EU-projekt skal redde løgfrøen i Vejle Kommune

Med støtte på godt 2,5 mio. kr. fra EU’s LIFE-fond, har Vejle- Hjørring-, Gribskov-, Hillerød- og Allerød kommuner - med faglig bistand fra Amphi Consult - igennem 5 år gjort en særlig indsats for at sikre væsentlige bestande af den akut truede stor kærguldsmed og den sårbare løgfrø

Kommunerne ”dobler op”, så der i alt er godt 5 mio. kr. at arbejde med i hele Danmark. Projektet gennemføres i samarbejde med det estiske miljøagentur, hvis budget over de 5 år er på godt 2,75 mio. kr. I begge lande lever stor kærguldsmed og løgfrø på den nordlige grænse af deres udbredelsesområder, så de udfordringer der skal takles for at sikre bestandene er på mange måder ens. Samarbejdet mellem esterne og de danske kommuner skal sikre, at viden og erfaring høstet et sted hurtigt kan implementeres et andet sted.
 
Løgfrøen har tidligere været almindeligt udbredt i det meste af Danmark, men er i perioden 1945-1990 forsvundet fra ca. 90 % af sine levesteder. Den sky padde forsvinder primært fordi dens ynglevandhuller og fødesøgningsarealer forsvinder. I løbet af projektet vil en del løgfrø-vandhuller omkring Tinnet Krat og på Egtved egnen blive oprenset eller nygravet, ligesom der vil blive iværksat udsætninger af haletudser på egnede lokaliteter. Det er planlagt, at der etableres reservebestande i disse to natura2000-områder, så arten sikres imod udryddelse lokalt.

”I Vejle Kommune findes der kun ganske få og isolerede lokaliteter med løgfrø tilbage. På flere af disse lokaliteter synes løgfrøen kun at overleve på trods, så det er på tide, at vi sikrer denne del af den biologiske mangfoldighed i kommunen. Ud over at gøre noget godt for en art der har det rigtigt svært i Danmark, så når vi med projektet også et lille skridt nærmere vores ambitioner om helt at bremse nedgangen i biodiversitet, som Vejle Kommune i 2007 har forpligtiget sig til via Countdown2010-aftalen”, udtaler Mads Fjeldsø Christensen, naturmedarbejder og lokal projektleder i Vejle Kommune. 
”Der er i Danmark siden 1987 blevet oprenset og nygravet mange vandhuller for løgfrø i Midtjylland, på Djursland, i Hornsherred og i Nordsjælland. Det har flere steder bremset artens tilbagegang. Det er dog Kun i Sønderjylland er det et par steder lykkedes at skabe tydelig fremgang for arten. De værdifulde erfaringer herfra vil i dette LIFE projekt blive overført til alle involverede kommuner”, siger Lars Briggs, faglig konsulent i Amphi Consult.
 
Stor kærguldsmed og løgfrø er beskyttet af Habitatdirektivet og optaget på bilag IV som arter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Stor kærguldsmed er tillige optaget på Habitatdirektivets bilag II som art af fællesskabsbetydning, hvis bevaring kræver udpegning af særlige bevaringsområder. (natura 2000 områder), hvor der skal sikres opretholdelse eller genopretning af en gunstig bevaringsstatus for arten). 

”Det er banebrydende, at EU’s LIFE fond har valgt at støtte et projekt hvor en art ”kun” er optaget på Habitatdirektivets bilag IV”, udtaler Lars Christian Adrados, faglig konsulent, Amphi Consult og adhoc national projektmanager og tilføjer: ”Praksis har hidtil været at kun de højt prioriterede bilag II arter kunne få støtte, men vores argumenter om at EU bør yde støtte til naturgenopretning for en art i så voldsom tilbagegang som løgfrøen er denne gang blevet hørt”.

Sidst opdateret: 03. januar 2018