Vejle vil livet

Forord

I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource, der skal værnes om.

Derfor har vores sundhedspolitik fokus på forebyggelse - og en særlig prioritet er børn og unges sundhed. Samtidig ønsker vi at hjælpe borgerne med at vende hurtigt tilbage til hverdagslivets aktiviteter efter sygdom gennem tilbud om rehabilitering.

Desværre er sundheden skævt fordelt. Statistisk set lever borgere med kortere uddannelser og psykiske lidelser flere år med sygdom og dør tidligere. Vejle Kommune vil øge indsatsen for at rette op på uligheden i sundhed ved at være opmærksom på de borgere, der har de vanskeligste forudsætninger for at leve et sundt liv.

Tre sigtelinjer for sundheden sætter retning på Vejle vil Livet :

 • Tidlig investering i sundhed
 • Lige muligheder for et sundt liv
 • Frihed til at leve det liv, vi gerne vil

  Sammen med borgere, foreninger, virksomheder og andre vil vi realisere sundhedspolitikken, for sammen gør vi det bedre.


  Gerda Hagemann Pedersen
  Formand for Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Tidlig investering i sundhed

Sundhed handler ikke kun om, hvordan vi vælger at tilrettelægge hverdagen. Vores levevilkår og de sociale relationer spiller en vigtig rolle i forhold til trivsel og livskvalitet.
De strukturelle og fysiske rammer på daginstitutioner, skoler, arbejdspladser og i foreningslivet har stor betydning for vores livsudfoldelse. Derfor vil vi tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind i daglige sammenhænge.


Forskning viser tydeligt, at tidlige indsatser og forebyggelse betaler sig. Det øger muligheden for at flere trives fysisk og mentalt. Vejle Kommune støtter derfor den enkelte borgers robusthed og evne til at udnytte sit potentiale.


Børn og unge har en medfødt lyst til at bevæge sig og være foretagsomme. Vi vil prioritere indsatser, der styrker alle børn og unges fysiske helbred og mentale sundhed.
Gode vaner grundlægges i barndommen, hvor forældrene er de vigtigste personer. Sammen med forældrene vil Vejle Kommune arbejde for, at børn og unge får de bedste betingelser for at udvikle sig og indgå i sunde fællesskaber.


Vi ønsker også, at børn og unge skal færdes i røgfrie miljøer og beskyttes mod alkohol og rusmidler i en tidlig alder. De skal også have adgang til bevægelses- og idrætsaktiviteter. Det er med til at fremme trivslen og indlæringsevnen.


Vejle Kommune er særligt begunstiget af en enestående natur. Vi vil derfor inddrage naturen og de unikke muligheder, vores skønne omgivelser giver os for et sundere og mere aktivt liv. Vejle Kommune vil fortsat arbejde på at skabe let adgang til rekreative områder, der såvel indbyder til at koble af som til bevægelse, ophold og leg.


Kommunen vil bidrage til, at det er let og naturligt for alle at træffe sunde valg. Men det er den enkelte borger og de lokale fællesskaber, der har det største ansvar for livslang forebyggelse.

Lige muligheder for et sundt liv

Alle mennesker har et ønske om at kunne klare sig selv, men kan i perioder af livet komme ud af balance.

Desværre er social ulighed en stor sundhedspolitisk udfordring i Danmark, og de sundhedsmæssige udfordringer klumper sig stadig sammen hos borgere, der lever et sårbart og udsat liv.

Sundhed og trivsel påvirkes af forskelle i boligsociale forhold, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, indkomst, mv. For at skabe lige muligheder i sundhed, vil vi ´behandle borgere forskelligt´, for at ´behandle dem ens´. I den kommunale indsats vil vi derfor fortsat prioritere de borgere, som har de største sundhedsproblemer og de vanskeligste forudsætninger for at leve et sundt liv.

Vi vil arbejde for, at borgere med psykiske lidelser og socialt dårligt stillede får mulighed for at opnå et godt helbred på lige fod med andre borgere.

 

Sammen gør vi det bedre

Vi kan kun løse udfordringerne sammen. Der er både brug for sundhedstilbud fra kommunen og brug for, at den enkelte borger selv tager ansvar for sin egen sundhed.

Vi har alle personlige ressourcer, der kan aktiveres bedre. Vores modstandsdygtighed er ikke konstant gennem hele livet. Men når vi hjælper, hvor behovet er størst, får vi et styrket nærmiljø.

Indsatser, der fremmer sundheden i Vejle, inddrager hele kommunen og sker i samarbejde med borgerne, deres familier og netværk, foreningslivet, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, erhvervslivet, Region Syddanmark og andre samarbejdspartnere.

Forebyggelse, behandling og rehabilitering hænger ofte sammen, når borgeren gennemgår forløb på tværs af vante opdelinger. Derfor vil vi fortsat styrke samarbejdet mellem kommunen, sygehusene og de praktiserende læger.

Vejle Kommune vil styrke fællesskabet lokalt og udvikle forebyggende sundhedstiltag for at realisere politikken.

Det er afgørende, at alle bidrager, hvis borgerne skal mærke en forbedring i deres liv. Kommunen spiller en rolle, men det er borgerne og den enkelte, der er de vigtigste.

 

Sådan gennemføres Vejle vil Livet

Vejle Kommune har allerede en række strategier og politikker, som hver for sig bidrager til realisering af dele af Sundhedspolitikken.

Når sundhedspolitikken skal have reel betydning, kræver det et tæt samarbejde med borgerne, virksomheder, uddannelsessteder, frivillige organisationer, netværk og andre samarbejdspartnere. Kommunen vil med afsæt i det samarbejde lave handleplaner. Det enkelte politiske fagudvalg eller flere udvalg i fællesskab vil her udmønte ’Vejle Vil Livet’. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil løbende få en status på, hvor langt vi er nået med handleplanerne.

 

Sådan ved vi, at politikken er en succes

Det er lykkedes at føre politikken ud i livet, når vi over de næste 8 år, konstant kan rapportere forbedringer i forhold til 2016 på følgende områder:

 • Flere borgere vurderer deres helbred som godt
 • Flere børn og unge trives, og færre indlægges på
  somatisk eller psykiatrisk sygehus
 • Færre børn og voksne er overvægtige
 • Flere er fysisk aktive i deres fritid
 • Færre børn og unge ryger eller indtager alkohol
 • Flere borgere med kroniske sygdomme kan håndtere
  livet med sygdommen uden for sygehuset
 • Færre mister tilknytningen til arbejdsmarkedet
  og uddannelse på grund af udfordringer med deres
  sundhed
 • Færre over 65 år indlægges på sygehus

Sidst opdateret: