Indledning

 • Mål for trafiksikkerheden: Halvering af antallet af tilskadekomne i 2030. Dette giver et delmål om højst 30 tilskadekomne i 2024 på Vejle kommunes veje.
 • Vision for trafiksikkerheden: Ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikuheld på kommunens veje.

Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2021-2024, der fastlægger rammerne for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen tænkes opdateret hvert 4. år, mens handlingsplanen revideres en gang om året. Nærværende rapport udgør handlingsplanen for 2022.
Hvert år opdateres handlingsplanen med udgangspunkt i eksempelvis nye udviklingsprojekter, gennemførte projekter, borgerhenvendelser mv. Derved gøres arbejdet med trafiksikkerhedsplanen dynamisk, og det sikres, at de projekter, der gennemføres, følger udviklingen i kommunen.


Handlingsplanen indeholder en oversigt over projekterne fra trafiksikkerhedsplanen, samt en vejledende prioritering af disse. Herudover indgår allerede kendte projekter fra forrige trafiksikkerheds-plan i prioriteringen. Handlingsplanen rummer således en oversigt over samtlige relevante trafiksikkerhedsprojekter i Vejle Kommune. I denne rapport er oplistet de 20 højest prioriterede for hver kategori.


Projekterne dækker over bl.a. kampagne- og informationstiltag (samarbejde og planlægningsprojekter) samt konkrete anlægsprojekter. Herudover indeholder handlingsplanen en vejledende prioritering af tværgående projekter. Med tværgående projekter menes projekter, der relaterer sig til hinanden, og hvor der forventes en vis synergieffekt ved at etablere dem samlet.

Status

I 2020 registrerede politiet i alt 45 tilskadekomne og dræbte på kommunevejene i Vejle Kommune. 2020 følger således ikke helt de forrige års positive udvikling med et generelt faldende uheldstal.
Generelt har der i en 10-årige periode fra 2010-2019 været et markant fald i antallet af tilskadekomne og dræbte i Vejle Kommune. Fra 2010 til 2020 er antallet af tilskadekomne og dræbte således faldet med hele 35% fra 69 til 45.
Fortsættes den generelt positive udvikling forventes det, at målsætningen om højst 33 tilskadekomne og dræbte i 2024 kan indfries.

Tabellen viser foreløbige uheldstal for 2021. Tal for 2020: 45 uheld. 9 lettere tilskadekomne, 32 alvorligt tilskadekomne, 4 dræbte. 2021: 6 lettere tilskadekomne, 21 alvorligt tilskadekomne.
Status for Vejle Kommunes målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i 2030. Det bemærkes, at tal for 2021 er foreløbige og alene dækker perioden 1/1-24/9 2021, idet uheldsåret endnu ikke er afsluttet.

Indsatser i Trafiksikkerhedsarbejdet

Samarbejde og planlægningsprojekter

Projekterne inden for samarbejde og planlægning består af en række planlægnings- og kampagnetiltag. projekterne er en del af de fokusområder, der er udpeget i trafiksikkerhedsplanen. projekterne gennemføres løbende. 

Tabellen viser trafiksikkerhedsprojekter, samarbejde og planlægning.

Anlægsprojekter

Anlægsprojekterne i 4 grupper.

 • Uheldsbelastede lokaliteter kaldes også sorte pletter. projekterne er udpeget, hvor der, på baggrund af de politiregistrerede uheld, er registreret særligt mange uheld.
 • Mindre anlægsprojekter består primært af ønsker til øget tryghed og trafiksikkerhed på vejnettet fra kommunens borgere. 
 • Stiprojekter består primært af ønsker til nye cykelstier og stiforbindelser fra kommunens borgere. 
 • Skolevejsprojekter består primært af ønsker til øget tryghed og trafiksikkerhed omking kommunens skoler fra elever, forældre og skoleledere samt ud fra trafiksikkerhedsinspektion foretaget af kommunen. 

Der er samlet ønsker om gennemførelse af projekter på 145 steder med et samlet anlægsskøn på ca. 779 mio. kr. Priserne er som udgangspunkt beregnet ud fra erfaringspriser fra lignende tiltag. 

Kun ved få projekter er der beregnet et decideret anlægsoverslag. Priserne kan generelt påvirkes af talrige forhold, bl.a. om der er særlige krav til fundering, afvanding, lokal afledning af regnvand, belysning, materialernes kvalitet og levetid. Herudover er der ikke medregnet eventuelle udgifter til arealerhvervelse og ekspropriation. Ved gennemførelse af projekterne bør der altid udarbejdes specifikke anlægsoverslag baseret på de konkrete forhold. 

Projekttype Antal projekter Samlet anlægsskøn
Mindre anlægsprojekter 42 39 mio. kr.
Stiprojekter 62 577 mio. kr.
Skolevejsprojekter 41 163 mio. kr.
Samlet 145 779 mio. kr.

Opsamling på ønsker til anlægsprojekter inden for trafiksikkerhed opdelt på emne. Priserne er ekskl. moms.

 

Prioritering af projekter

I tabellen nedenfor fremgår de 20 højest prioriterede projekter, der er registreret på listen for mindre anlægsprojekter oktober 2021. Øvrige projekter fremgår af kommunens projektlister. 

Prioritet Lokalitetsangivelse Projekttype
1

Ribe Landevej, Vejle

Hastighedsdæmpende tiltag
2 Viborgvej-Ny Solskovvej Bedre trafiksikkerhed i kryds
3 Rundkørsel Gårslev Bedre trafiksikkerhed ved rundkørsel
4 Knabberupvej ml. Krogagervej og Svalevej Fortov
5 Grønlandsvej, Vejle Svingbaner ved Centrum Pæle
6 Nørre Bygade, Grejs Hastighedsdæmpende tiltag
7 Storager-Juulsbjergvej, Bredballe Signalanlæg
8 Kirkegade, Gårslev Fortov
9 Billundvej, Ny Nørup Byporte
10 Tømmervej ml Elbækvej og Industrivej, Børkop Fortov og vejbelysning
11 Bredballe Byvej, Bredballe Fortov
12 Sønderdalen-Vindingvej, Vejle Signalanlæg
13 Hovedtoften, Vejle Hastighedsdæmpende tiltag
14 Tiufkærvej, Tiufkær Hastighedsdæmpende og vejbelysning
15 Frederikshøjvej, Vejle Bedre cykelforhold, 2 minus 1 vej
16 Mejslingvej, Jerlev

Hastighedsdæmpende tiltag

17 H. O. Wildenskovvej, Brejning Hastighedsdæmpende tiltag
18 Engumvej, Assendrup Bump ved byzoneskilt
19 Grundet Ringvej-Grundet Tværvej Hæve fodgængerfelter ved stikrydsning
20 Gl. Hornstrupvej, Gl. Hornstrup Hastighedsdæmpende og vejbelysning

Vejledende prioritering af ønsker til mindre anlægsprojekter

 

Prioritering af cykelstiprojekter

I tabellen nedenfor fremgår de fem højest prioriterede projekter, der er registreret på listen for cykelstiprojekter oktober 2021. Øvrige projekter fremgår af kommunens projektlister. Årsagen til valg af prioritet fire og fem skyldes, at prioritet 1 Vedelsgade indgår i et miljøprojekt, og prioritet to og tre er delstrækninger, hvor forvaltningen vurderer, at der bør genvurderes på hele det ønskede cykelstiforløb.

Prioritet Lokalitetsangivelse
1 Vedelsgade, Vejle
2 Vesterlundej - etape 1, Thyregod-Vesterlundvej 80
3 Rosas Minde Vej, Bredballe
4 Kirkebyvej, Hornstrup Kirkeby
5 Vejlevej, Bredsten

Vejledende prioritering af ønsker til cykelstiprojekter

 

Prioritering af Skolevejsprojekter

I tabellen nedenfor, fremgår de 20 højest prioriterede projekter, der er registreret på listen for skolevejsprojekter opdateret oktober 2021. Øvrige projekter fremgår af kommunens projektlister. 

Prioritet Lokalitetsangivelse Ønsker til skolevejsprojekter - Skole
1 Tornbjergvej-Engumvej, Engum Engum Skole
2 Plutovej-Gemmavej, Vejle Petersmindeskolen
3 Jennumvej ml. Knabberupvej og Rugballevej Skibet Skole
4 Trangtrappevej ml. Vongevej og skolen Kollerup Skole
5 Bredsten Landevej-Gadbjergvej, Gadbjerg Bredsten-Gadbjerg Skole, Gadbjerg
6 Plantagevej, Jelling Bredagerskolen
7 Åvænget, Langelund Firkløverskolen, Elkjær afd.
8 Sti mellem Brønsbjergvej og Seligmannsvej Kirkebakkeskolen
9 Sti Mejsevej-Peder Breths Parken, Børkop Englystskolen
10 Høllvej, Gårslev Gårslev Skole
11 Ravningvej, Ravning Bredsten-Gadbjerg Skole, Bredsten
12 Vongevej, kryds Trangtrappevej-Vindelvej Kollerup Skole
13 Vejlevej, Hørup Bredagerskolen
14 Ådalsvej, Gravens Øster Starup Skole
15 Vesterlundvej, Thyregod-Vesterlund Thyregod Skole
16 Tiufkærvej ml. Tiufkær og Smidstrup Smidstrup-Skærup Skole
17 Ringivevej, Give Firkløverskolen, Søndermarken
18 Diagonalvejen, Grønbjerg Firkløverskolen, Elkjær afd.
19 Mølvangvej, Jelling Bredagerskolen
20 Vongevej ml. Sandvad og Trangtrappevej Kollerup Skole

Vejledende prioritering af ønsker til skolevejsprojekter

Prioritering af anlægsprojekter

Der er udarbejdet prioriteringsmodeller som kan lave en vejledende prioritering af trafiksikkerhedsprojekterne inden for emnerne: Uheldsbelastende lokaliteter, mindre anlægsprojekter, cykelstiprojekter og skolevejsprojekter

Prioriteringsmodellerne for henholdsvis mindre anlægsprojekter, cykelstier og skolevejsprojekter baserer sig på såkaldte multikriterieanalyser, hvor udvalgte hensyn (parametre) vægtes i forhold til hinanden ud fra forholdet mellem effekt og økonomi. Modellerne sikrer, at de projekter, der har den største effekt og de laveste omkostninger, prioriteres højest. Tabellerne nedenfor viser en oversigt over vægtning af parametre og hvilke parametre, der indgår i de tre modeller. 

Billedet viser en Prioriteringsmodel der vægter trafiksikkerhed og tryghed
Billedet viser en Prioriteringsmodel der gennemgår effekt og parrametre.

Prioriteringen af de uheldsbelastede lokaliteter adskiller sig de øvrige modeller ved at bestå af en cost-benefit-analyse og er derfor beskrevet for sig. Prioriteringen følger Vejdirektoratets anbefalinger. I analysen vurderes omkostningerne som tiltaget beslaglægger (cost) over for de sparede udgifter forbundet med trafikulykker (benefits). Vurderingskriteriet er, hvorvidt det pågældende tiltag skaber en samfundsøkonomisk gevinst (altså om de samlede gevinster er større end omkostningerne).


Den tværgående prioriteringsmodel muliggør prioritering af projekter baseret på sammenhænge på tværs af de fire enkeltstående modeller. De sammenhængende projekter prioriteres i forhold til den gennemsnitlige indekserede effekt (0-100) på de omfattede projekter i sammenhængen, hvor det sammenhængende projekt med den højeste gennemsnitlige indekserede effekt prioriteres højest.
I praksis udføres prioriteringen af projekterne i regneark. Der er udarbejdet følgende regneark:

 • Faktaark for uheldsbelastede lokaliteter
 • Faktaark for mindre anlægsprojekter
 • Faktaark for cykelstiprojekter
 • Faktaark for skolevejsprojekter
 • Regneark med vejledende tværgående prioritering
Sidst opdateret: