Biodiversitet i Vejle Kommune:

Den biologiske mangfoldighed har trange kår i Danmark. På bare 50 år er eksempelvis 10 procent af det samlede antal sommerfugle, svarende til 12 arter, forsvundet fra den danske natur. Mange andre arter er i ligeledes i fare for at helt at forsvinde. Vejle Kommune arbejdet målrettet på at stoppe tabet af biodiversitet. Der gør vi primært igennem den daglige forvaltning af naturen, men også igennem specifikke projekter, der her ekstern finansiering.

Miljø- og Fødevareministeret
Særlige levesteder for Bilag IV-arter

Tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeret (NaturErhverv) til udvikling af Særlige Levesteder for bilag IV-arter.

Vejle Kommune modtog i 2016 godt 600.000 til at gøre en særlig indsats for den biologiske mangfoldighed. Tilskuddet er øremærket særligt den truede løgfrø, der stadigvæk findes i vores kommune. Med projektet forbedres artens levesteder i det der graves i alt 16 nye vandhuller og oprenses 4 gamle tilgroede vandhuller. Ud over at løgfrøen er truet i Danmark, så er den også en slags indikator for om andre padder, guldsmede og ferskvandsinsekter vil kunne trives. Har løgfrøen det godt i de nye rene vandhuller, ja så er betingelserne for mange andre sjældne arter dermed også til stede.

De mange nye vandhuller er etableret omkring Odderbæk Mark i et bælte fra Tinnet krat over Kollemorten til Kulsø. Indsatsen for Odderbæk Mark er et af de 5 steder i Vejle Kommune, hvor løgfrøen stadigvæk findes. De sidste vandhuller i projektet er gravet i foråret 2018.

De 20 vandhuller til padderne i Vejle Kommune suppleres med en særlig indsats for en række andre dyregruppen. Der er med projektet også anlagt jorddiger og stendynger, der udgør vigtigt levesteder for en lang række andre arter. De fungerer blandt andet som redeplads, skjul, fourageringsområde, overvintringssted, sang- og rekognosceringspost, ledelinje og spredningskorridor for både fugle, krybdyr, pattedyr og insekter.

Projektet er finansieret med 75% midler fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter, og 25 % midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Læs mere: https://ec.europa.eu/agriculture/index_da

 

Sidst opdateret: 22. oktober 2018