Vejle Grøn & Blå - status og visioner

Vejle By er Grøn & Blå - og rig på oplevelser.

Grønne og blå bælter af skov, bakker, fjord og åløb favner Vejle og byen er fuld af blå og grønne oplevelser og overraskelser.

Som kommune arbejder vi forsat på at få endnu mere natur og oplevelsesrige pladser i den tætte by.
Det sker ud fra visioner om, at byen skal være rar at opholde sig i, at her skal være plads og oplevelser for alle og at byen skal inspirere til bevægelse, leg og rekreation.

Træer og planter bidrager til et sundt og behageligt byklima ved at rense luften for forurening, udjævne temperatursvingninger og skærme mod blæst. Derfor planter vi træer langs vores veje og på egnede steder i byens parker og pladser, lige som vi er begyndt at arbejde med beplantning på lodrette facader. Det giver mulighed for at begrønne områder, hvor det, grundet en høj bebyggelsesprocent eller nødvendige regnvandsbassiner under jorden, ellers kan være svært at finde plads og gode vilkår for træer og planter.

Vejle by skal være attraktiv for alle. Derfor arbejder vi på at give hvert byrum sin egen særlige identitet, så der er variation og forskellige rammer for oplevelser, aktivitet og ophold. Vi søger inspiration gennem studieture, workshops og dialog med borgere og fagfolk.

Gode stier og forbindelser mellem byens rum og oaser er vigtige. I Vejle By opererer vi med et grønt og et blåt strøg. Det grønne strøg, som løber langs Omløbsåen, kæder flere grønne pladser sammen og styrkes yderligere de kommende år ved etableringen af flere grønne byrum og aktivitetsområder langs forløbet. Det blå strøg er området omkring Mølleå, hvor en strækning på 210 meter i 2008 blev frilagt. Adskillige pladser kobler sig i dag på det blå strøg og kommunen har planer om på sigt at frilægge åen helt frem til Kirkegade, så naturen bliver endnu mere synlig i bybilledet.

Byens pladser og forbindelser kortlægges i ”Vejle By – Grøn & Blå”, et idekatalog som indeholder en beskrivelse og arealopgørelse af eksisterende pladser samt visioner for fremtidens byrum.

Vi samarbejder på tværs af forvaltninger og afdelinger om at gøre det nemt og attraktivt at færdes og opholde sig i Vejle By. Der skal være mulighed for aktivitet i byens rum og for nemt at komme ud i den omkringliggende natur. Vi arbejder med vigtige akser i byen, som forbinder oplevelser og attraktive områder.

Sidst opdateret: