Som et led i realiseringen af EU's Vandplaner, så etablerer Vejle Kommune i disse år mange nye vådområder. Formålet er at skabe et bedre vandmiljø ved at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget. På kortet herunder ses de vådområder, der indtil nu er lavet i Vejle Kommune

Mange søer og kystområder får det skidt når der tilføres for mange næringsstoffer. Det sker fordi algetilvæksten stiger voldsom med tilførsel af kvælstof og fosfor. Algerne forringer levevilkårene for dyre- og plantelivet, og kan de værste steder medføre iltsvind, som slår det meste liv ihjel.

Vådområderne etableres enten ved at lukke dræn i et projektområde, ved at etablere en lavvandet sø - eller ved at hæve vandløbsbunden i et eksisterende vandløb og samtidig genslynge forløbet af vandløbet. På den måde opnås en periodevis oversvømmelse af arealerne omkring det pågældende vandløb.

Den kvælstofreducerende effekt af vådområdet opnås, fordi bakterier i de våde jorder nedbryder nitrat i vandet. På den måde frigives kvælstof i luftform. Målsætningen er, at der i Danmark frem mod 2021 etableres vådområder i så stort et omfang, at kvælstofudledningen kan reduceres med 1.250 tons.

 

Logo landdistrikter

 

Link til  EU-Kommissionens webside: https://europa.eu/european-union/index_da

Logo for udvikling af landdistrikter
Sidst opdateret: