Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer.


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Budgetforlig i Vejle har fokus på det gode børneliv

Alle partier i Vejle Byråd står bag budgetforliget for 2021-2024.

Anbefal denne side:

Alle partier i Vejle Byråd blev torsdag aften 10. september enige om et budgetforlig for de kommende fire år.  

Budgetforliget med titlen ”Bæredygtig vækst” har fokus på at holde hånden under de familier og udsatte borgere, som oplever at have det vanskeligt i livet. 

Der er også fokus på, at Vejle Kommune fortsat skal være en markant vækstkommune, hvor flere bosætter sig, og virksomheder prioriterer at være. Derfor er der sat penge af til bæredygtig udvikling af kommunen. 

Borgmester Jens Ejner Christensen var meget tilfreds, da han sammen med forligskredsen kunne præsentere årets budgetforlig, som ifølge borgmesteren blev forhandlet på plads i en god og konstruktiv tone: 

- Jeg er meget glad for, at alle byrådets partier igen i år støtter op om årets budgetaftale, der især sætter fokus på det gode børneliv. Med årets budgetforlig sikrer vi ro og balance på det vigtige børne- og familieområde, mens vi holder fast i en ansvarlig økonomisk politik, der skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele kommunen, siger Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen. 

39 mio. kr. til børneområdet 
Flere børn og unge har det svært og har brug for forskellige former for hjælp og støtte. Forligspartierne bekymrer sig om denne udvikling, der på sigt kan komme til at presse skoler og daginstitutionsområdet. Børnetallet stiger også, og derfor tilføres Børne- og Familieudvalget samlet 39 mio. kr. årligt fra 2021.  

Derudover investeres der 2,3 mio. kr. årligt i flere sagsbehandlere, der skal sikre, at der er ressourcer til at tage hånd om de udsatte børn og unge.  

Til at udvide antallet af daginstitutionspladser i Grejs afsættes der 6 mio. kr. 

Fokus på ældre og psykiatrien 
Der bliver i disse år flere og flere ældre. Derfor får Ældreområdet årligt 5 mio. kr. for bedre at kunne følge med denne udvikling. I 2024 investeres der 5 mio. kr. i indretning af demensvenlige plejeboliger. 

Voksenområdet får i dette budgetforlig 9 mio. kr. årligt, der især skal gå til særlige psykiatripladser og pladser på Kofoedsminde. Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 til velfærdsteknologiske løsninger på voksen- senior og sundhedsområdet.  

Der afsættes også en halv million kroner til en veterankoordinator under Arbejdsmarkedsudvalget. Nogle veteraner har komplekse problemer og har behov for en tryg adgang til kommunens tilbud. 

Bibliotek og nye idrætsanlæg 
Fritidslivet er vigtigt for det gode liv, og der er ønsker om nye idrætshaller flere steder i kommunen. Derfor er der afsat 25 mio. kr. til nyt idrætsanlæg i Give i 2021. Der er også 11 mio. kr. til “upcycling” af en hal fra AffaldGenbrug til en badmintonhal i 2023, og 25 mio. kr. i 2023 til en ny hal på Søndermarken. Forligspartierne vil også se nærmere på projektet ved Hældagerhallen frem mod næste års budget.  

Og så skal der afsættes 50 mio. kr. i 2024 til yderligere medfinansiering af et bibliotek.  

Der afsættes også 1,5 mio. kr. i 2021 som anlægstilskud til Sportsfiskerforeningen Knabberup, ligesom der er én million til renovering af spejderhuset i Ekkodalen. Derudover afsættes 1 mio. kr. til diverse kultur- og idrætsinitiativer. 

Bæredygtig vækst, erhverv og udvikling 
Vejle Kommune har en vilje til at være en grøn foregangskommune. Derfor afsætter forligspartierne 15 mio. kr. i 2021 til en grøn pulje. Derudover er der 11 mio. kr. til at rense Vejle Å for malakitgrønt.

De bløde trafikanter skal også have gode forhold på kommunens veje og stier. Derfor afsættes der 6 mio. kr. i 2021 til mere sikre skoleveje. 

Forligskredsen er også optaget af at udvikle plangrundlaget for nye selvforsynende og bæredygtige boformer med udgangspunkt i konceptet Tinyhouses og lignende Off-Grid byggeri. Ambitionen er op til 50 boliger. 

Udvalget for Lokalsamfund og Næredemokrati får 2 mio. kr. til anlægsprojekter. 

Vejle har oplevet en kraftig vækst, og det kan også ses i antallet af bl.a. byggesager. Derfor neutraliseres den planlagte besparelse på administrationen i Teknik & Miljø. Derudover tilføres penge til byggesagsbehandling og styrket erhvervsservice, og prisen på at få behandlet en byggesag sænkes. 

Prioritering af indsatser i 2020 til afbødning af konsekvenser af corona

Der blev på mødet omkring budgettet for 2021-24 også aftalt at afsætte en pulje i 2020 på 10 mio. kr. til at imødegå de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

Der er enighed om, at Vejle kommune skal gøre en ekstra indsats for at holde hånden under aktiviteter og initiativer, som kan afbøde de negative konsekvenser af corona. Ligesom der skal ske et ekstra værn mod økonomiske konsekvenser for kommunen af corona.

Læs hele budgetforliget her: 

Se aftalen omkring corona

Kontaktinformation 
Jens Ejner Christensen, borgmester, tlf. 20 16 32 14 

Christoffer Aagaard Melson, Venstre, mobil 61 62 33 03 

Martin Sikær, Socialdemokratiet, mobil 24 41 51 59 

Kenneth Fredslund, Dansk Folkeparti, mobil 28 72 62 39 

Lone Myrhøj, Socialistisk Folkeparti, mobil 23 30 81 80 

Dan Arnløv Jørgensen, 1. viceborgmester, De Konservative, mobil 25 47 35 35 

Torben Elsig-Pedersen, Radikale Venstre, mobil 40 94 57 40 

Anja Daugaard, Liberal Alliance, mobil 21 49 24 96 

Kim Hesel, Uden for partierne, mobil 40 42 01 23 

Sidst opdateret: 18. januar 2021