Her kan du finde Vejles klimaplan og en liste over nogle af de klimainitiativer Vejle Kommune arbejder med.

Affaldssortering

Klimaplan 2020-2050

Byrådet vedtog onsdag 9. december 2020 Klimaplanen, der skal sætte retning for kommunens arbejde med at opnå målet om klimaneutralitet i 2050 og delmålet om nedbringelse af CO2-udledningen i 2030.

Sådan arbejder Vejle Kommune for et bedre klima

 • Resiliens former fremtidens Vejle

  Vejle Kommune har siden 2013 været medlem af bynetværket, 100 Resilient Cities. Det betyder at vi har forpligtet os til at udvikle og dele løsninger på fremtidens udfordringer med byer som Rio de Janeiro, Paris, Rotterdam, Durban, Los Angeles, London og New York.

  Vejle søger at gøre udfordringer til muligheder. Vores ambition er at blive en innovativ foregangskommune, der demonstrerer, hvordan små byer kan løse store problemer og vise stor ansvarlighed.

  Med vores resiliensstrategi inviterer vi alle partnere til handling og samarbejde i udviklingen af morgendagens resiliente Vejle - et sammenhængende, robust og bæredygtigt samfund. 

  Arbejdet med resiliens i Vejle er koncentreret omkring  4 strategiske indsatsområder:

  • Den Samskabende By
   Hvordan styrker vi borgeres, virksomheders og civilsamfundets lyst til at bidrage til udviklingen af vores samfund?
  • Klima Resiliens
   Hvordan imødekommer vi klimaudfordringer og udvikler nytænkende løsninger?
  • Social Resiliens
   Hvordan styrker vi integrationen af indvandrere og socialt udsatte og øger sammenhængskraften i vores kommune?
  • Smart City
   Hvordan sikrer vi, at alle borgere får glæde af digitaliseringens muligheder?


  Du kan læse meget mere om Vejles indsats med resiliens og hente vores resiliensstrategi her.

 • DK2020 - Vejle en af 20 klimakommuner

  Vejle Kommune skal i gang med at udvikle en ambitiøs klimaplan med inspiration fra verdens førende byer på området og i samarbejde med 19 andre danske kommuner.

  Kommunen er nemlig blevet udvalgt til  projekt DK2020, som Realdania, bynetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO står bag.

  - Vi er meget glade for at være med i projektet, da vi allerede har erfaringer med klimaforandringerne i form af oversvømmelser.
   Derfor anerkender vi netop også vigtigheden af resiliente løsninger, der både tager højde for tilpasning og forebyggelse, siger borgmester Jens Ejner Christensen (V).


  Vejle tager ansvar
  Baggrunden for deltagelsen i projektet er de aktuelle klimaudfordringer, som aldrig har været tydeligere end i dag. Specielt i Vejle Kommune, hvor Vejle by er udpeget som oversvømmelsestruet og gennem tiderne har oplevet oversvømmelser af flere omgange, er det tydeligt, at klimaforandringerne har konsekvenser.

  Derfor vil Vejle Kommune tage sin del af ansvaret. Gennem de sidste mange år har Vejle Kommune arbejdet aktivt på at sikre sig mod klimarelaterede oversvømmelser. Det vil kommunen fortsat arbejde på, da vi også i fremtiden kan forvente klimaforandringer.

  Men for at sikre at den globale temperaturstigning holder sig under 2 grader og helst ikke overstiger 1,5 grader, skal vi reducere vores fælles drivhusgasudledninger yderligere frem mod 2050, hvor vi skal have opnået CO2-neutralitet.

  Projekt2020 skal sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark og altså også i Vejle Kommune.

  Samarbejde mod klimatruslen
  20 danske kommuner deltager i projektet i alt. Gennem projektet får de udvalgte kommuner mulighed for at lære af hinanden og udveksle løsninger og erfaringer med andre deltagende kommuner.

  Samtidig får kommunerne teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet, så det lever op til C40's standard for klimaplanlægning.

  - Klimatruslen er aktuel som aldrig før og kræver handling her og nu. Vi ser derfor frem til at få hjælp af eksperter og større byer til at udvikle vores klimaarbejde yderligere, siger Karl Erik Lund (DF), formand for Natur- og Miljøudvalget.

  Klimaneutral inden for 30 år
  Kommunens klimaplan vil bl.a. indeholde anvisninger på, hvordan kommunen kan blive klimaneutral senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser i perioden.

  Planen skal samtidig indeholde anvisninger på, hvordan kommunen ruster borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser og fx minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser.

  Den vil desuden bygge videre på de samme principper som kommunens resiliens tilgang, hvor udfordringer vendes til styrker.

  Fakta:
  • De 20 udvalgte kommuner mødes første gang til introworkshop i Middelfart den 23. maj

  • DK2020 løber frem til april 2020. Målet er at have en klimaplan klar ved udgangen af 2020.

 • Ny Rosborg - En ny, grøn og resilient bydel

  I den vestlige del af Vejle er udviklingen af en resilient og grøn bydel i gang. Området er på ca. 80 hektar, og vil i fremtiden indeholde både boliger, liberalt erhverv samt offentlig og privat service.

  Processen omkring Ny Rosborg er anderledes end mange andre byudviklingsprocesser. Der er stort fokus på at involvere mange forskellige interessenter, tænke nye tanker og teste/eksperimentere undervejs.

  Byrådets vision for Ny Rosborg fortæller om en ny resilient bydel - med fokus på mennesker og plads til boliger, erhverv og friluftsliv. Det er en grøn bydel, hvor der stilles krav til arkitekturen, og hvor kultur og bæredygtighed er en selvfølge.

  Du kan læse mere om planerne for den kommende Ny Rosborg-bydel her.

 • Affaldshåndtering er blevet en folkesport

  Med indførelsen af en ny affaldsordning er det i kommunen blevet en sport at sortere husholdningsaffald til genanvendelse. Både i hjemmet, i byrummet og i offentlige institutioner.

  Kommunens borgere sorterer ca. 81 pct. af deres madaffald, som blandt andet bliver til biogas, som fungerer som brændsel for kommunens skraldebiler.

  Mængden af indsamlet organisk affald er steget med 180 pct., papir og karton med 19 pct., og plast med 25 pct.

  I 2015 var kommunens genanvendelsesprocent af husholdningsaffald på 41 pct. I dag er den på ca. 61 pct. og er dermed allerede højere end den nationale målsætning om 50 pct. genanvendelse i 2022.

  Derudover falder deponimængden på kommunens fire genbrugspladser, fordi der hvert år sker nye tiltag. I 2017 blev der afleveret lidt over 2.000 ton affald til deponi. Det svarer til 3,8 pct. af den samlede affaldsmængde, der kommer ind på genbrugspladserne.

 • Til kamp mod plastik

  Som den eneste kommune i Danmark er Vejle udvalgt til være med i EU-projektet Reflow, som skal bane vejen til at minimere forbruget af plast og forvandle plastaffald til en ressource.

  Kommunen får knap 3,8 mio. kr. af EU til projektet, som skal gennemføres i Vestbyen i Vejle. Projektet skal gennemføres i Vejle Vestby sammen med beboere, som tidligere har vist stor interesse for at gøre noget ved plastudfordringen.

  Derudover er tilknyttet en række andre aktører bl.a. FABLAB i Spinderihallerne samt små og mellemstore virksomheder.

  Du kan læse mere om projektet her.

 • Ny og topmoderne genbrugsplads

  Vejle Kommune har gennem to årtier gået forrest i arbejdet med fremtidens løsninger for affaldsområdet med et af landets højeste udsorteringsprocenter som resultat.

  Nu er kommunen klar til at tage næste skridt med et helt nyt ressourcecenter (RCV), der skal kunne rumme fremtidens affaldshåndtering med endnu mere genanvendelse, ny teknologi og meget bedre forhold for borgerne. Det hele kommer under tag, så borgerne altid kan sortere i tørvejr, og det øger også kvaliteten af affaldet.

  Det nye ressourcecenter skal ligge på Juelsmindevej i Vejle Nord og forventes at kunne åbne i 2022.

  Derefter begynder nedrivningen af det gamle AffaldGenbrug på Vestre Engvej og efterlader pladsen til byggeriet af den helt nye bydel Ny Rosborg i 2023.

  Prisen for det nye anlæg skal ligge på et niveau, så forbrugerne oplever uændret eller gerne lavere priser.

  Natur-& Miljøudvalget har anbefalet projektet på mødet 9. april 2019, og nu skal sagen efterfølgende behandles i Byrådet.

  Se punktet vedr. affaldsanlæg på dagsorden i Natur- & Miljøudvalget.

 • Forsøgsprojekt med elcykler

  Kommunen laver forsøg med udlån af elcykler, for at inspirere borgere uden for Vejle by til at tage cyklen frem for bilen.

  Flere cyklister vil aflaste byernes veje og p-pladser og færre biler nedsætter ressourceforbrug, C02 udledning, støj og forurening.

  29 procent af brugerne, der i 2017 deltog i forsøget brugte cyklen hver dag, mens 39 procent svarede, at de brugte den tre-fem dage om ugen. 84 procent svarede, at de brugte bilen mindre i låneperioden.

  Du kan læse mere om elcykel-projektet her.

 • LED-lamper i gadebelysningen

  Kommunen har installeret LED-belysning i en stor del af sine ca. 25.000 gadelys. De bruger 70 pct. mindre strøm end almindelige gadelys.

  Indtil videre har det givet en strømbesparelse på 3552 MWh – hvilket svarer til 800 parcelhuses årlige strømforbrug.

 • Slusen

  Slusen på Omløbsåen i Vejle by er både et byrum, et kloakprojekt og et klimaprojekt.

  Vejle Kommune og Vejle Spildevand har i fællesskab skabt det byrum, sluse- og pumpebygværk på Omløbsåen i Vejle by, som blev indviet i november 2016. Formålet med anlægget er at beskytte erhverv og boliger i området mod de store oversvømmelser ved f.eks. stormflod og skybrud. Og siden indvielsen har anlægget vist sit store værd og forhindret meget vand i Vejles gader.

  Sluse- og pumpeanlægget betyder helt konkret, at når Vejle udsættes for stormflod og skybrud, dvs. når havvandet presses op i åerne, og/eller når det regner meget kraftigt, så kan sluse- og pumpeanlægget sænke vandstanden i Omløbsåen. Det betyder, at vi kan undgå mange af de oversvømmelser langs åen, som Vejle tidligere har været præget af. Slusen kan nemlig holde havvandet ude, og pumperne kan pumpe vandet fra Omløbsåen over i Sønderåen, når sluserne er lukkede.

  Især i Aagade og den vestlige del af byen har der tidligere været store problemer, når vandet fra Vejle Fjord pressede sig ind i å-løbet. Når vandet kommer op omkring 1,30 meter over normal vandstand, begynder det nemlig at løbe over å-bredden og ind på veje og i kældre, og hvor det ellers kan finde hen. Ved at lukke slusen, så beskytter vi de udsatte områder.

  Spændende byrum
  Udover at være et klassisk, teknisk bygværk, er sluse- og pumpebygværket også et spændende byrum, som giver noget ekstra til bybilledet

  SLA Arkitekter har hjulpet Vejle Kommune med at skabe byrummet omkring sluse- og pumpebygværket, så at naturen i ådalen knyttes tættere til byen og selve strøget i form af et repos og en flydebro. Flydebroen er tænkt som et socialt miljø, hvor bl.a. kanoer og kajakker kan lægge til. Repoet er tænkt som et sted, hvor byens borgere kan tage en pause fra indkøbene. Via flydebroen og repoet kan man komme helt tæt på vandet og se, hvordan sluse-anlægget fungerer.

  En fælles mission
  Idéen med at kombinere et kloakprojekt og et klimaprojekt opstod i 2013 under et fælles møde mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S på grund af fælles udfordringer i forbindelse med kloakforsyningens serviceniveau og klimaforandringer generelt. Der blev hurtig skabt enighed om, at sluse- og pumpebygværket var den rigtige løsning for begge parter. Byrådet vedtog projektet, og i efteråret 2013 blev det sat i gang.

  Hele anlægget har kostet ca. 45 mio. kr. men har altså også på få år tjent mange penge ind i sparede skader ved oversvømmelser. Og rigtig mange andre kommuner har vist interesse for projektet og har været på besøg for at høre mere.

 • Klima, risikostyring og vand

  Vejle Midtby er et af de 10 områder i Danmark, som staten har udpeget som risikoområde for oversvømmelser. Derfor har Vejle Byråd lavet en Risikostyringsplan for oversvømmelse for Vejle Midtby.

  Formålet med planen er at skabe overblik over de udfordringer, vi har, og at komme med forslag til, hvordan vi kan sikre byen mod oversvømmelser i fremtiden. Målet er en resilient by – også kaldet robust by - hvor borgernes sundhed og værdier sikres mod blandt andet klimaforandringernes påvirkninger. På den måde passer risikosyringsplanen fint ind i det arbejde der sker i samarbejdet i 100 Resilient Cities.

  Det vil kræve store investeringer fra mange forskellige parter at beskytte byen helt, og det vil også tage lang tid. Men hvis vi laver en strategi for byudviklingen, der hele tiden har fokus på klimaet, vil vi være godt på vej til at begrænse de værditab, der måtte komme i forbindelse med oversvømmelser.

  Du kan finde risikostyringsplanen her.

 • Udstillinger og arrangementer til børn om bæredygtighed

  Kommunen indgår i et samarbejde med viden- og oplevelsescentret Økolariet, som gennem udstillinger, undervisning og events oplyser børn om bæredygtighed og vigtigheden af affaldssortering.

  Blandt andet har Økolariet skabt et nyt udstillingsrum, hvor man gennem året vil have skiftende udstillinger og aktiviteter, som tager udgangspunkt i FN's Verdensmål for udviklingen af en bæredygtig klode. I rummet er der, ud over udstillinger, bløde møbler og et bord, hvor gæsterne kan sidde og tegne og lave små spil, så der er noget for alle aldersgrupper.

  Du kan læse mere om Økolariets udstillings- og oplysningsarbejde her.

 • Råd og vejledning til grønne iværksættere

  Vejle Kommunes hold af erhvervskonsulenter yder hjælp og rådgivning til iværksættere, der arbejder med udviklingen af fremtidens grønne energiløsninger.

  Man kan få hjælp til: Matchmaking for grønne virksomheder; Risikovillig kapital til kloge idéer; Vækst via internationalisering; Green Start Up; Test, demonstration og udvikling.

  Blandt virksomhederne, der har fået rådgivning er:

  • Better Energy, der blandt andet har opstillet nogle af Danmarks største solcelleparker, og som nu opererer i Danmark, Tyskland og Holland.
  • Aguardio, der har udviklet et produkt, der oplyser om forbruget af badevand, og som motiverer forbrugerne til at spare på vandet.
  • Og mange flere.


  Du kan læse mere om mulighederne for at få virksomhedsrådgivning til bæredygtige iværksætteridéer her.

 • Nye hybridbiler til hjemmeplejen er gode for miljøet

  En ny leasingaftale betyder, at hjemmeplejen i Vejle Kommune fremover skal køre i hybridbiler. Det er godt for miljøet, og samtidig giver det økonomisk mening.

  Kan man passe på miljøet og spare penge på samme tid? Ja, nogen gange kan man godt. Det viser en ny aftale om leasing af biler til hjemmeplejen i Vejle Kommune, som træder i kraft i 2020.

  Den betyder, at de nuværende benzinbiler bliver udskiftet med hybrid'er, der kører længere på literen og har en mindre miljøbelastning.

  Samtidig kommer kommunen til at spare penge i forhold til den hidtidige aftale.

  Aftalen gælder 190 biler, som primært bruges af hjemmeplejen. De første forventes at blive taget i brug i starten af 2020. Herefter vil bilparken løbende blive udskiftet over en periode på op til fire år.

  Opgaven med at lease biler til Vejle Kommune har været i udbud, og det blev vundet af kommunens nuværende leverandør ALD Automotive. Virksomheden har hidtil leveret benzindrevne Opel Corsa'er, men fra 1. januar vil det i stedet være Toyota Yaris hybridbiler.

  Fakta

  • En hybridbil kan både køre på brændstof og på el.
  • Kommunens nuværende benzindrevne biler kører 17,9 km/ltr, mens hybridbilerne kører 20 km/ltr.
  • Sidst i 2020 vil en nyere model af hybridbilerne blive taget i brug, der er endnu mere brændstoføkonomisk.
  • Kommunens estimerede økonomiske besparelse med nye aftale beløber sig til ca. 7 millioner kr. over den fireårige periode.
 • Vejles klimarejse

Sidst opdateret: