviklet en vidensplatform i Tableau, hvor det er muligt at få en dybdegående indsigt i resultaterne for forskellige befolkningsgrupper. På vidensplatformen kan data fra hver enkelt og alle deltagende kommuner samlet tilgås.

Analysestrategi

Rapportens analyser er baseret på Bevæg dig for Livets (BDFL) årlige spørgeskemaundersøgelse. Dataindsamlingen foregår hvert år i maj og juni. Spørgeskemaet sendes ud til tilfældigt udvalgte borgere mellem 18 og 75 år i kommunen.

Rapporten indeholder analyser af idræts- og motionsvaner i 2022. Tabellen viser følgende:

  • antal respondenter, som spørgeskemaet er sendt ud til (Brutto)
  • antal besvarelser (Netto)
  • svarraten.

Data er vægtet efter køn og alder for at sikre, at stikprøven afspejler befolkningen bedst muligt.

For yderligere information om undersøgelsens dataindsamling, stikprøve og analysemetode henvises til kommunens BDFL-projektleder Simon Vinsten Andersen på e-mail siras@vejle.dk

Stikprøvestørrelse

År: 2022
Brutto: 8.001
Netto (n): 1.231
Svarrate: 15 %

Idrætsaktivitet

I dette kapitel analyseres borgernes aktivitetsniveau. Analyserne tager udgangspunkt i respondenternes svar på spørgsmålet ”Dyrker du normalt idræt og motion?”.

De første analyser viser resultaterne for den samlede befolkning. De efterfølgende analyser tager afsæt i borgernes sociodemografiske baggrund –alder, køn, uddannelse og beskæftigelse. Her bliver udviklingen inden for forskellige befolkningsgrupper analyseret enkeltvis, fx hvor idrætsaktive er henholdsvis mænd og kvinder?

Analyserne viser resultaterne fra undersøgelsen i 2022.

Kapitlet sluttes af med en analyse af borgernes lyst til at være mere idrætsaktive.

Spørgsmål: Dyrker du normalt idræt eller motion?

73 % svarer ja. 14 % svarer ja, men ikke for tiden. 13 % svarer nej
Status i 2022
Svarene fordelt på befolkningsgrupper. Blandt kvinderne svarer 76 % ja. 12 % svarer ja, men ikke for tiden. 12 % svarer nej. Blandt mændene svarer 70 % ja. 16 % svarer ja, men ikke nu. 14 % svarer nej. Blandt de 18-24 årige svarer 71 % Ja. 17 % svarer ja, men ikke for tiden. 12 % svarer nej. Blandt de 25-39 årige svarer 64 % ja.  21 % svarer ja, men ikke for tiden. 15 % svarer nej. Blandt de 40-59 årige svarer 75 % ja. 13 % svare ja, men ikke for tiden. 12 % svarer nej. Blandt de 60-75 årige svarer 80 % ja. 7 % svarer ja, men ikke for tiden. 13 % svarer nej.
Status 2022
Fordelt på uddannelse, så er det mellemlang videregående uddannelse og kort videregående uddannelse, der ligger i top med begge 81 %, der svarer ja. Nederst ligger personer med grundskoleuddannelse, her svarer 62 % ja. Fordelt på beskæftigelse, så er det folkepensionister og efterlønsmodtagere der ligger i top, her svarer 83 % ja. Nederst ligger folk under uddannelse, hvor 64 % svarer ja.
Status 2022

62 % af alle respondenterne svarer, at de gerne vil være mere aktive. 

Idrætsaktive

I dette kapitel fokuseres der på idræts-og motionsvaner blandt idrætsaktive borgere. Idrætsaktive borgere er defineret som dem, der svarede ”Ja” til spørgsmålet ”Dyrker du normalt idræt og motion”.

Først beskrives idrætsaktives foretrukne aktiviteter. Herefter hvilken organiseringsform aktiviteterne dyrkes i. Til sidst analyseres årsagerne til at være startet på en aktivitet blandt de borgere, som er startet på en ny idræts-eller motionsform inden for det seneste år.

Spørgsmål: Vælg de aktiviteter, du har dyrket regelmæssigt inden for de seneste 12 måneder (...)?

Populære aktiviteter blandt idrætsaktive

71 % svarer vandreture. 41 % svarer fitness eller styrkeketræning på egen hånd. 35 % svarer løb. 21 % svarer svømning. 17 % svarer yoga, pilates, afspænding, meditation. Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar, hvorfor søjlerne ikke summerer til 100%.
Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar, hvorfor søjlerne ikke summerer til 100%.

Spørgsmål: I hvilken sammenhæng har du dyrket disse aktiviteter?

Organiseringsformer

Graf viser, efter hvilken organiserings form, respondenterne dyrker aktiviteten. 79 % svar selvorganiseret (alene).  68 % svarer selvorganiseret med andre.  51 % svarer i forening.  32 % svarer privat eller i kommercielt center.  12 % svarer arbejde. 12 % svarer andet sted inklusiv aftenskole
Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar, hvorfor søjlerne ikke summerer til 100%. Dette spørgsmål er justeret ift. tidligere år, sådan at det nu kun indeholder respondenter, som er idrætsaktive.

Spørgsmål: Hvad fik dig til at starte på den aktivitet/de aktiviteter, som du er startet på inden for det seneste år?

Årsager til start på ny aktivitet inden for det seneste år

""
Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar, hvorfor søjlerne ikke summerer til 100%.

Ikke-idrætsaktive

I dette kapitel fokuseres der på idræts-og motionsvaner blandt ikke-idrætsaktive borgere. Ikke-idrætsaktive borgere er defineret som dem, der svarede ”Ja, men ikke for tiden” eller ”Nej” til spørgsmålet ”Dyrker du normalt idræt og motion?”.

Først beskrives de idrætsaktiviteter ikke-idrætsaktive kunne tænke sig at dyrke, hvis de skulle starte til en ny aktivitet. Herefter analyseres årsagerne til ikke at dyrke idræt og motion. Disse analyser er opdelt efter, om respondenterne svarede henholdsvis ”Ja, men ikke for tiden” eller ”Nej” til spørgsmålet ”Dyrker du normalt idræt og motion?”.

Spørgsmål: Vælg de aktiviteter, du kunne tænke dig at dyrke, hvis du skulle starte til en ny aktivitet?

Ønskede aktiviteter blandt ikke-idrætsaktive

""
Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar, hvorfor søjlerne ikke summerer til 100%. Grafen viser svar fra de respondenter, som svarede ”Ja, men ikke for tiden” til spørgsmålet ”Dyrker du normalt idræt eller motion?”

Spørgsmål: Hvad er årsagen til, at du ikke dyrker idræt og motion?

Årsager til at holde pause fra at dyrke idræt og motion

""
Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar, hvorfor søjlerne ikke summerer til 100%. Grafen viser svar fra de respondenter, som svarede ”Ja, men ikke for tiden” til spørgsmålet ”Dyrker du normalt idræt eller motion?”

Årsager til ikke at dyrke idræt og motion

""
Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar, hvorfor søjlerne ikke summerer til 100%. Grafen viser svar fra de respondenter, som svarede ”Nej” til spørgsmålet ”Dyrker du normalt idræt eller motion?”

Rum og rammer for idræt

Dette kapitel fokuserer på rum og rammer for idræt. Her undersøges, hvilken betydning omgivelser og faciliteter har for borgernes idrætsaktivitet.

Først analyseres de arenaer borgerne er idrætsaktive i, og hvilke digitale muligheder de benytter sig af til at dyrke idræt og motion. Herefter analyseres, hvilke tidspunkter på dagen de ønsker at være aktive på. Til sidst præsenteres analyser af borgernes tilfredshed med henholdsvis indendørs-og udendørsfaciliteter, samt deres overordnede vurdering af kommunens idrætsliv.

Spørgsmål: Hvilke idrætsanlæg, -faciliteter, -lokaler eller -steder benytter du til at dyrke idræt eller motion?

Arenaer for idræt

""
Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar, hvorfor søjlerne ikke summerer til 100%.

Spørgsmål: Har du benyttet følgende former for digitale muligheder i forbindelse med dine sports-/motionsaktiviteter de seneste 12 måneder?

Digitale muligheder

""
Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar, hvorfor søjlerne ikke summerer til 100%.

Spørgsmål: Hvornår på dagen foretrækker du at dyrke idræt og motion?

Ønsket tidspunkt at dyrke idræt og motion på

""

Spørgsmål: Hvor tilfreds er du med følgende indendørsfaciliteter i dit nærområde?

Tilfredshed med indendørsfaciliteter

""

Spørgsmål: Hvor tilfreds er du med følgende udendørsfaciliteter i dit nærområde?

Tilfredshed med udendørsfaciliteter

""

Spørgsmål: Hvor enig er du i følgende udsagn om idrætslivet i kommunen?

Vurdering af idrætslivet i kommunen

""

Sociale relationer og idrætsaktivitet

Dette kapitel fokuserer på de sociale relationer og idrætsaktivitet. Her undersøges betydningen af at bo sammen med andre, som dyrker idræt og motion, at have hjemmeboende børn, samt hvem borgerne er idrætsaktive sammen med.

Spørgsmål: Dyrker du normalt idræt eller motion?

Bofæller

Blandt respondenter der bor alene svarer 68 % ja. Dem der har en ikke-idrætsaktiv bofælle svarer 57 % ja. Dem der har en idrætsaktiv bofælle svarer 83 % ja. 

Note: Opdelingen af om respondenterne bor alene, sammen med andre idrætsaktive voksne eller ikke-idrætsaktive voksne er baseret på følgende spørgsmål: ”Bor du alene eller sammen med andre (eksklusiv hjemmeboende børn)?” & ”Dyrker én eller flere af dem du bor sammen med, idræt eller motion?”

Andel idrætsaktive og hjemmeboende børn

Blandt respondenterne med ingen hjemmeboende børn, svarer 73 % ja. Blandt dem der har hjemmeboende børn mellem 0-6 år svarer 68 % ja. Blandt dem der har hjemmeboende børn mellem 7-12 år svarer 65 % ja. blandt dem med hjemmeboende børn mellem 13-18 år svarer 78 % ja. 

""

Spørgsmål: Dyrker du idræt eller motion sammen med andre?

""
Note: Grafen viser hvem idrætsaktive dyrker idræt og motion sammen med. Bemærk, at respondenterne havde mulighed for at afgive flere svar. Derfor kan de både have svaret, at de dyrker idræt med fx venner og partner. Kolonnerne summerer ikke til 100% af samme årsag.

Trivsel

Dette kapitel viser sammenhængen mellem idrætsaktivitet og trivsel.

Scoren på trivselsindekset er udregnet pba. af borgernes svar på følgende fem spørgsmål om deres generelle trivsel:”Vælg (…) den beskrivelse, som passer bedst med, hvordan du normalt har det?” (Hele tiden; Det meste af tiden; Lidt mere end halvdelen af tiden; Lidt mindre end halvdelen af tiden; På intet tidspunkt):Normalt er jeg glad og i godt humørNormalt er jeg rolig og afslappetNormalt er jeg aktiv og energiskNormalt vågner jeg frisk og veludhviletNormalt er min dagligdag fyldt med ting, der interesserer migNormalt føler jeg mig alene, selvom jeg mest har lyst til at være sammen med andre (For dette spørgsmål er ‘Hele tiden’ = lav trivsel)

""

Fysisk aktivitet

Dette kapitel omhandler borgernes fysiske aktivitet. Med fysisk aktivitet forstås alle former for motion og bevægelse, der øger energiomsætningen (Sundhedsstyrelsen, Fysisk aktivitet, 2018).Først analyseres antallet af timer og minutter borgerne er fysisk aktive i. Her analyserer vi hvor mange borgere, der lever op til WHO’s og Sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger for fysisk aktivitet. WHO og SST’s anbefalinger indikerer, hvor meget man bør bevæge sig for at opnå konditions-og styrkemæssige fordele ved den fysiske aktivitet. Til sidst beskrives, hvor hyppigt borgerne er aktive i forskellige sammenhænge.

WHO anbefaler minimum 150 minutters fysisk aktivitet med moderat eller høj intensitet om ugen.
Moderat intensitet er fysisk aktivitet, hvor man bliver lettere forpustet, men kan tale med andre imens. Høj intensitet er fysisk aktivitet, hvor man føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale.
Andele er udregnet pba. spørgsmålet ”På en typisk uge, hvor meget tid bruger du i alt på moderat og hård fysisk aktivitet, hvor din vejrtrækning øges?”

Andel som lever op til WHO's minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet

43 % lever op til minimumsanbefalingerne i 2022

""

Sundhedsstyrelsen (SST) anbefaler minimum 20 minutters aktivitet med høj intensitet to gange om ugen, svarende til 40 minutter om ugen.

Høj intensitet er fysisk aktivitet, hvor man føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale.
Andele er udregnet pba. spørgsmålet ”Hvor meget af den tid, du angav i det foregående spørgsmål, bruger du i alt på hård fysisk aktivitet, hvor du bliver så forpustet, at det er svært at tale?”

Andel som lever op til SST's minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet

37 % lever op til minimumsanbefalingerne i 2022

""

Spørgsmål: Hvor ofte er du aktiv i følgende sammenhænge på en helt almindelig uge?

Aktivitet uden for idræt

""
Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar, hvorfor søjlerne ikke summerer til 100%.

Afsluttende bemærkning

Denne rapport har vist et overblik over idræts- og motionsvanerne i 2022 blandt borgere mellem 18 og 75 år i Vejle Kommune.
På denne vidensplatform i Tableau er det muligt at få en dybdegående indsigt i resultaterne for forskellige befolkningsgrupper. Her kan data fra hver enkelt og alle deltagende kommuner samlet tilgås.

Sidst opdateret: