Strategi for VelfærdsTeknologiPuljen 2017-2022

Læs vores strategi, som beskriver, hvorfor vi satser på velfærdsteknologi og politikernes målsætningerne for valg af velfærdsteknologier i perioden 2017-2020.

Anbefal denne side:

Forord

Byrådet i Vejle Kommune besluttede som en del af budgetforlig 2017, at:

Der afsættes en Velfærdsteknologisk pulje på 5 mio. kr. årligt i årene 2017 til 2020 til anvendelse på voksen- senior- og sundhedsområdet. Der ønskes en evaluering af indsatsen.

Byrådet ønsker med denne satsning i endnu højere grad at imødekomme borgernes behov og at forbedre deres muligheder for selvhjulpenhed. Byrådet ønsker med VelfærdsTeknologiPuljen 2017-2020 at understøtte tværgående indsatser i forhold til borgerne. Derfor er puljen forankret på tværs af forvaltninger og fagområder.

Velfærdsteknologi er en del af budgetforligets fokusområder, hvormed der søges nye veje til velfærd. Velfærdsteknologi taler desuden ind i visionen Vejle med Vilje, hvor ambitionen er, at Vejle Kommune skal have en national førerposition inden for velfærdsudvikling.

Puljen er en forlængelse af den tidligere velfærdsteknologipulje, som har været etableret i perioden 2012-2016.

Erfaringer med velfærdsteknologi i Vejle Kommune

Med VelfærdsTeknologiPuljen 2017-2020 ønsker man at bygge videre på de erfaringer, der er etableret og høstet med indsatsen siden 2012.

Det er vurderingen, at der er opbygget en modenhed og en række kompetencer i organisationen, som gør det muligt at skabe en større værdi med teknologierne fremadrettet. Anbefalinger fra den tidligere indsats overføres og indtænkes i puljen for 2017-2020.

Organisering af arbejdet med VelfærdsTeknologiPuljen

Politisk niveau

Vision

Velfærdsteknologi skal anvendes til alle borgere inden for velfærds- ogsundhedsområdet, hvor det giver mening og værdi

Målsætning

 • Bedre livskvalitet for borgerne
 • Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne
 • Bedre udnyttelse af ressourcerne til at imødekomme den demografiske udvikling

Rammefordeling af puljen

 • Årlig udvælgelse af 2 3 strategiske fokusområder samt fordeling af midler til
  disse
 • Innovation og test
 • Endelig godkendelse af projekter under de enkelte fokusområder

Politisk niveau

 • Udvælge og udmønte konkrete projekter
 • Projektledelse
 • Kompetenceudvikling
 • Implementeringsstøtte

Det administrative ledelsesniveau

 • Gennemføre projekter i samarbejde med borgere, medarbejdere og ledelse

Vision

Vision

Velfærdsteknologi skal som udgangspunkt anvendes til alle borgere inden for velfærds-
og sundhedsområdet, hvor det giver mening og værdi

Målsætninger

De velfærdsteknologiske løsninger giver mening og værdi, når de resulterer i:

Strategiske fokusområder

Med den nye strategi ønskes en højere grad af strategisk fokus i forhold til overordnede behov end tidligere. Fremadrettet vil udmøntningen af VelfærdsTeknologiPuljen dermed gå fra et teknologifokus til et mere strategisk fokus.

Den politiske styregruppe beslutter, hvilke 2-3 fokusområder årligt puljen skal medvirke
til at udvikle. Den politiske styregruppe beslutter, hvordan puljens budget skal fordeles til de valgte områder.

Fokusområderne rammesætter overordnet, hvilke områder der skal arbejdes med inden
for velfærdsteknologiske løsninger og skal efterfølgende udmøntes i konkrete projekter.

Eksempler på strategiske fokusområder kan være: forflytning (f.eks. loftlifte, badestole,
el vendelagner, gulvlifte mm), løsninger til struktur i hverdagen (tablets med
dagsprogram, videoer til hverdagsopgaver, QR koder i hjemmet mm.) eller virtuel
genoptræning (apps med øvelser, telekommunikation med fysioterapeut mm.

Kriterier

 • Løsningerne skal forventes at bidrage til forbedret livskvalitet for borgerne
 • Løsningerne skal forventes at bidrage til forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne
 • Løsningerne skal forventes at bidrage til en bedre udnyttelse af ressourcer. Det
  økonomiske kriterie skal være opfyldt og derudover mindst et af de ovenstående
 • Løsningerne skal så vidt muligt erstatte en eksisterende indsats eller bidrage til at
  behovet for støtte udskydes (gælder kun ved borgerrettede løsninger)
 • Løsningerne skal dokumenteres løbende igennem hele projektperioden for at vurdere
  værdien af teknologien
 • Løsningerne skal efter implementering være uafhængige af puljefinansieret støtte.
  Således forventes de berørte områder selv at være i stand til at finansiere
  teknologirelaterede udgifter efter implementering
 • Løsningerne skal have potentiale til at blive udbredt i en større skala

Innovation og test

En mindre del af puljen (10% pr. år) afsættes til at teste og afprøve nye innovative
løsninger, som kan have potentiale til at blive fremtidige fokusområder. Testmidlerne skal anvendes til at afdække og kvalificere fokusområder inden politisk vurdering samt til at teste, afdække og kvalificere projekter inden igangsættelse. Desuden anvendes midlerne til igangsættelse af udvalgte innovative 'umodne' teknologiprojekter, hvor der endnu ikke er et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til vurdering af storskalapotentiale og økonomisk rationale, og som derfor kan have svært ved at leve op til kriterierne. Der etableres et test-setup, hvor fokusområder og projekter testes efter den samme skabelon.

Organisering

Den politiske styregruppe består af formand og næstformand i Senior-, Voksen- samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Styregruppen rammesætter arbejdet med pulje for velfærdsteknologi på et til to årlige styregruppemøder.

Styregruppen vælger en gang årligt det kommende års strategiske fokusområder ud fra oplæg fra forvaltningen. Styregruppen beslutter desuden, hvilken økonomisk ramme der kan arbejdes med inden for det enkelte fokusområde. Styregruppen godkender endeligt de projekter, der igangsættes under fokusområderne efter oplæg fra direktør for Økonomi, Arbejdsmarked- & Sundhed og direktør for Velfærd.

Direktør for Økonomi, Arbejdsmarked & Sundhed og direktør for Velfærd udmønter ud fra strategiens målsætning og kriterier, hvilke konkrete projekter skal igangsættes inden for hvert enkelt strategisk fokusområde. Projekterne godkendes endeligt i styregruppen jf. ovenfor. Direktørerne er desuden ansvarlige for at igangsætte eventuelle projekter i kategorien Innovation og Test.

Styregruppen betjenes af Velfærdsdirektøren og Velfærdsstaben. Dagsordener og fokusområder til indstilling afstemmes med Økonomi-, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsdirektøren.

Sidst opdateret: 25. marts 2020