Familie & Forebyggelse har udarbejdet en ny strategi – den hedder: ”Vi vil MER´ - sammen” (2017-2020).


I Familie & Forebyggelse tager vi i vores daglige arbejde udgangspunkt i Børne- og ungepolitikkens værdier Mod, Engagement og Respekt – vi bruger derfor disse værdier i overskriften på vores nye strategi: ”Vi vil MER´ - sammen”.


Strategien indeholder først en beskrivelse af det gode fundament, som Familie og Forebyggelse står på – vi har de seneste år iværksat en række nye indsatser løbende, og sammen med de 9 institutioner og afdelinger i Familie & Forebyggelse, bliver de beskrevet i strategien.
Herefter beskriver vi, hvad vi vil MER´- og det falder inden for de fire strategiske områder:

  1. Sundhedsfremme og tidlig indsats
  2. Styrk det tværprofessionelle samarbejde
  3. Styrk sagsbehandlingen og nytænk de specialiserede indsatser
  4. Ambitioner for alle børns læring.


Den nye strategi har et særligt fokus på at investere tidligt, altså før indsatstrappen, samt at sikre de bedste vilkår for læring hos alle børn i Familie og Forebyggelse. I forhold til læringsdelen har Familie og Forebyggelse ligeledes en vigtig rolle som støttesystem til normalområdet.

Indsatstrappe

Lokale strategimål på hver afdeling


Hver afdeling i Familie & Forebyggelse har siden foråret 2017 arbejdet med lokale strategimål - med fokus på tidlig indsats og læring for alle børn.

Arbejdet har blandt andet resulteret i:

  • Øget fokus på at sikre skolefremmøde
  • Bedre lektiecaféer og eftermiddagsaktiviteter for anbragte børn
  • Gennemførelse af Sundhedstjek
  • Læsning med alle plejebørn hver dag
  • Igangsættelse af flere projekter med fokus på tidlig opsporing (i samarbejde med Dagtilbud)
  • Selvkontrolsøvelser og inddragelse i egne læringsmål, samt fokus på at skabe en god morgen – som en forudsætning for læring.

Vi måler hvert halve år, hvor langt vi er nået med de lokale mål og giver en tilbagemelding til Børne- og Familieudvalget.

 

Styrk det tværprofessionelle samarbejde

Vi er nu i gang med at se på de lokale strategi mål – skal de revideres? Og fokus vil fremadrettet også være at arbejde med et fælles strategimål fra strategien ”Vi vil MER´- sammen”, nemlig strategimålet: "STYRK DET TVÆRPROFESSIONELLE SAMARBEJDE".

Vi vil sikre, at udsatte børn og deres familier oplever sammenhæng i indsatserne – og vi vil tage ansvar for at ”spille hinanden gode”, både internt i Familie & Forebyggelse og i samspillet med vores mange samarbejdsparter – frivillige og professionelle.

 

Kontaktperson - Familie & Forebyggelse:

Iben Sahl Hansen

Udviklingskonsulent

Mobil: 2429 5143

Sidst opdateret: