I de kommende år skal Nørremarkens forskellige bykvarterer bindes tættere sammen. Der skal bygges nye boliger og etableres nye grønne områder. Planen skal sikre ny fysisk og social sammenhæng på Nørremarken.

Bydel i social balance

Vejle Kommune har en vision om at skabe en god by og velfungerende boligområder i social balance. Det gælder også for boligområdet Finlandsparken på Nørremarken.

Derfor samarbejder Vejle Kommune og Boligforeningen AAB Vejle i årene frem mod 2030 om en fysisk udviklingsplan, der skal binde Nørremarkens forskellige bykvarterer sammen, og sikre at Finlandsparken er integreret del af Nørremarken.

Som del af planen vil Vejle Kommune i de kommende år opføre nye boliger, etablere nye grønne områder og nye forbindelser på Nørremarken, og arbejde med et løft af Nørremarken. Målet er at skabe nye fællesskaber, forbindelser og mødesteder på tværs af Nørremarken.

 

Nørremarken – en attraktiv bydel i positiv vækst

Finlandsparken ligger på Nørremarken - Vejles store nordlige bydel.

Nørremarken består af tre meget forskellige boligkvarterer – Grundet, Stadionkvarteret og de almene boligforeninger ved Moldevej og Finlandsvej. Bydelen ligger med god afstand til naturoplevelser som skov og fjord, med god nærhed til både motorvejen E45 og hverdagsfaciliteter som skoler, daginstitutioner, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder.

Nørremarken er en bydel i vækst. Der er fuld fart på opførelsen af nye parcelhuse, og i fremtiden vil flere mennesker komme til at bo her. Der er over de senere år foretaget store investeringer i Nørremarkens byudvikling, idrætsfaciliteter og erhvervsområder. Udviklingsplanen for Finlandsparken vil bidrage til at fortsætte udviklingen af Nørremarken som en attraktiv og sammenhængende bydel.

 

Hvad er Finlandsparken?

Finlandsparken afdeling 29 er et alment boligområde på Nørremarken, der består af 11 boligblokke. Boligerne ejes af boligforeningen AAB Vejle og har cirka 1600 beboere.

Finlandsparken blev i december 2018 udpeget som et hårdt ghettoområde på Regeringens officielle ghettoliste. Men en stærk positiv udvikling i området har gjort, at Finlandsparken siden 2020 ikke længere er på listen over hårde ghettoområder i Danmark.

Boliger og udearealer er siden 2010 blevet renoveret for op imod 500 mio. kroner. Og området fremstår i dag indbydende og attraktivt.

 

Finlandsparken
Finlandsparken
Grønne åndehuller i Finlandsparken
Grønne åndehuller i Finlandsparken
Finlandsparken
Grønne områder

Lovgivning: færre almene familieboliger i 2030

Folketinget har besluttet, at kommuner, der har et boligområde på listen over hårde ghettoer skal gennemføre en udviklingsplan.

Sådan en plan er der også lavet for Finlandsparken. Og selvom Finlandsparken i dag ikke længere er på listen over hårde ghettoer, skal planen alligevel gennemføres.

Målet er at nedbringe andelen af almene familieboliger i Finlandsparken til 68 % frem mod 2030.

Derfor arbejder Vejle Kommune og AAB Vejle Kommune i de kommende år med at bygge i alt 219 nye private boliger på områder, der grænser op til Finlandsparken. Det vil betyde, at andelen af almene familieboliger bliver mindre

 

’Byg og Leg’ og nye grønne åndehuller

Byrådet har besluttet, at der i fremtiden skal bygges 90 nye boliger på det areal, der i dag kendes som Byg&Leg. Området er i dag et grønt areal, der bl.a. rummer klappedyr som geder, kaniner, høns og fugle.
I fremtiden skal der fortsat være rig mulighed for at ’slå sig ned’ og opholde sig på grønne arealer. Klappe dyr, lave bål og andre aktiviteter. Derfor arbejder Vejle Kommune på at flytte en stor del af dyrene, bålhytten og andet ind på nye omkringliggende arealer.

Der er også fokus på parkering og forbindelser for gående og cyklende på tværs af Moldevej, så de grønne arealer opnår en vis sammenhæng.

 

Nyt liv i Nørremark Centeret

Byrådet har besluttet, at der i fremtiden skal bygges 96 nye boliger på det areal, der i dag rummer Nørremark Centeret.
Den nordlige del af centeret fremstår i dag nedslidt og umoderne. Derfor er der et stort behov for at styrke centerets funktion som et nyt indbydende by- og boligrum.


Ambitionen er at udvikle Nørremark Centeret til et nyt lokalt samlingspunkt og boligområde, der inviterer til nye fællesskaber og ophold med plads til eksempelvis leg, indkøb, caféliv og kulturaktiviteter.

 

Nørremarkshallen som samlingspunkt

Nørremarkshallen er et attraktivt mødested og kan fremover blive et knudepunkt på Nørremarken.


Med nye stier og grønne forbindelser vil der i fremtiden blive mulighed for at dyrke samspillet mellem de nye grønne aktiviteter mod nord, Nørremark centeret mod øst og Nørremarkshallen mod vest.

 

Inddragelse af borgere og aktører

Vejle Kommune ønsker en god løbende dialog med borgere, foreninger, skoler og institutioner om udviklingen af Finlandsparken og af Nørremarken som helhed.

Der er etableret en bydelsgruppe bestående af foreninger, institutioner og skoler, AAB Vejle og Vejle Kommune. Gruppen giver inputs til arbejdet med byudviklingen på Nørremarken.

 

Opsamlinger og input

 • Opsamling fra borgerarrangement 26. maj og gåturene 5.-6 juni

  Det blev sagt:

  Om trafik:

  • Krydsningen af Moldevej vil blive utryg, hvis den åbnes for biltrafik ved busslusen.
  • Fodgængerbro over Moldevej?
  • Trygge cykelforhold på sivevejen. Trafik der kører indenom skaber utryghed for små cyklister.
  • Sivevejen er utryg hvor cykler og biler deles som smal plads”.
   Cykel-pumpestation?
   Plads til en dobbeltrettet cykelsti?
  • Cykeltrafikken kan flyttes bag ved parkeringspladserne ved sygehuset på Grundet Hulvej.
  • Brug for (flere) p-pladser ved hallen.
  • Mulighed for en cykelrute i kløften?'

   

  Om mødesteder og faciliteter

  • Positivt med nyt grønt loop (stiforbindelse) og vandets vej.
  • Ønsker ikke Kompan legeplads, kan bedre lide det halvvilde.
  • Svævebanebanen (og lignende) er gode mødesteder på tværs.
  • Det er centralt at der er gode mødesteder, for børnene i området kender ikke hinanden, da de går på mange.
  • Kan der være en skaterbane ved hallen?
  • Kan hestene placeres et andet sted?
  • Nørremarkscenteret bør have apotek, bibliotek mv.

   

  Hent materiale (ikke webtilgængeligt)

   

 • Det siger 100 børn på Nørremarken om det nye Byg&Leg

  Vejle Kommune har som del af Udviklingsplanen for Finlandsparken sendt en del af arealet, der i dag går under navnet ’Byg&leg’ i udbud med henblik på fortætning af min. 90 nye boliger.

  Der er anvist tre nye omkringliggende arealer, der skal erstatte det nuværende grønne areal, og Vejle Kommune ønsker derfor at overflytte en stor del af de aktiviteter og værdier, der fungerer på området i dag, samt eventuelt tilføje nye.

  4 skoleklasser på Nørremarken har d. 5 - 6. maj 2021 givet deres ideer til, hvilke aktiviteter der kan indgå på de nye grønne arealer.

  I alt cirka 100 skoleelever deltog fra 2.A og 8.A på Novaskolen og 3. A og 4.A på Lukasskolen. 

  Som brugere af det nuværende Byg&Leg indgår elevernes inputs som en central del i arbejdet med at indrette og designe de nye grønne arealer.

  Se alle de gode ideer

   

 

 

Vil du vide mere?

 

 

Organisering

Vejle Kommune og AAB Vejle samarbejder om at gennemføre udviklingsplanen.

Derfor er der nedsat en realiseringsbestyrelse med deltagelse af borgmesteren og byrådspolitikere fra Vejle Kommune og formand og afdelingsformand fra Boligforeningen AAB Vejle.

Bestyrelsen skal sikre at arbejdet med udviklingsplanen sker så der skabes størst mulig sammenhæng og bykvalitet på Nørremarken.

Alle interesserede er velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis der er spørgsmål til arbejdet.

 

Sekretariat

Vil du vide mere om Vejle Kommunes arbejde med byudviklingen på Nørremarken  – eller er du nysgerrig på Udviklingsplanen for Finlandsparken?

Du finder svar på mange spørgsmål i Udviklingsplanen. Du også er velkommen til at kontakte sekretariatet.

Tinus Elsig Bypolitisk Konsulent Politik, Analyse & Kommunikation
Send e-mail mobil 92 43 28 68
Julie Halkier Nilsson Chef for Politik, Analyse og Kommunikation
Send e-mail mobil 20 18 91 57
Sidst opdateret: