Ældre og ung
Tilbage

Senior - TÆT på

Politikerne har som del af budgetforliget 2022-2025 godkendt 15 konkrete tiltag eller projekter, der skal sikre et veldrevent seniorområde i fremtiden, og som sætter borgere og pårørende helt i centrum.

I foråret 2021 gennemførte det eksterne konsulentfirma BDO en analyse af Senior. Borgere, pårørende og medarbejdere i Vejle Kommune blev spurgt til deres oplevelse af seniorområdet, og hvor tilfredse de var med de ydelser, Senior tilbød. Resultatet af analy­sen viste, at der overordnet var en god kultur og borgertilfredshed med seniorområdet, men også, at der var rum og potentiale for at styrke området.

Analysen viste, at nærhed, relationer og til­gængelige ledere har stor betydning i forhold til oplevelsen af tilfredshed og trivsel. Det viste også, at ledelsesspændet på seniorom­rådet var højt også i forhold til de kommuner, som Vejle normalt sammenligner sig med.

Derudover fremgik det, at der var en oplevel­se af travlhed, og at både ledere og med­arbejdere efterlyste muligheden for faglig sparring og kollegialt fællesskab.

På baggrund af analysen blev der i sen­sommeren 2021 udarbejdet en handleplan for Senior ”TÆT på”. Planen bestod af 15 handlinger, der skulle håndtere de aktuelle udfordringer. I oktober 2021 blev det politisk besluttet at arbejde med handlingerne og med at styrke relationer og nærhed.

En stor del af de 15 handlinger blev gennem­ført og implementeret i løbet af 2022. Der er siden arbejdet på opfølgning, justering og videreudvikling af handlingerne.

De 15 handlinger har forskellige fokusområ­der og målgrupper. Fælles for dem alle er, at de på hver deres måde og niveau taler ind i ambitionen om at komme tættere på.

Med handleplanen er der både på medarbej­der- og ledelsesniveau etableret strukturer, systemer og rammer, som giver bedre mulig­hed for at være tæt på og stå bedst muligt klar til fremtiden.

Læs mere om de to analyser og anbefalingerne

Nedenfor får du en kort status på imple­menteringen og en opfølgning på erfaringer og nye tiltag, der er afledt af handleplanen for Senior ”TÆT på”.

 • Faste teams i hjemmeplejen

  Ældreområdet ser ind i en række udfordringer i de kommende år. Prognoserne viser, at vi bliver langt flere ældre med større behov for pleje. Samtidig bliver bliver vi langt færre medarbejdere til at løse opgaverne. Det kalder på nye måder at løse opgaverne på og nye veje at fordele ressourcerne på - et paradigmeskifte og et vigtigt kulturarbejde, som vi med tre konkrete prøvehandlinger med faste teams i hjemmeplejen allerede nu tager de første skridt til:

  • Etableringen af faste, tværfaglige teams skal øge kontinuiten for borgerne og gøre det mere attraktivt at arbejde i ældreplejen
  • Fremskudt visitation skal gøre samarbejdet mellem myndighed og det enkelte distrikt tættere og mere smidigt, så borgerne oplever en hurtigere, bedre og mindre bureaukratisk sagsbehandling
  • Kompetenceudvikling i form af interne undervisningsforløb og coaching af ledere og medarbejdere betyder blandt andet, at medarbejderne inddrages i udviklingen af kerneopgaven og bliver klædt på til at varetage andre opgaver og roller end før

  De tre prøvehandlinger med faste teams er i skrivende stund sat i gang i to distrikter. Resultaterne med især Fremskudt visitation har på kort tid vist sig så positive, at det allerede er besluttet at udbrede ordningen til alle distrikter i Vejle Kommune.

  Projektet er blevet forlænget med et år og løber til 31. december 2024.

 • Brugerbestyrelser på plejecentre

  Vi har indtil nu nedsat brugerbestyrelser på syv plejecentre, og forsøget har allerede nu kastet mange gode erfaringer af sig. Det styrkede samarbejdet mellem beboere, pårørende og frivillige er med til at forbedre beboernes hverdag og kvaliteten af ydelserne.

  Forsøgsperioden løber i 2023 og 2024.

 • Kommunikation

  For at styrke kommunikationen med borgere, pårørende og kollegaerne imellem har vi forbedret og forenklet vores formidling i pjecer og andet materiale til borgere, på hjemmesiden og i vores indsatskataloger, der er blevet suppleret med let tilgængelige pixi-udgaver til borgere og pårørende.

 • Plejecenter og distrikt i ét

  Et pilotprojekt i et hjemmeplejedistrikt og et plejecenter, hvor faste medarbejdere deles om de samme borgere, så de møder fast personale i hjemmet og senere på plejecentret.

  Forsøget går på tværs af et plejecenter og et tilknyttet distrikt. Fordelen kan være, at borgerens lokale tilknytning bevares, og at overgangen fra hjemmepleje til plejecenter bliver lettere. Der vil være fokus på det tværfaglige samarbejde og kontinuiteten i forhold til den enkelte borger. 

  Forsøget er endnu ikke blevet gennemført.

 • Tilbagevendende tilfredshedsmålinger

  Tilfredshedsmålingen hos borgere og pårørende på plejecentre og i distrikter kortlægger tilfredsheden med ældreområdet og identificerer læringspunkter, så vi kontinuerligt kan videreudvikle ældreområdet.

  Målingen foretages i hver valgperiode.

 • Kompetencecenter Velfærd

  For at imødekomme fremtidige behov er der etableret et tværgående kompetencecenter, som skal sikre kompetenceudvikling, koordinering og bedre udnyttelse af ressourcerne i Velfærd, så vi fortsat er på forkant med velfærdsudviklingen.

  Kompetencecenter Velfærd har allerede nu gode erfaringer med systematisk supervision, facilitering af ledernetværk og onboarding af nye medarbejdere og elever til velfærdsområdet.

  Kompetencecenter Velfærd åbnede 1. februar 2022.

 • Mere finmasket MED-struktur

  I stedet for ét LokalMED for distrikterne og ét for plejecentrene er der nu oprettet LokalMED for hvert enkelt plejecenter og distrikt. Det har gjort det muligt for de
  enkelte ledere at komme tættere på medarbejderne og gjort det meget lettere at drøfte lokale forhold og arbejdsmiljø.

 • Tværgående faglige fora

  Lokale og tværgående faglige fora for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og specialister er blevet oprettet til faglig sparring.

  Faglige fora for terapeuter forventes at blive etableret i 2024.

  De faglige fora mødes typisk hver anden måned.

 • Smallere ledelsesspænd

  For at sikre mere bærdygtige løsninger på de udfordringer, fremtidens ældrepleje ser ind i, er der behov for et smallere ledelesspænd og en ny distriktsstruktur, hvor lederne kommer tættere på medarbejderne, og medarbejderne tættere på borgerne.

 • Udviklingsforløb for ledere

  Et tværgående udviklingsforløb for alle ledere sikrer sparring og er mundet ud i samarbejdsfora.

  Udviklingsforløbene blev gennemført i 2022.

 • Formelt horisontalt ledelsesforum

  For at styrke samarbejdet på tværs og samtidig skabe bedre muligheder for sparring ledere imellem er nye lederfora blevet nedsat i 2022 i forlængelse af udviklingsforløbene. De nye ledernetværk mødes fire gange årligt og faciliteteres af Kompetencecenter Velfærd.

 • Præcisering af ledernes rolle og ansvar

  For at sikre mere tid til nærhed, er der blevet arbejdet med at afdække og tilpasse de administrative opgave.

  Afdækningen blev gennemført i 2022.

 • Ny topledelse i Senior

  Pr. 1. januar 2022 blev ledelsen af seniorområdet delt op i to chefområder i stedet for ét samlet. En distriktschef og en plejecenterchef blev ansat for at sikre en ledelse af området meget tættere på driften.

 • Klagehåndtering som læringselement

  En ny og mere formel struktur hjælper os med at hente læring, når vi får klager og henvendelser - både i de enkelte afdelinger og på et mere organisatorisk plan. Tryggere rammer på de enkelte arbejdspladser har medført, at medarbejdere og ledere har modet til at dele hændelserne bag klagerne. Herfra kan erfaringer løftes op i mere tværgående fora, så hele organisationen kan høste læring, identificere uhensigtsmæssige mønstre, forbedre arbejdsgange, lave nye arbejdsgange, kommunikere anderledes osv.

  Klagevejledningen er udarbejdet.

 • Det nære sundhedsvæsen

  Borgerne skal opleve ensartethed og så få udfordringer i overgangen fra sygehus til kommunal ældrepleje som muligt. Derfor har vi de sidste par år arbejdet med flere konkrete projekter sammen med Sygehus Lillebælt for at opnå større forståelse for hinanden og styrke samarbejdet. Det giver mening for borgere, medarbejdere og ledelse, og vi forventer, at gevinsten er færre (gen)indlæggelser, og at vi ikke kun bliver eksperter i forløbskoordinationen, men også at vi på tværs af Vejle Sygehus og Vejle Kommune er på forkant og sætter retningen for udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

 • AFLEDTE INITIATIVER - Sundhedsfaglig Kvalitets Enhed (SKE)

  VI har fokus på at styrke den sundhedsfaglige kvalitet og har derfor etableret Sundhedsfaglig Kvalitetsenhed (SKE) i august 2022. Enheden skaber systematik og struktur, så medarbejderne føler sig trygge i det arbejde, de udfører, og borgerne og pårørende i den service, de modtager. Målet er en god patientsikkerhedskultur, hvor fokus er på kvalitet og læring. Det gør vi ved løbende at kvalificere instrukser, tilbyde sundhedsfaglig rådgivning og læringsforløb, udføre tilsyn og deltage i tværsektorieller samarbejder og projekter både internt i Vejle Kommune og regionalt på sygehuse og i den almene lægepraksis.

 • AFLEDTE INITIATIVER - Ny distriktsstruktur

  Antallet af distrikter i den nye distriktsstruktur er vokset fra 10 større til 15 mindre distrikter, og med dem er en del kørsel over større geografiske områder blevet mindre, så tiden bliver brugt hos borgerne.

  Pr. 1. januar 2024 er den nye distriktsstruktur fuldt implementeret, og pr. 1. marts 2024 er ledelsen i de sidste to distrikter på plads.

 • AFLEDTE INITIATIVER - Sygeplejeklinikker TÆT på borgerne

  I arbejdet med den nye distriktsstruktur har vi også haft fokus på sygeplejen. Vi har oprettet flere sygeplejeklinikker geografisk fordelt i hele kommunen, som er med til at fremtidssikre vores velfærdsydelser, så vi udnytter kapaciteten og ressourcerne bedst muligt.

 • AFLEDTE INITIATIVER - Velfærdsteknologi

  Vi er med til at finde og afprøve fremtidens velfærdsteknologi for at løse de udfordringer, vi står overfor, som f.eks. mangel på ressourcer og den demografiske udvikling. Det giver borgerne mulighed for at blive mere uafhængige og trygge i hverdagen, så de kan leve det liv, de ønsker.

Kontakt

#

Gudny Vang
Specialkonsulent