Her kan du se mange af de projekter og tiltag, som vi har søsat indenfor primært folkeskoleområdet.

Skolen i Bevægelse


Det nuværende skolesyn blev politisk vedtaget i 2012. Skolesynet består af seks principper, og kaldes Skolen i Bevægelse:

 • Princip nr. 1. Skolens opgave er at bevæge og at bevæge sig – for at sikre optimale udviklings- og læringsbetingelser

  • Skolen bevæger og bevæger sig, når engagerede mennesker mødes.
  Det sker ved involvering i åbne dialoger, undersøgelser og afprøvninger
  med en intention om at ville det optimale.
  • Alle i skolens hverdag forholder sig åbne til teori, metoder og praksis.
  • Den innovative tilgang er et naturligt element i skolens arbejdsmåde.

 • Princip nr. 2. Skolen sikrer at alle børn og unge møder nærværende voksne – hver dag

  • Det sker ved at de voksne i mødet med eleven skaber tillid, tryghed og
  trivsel som afsæt for læring.
  • Det sker ved at eleverne hver dag møder optimale udfordringer og krav
  om dygtiggørelse.
  • De voksne er læringsledere og udfordrer elevernes læringsprocesser med
  udgangspunkt i højeste potentiale.

 • Princip nr. 3. Skolen danner mennesker der mestrer liv og læring

  • Når børn og unge mestrer livet, udfolder de deres højeste potentiale.
  • Det sker i engagerende læringsmiljøer ved en passende balance mellem
  kravet om at lære og lysten til at lære (flow).
  • Eleverne oplever krav om høj faglighed og mødes i deres nærmeste
  udviklingszone.

 • Princip nr. 4. Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring

  • Nye evalueringsformer understøtter børn og unges mod på og lyst til at
  udfordre sig selv.
  • Alle børn og unge er en del af inkluderende fællesskaber.
  • Børn og unge oplever, at det de mestrer, er nødvendigt og anerkendes af
  fællesskabet.
  • Al læring tager udgangspunkt i elevens fremtid.
  • Eleverne er centrale sparringsparter i udviklingen af læringsmiljøer.
  • Læringsformer udvikles og baseres på nyeste
  digitale teknologier.

 • Princip nr. 5. Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer

  • Skolen organiseres med udgangspunkt i målrettet ledelse af elevernes
  læringsprocesser.
  • Det sker ved at organisere nye måder at lære på for at sikre optimal
  udvikling og udfoldelse af elevernes personlige, sociale og faglige
  kompetencer.
  • Skolens organisationsformer og – principper understøtter en skole for alle.
  • Selvstyrende team er arbejds- og organiseringsformen blandt skolens
  voksne.
  • Kommunen sikrer indholdsmæssigt og organisatorisk
  udvikling med det formål at sikre optimale
  betingelser for læring og udvikling.

 • Princip nr. 6. Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af skolen

  • Der er en øget forståelse af skolens læringsrum, lokalt og globalt.
  • Læring foregår når som helst og hvor som helst. På arbejdspladser,
  i naturen, i det virtuelle læringsrum.
  • Det sker ved at inkludere nye faggrupper i skolens dagligdag, hvilket
  skaber synergi.
  • Organisatorisk fleksibilitet sætter eleverne og skolens voksne fri til at
  skabe en mangfoldig skole.
  • Forældre er helt afgørende og centrale personer
  i skolens virke.

Digitale skoler

Netværket Vejle Digitale Skoler er en del af udviklingstiltaget Skolen i Bevægelse. Vejle Digitale Skoler gør IT til en del af pædagogisk praksis – og fastholder den i praksis.

 • Læring med it

  Vi ved en del om, hvordan børn og unge lærer. Helt grundlæggende lærer de sammen med andre, alene og det, som er meningsfuldt. Hvordan kan det omsættes til læring med it? Hvordan kan it støtte kognitive, kollaborative og meningsfulde læreprocesser? Hvilke it-aktiviteter og organiseringer støtter hvilke læreprocesser?

 • It-pædagogisk faglighed

  Den Digitale Skoles pædagogiske succes afhænger af mindst to ting: Om den formår at frigøre tid til dyb, relationel læring og at skabe perspektivrige blandinger af face-2-face og dannelse, virtuel undervisning og læring. Det første vil den relationsprofessionelle lærer og pædagog (med rette) stille krav om. Det andet vil videnssamfundet kræve. Hvilken it-pædagogisk faglighed er her nødvendig og hvordan skaber vi den?

 • It-lederfaglighed

  Der er tre store, centrale udfordringer i forhold til den proces, som skal gøre it til en integreret del af pædagogisk praksis. De vedrører:
  - It-anvendelse
  - It-kultur
  - It-mangfoldighed (eller it-kompleksitet)

   

  Lederne på Vejle Kommunes folkeskoler er gået sammen i et netværk som de kalder IT-ledernetværket. Netværket styrker ledelsen af den digitale skole. Besøg netværkets hjemmeside her: www.itlederen.dk

Mads Bo-Kristensen Chefkonsulent, Ph.D. Digitalisering
Send e-mail mobil 41 11 16 19

FABLab

Et fablab er et fabrikationslaboratorium, hvor man kan lave næsten alt. Det kombinerer traditionelle håndværksfag (formning, sløjd, håndarbejde) og næste generations teknologier (fx 3D printere, laserskærere, mikrocomputere og forskellige, ofte meget visuelle kodningsprogrammer). Fablab har fokus på det 21. århundredes kompetencer i elevernes læring. Disse kompetencer kombineres med kompetencer i naturfag, matematik, dansk osv.

 

 • Fablab@SCHOOLdk

  Vejle, Silkeborg, Aarhus og Kolding kommune samt Aarhus Universitet arbejder sammen i forsknings- og udviklingsprojektet Fablab@school Partnerskabet undersøger og udvikler læringsmiljøer med fokus på designtænkning og det, man kunne kalde for næste generations it (digitale fabrikationsværktøjer, micro-computing og kodning*). De fire kommuner og universitetet arbejder sammen om på forvaltnings- og skoleniveau at opbygge kapacitet, så kommunernes elever kan tilbydes en hverdag, der retter sig mod ikke bare et arbejdsmarked,  men også et liv og en læring i det 21. århundrede, der kræver nye kompetencer og en ny måde at forstå dannelse på (Her kan du læse Vejle Kommunes strategi for Den digitale skole 2016-20). Besøg projektets hjemmeside www.fablabatschool.dk

  I Vejle er 10 skoler med i forsknings- og udviklingsprojektet. Der kommer hele tiden nye til. 

 • Åbne tirsdage

  Hver tirsdag kan du prøve at arbejde i et fablab. Det kan du i Spinderihallernes Fablab, der holder åbent hver tirsdag kl. 14-20. Læs mere her om de åbne tirsdage. 

Mads Bo-Kristensen Chefkonsulent, Ph.D. Digitalisering
Send e-mail mobil 41 11 16 19

Byg et hus


Fra praktiske færdigheder til teori - Læring gennem praktiske byggeopgaver

 • Byg et Hus er et grundskoleprojekt, hvis overordnede emne er byggeri

  Forløbet strækker sig over klassetrinene 3. - 6. klasse med én hel undervisningsdag på Syddansk Erhvervsskole på hvert af klassetrinene. På erhvervsskolen bygger eleverne gruppevis et familiehus i størrelsesforholdet 1:20 under ledelse af erhvervsskolens undervisere. I løbet af de fire år fra 3.-6. klasse bliver eleverne præsenteret for byggeriets mange forskellige faser og afprøver forskellige håndværksmetoder mv.

 • Kombinerer skolens øvrige fag

  Projektets praktiske opgaver er koblet sammen med folkeskolens øvrige fag i tværfaglige forløb, der tager hensyn til trinmål mv. Undervisningsmaterialet indeholder forslag til forskellige delforløb på alle fire klassetrin.

Edison - Innovation og entreprenørskab


I Edison arbejder elever på 6.-7. klassetrin med innovation.

 • Hvad er Edison?

  Edison er et projektorienteret undervisningsforløb for elever på 6.-7. klassetrin*, hvor elever arbejder struktureret med kreativitet, innovation og entreprenørskab, og udvikler koncepter og produkter, der kan løse problemer eller øge livskvaliteten for en større gruppe mennesker i samfundet.
  Edison er et nationalt undervisningsprogram, som ledes af Fonden for Entreprenørskab/Young Enterprise, og som kører synkront i flere kommuner over hele landet. Under projektforløbet samarbejder eleverne i små projektgrupper, som alle tager udgangspunkt i den samme problemstilling, udstukket af Fonden for Entreprenørskab/Young Enterprise. Edison-forløbet kulminerer i en stor national messe, hvor elev-gruppernes produkter konkurrerer om at vinde årets Edison-pris. Forinden har projektgrupperne udstillet og dystet indbyrdes ved lokale arrangementer i de enkelte kommuner. På messerne vurderes og sammenlignes elevernes produkter af eksterne dommere, som præmierer de bedste projekter.
  * Skoler uden overbygning kan tilmelde deres 6. klasser til Edison-projektet.

21. århundredes færdigheder

Vi lever i en stadig mere og mere digitaliseret og kompleks verden. Hvordan håndterer vi det? Hvilke kompetencer er der særligt brug for, man styrker for at kunne begå sig i dag - og i morgen? Det arbejder vi med i skolevæsenet. Her kan du se en oversigt over de centrale kompetencer:

 

 • Kreativitet

  ...er evnen til at skabe og innovere, og være iderig. Tænke opfindsomt, lære af sine erfaringer og se muligheder.

 • Kollaboration

  - at samarbejde. At mestre samarbejde og deltage ligeværdigt i processer. Det er også at være og udvise ansvarlighed og være åben.

 • Kritisk tænkning

  Kritisk tænkning handler om at forholde sig til verden på en problemløsende måde, at kunne analysere, evaluere og stille opklarende spørgsmål.

 • Kommunikation

  Er ikke kun at tale - det er også at lytte. At udtrykke ideer og bruge forskellige platforme, og anvende forskellige udtryk.

 • Teknologisk mestring

  Denne kompetence handler om, at anvende kendte teknologier på nye områder, og i det hele taget at anvende teknologi til at øge sine handlemuligheder.
 • Digitalt medborgerskab

  Denne kompetence har fokus på at styrke det enkelte menneskes evne til at fungere og handle som borger i et samfund med stadig mere teknologi.
Mads Bo-Kristensen Chefkonsulent, Ph.D. Digitalisering
Send e-mail mobil 41 11 16 19

Lejr for hurtige børnehjerner

Sciencetalenter er et projekt, der sætter fokus på børn, der har hurtige hjerner og altså er bedre begavede end mange af deres jævnaldrende.

 • Læs mere om Sciencetalenter her

  I alt 25 børn fra Vejle er blevet udvalgt til at være med på en række lejrture, hvor de ekstra kvikke elever fra folkeskolernes 6. og 7. klassetrin møder hinanden.
  Sciencetalenter handler om at have særlige evner inden for de naturvidenskabelige fag og at møde andre på samme alder med lignende evner og interesser.
  Projektet strækker sig over tre år og omfatter også 25 børn fra Odense, der sammen med Vejle er udvalgt til at deltage på lejrturene for de bedst begavede.

Erik Grønfeldt Pædagogisk konsulent
Send e-mail mobil 21 25 74 07

FISK - Fællesskaber og Inklusion i Skolen


Siden august 2014 har Vejle Kommune med projektet FISK - Fællesskaber og Inklusion i Skolen søgt at kvalificere det pædagogiske personale til at muliggøre øget inklusion.

 • Målet om øget inklusion i almensystemet skaber nye krav til det pædagogiske personale på skolerne

  Det praksisnære kompetenceudviklingsforløb er bl.a. tænkt som en støtte i forhold til vigtige temaer i folkeskolereformen som fx trivsel og målstyret læring. 

  Undervisningsministeriet nedsatte i 2016 et inklusionseftersyn rundt i landets kommuner, og det viste, at netop praksisnær kompetenceudvikling mellem ligeværdige praktikere har stort potentiale til at skabe varig forandring. 

 • Indhold

  FISK-forløbet består af en kick-off dag, og en læringsuge. Læringsugen har fem forskellige fokuspunkter:

  - Inklusion og praksisnær kompetenceudvikling

  - Trivsel - det trygge fællesskab i skolen

  - Relationskompetence

  - Læringsledelse

  - Målstyret læring

Sidst opdateret: