Læs vores strategi, som beskriver, hvorfor vi satser på velfærdsteknologi og politikernes målsætningerne for valg af velfærdsteknologier i perioden 2021-2024.

Forord

Velfærdsteknologi er en del af budgetforligets projekter, hvormed der søges nye veje til velfærd. Velfærdsteknologi taler desuden ind i visionen Vejle med Vilje, hvor ambitionen er, at Vejle Kommune skal have en national førerposition inden for velfærdsudvikling.

Derfor har Byrådet i Vejle Kommune besluttet følgende som en del af budgetforlig 2021-2024: 

Forligspartierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024, til investeringer i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet voksen-, senior og sundhedsområdet. Denne investering forventes at lette og rationalisere arbejdsgange og dermed også være med til at håndtere det demografiske pres og forbedre arbejdsmiljøet.

Byrådet ønsker med denne satsning i endnu højere grad at imødekomme borgernes behov og at forbedre deres muligheder for selvhjulpenhed.

Byrådet ønsker med VelfærdsTeknologiPuljen 2021-2024 at understøtte tværgående indsatser i forhold til borgerne. Derfor er puljen forankret på tværs af forvaltninger og fagområder.

Puljen er en forlængelse af to tidligere velfærdsteknologipuljer, som har været etableret i hhv. 2012-2016 og 2017-2020.

Erfaringer med velfærdsteknologi i Vejle Kommune

Vision og målsætninger

Med VelfærdsTeknologiPuljen 2021-2024 ønsker man, ligesom de forgangne år, at bygge videre på de erfaringer, der er etableret og høstet med indsatsen siden 2012.

Det er vurderingen, at der er opbygget en modenhed og en række kompetencer i organisationen, som gør det muligt at skabe en større værdi med teknologierne
fremadrettet. Anbefalinger fra den tidligere indsats overføres og indtænkes i puljen for 2021-2024.

Politisk niveau

Vision
• Velfærdsteknologi skal anvendes til alle borgere indenfor velfærds- og sundhedsområdet, hvor det giver mening og værdi

Målsætning
• Bedre livskvalitet for borgerne
• Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne
• Effektive arbejdsgange
• Bedre udnyttelse af ressourcerne til at imødekomme den demografiske udvikling

Rammefordeling af puljen
• Velfærdsteknologirådet vurderer og bevilger til projektansøgninger


Det administrative ledelsesniveau

Udmønte konkrete projekter
• Projektledelse
• Kompetenceudvikling
• Implementeringsstøtte

Udførerniveau

Gennemføre projekter i samarbejde med borgere, medarbejdere og ledelse

Udvælgelseskriterier for projekter

På baggrund af evaluering fra VelfærdsTeknologiPuljen 2017-2020 og underbygget af eksterne analyser, prioriteres implementering og udbredelse af velfærdsteknologi i denne puljeperiode.

I forhold til projekterne vil man udover nedenstående kriterier, have som gennemgående overligger, at de bidrager til:

 1. Tværfaglige koblinger
 2. Kvaliteten i opgaveudførelsen
 3. Vidensdeling og udvikling og egner sig til opskalering.

Projekterne forventes at bidrage til forbedret livskvalitet for borgerne

 • Projekterne forventes at bidrage til forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne
 • Projekterne forventes at bidrage til effektive arbejdsgange
 • Projekterne forventes at bidrage til en bedre udnyttelse af ressourcer. Det økonomiske kriterie skal være opfyldt og derudover mindst et af de 3 ovenstående punkter
 • Projekterne skal så vidt muligt erstatte en eksisterende indsats eller bidrage til at behovet for støtte udskydes (gælder kun ved borgerrettede løsninger)
 • Projekterne dokumenteres på opfyldelse af deres resultatmål for at vurdere værdien af teknologien
 • Projekterne skal efter implementering være uafhængige af puljefinansieret støtte. Således forventes de berørte områder selv at være i stand til at finansiere teknologirelaterede udgifter efter implementering.

Velfærdsteknologisk innovation

Innovation skal nødvendigvis ikke være noget helt nyt. Andre kan godt have fundet på det, men det skal være nyt for den organisation, man arbejder i. Så velfærdsteknologien kan godt være afprøvet i andre sammenhænge.

”Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi” (Center for Offentlig Innovation).

Innovation er ikke et mål i sig selv. Det er et middel til at skabe værdi i den offentlige sektor. Det drejer sig om resultater.

Den velfærdsteknologiske innovation gennemgår følgende 6 faser:

 1. Start:
  Velfærdsforvaltningen og Sundhedsafdelingen analyserer i starten, hvilke behov der er for borgere eller medarbejdere, og hvilken teknologi der formodes at kunne opfylde de behov.

 2. Ansøgning
  Derefter udarbejdes en ansøgning med tidsplan og budget. Velfærdsteknologirådet behandler ansøgningen og beslutter, om projektet bevilges midler.

 3. Afprøvning
  Teknologien afprøves i praksis i de kommunale tilbud. Velfærdsteknologikonsulenter understøtter afprøvningen i praksis.

 4. Opfølgning på mål: Velfærdsteknologikonsulenter følger op på afprøvningen af teknologien med at vurdere, om den skaber værdi – bliver resultatmålene opfyldt? Denne evaluering præsenteres for Velfærdsteknologirådet og for den administrative ledelse.

 5. I drift - opskaleres?
  Ledelsen skal på basis af evalueringen beslutte, om teknologien skal videreføres i driften, og om den skal opskaleres til andre afdelinger eller organisationer.

 6. Gennemføres
  Velfærdsteknologien kan herefter gennemføres i en større sammenhæng.

Innovation og Test

En mindre del af puljen (10% pr. år) afsættes til at teste og afprøve nye innovative løsninger, som kan have potentiale til at blive fremtidige projekter.


Testmidlerne skal anvendes til at afdække og kvalificere projekter inden politisk vurdering samt til at teste, afdække og kvalificere projekter inden igangsættelse. Desuden anvendes midlerne til igangsættelse af udvalgte innovative 'umodne' teknologiprojekter, hvor der endnu ikke er et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til vurdering af storskalapotentiale og økonomisk rationale, og som derfor kan have svært ved at leve op til kriterierne. Der er altså her mulighed for, at komme med ideer som ikke helt kan efterleve de
almindelige krav, men hvor man har en tro på, at det kan gøre noget godt og blot skal testes af.

Organisering


Puljen styres overordnet af Velfærdsteknologirådet. Rådet er et §17.4 udvalg. Velfærdsteknologirådet rammesætter arbejdet med VelfærdsTeknologiPuljen på tre årlige rådsmøder.

Velfærdsteknologirådet godkender endeligt de projekter, der igangsættes under strategien efter oplæg fra direktør for Kultur & Sundhed og direktør for Velfærd.
Direktør for Kultur & Sundhed og direktør for Velfærd udmønter de godkendte projekter.

Direktørerne er desuden ansvarlige for at igangsætte eventuelle projekter i kategorien Innovation og Test.

Velfærdsteknologirådet betjenes af Velfærdsdirektøren og Velfærdsstaben. Dagsordener og projekter til indstilling afstemmes med direktøren for Kultur & Sundhed.

Sidst opdateret: