Ældre og ung
Tilbage

Senior - TÆT på

Politikerne har som del af budgetforliget 2022-2025 godkendt 15 konkrete tiltag eller projekter, der skal sikre et veldrevent seniorområde i fremtiden, og som sætter borgere og pårørende helt i centrum.

Økonomiudvalget og Seniorudvalget lavede i foråret 2021 to analyser af seniorområdet. De viste begge en generel tilfredshed med ældreplejen, men kom også med anbefalinger til, hvordan Vejle Kommune kan løfte kvaliteten.

Læs mere om de to analyser og anbefalingerne

Anbefalingerne har resulteret i 15 tiltag eller projekter, som politikerne har godkendt, og som sætter borgere og pårørende i fremtidens seniorområde helt i centrum.

Dette skal ske ved at have brugerbestyrelser på udvalgte plejecentre, at arbejde med kultur og læring på tværs af området, forsøg med decentralisering og teamopdeling i hjemmeplejen, en systematisk læring fra klager og ved at vægte den nære ledelse af medarbejderne. Samtidig skal ledelsen være mindre hierarkisk og mere tværgående og teamorienteret.

Og helt afgørende skal der skabes bedre betingelser for en nær og synlig ledelse tæt på drift, medarbejdere, borgere og pårørende. Konkret skal topledelsen reduceres fra fem til fire ved at omorganisere topledelsen og ansætte to seniorchefer. Samtidig skal der ansættes 14 nye ledere.

Flere tiltag er allerede sagt i gang. Resten sættes løbende i gang i 2022.

Dialogmøder

I løbet af 2022 afholdes også dialogmøder om fremtidens ældrepleje, hvor alle, der har en interesse i emnet, kan deltage og blive klogere på, hvordan Seniorområdet er skruet sammen og give egne meninger tilkende.

Læs mere om dialogmøderne

 • Ny topledelse i Senior

  To seniorchefer i stedet for en: En chef for plejecentrene og en chef for hjemmeplejen, så vi får en nær og synlig ledelse tæt på drift, medarbejdere, borgere og pårørende. 

  Status: 4. januar 2022 tiltrådte den nye chef, Heidi Have, for plejecenterområdet, mens chefen for hjemmeplejen, Jesper Roskilde, startede 1. marts 2022, hvilket betyder, at topledelsen nu er på plads.

 • Mere finmasket MED-struktur

  Der skal være LokalMED på alle plejecentre og distrikter for at sikre nærhed og lokal medarbejderinddragelse i dagligdagen. De nye LokalMED skal bl.a. arbejde med kulturen på arbejdspladsen - alt sammen med henblik på at styrke og ensarte kulturen og udbrede god praksis.

  Der er på nuværende tidspunkt valgt et LokalMED på de fleste plejecentre og i de fleste distrikter. De valgte medarbejdere og ledere skal fra foråret 2022 på MEDuddannelse.

 • Brugerinddragelse - bestyrelser på plejecentre

  Bestyrelser med beboere og pårørende på plejecentre skal styrke samarbejdet på plejecentrene og give bl.a. beboere og pårørende større medindflydelse på de beslutninger, der har betydning for beboernes hverdag.

  Brugerbestyrelserne skal ses som en revitalisering af de bruger- og pårørenderåd, som allerede er på nogle plejecentre. Ud over borgere og pårørende får bestyrelserne også repræsentation af Ældrerådet, centerleder, medarbejder og en repræsentant fra en frivillig forening. 

  I første omgang vil 3-5 plejecentre afprøve brugerbestyrelser. Efter to år evaluerer vi forsøget og vurderer, og kommunens øvrige plejecentre skal have brugerbestyrelser.

 • Kompetencecenter Velfærd

  Et tværgående  og praksisnært kompetencecenter skal sikre bedre kompetenceudvikling, koordinering, ressourceudnyttelse og tværgående videndeling i Velfærdsforvaltningen.

  Det nye center skal sikre den strategiske retning for kompetenceudviklingen i forvaltningen. Nærheden til drift vil blive sikret via en bestyrelse og følgegrupper, hvor medarbejdere deltager. Centret skal også sikre, at Seniorområdet står bedst muligt i forhold til rekruttering. 

  Status: Det nye center, som hedder Kompetencecenter Velfærd, åbnede 1. februar 2022 og erstatter det tidligere LæringsCenter Brejning.

 • Klager - systematik, struktur og læring

  Vi skal have en systematisk og formel klagestruktur, som vi kan bruge til læring, f.eks. hvad vi kan og bør gøre anderledes i enten kommunikationen eller opgaveudførelsen i forhold til den enkelte borger eller pårørende.

  Læringen skal ske tæt på - dvs. gerne på de enkelte arbejdspladser, hvor klagen er sket.

  Klagevejledningen er udarbejdet.

 • Nye opgaver - det nære sundhedsvæsen

  Tæt og strategisk samarbejde mellem Vejle Kommune og Sygehus Lillebælt skal geare Vejle Kommune til de fremtidige opgaver, der flytter fra sygehusene til kommunerne, så driften er dimensioneret, forberedt og klædt på til at løse de nye opgaver.

  Et tværgående samarbejdsforum mellem kommunen og Sygehus Lillebælt er etableret. I øjeblikket arbejder vi på 5 fælles projekter.

 • Udviklingsforløb for ledere

  Et tværgående ledelsesudviklingsforløb med fokus på kommunikation, pårørendesamarbejde, forventningsafstemning og kultur.

  Status: Ledelsesudviklingsforløbet blev sat i gang i begyndelsen af 2022 og blev afsluttet september 2022.

 • Formelt horisontalt ledelsesforum

  Til sparring og vidensdeling blandt ledere.

  Det formelle ledelsesforum sættes i gang i forlængelse af lederudviklingsforløbet.

 • Decentralisering - plejecenter og distrikt i ét

  Et pilotprojekt i et hjemmeplejedistrikt og et plejecenter, hvor faste medarbejdere deles om de samme borgere, så de møder fast personale i hjemmet og senere på plejecentret.

  Forsøget går på tværs af et plejecenter og et tilknyttet distrikt. Fordelen kan være, at borgerens lokale tilknytning bevares, og at overgangen fra hjemmepleje til plejecenter bliver lettere. Der vil være fokus på det tværfaglige samarbejde og kontinuiteten i forhold til den enkelte borger. 

  Der skal laves et kommissorium for projektet snarest.

 • Decentralisering - teamopdeling i et hjemmeplejedistrikt

  Inddeling af medarbejdere i faste, tværfaglige teams, som har ansvar for de samme borgere - altså mindre enheder i den store. Det betyder også, at de teams, som bliver involveret, får frihed til at afprøve nye former for arbejdstilrettelæggelse, bl.a. mulighed for at medarbejdere og ledere kan tilrettelægge mere frit ud fra borgerens behov.

  Denne måde at organisere hjemmeplejen på giver også borgerne en bedre kontinuitet i forhold til, hvilke medarbejdere der kommer i hjemmet. Det er med til at skabe tryghed hos borgerne. 

  30. marts godkendte Seniorudvalget, at tre ud af i alt ni hjemmeplejedistrikter i første omgang skal afprøve modellen med de faste teams. Det drejer sig om aftenvagterne i Distrikt Nord 2 i Vestbyen i Vejle, Distrikt Øst 2 i Børkop og Brejning og Distrikt Vest 2 i Vejle midtby. Projektet starter 1. april med bl.a. kompetenceudvikling af medarbejdere og klargøring af værktøjer og it-systemer, så borgeren fra 1. november kan få besøg af de faste teams. Projektet kører frem til udgangen af 2023. Efterfølgende bliver det evalueret, og de gode erfaringer vil blive bredt ud til den øvrige hjemmepleje.

 • Kortlægning af kommunikation

  Kortlægning af og plan for, hvordan hjemmeplejedistrikter og plejecentre arbejder med kommunikation og forventningsafstemning, så borgere og pårørende føler sig velinformerede både indledningsvist og løbende.

  Kortlægningen er udarbejdet, og justering er pjecer og materialer er i gang.

 • Tilbagevendende tilfredshedsmålinger

  Det er besluttet, at der skal laves en bruger- og pårørendetilfredsundersøgelse i hver valgperiode - første gang i foråret 2024.

 • Smallere ledelsesspænd

  Ansættelse af ekstra ledelse, så ledelsesspændet reduceres til ca. 30 fuldtidsstillinger pr. leder.

  Gennem de senere år har ledelsesopgaven for lederne på området ændret sig markant med et meget stort og alsidigt ansvar til følge. Derfor vil vi sænke ledelsesspændet for at skabe den ønskede nærhed til medarbejdere, borgere og pårørende.

  Nogle af lederstillingerne er allerede slået op. En samlet plan for alle stillingerne behandles politisk i maj måned.

 • Præcisering af ledernes rolle og ansvar

  Udover at mindske ledelsesspændet vil vi også fjerne nogle af de ledelsesopgaver, der ikke bidrager til nær og synlig ledelse, dvs. vagtplanlægning, administration, økonomistyring, dokumentation og lign.

  Arbejdet er sat i gang.

 • Tværgående faglige fora

  Vi vil lave fora til faglig sparring og videndeling mellem medarbejderne. De tværgående og faglige fora skal være med til at sprede budskabet om bedste praksis og bidrage til at ensarte service på tværs af arbejdspladser. 

  Indkaldelse til arbejdsgruppemøder for hjemmeplejedistrikterne er sat i gang. Arbejdsgruppemøderne inden for de fleste af de tværgående fora på centrene er også sat i gang.

Kontakt

#

Gudny Vang
Chefkonsulent

Kom til dialogmøde om ældreplejen

Giv din mening til kende og blive klogere på, hvordan Vejle Kommunes ældrepleje er skruet sammen, når der i løbet af de næste måneder afholdes dialogmøder i dit lokalområde.