Vejle Kommune ønsker at forbedre miljøtilstanden i Vejle Fjord, og det kræver handling på land. Hvis målene i statens vandområdeplaner skal nås, skal kvælstoftilførslen fra Vejle Å reduceres med minimum 207 tons pr. år. En ny oplandsanalyse hjælper til med at identificere de deloplande, hvor der udvaskes mest kvælstof og fosfor til Vejle Å og dermed til Vejle Fjord. Gennem projektets resultater opnås et vidensgrundlag, så indsatser kan målrettes til der, hvor det giver bedst mening.

Projektet 'Sund Vejle Fjord' har påvist, at ca. 60 pct. af kvælstoftilførslen til fjorden stammer fra Vejle Ås udløb. Derfor satte Vejle Kommunes Klima-, Natur- og Miljøudvalg i midten af 2022 midler af til at igangsætte et samarbejde med Syddansk Universitet og en stor analyse af, hvor næringsstofferne fra Vejle Å-oplandet specifikt stammer fra.
- Vi er i Klima-, Miljø- og Naturudvalget meget optaget af at bidrage til en sund Vejle Fjord. Det kræver både handling på land og på den marine side fra Sund Vejle Fjord Projektet. Derfor har vi valgt at afsætte midler til analysen, siger Søren Peschardt, formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget.
Der er indsamlet vandprøver fra 93 vandløbsstationer i hele oplandet, fordelt på områder med markdrift, dambrug, landsbyer og spredt bebyggelse for at se bidrag både fra landafstrømning og fra punktkilder. Vandprøverne er blevet analyseret for bl.a. kvælstof og fosforindhold, og Syddansk Universitet har anvendt data i en hotspotanalyse, som viser deloplandenes bidrag.
Oplandsanalysen viser, at alle de otte overordnede deloplande bidrager til udvaskningen, men at nogle deloplande bidrager forholdsvist meget i forhold til deres arealstørrelse.

39 mio. kr. til opkøb af landbrugsjord, Vork Naturland

Den 8. maj tildelte regeringen Vejle Kommune 39 mio. kr. til at forbedre tilstanden i Vejle Fjord. Det skete som et led i regeringens akutpakke til vandmiljøet. Midlerne er bl.a. øremærket til at sikre ændret anvendelse af arealer, hvorfra der i dag sker en høj udvaskning af næringsstoffer.
Resultaterne af oplandsanalysen peger bl.a. på Fyle Bæk og Ødsted Bæk som delområder, der bidrager med høje udledninger af kvælstof. Indsatsområdet omkring de to vandløb har fået projektnavnet; Vork Naturland. Det over 1.200 hektar store helhedsprojekt vil udover ændret arealanvendelse bringe en lang række virkemidler til at reducere kvælstofudvaskning i spil, der samlet vil gavne både vandmiljø, klima og biodiversitet.
Vejle Kommune har igangsat en dialog med lodsejerne i de to delområder.
- Med Vork Naturland ønsker vi ad frivillighedens vej i samarbejde med de berørte lodsejere at tage et stort areal omkring Vork og Vejle Å ud af intensiv landbrugsdrift, og gerne også rejse noget skov, for samtidigt at sikre de drikkevandsinteresser, der er i området. Projektet vil betyde en reduktion i næringsstoftilførslen til Vejle Fjord fra et af de delområder, som Oplandsanalysen har peget på, siger Søren Peschardt.

En målrettet indsats

Den samlede indsats omkring Vejle Fjord, herunder arbejdet med marin naturgenopretning i Sund Vejle Fjord-projektet, sker i tæt samarbejde med landbruget og det fælles klimapartnerskab.
Derfor bakker Nis Hjort, formand for Klimapartnerskabet og Vejle og Fredericia Landboforening, også op om en målrettet indsats:
- Jeg er glad for, at der nu sker en målrettet indsats. Med lokale analyser og inddragelse af lokale aktører bliver der skabt de bedste forudsætninger for ejerskab til de forandringer i dyrkningsmetoder og arealanvendelser, der er nødvendige for at begrænse udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Vi vil fra Landbruget gå aktivt ind i dette arbejde.

Udvaskningen er afhængig af nedbør og naturindhold

Oplandsanalysen har samtidig undersøgt, om tilførslen er årstidsafhængig. Derfor er prøverne indsamlet under forskellige nedbørsforhold i hhv. vinter-, forår- og sommerperioden. I alt er der i perioden fra december 2022 til november 2023 taget fem vandprøver fra hver af de 93 stationer i Vejle Å systemet.
Udvaskningen af næringsstoffer stiger, når det regner kraftigt. Dermed sker der ikke en fortynding af vandløbsvandet med regnvand. Efter en regnfuld periode hen over jul og nytår 2022/2023 blev der i udløbet af Vejle Å til fjorden målt en daglig kvælstoftilførsel på ca. 6.000 kg kvælstof. Anderledes så det ud efter tørken i juni 2023, hvor kvælstofudledningen var nede på ca. 500 kg pr. dag.
Resultater fra oplandsanalysen viser, at selvom der flere steder ses en forøgelse af næringsstofkoncentrationen omkring punktkilder som dambrug, regnbetingede udløb og renseanlæg, er tilførslen af mindre betydning i forhold til, hvad der tilføres fra det åbne land.
Lektor ved Syddansk Universitet, Theis Krag, forklarer:
- Oplandsanalysen viser, at der er en stor forskel mellem deloplandenes kvælstofudvaskning. Vi kan både identificere områder, der har høje og lave arealspecifikke udledninger, samtidig med at vi kan se en positiv effekt på kvælstofudvaskningen i de delområder, hvor andelen af natur er høj. Oplandsanalyser fortæller os, hvilke områder i Vejle Ås opland som har den største udledning af næringsstoffer.

Flere analyser på vej

Vejle Kommune arbejder i 2024 videre med vandprøveindsamling og flere analyser i delområderne Fyle Bæk og Ødsted Bæk.
Ønsket er at kunne udarbejde en lokal vandplan for de to områder. Planen skal pege på, hvilke indsatser der giver mening at etablere, så næringsstofudvaskningen reduceres.
Metoderne forventes derpå at kunne overføres til de øvrige seks større deloplande til Vejle Å, så deres bidrag også reduceres for samlet at kunne nå en reduktion på minimum 207 tons kvælstof pr. år fra det samlede opland.
Sidst opdateret: