Vandstation i Peder Breths Parken
Tilbage

Peder Breths Parken

Gravearbejdet er i fuld gang i Peder Breths Parken i Børkop. Fokus er separatkloakering, men løsningen laves på en sådan måde, at parken også bliver både visuel smuk og samtidig brugbar for borgere og besøgende i Børkop.

Peder Breths Vej, 7080 Børkop

Det samlede anlæg Peder Breths Parken kommer til at bestå af to delområder - ’Parken’ og ’Haven’.

Parken

Parken udgør den nordlige del af anlægget og kiler sig ind mellem beboelseskvarteret mod øst samt åen og baneterrænnet mod vest. Her udgraves nu to større våde bassiner til håndtering af regnvand fra de omkringliggende områder. Bassinerne er led i et projekt, der skal sikre renere vand i Skærup Å.

Der laves også tre nye såkaldte vandstationer: Udsigtsplateauet, Søterrassen og Åoasen knyttet til henholdsvis hvert af regnvandsbassinerne og åen.

Der kommer også en ny sti til at supplere de eksisterende legepladser, stier og jordformationer.

Haven

Haven omlægges, så arealet fremstår med et mere naturligt præg i tråd med Parken og med større forbindelse til de tilstødende grønne arealer mod sydøst. Den eksisterende bro udskiftes med ”Biblioteksbroen”, der styrker forbindelsen til Børkop Bibliotek. Terrænspringet mellem åens henholdsvis østlige og vestlige brink udlignes i forbindelse med etableringen af den nye bro. I forlængelse af broen anlægges en ny sænket boldspilsplads samt en ny stiforbindelse gennem Haven.

Visualisering af Peder Breths Parken
Visualisering af Peder Breths Parken
Vandstation i Peder Breths Parken
Vandstation i Peder Breths Parken
 • Detaljer omkring ”Parken”

  Det er er udelukkende regnvand, der ledes til bassinerne, og meningen er, at urenheder fra veje og tage kan bundfælde, inden vandet ledes videre ud i Skærup Å. Samtidig undgås de overløb af urenset spildevand til åen, som sker i dag, fordi kloaksystemet ikke har tilstrækkelig kapacitet.

  Bassinerne er designet til, at der skal stå vand i dem permanent, og der vil med tiden opstå en naturlig flora og fauna i dem. Vandstanden vil variere op til ca. 1 m afhængig af, om det har regnet. Bassinerne er ikke indhegnede, men er udformet med flade brinker efter gældende forskrifter.

 • Detaljer omkring ”Haven”

  Asfaltplads, sti og terræn udformes med reference til de eksisterende elementer i Parken, så der skabes en overordnet sammenhæng i hele anlægget. Den nye sti føres over Ågade ved det eksisterende fodgængerfelt og slynger sig herefter langs åen bag parkeringspladsen. Her etableres Havens anden vandstation; ”Ankomstdækket” langs åbrinken.

  Den nye sti og boldspildplads udføres i asfalt ligesom det eksisterende stisystem i Parken.

  Med fokus på de vandvolumener, anlægget rummer, etableres 5 separate vandstationer; Udsigtsplateauet, Åoasen, Vandscenen, Ankomstdækket og Biblioteksbroen udformet efter samme designprincipper, men med hver med deres eget særpræg og oplevelsesmæssige karakter. Vandstationerne har til formål at formidle vandets forskellige karakteristika såsom stilstand, bevægelse og fluktuation samt andre oplevelsesmæssige kvaliteter knyttet til regnvandsbassinerne og åen.

  Slutteligt vil der i Peder Breth Parken komme til at stå infovægge med integrerede bænke. De kan som fritstående elementer placeres efter behov. I samme design som anlæggets vandstationer fremstår de som samlende elementer langs åens forløb.

 • Fakta om projektet

  Planerne for parken er tegnet af arkitektfirmaet Møller og Grønborg på baggrund af ønsker fra to arbejdsgrupper bestående af borgere fra Børkop. Teknik & Miljø har også kørt et samarbejde med lærere og elever fra Englystskolen som også er kommet med ideer til parkens indretning.

  Det samlede budget til parken er på 6 mio. kr. hvoraf de 2 mio, kommer fra en statslig pulje til ”områdefornyelse”

  Vejle Spildevand bliver færdig med deres gravearbejde i parken i efteråret 2019.

  Vejle Kommune påbegynder sit arbejde med parken primo 2020.