Økonomiudvalget og Seniorudvalget besluttede inden jul at analysere Seniorområdet. Nu ligger de to rapporter klar.

Konsulentfirmaet BDO har gennem tre måneder lavet en grundig analyse af hele Seniorområdet. Det er blevet til spørgeskemaer til alle ca. 4000 borgere, der modtager hjemmepleje, alle beboere på plejecentre og alle pårørende. Spørgeskemaerne er suppleret med uddybende interviews med både modtagere af hjemmepleje, beboere på plejecentre og deres pårørende.

Det er også blevet til fokusgruppeinterviews med en lang række medarbejdere, med ledere og med repræsentanter i samarbejdsudvalgene. Og så er der blevet indsamlet masser af data og sammenlignet med en række andre kommuner for at se, om Vejle skiller sig ud.

Nu ligger der to store rapporter klar med en række anbefalinger. Rapporterne er svaret på de to analyser, som henholdsvis Økonomiudvalget og Seniorudvalget bestilte inden jul.

Seniorudvalget ønskede at undersøge tilfredsheden blandt borgere og pårørende og af leder- og medarbejderkompetencer på Seniorområdet. Økonomiudvalget ønskede en struktur- og kulturanalyse, hvor der også indgik en undersøgelse af medarbejdertilfredsheden.

De to analyser er resulteret i to store rapporter med en lang række anbefalinger til, hvordan Senior kan sikre endnu bedre kvalitet for de ældre i Vejle Kommune.

-  Overordnet set ser det meget fornuftigt ud på et område, som har meget stort fokus, siger borgmester Jens Ejner Christensen. Med de to rapporter står vi med et godt og solidt grundlag for at videreudvikle vores tilbud til borgerne. Og jeg har stor tillid til, at både ledere og medarbejdere på Seniorområdet fortsat vil gøre alt for at sikre en god kvalitet for de ældre.

Formand for Seniorudvalget, Kenneth Fredslund Petersen, er glad for, at udvalgets rapport viser, at borgere og pårørende generelt er tilfredse med den pleje, de får. Tilfredsheden med både plejecentre og hjemmepleje er samlet set høj. Forventeligt er der enkelte arbejdspladser og områder, som klarer sig mindre godt. Dem vil vi nu kigge nærmere på, ligesom udvalget vil gennemgå anbefalingerne og vurdere, hvilke vi vil omsætte til konkret handling.


Høj tilfredshed hos borgerne
Analysen viser, at samlet set er den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen høj – højest blandt borgerne og lidt mindre for de pårørende, hhv. 4,1 og 3,7 på en skala fra 1-5. Tilfredsheden på plejecentrene ligger lidt højere – 4,2 og 3,9. Og tilfredsheden er på niveau med tilsvarende undersøgelser i andre kommuner.

Borgerne har også haft mulighed for at sige, hvad de især er glade for ved den hjælp, som de får, og komme med deres ønsker til forbedringer. Det har rigtig mange benyttet sig af både i spørgeskemaer og interviews.

De værdsætter, at personalet er venlige, rengøring, personlig pleje, og at de samme medarbejdere kommer hos dem. Mange siger: Det hele.
Når det gælder forslag til forbedringer, handler det om rengøring, at aftaler og tider overholdes, tøjvask, og at personalet har mere tid. Også her siger de fleste: Ikke noget.
Men selvom den generelle tilfredshed er høj, er der arbejdspladser, der ligger højere, og andre der ligger lavere og har udfordringer.

Godt samarbejde og god kultur
Fokusgruppeinterviewene viser, at medarbejderne generelt har et godt, tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde, der afspejler de personalepolitiske værdier. Det er BDO´s vurdering, at Senior er præget af generel høj social kapital, og at der generelt eksisterer en god kultur, hvor man forsøger at gøre plads til f.eks. faglig dialog. Der er en åbenhed og dialog ledere og medarbejdere imellem.

Men medarbejderne har også en generel oplevelse af at være fortravlet i hverdagen, og det påvirker deres trivsel og faglige stolthed negativt. Men observationerne og den høje brugertilfredshed viser også, at det ikke påvirker deres kerneopgaver, selvom de selv oplever det.

Når det gælder ledelse, finder analysen, at der er et større ledelsesspænd i Vejle Kommune end i sammenligningskommunerne. Det betyder, at den enkelte leder skal lede mange medarbejdere. Det gør det svært at være den gode synlige leder, der giver faglig sparring til alle og er i tæt dialog med og sikrer forventningsafstemning med både medarbejdere, borgere og pårørende.

Vejle Kommune har også en meget central struktur, når det gælder de lokale samarbejdsudvalg. Det kan svække dialogen mellem ledere og medarbejdere.

Vi ligner meget de andre kommuner
De to rapporter viser, at Seniorområdet i Vejle Kommune på mange måder ligner de kommuner, vi kan sammenlignes med. Det gælder f.eks. personalesammensætning, sygefravær og klager. Det gælder antallet af ydelser, hvor vi dog leverer lidt flere ydelser pr. modtager af hjemmepleje men færre timer i sygeplejen.

Når det gælder personaleomsætning er den på niveau med sammenligningskommunerne og er et rammevilkår for området. Dog har antallet af nye ledere været særlig høj. Og den enkelte leder har flere ansatte under sig end i andre kommuner. Andre kommuner har også flere samarbejdsudvalg.

19 anbefalinger til at højne kvaliteten
De to rapporter kommer med i alt henholdsvis 8 og 11 anbefalinger til at sikre og højne kvaliteten for borgere og pårørende.

Blandt de mange anbefalinger er bl.a. opbygning af endnu flere og stærkere relationer. Det er vigtigt, at borgerne knytter sig til flere medarbejdere, så de bliver mindre påvirket, når ansatte rejser. Forventningsafstemning med borgere og pårørende og intern formidling af succeshistorier er andre indsatsområdet. Og så skal der fokus på rekruttering og øget fastholdelse af ledere og medarbejdere.

Den enkelte leder har mange medarbejdere under sig, og BDO anbefaler derfor, at kommunen overvejer, om den samlede ledelseskraft kan styrkes.
De decentrale lederes roller og ansvar bør præciseres i højere grad end i dag, og det bør overvejes, om de har den rette administrative støtte.

BDO opfordrer også til, at der sættes fokus på oplæringsforløb af nye ledere og etableres et fælles ledelsesforum på tværs af de decentrale enheder, så lederne får mulighed for at dele erfaringer og viden om bedste praksis med hinanden.

Nu skal de to rapporter diskuteres i henholdsvis Økonomiudvalget og Seniorudvalget.

 

Sidst opdateret: