Resumé af miljøvurderingen

Klik på linket for at se den samlede miljøvurdering. 

Dokumentet er ikke webtilgængeligt - kontakt Team Spildevand ved behov for at få læst den højt. 

Resume af miljøvurderingen

Spildevandsplan 2020 – 2028 udstikker de overordnede rammer for spildevandsplanlægningen i Vejle Kommune. Spildevandsplanen indeholder en række indsatser, der overordnet falder i følgende kategorier:

  • Effektivisering af renseanlægsstrukturen ved centralisering
  • Reduktion af regnbetingede udledninger med regnvandsopblandet spildevand med det formål at forbedre badevandskvaliteten og vandmiljøet.
  • Separatkloakering for at nedbringe antal af overløb
  • Forbedret spildevandsrensning i det åbne land
  • Klimatilpasning af nye kloaksystemer
  • Lokal håndtering af regnvand

Miljøvurderingsrapporten belyser de forventede væsentlige miljøpåvirkninger af indsatser og projekter, der indgår i Spildevandsplanen 2020 - 2028.

Miljøvurderingen er gennemført som en todelt vurdering. Miljøvurderingen omfatter dels planens målsætninger set i forhold til relevante nationale miljømålsætninger, og dels en miljøvurdering af de miljøfaktorer, der i afgrænsningsrapporten er identificeret som områder, hvor der kan være sandsynlighed for en væsentlig miljøpåvirkning. Disse miljøfaktorer er:

  • Natur, herunder Natura 2000 områder, truede arter (bilag 4-arter), biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) samt beskyttede naturtyper.
  • Bolig og samfund, herunder sundhed og rekreative muligheder
  • Vand, herunder grundvand og drikkevand samt overfladevand (søer, vandløb og kystvande, spildevand).
  • Klima herunder klimatilpasning/ tilpasningsbehov

De væsentligste indvirkninger på miljøet, der er identificeret i forhold til ovenstående miljøfaktorer er overordnet set nedsættelse af den spildevandsrelaterede påvirkning af vandmiljøet.

Overordnet viser miljøvurderingen, at tiltagene i spildevandsplan 2020 – 2028 vil have en positiv effekt på miljøet ved en reduceret belastning af søer og vandløb. Spildevandsplanen vil desuden medvirke til opfyldelse af vandområdeplanens målsætninger. Miljøvurderingsrapporten vil indeholde en redegørelse efter afslutning af offentlighedsperioden.

 

Sidst opdateret: