Læs strategien, "Nye skridt - hele livet", som beskriver vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri, bl.a. hvordan vi vi håndtere de velfærdsudfordringer, vi står over for i dag og fremover.

Forord - vejen til ny velfærd i "Social & Psykiatri"

I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer velfærdsområdet. Det gør vi for at ruste os til fremtidens udfordringer og sikre en god balance mellem borgernes behov og de ressourcer, vi har, så vi kan give den rette hjælp til de borgere, der har brug for den.

Velfærdsudfordringerne for borgerne i Social & Psykiatri er bl.a. en gennemsnitlig lavere levealder end befolkningen som helhed, færre har en tilknytning til arbejdsmarkedet, der bliver flere sårbare unge, og flere borgere med psykiske lidelser føler sig mere ensomme end resten af befolkningen.

Voksenudvalget vil med denne strategi „Nye skridt – hele livet“ vise, hvordan Social & Psykiatri sammen med Myndighedsafdelingen vil håndtere disse udfordringer fra 2019 til 2021. Strategien skal ses i sammenhæng med, at kommunen har en vision om at opnå en national førerposition inden for velfærdsudvikling.

Gitte Frederiksen
Formand for Voksenudvalget

Velfærdsudfordringerne

Der er stor forskel på danskernes sundhedstilstand. Sårbare borgere med psykisk sygdom eller sociale problemer lever markant kortere og dårligere end andre borgere. Levetiden er gennemsnitligt 21,6 år kortere for mændene og 17,4 år for kvinderne. Samtidig benytter socialt udsatte sundhedsvæsenet i større omfang end andre borgere. For kvindernes vedkommende er det 39 % mere og for mændenes vedkommende 23 % mere.

Ensomhed er også langt mere udbredt hos mennesker med en psykisk sygdom end i resten af befolkningen, og denne ensomhed kan forværre deres psykiske problemer.

Færre med psykiske lidelser er på arbejdsmarkedet. Halvdelen af borgerne med lettere psykiske lidelser er i arbejde, mens hver tredje med sværere psykiske lidelser er i arbejde. Dette er en betydelig lavere andel, end borgere med kronisk, fysisk sygdom.

Andelen af sårbare unge med sociale eller psykiatriske problemer er støt stigende – både i Vejle og på landsplan. Hvis prognosen i figur 1 holder stik, vil 30 procent af de 11.150 17-24 årige, som i 2018 boede i Vejle kommune få psykiske eller sociale udfordringer. Det vil sige, at 3.345 borgere har brug for professionel hjælp, så de ikke senere skal have mere omfattende tilbud.

En ny velfærdsforståelse går desuden i retning af en mere fællesskabsorienteret velfærd, hvor vi flytter fokus væk fra ydelser og mod de forandringer, der sker for borgerne, så det offentlige i stedet for at gøre det for borgeren gør det sammen med borgeren. Det betyder, at opgaverne skal gentænkes. Borgere, brugere, civilsamfund, markedet og den offentlige sektor skal arbejde sammen på en anden måde for at løse de sociale problemer.

Seks strategiske retninger

For at være klædt på til velfærdsudfordringerne, herunder de særlige ungeudfordringer, har Social & Psykiatri valgt 6 strategiske retninger, så borgerne kan tage "nye skridt - hele livet".

 1. Innovation - til bedre velfærd
 2. Samarbejde - mod forandringer
 3. Det gode match - er rette tilbud til rette tid
 4. Rehabilitering og recovery - til at involvere og understøtte
 5. Kvalitet og måling - til fokus på resultater og effekt
 6. Helhedstænkning - til at sikre fælles retning og mål

... så borgerne kan tage "nye skridt - hele livet".

Målet er, at borgerne:

 • får flere relationer og bedre netværk
 • lever et længere, sundere og bedre liv
 • bliver mere aktive deltagere i eget liv
 • får plads på arbejdsmarkedet eller kommer i uddannelse

Strategisk retning 1: Innovation til bedre velfærd

Social & Psykiatri vil arbejde med innovation for hele tiden at udvikle nye måder at løse opgaverne på og lave bedre velfærd for de samme eller færre penge. Social & Psykiatri vil bruge hverdagsteknologi, hvor den kan være med til at styrke kvaliteten i indsatserne eller frigøre ressourcer, så medarbejderne kan udføre andre opgaver eller bruge mere tid sammen med borgere.

Strategisk retning 2: Samarbejde - mod forandringer

Social & Psykiatri vil have stor fokus på at samskabe og samarbejde med erhvervsliv, frivillige, foreningslivet, andre offentlige instanser, uddannelse og forskning om at løse fremtidens velfærdsudfordringer. Social & Psykiatri vil samarbejde med alle, som bidrager til at fremme forandringer, som gør, at flere borgere kommer i arbejde, forbedrer deres almene sundhedstilstand og kommer ud af ensomhed.

Strategisk retning 3: Det gode match - er rette tilbud til rette tid

Mange borgere, som i dag får meget støtte, har en forhistorie, hvor indsatserne ikke har givet den ønskede effekt. Derfor vil Social & Psykiatri være opmærksomme på at have de rette tilbud på det rette tidspunkt. På den måde øges muligheden for, at borgerne vender
tilbage til og deltager i en normal hverdag, hvor de kan forsørge sig selv, have netværk mv. Samtidig undgår Social & Psykiatri, at borgerne senere skal have mere omfattende indsatser. 

Forebyggelse

Denne indsats handler om at forebygge, fx at lave kampagner om rusmidler og psykisk sygdom og at deltage i lokalråd sammen med unge, politi mv. Det kan også være unge, som fungerer som ambassadører ved at fortælle om misbrug til andre unge. 

Råd og vejledning

„Råd og vejledning“ er en uvisiteret indsats, som bl.a. Myndighed og Vejle Misbrugscenter tilbyder, fx rådgiver ungemedarbejdere elever og studerende på skoler og uddannelsessteder om rusmidler. Det kan også være socialt arbejde på gadeplan, fx opsøgende medarbejdere og sygepleje.

Ambulant behandling

Denne indsats er en visiteret indsats, hvor omfanget af indsatsen timemæssigt er mindre end dag- og døgntilbud. Det kan være alkohol- og stofmisbrugsbehandling, unge-rusmiddelbehandling, medicinsk behandling og bostøtte i eget hjem.

Dagtilbud

Dagtilbud er aktivitets- og samværstilbud eller støtte på over otte timer om ugen, fx bostøtte i eget hjem eller behandling af en spiseforstyrrelse.

Døgntilbud

Døgntilbud er akut- eller botilbud til borgere med psykisk sygdom og markante sociale problemer eller døgnbehandling til borgere med misbrug.

Strategisk retning 4: Rehabilitering og recovery - til at involvere og understøtte

At give det rette tilbud på rette tidspunkt handler også i høj grad om at arbejde rehabiliterende, så borgerne genvinder og udvikler kompetencer til at mestre eget liv og får det bedre. Det kræver, at Social & Psykiatris medarbejdere mestrer flere metoder, så de kan matche den enkelte borgers motivationsniveau – og hele tiden understøtte og fremme den enkeltes proces mod at komme sig og nå og forfølge
mål, ønsker og drømme. Flere forskellige aktiviteter, fx træning, behandling og kompensation, indgår derfor ofte i en rehabiliteringsproces.

Strategisk retning 5: Kvalitet og måling - til fokus på resultater og effekt

Social & Psykiatris indsatser skal have den forventede effekt for borgeren. Derfor vil Social & Psykiatri arbejde med en evalueringskultur, som fokuserer på:

 1. de resultater, borgerne opnår
 2. at indsatsen er baseret på data, og
 3. at stille spørgsmål ved aktiviteter og metoder, som ikke giver gode resultater for borgerne.

Det betyder, at Social & Psykiatri vil have fokus på systematisk målstyring i borgernes handle- og indsatsplaner. Der vil blive opstillet målbare mål, og der vil blive fulgt op på disse mål for at dokumentere borgernes udvikling.

Strategisk retning 6: Helhedstænkning - til at sikre fælles retning og mål

Mange af de borgere, der modtager en indsats eller benytter et tilbud i Social & Psykiatri, får også tilbud fra andre. For at sikre fælles retning og kontinuitet skal alle arbejde hen mod fælles mål for borgerne og bidrage til, at borgerne når deres mål. Social & Psykiatri vil derfor sikre et endnu tættere samarbejde med andre aktører som fx Jobcentret, Sundhedsafdelingen, boligforeninger, Region Syddanmark.

Sidst opdateret: