Er du interesseret i kultur, idræt og fritid? Og synes du også at området skal være med til både at inspirere, udvikle og udfordre? Vores kultur- idræts- og fritidspolitik skal være med til at gøre Vejle til det bedste sted at leve.

Forord

Livet i Vejle Kommune er rigt og mangfoldigt. Året rundt er børn, unge og voksne engagerede i aktiviteter og oplevelser, der inspirerer, udvikler og udfordrer. Det er de på bibliotekerne, på museerne, i foreningslivet, i naturen, i Vejle Musikteater, i Xeneriet, i kulturhusene, på aftenskolerne, i spejderhytterne, på musikskolen og som kunstnere, publikum, frivillige eller aktiv  ildsjæl. Der er lys i vinduerne i Vejle Kommunes kultur-, idræts- og fritidsliv, og det er det liv, denne politik skal udvikle og understøtte. 

Sammen med kommunens andre  politikker er Det bedste sted at leve – kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune med til at folde Vejle Kommunes vision, Vejle med Vilje, ud. Målet er, at Vejle vil være den mest attraktive kommune at bo og leve i.

I en tid, hvor overskrifter som demokratikrise, klimaforandringer, ensomhed og hastig teknologisk udvikling fylder, er kultur, - idræts- og fritidslivet en del af løsningen. Med faciliteter,  kulturinstitutioner, kulturprofessionelle og aktive i hele kommunen har området både rammerne, metoderne og kompetencerne til at sætte scenen for borgernes udfoldelse, alene og i fællesskaber. Det er i mødet mellem de aktive i foreningen, mellem det professionelle kulturliv og publikum, mellem det nysgerrige barn og kreativiteten, naturen og i de mange andre møder, området kan sætte rammen for, at fællesskaber, refleksion og dialog opstår. Det er her vi mødes om at have det sjovt, træner evnen til at tale sammen - også om det, der er svært - og sætter fantasien i gang med at tackle udfordringer, vi endnu ikke kender.

I hallen, på boldbanen, i naturen og i bassinet er idræt og bevægelse det faste holdepunkt i manges hverdag og der, hvor venner og kammerater mødes om en fælles interesse. Samtidig bidrager idrætten til inklusion gennem aktive fællesskaber, der former og giver identitet. Med Bevæg dig for livet har vi i Vejle Kommune forpligtet os til at arbejde med bevægelse og sundhed for alle borgere. Indsatsen retter sig både mod dem, der allerede har idræt og bevægelse inde under huden og dem, der har sværest ved at få bevægelse ind i hverdagen. Vejle Kommune satser både på parasport, breddeidræt og talenter og på, at der skal være tilgængelige og åbne idrætsmiljøer i hele kommunen. 

Med politikken sætter Kultur- og Idrætsudvalget retning på indsatserne, så Vejle Kommune fortsat er det bedste sted at leve. 

Kultur- og Idrætsudvalget, juni 2019

En del af løsningen

Kultur, idræt og fritid er fællesskab,  underholdning og oplevelser. Det er også anledninger til refleksion og dialog, udvikling af kreativitet og skæve idéer, talentudvikling, sundhed,  medborgerskab, demokrati, dannelse og lokal stolthed.

Kultur, idræt og fritid kan meget – for den enkelte, for fællesskaberne og for samfundet. Vi kan finde nye forståelser for livet, både når det er let, og når det bider. Vi kan forestille os andre  måder at leve på, og vi kan finde de fællesskaber, vi længes efter, men nogle gange taber af syne i en travl hverdag. 

De opgaver og udfordringer, vi som samfund står med i disse år, kan ingen af os løse alene. Om det er vores mentale og fysiske sundhed, sammenhængskraften i et samfund, der bliver mere opdelt, eller opdyrkelse af idéer og løsninger på fremtidens udfordringer, så er kultur, idræt og fritid en del af løsningen.

Børn og unge skal have mulighed for at blive innovative deltagere i samfundet og finde svar på spørgsmål, vi ikke kender. Børn og unges forståelse af verden udfolder sig gennem aktivitet,  kreativitet og involvering.

Foreningslivet og andre fællesskaber byder dem indenfor, der mangler et sted at gå hen og dyrke en interesse og få en ven, en oplevelse eller pulsen op.

Vores byer og lokalsamfund udvikler sig, og vi stiller nye krav  til, hvad vi møder i gågaden, på torvet og i boligområderne. Her er kultur, kunst, idræt og fritid til stede og er med til at sikre  lokal sammenhængskraft og en attraktiv by- og lokalsamfundsudvikling. 

I alt dette og mere til kan kultur, idræt og fritid være medspiller, eksperimentarium eller motor på at udforske de områder, vi kan bidrage til.

MÅLSÆTNINGER

 • Kultur, idræt og fritid er synlige og relevante medspillere på  tværs af offentlige og private samarbejdspartnere, for eksempel i arbejdet med at understøtte foreninger og aktiviteter i de boligsociale områder, forebygge ensomhed og sikre et aktivt seniorliv, skabe gode miljøer for psykisk sårbare og sikre attraktive bymiljøer og naturområder.
 • Styrke bevidstheden om de kreative og innovative kompetencers betydning for børn og unge gennem tilbud inden for kunst og kultur til børn både i og uden for skoler og dagtilbud, for eksempel gennem et tættere samspil mellem Musikskolen, Xeneriet, folkeskoler og dagtilbud. 
 • Kulturinstitutionerne i Vejle Kommune leverer gennem nuværende og nye samarbejder synlige og relevante bidrag til fælles opgaver og udfordringer.

Dem der får det til at ske

Vejle Kommune boble af liv. Nogle lægger ekstra meget energi i, at andre kan være aktive, opleve, udforske og blive udfordret i alle grene af kultur-, idræts- og fritidslivet.

For langt de fleste er kultur og idræt krydderi på hverdagen eller der, hvor batterierne bliver ladet op. Nogle lægger en ekstra indsats, og det er de frivillige, der er drivkraften i idræts-, fritids- og kulturlivet. Dem der får det til at ske er den lokale spejderleder, fodboldtræneren, den frivillige på museet, billedkunstneren, skateren, der samler vennerne på rampen, den lokale idémager og mange flere.

Vejle Kommune er en stærk foreningskommune, og foreningerne og frivillige er en vigtig stemme i udviklingen af by- og lokalsamfund. Samtidig mødes flere og flere i disse år i mere løst organiserede grupper, der i en kortere periode går sammen om et arrangement, en aktivitet eller en sag.

Foreninger og frivillige skal have gode rammer og udviklingsmuligheder. Samtidig skal de aktive, der ikke danner en forening, kunne komme let fra idé til handling, og Vejle Kommune skal være den inspirerende og støttende samarbejdspartner for alle dem, der engagerer sig og skaber liv i hele kommunen - i byerne, såvel som i landdistrikterne.

MÅLSÆTNINGER

 • Foreninger, frivillige og andre lokale aktører oplever, at Vejle Kommune vil samarbejdet med dem og at de har en understøttende og inspirerende samarbejdspartner i Vejle Kommune.
 • Borgere og foreninger oplever, at de kan hente inspiration og viden hos hinanden og udvikle det lokale engagement gennem stærke partnerskaber. 
 • Både de etablerede foreninger og de nye aktører inden for kultur, idræt og fritid oplever, at det er nemt at bruge Vejle Kommunes selvbetjeningsløsninger, og at der er synlige og effektive puljer, der understøtter liv og engagement til hele kommunen og for alle grupper.

Bevægelse og udfoldelse for alle

Kultur, idræt og fritid kan noget for alle. Der skal være muligheder for bevægelse og udfoldelse, også for dem der er længst væk fra et aktivt kultur-, idræts- og fritidsliv.

Kultur, idræt og fritid er et hjørneflag i det gode liv. Det er her, vi møder vores naboer og venner og dem, der er anderledes end os. Det er her børn og unge indgår i fællesskaber, og vi får  følelsen af at høre til. Derfor skal kultur-, idræt- og fritidsmiljøer og kulturinstitutioner være tilgængelige for alle uanset køn, alder, etnisk baggrund, funktionsnedsættelser, og uanset om man  vil være med blandt de bedste eller bare være med.

I Vejle Kommune er bevægelse og idræt på lige vilkår en hjørnesten. Med en satsning på parasporten og i samarbejdet med idrættens organisationer om Bevæg dig for livet er der både fokus  på at motivere de borgere, der har sværest ved at få bevægelse ind i hverdagen og på at udvikle åbne og tilgængelige idræts- og bevægelsesmiljøer. Samtidig bakker vi op om dem, der gerne vil  mere, og som vil udforske, hvor langt potentialet rækker. Vores faciliteter skal udnyttes maksimalt og fleksibelt, og der skal være plads til både talent og bredde. 

Overalt i kommunen findes værksteder og rum, hvor kreativiteten kan få frit løb, både for dem der er engageret i en forening, og for dem, der har lyst til at udfolde sig kreativt i en kortere  periode. I Vejle Kommune skal der være miljøer, der passer til forskellige typer fællesskaber, til de frie agenter og til mange former for udfoldelse. 

MÅLSÆTNINGER

 • Alle oplever at have adgang til at bevæge sig og udfolde sig kreativt i fritiden, og der er plads til det tilbagevendende, det midlertidige og det spontane.
 • Mennesker med funktionsnedsættelse oplever, at der er aktive miljøer, hvor de kan bevæge og udfolde sig på lige fod med andre.
 • De, der ønsker at dyrke deres potentiale oplever, at blive bakket op og at der er et ambitiøst og levende talentmiljø. 
 • Fleksibilitet og maksimal udnyttelse af kvadratmetrene skal tænkes ind i såvel nye som eksisterende anlæg og i den daglige dialog med dem, der bruger dem.

Det der samler os

Fælles oplevelser bringer os tættere sammen. Vi har brug for årets faste holdepunkter, for de mange små begivenheder i løbet af året og for, at der nogle gange sker noget nyt og uventet.

Med vores yndlingsfilm og -musik på telefonen og bedstemor på chatten er vores fysiske fællesskaber udfordret af mere distance og mindre ansigt-til-ansigt-dialog. Derfor er der brug for det  fysiske møde omkring spektakulære, interessante og medrivende begivenheder - store som små. Vi skal have noget at mødes og tale om, noget der får os til at føle os som en del af et større fællesskab.

Hverdagskulturen er foredraget på biblioteket, koncerten i forsamlingshuset, fællessang i DGIHuset og alt det andet, der skaber lys i vinduerne hele året.

I Vejle Kommune skal attraktioner, natur, kultur og lokale fællesskaber bindes sammen i gode og nære oplevelser. Kommunen kan både være den usynlige hånd i ryggen på den lille  begivenhed, og i samarbejde med private og offentlige aktører kan den investere i at tiltrække den store event.

Den gode event involverer lokale frivillige og aktive, skaber lokale kultur- og idrætsentreprenører og genererer omsætning i det lokale erhvervsliv. Den skaber forventning, vækker følelser og danner fælleskaber, og så lever den videre, efter at den er slut. Events vil både vække opsigt lokalt, nationalt og gerne internationalt og samtidig gøde jorden for et stærkt lokalt engagement.

MÅLSÆTNINGER

 • I Vejle Kommune er der året rundt noget at opleve, mødes om og tale om. Der er både velkendte tilbagevendende arrangementer, begivenheder, der rager op i landskabet, og nye  oplevelser.
 • Både offentlige og private medspillere oplever et stærkt samarbejde og dialog på tværs både om hverdagskulturen og de små og store events. 
 • Vi videreudvikler Vejle Fjordfestival og som Parasportens Hovedstad vil vi fortsat søge værtsskaber for større parasportevents og slutrunder, og vi vil spille med på visionen om at være  Danmarks bedste cykelkommune – Vejle i førertrøjen.

Helt fremme i skoene

Verden forandrer sig og nye ønsker, behov og muligheder opstår. I Vejle Kommune vil vi være på forkant med udviklingen inden for kultur, idræt og fritid og beslægtede områder.

Den bærbare computer der i 1982 vejede 5 kilo, kan vi nu tage med i lommen. Maskinerne har overhalet os i evnen til at bearbejde indtryk og forstå komplekse sammenhænge. Verden forandrer sig, og digitale muligheder, der for bare få år siden var ren sci-fi, er i overmorgen en selvfølgelig del af hverdagen.

Nye muligheder åbner for nye idéer og for nye samarbejder. I Vejle Kommune er vi nysgerrige efter at afprøve nye metoder, eksperimentere med nye digitale og fysiske former og arbejde  sammen i nye konstellationer. Vi ser gerne ud over vores egne grænser for at finde inspiration, så længe vi vender tilbage til Vejle med nye måder at udvikle kommunens og borgernes potentiale både på landet og i byerne.

Kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune skal være båret af mod og vilje til samarbejde og dialog med det mål at bidrage til en levende og oplevelsesrig kommune i vækst. Nye ting skal prøves af, og vi skal turde give slip på det, der ikke længere virker.

MÅLSÆTNING

 • Der sker nye, uventede og eksperimenterende tiltag i Vejle Kommune - nogle gange for at prøve noget af, andre gange for at skabe nye traditioner.
 • Vores kultur og natur bliver præsenteret på nye måder, og der er plads til det midlertidige og eksperimenterende.
 • Samarbejdspartnere og lokale aktører oplever, at de blive beriget og udfordret i samarbejdet med Vejle Kommune, og at vi sammen tør udforske, hvilke områder kultur-, idræts- og  fritidsområdet kan bidrage til.
Sidst opdateret: