Læs vores strategi, som viser retningen for de specialiserede døgntilbud på Handicap-, Social- og Psykiatriområdet frem mod 2025.

Førende på det specialiserede område - også i fremtiden

Vejle Kommune ligger helt i front på de specialiserede tilbud på handicap-, social- og psykiatriområdet. Og det vil vi blive ved med. Ja, faktisk har Vejle Kommunes byråd en klar vision om, at Vejle Kommune skal være førende på velfærdsområdet i Danmark.

Det kræver, at vi løbende fremtidssikrer det specialiserede område. Og det handler i høj grad om at forudse og tilrettelægge kommunens behov for tilbud til borgere med særlige behov: Psykiatriske sygdomme eller nedsat funktionsevne.

Her er det ikke nok kun at se på antallet af borgere. Det er mindst lige så vigtigt at se på de behov, fremtidens modtagere af de specialiserede tilbud har. F.eks. ved vi, at der bliver flere borgere, som har massiv brug for støtte, fordi problemstillingerne er mere komplekse end tidligere. Samtidig lægger samfunds- og befolkningsudviklingen også pres på de kommunale velfærdsydelser.

I Vejle Kommune er vi derfor godt i gang med at gentænke vores specialiserede døgntilbud, og vi innoverer og udvikler, hvor det giver mening.

Voksenudvalget vil med denne strategi vise, hvordan vi ønsker at håndtere disse udfordringer frem mod 2025. Strategien skal ses i sammenhæng med politikken for Handicap („Handicappolitik 2025“) og Social & Psykiatris strategiplan („Nye skridt – hele livet“).

Gitte Frederiksen
Formand for Voksenudvalget

 

Udfordringerne på det specialiserede område

Vejle Kommunes specialiserede døgntilbud spænder bredt:

Fra meget specialiserede bosteder til nogle af landets svageste mennesker med nedsat funktionsevne, autismespektrumforstyrrelse eller meget komplekse psykiatriske lidelser ofte kombineret med misbrug

… til bofællesskaber for mennesker med udviklingshandicaps eller psykisk sårbare, som bor og indgår i fællesskaber med hinanden.

Befolkningsantallet stiger i Vejle Kommune. Befolkningsprognosen forudsiger, at der i Vejle Kommune vil være en stigning inden for aldersgruppen 18-64 årige på ca. 5.000 personer fra 68.089 i 2019 til 73.059 i 2033. Dette svarer til en stigning på 7 %. Den generelle befolkningstilvækst i Vejle Kommune vil alt andet lige betyde, at der forventes et stigende behov for specialiseret døgntilbud på handicap- og psykiatriområdet frem mod 2025.

Tendensen på landsplan er, at kommunerne fremover ikke efterspørger flere pladser, men derimod har brug for flere højt specialiserede tilbud, da andelen af borgere med komplekse udfordringer stiger.

En del Vejle-borgere bor i dag i midlertidige døgntilbud uden for  kommunegrænsen. Og en stor del af denne gruppe er borgere med autismediagnoser eller psykiatriske lidelser. Samtidig forventer vi, at der fra Børn- og Ungeforvaltningen frem mod 2025 kommer unge med bl.a. autisme. De skal have en specialiseret døgnindsats i Velfærdsforvaltningen, når de fylder 18 år. Når børn og unge, som får et tilbud fra kommunen, bliver 18 år, sker der mange forandringer i deres tilbud, fordi de overgår til voksenområdet og dermed også til en anden lovgivning.

At forberede og styrke overgangen fra ung til voksen, så borgere og pårørende oplever overgangen som god og tryg, stiller derfor store krav til de involverede : Forskellige forvaltninger, afdelinger, lovgivninger, faglige paradigmer, kulturer, it-systemer mv. skal spille bedst muligt sammen og på mange niveauer.

Ensomhed og manglende netværk er langt mere udbredt hos mennesker med svær psykisk sygdom og svære udviklingshandicaps. Det betyder, at den kommunale velfærd skal gentænkes, herunder også boformer, for at løse borgernes sociale problemer.

Strategiske fokusområder

For at udvikle fremtidens specialiserede døgntilbud har Voksenudvalget valgt fire strategiske fokusområder. De skal imødekomme borgernes behov og de generelle udfordringer på det specialiserede område.

Udvikling – af tilbud tilpasset demografi og geografi

Specialisering og kvalitet – til at understøtte borgernes komplekse udfordringer

Innovation – til nye boformer med nye muligheder

Samarbejde og -skabelse – mellem forvaltninger og sektorer

Målet er, at borgerne...

  • får et højtkvalificeret døgntilbud – og så vidt muligt i nærområdet.
  • får et døgntilbud, som giver mulighed for øget selvstændighed eller recovery.
  • får et døgntilbud, som åbner for flere relationer og netværk.
  • oplever, at overgangen fra ung til voksen er god og tryg.

Strategiske retninger

Strategisk retning 1

UDVIKLING – af tilbud tilpasset demografi og geografi

Vi vil arbejde for, at flere Vejle-borgere får tilbudt et døgntilbud i Vejle Kommune, hvis vi har et tilbud, som matcher borgerens støttebehov. Dette sikrer vi ved at prioritere ledige pladser til Vejle-borgere. Dette vil samtidig afhjælpe de demografiske udfordringer med flere borgere med behov for massiv hjælp og støtte.

Strategisk retning 2

SPECIALISERING OG KVALITET – til at understøtte borgernes komplekse udfordringer

Vi har fokus på, at det specialiserede område i Vejle også fremover ligger helt i front i Danmark, så Vejle Kommune er kendetegnet ved en høj specialisering og effektiv drift. Det vil medvirke til, at andre kommuner vælger os til, når de ikke har et matchende tilbud i eget regi. Samtidig understøtter en høj specialisering borgerens komplekse behov mest effektivt. Derfor bliver personalet på døgntilbuddene løbende kompetenceudviklet til at arbejde med borgere med meget komplekse udfordringer. Ofte kræver dette, at medarbejderne mestrer flere metoder, så de kan matche borgernes motivationsniveau – og hele tiden understøtte og fremme deres selvstændighed eller recovery.

Strategisk retning 3

INNOVATION - til nye boformer med nye muligheder

Vi er innovative og nysgerrige på, hvilke muligheder der er for nye boformer for borgere med massive støttebehov. Målet er, at flest mulige får den hverdag, de ønsker og drømmer om, og får nye relationer og et godt netværk. Vi vil f.eks. se på muligheden for at udvikle nye bofællesskaber med forskelligt støttebehov, særlige hjælpemidler og velfærdsteknologi – eller bofællesskaber, hvor borgere med massive støttebehov bor sammen med borgere uden støttebehov.

På denne måde sætter vi også retning for fremtidens boformer som en mere fællesskabsorienteret velfærd på det specialiserede område, som er en trend på
velfærdsområdet. Hvis vi skal udvikle os, gøre noget anderledes og finde nye specialiserede velfærdsløsninger, kræver det derfor, at vi samarbejder endnu bredere – og også gerne med eksterne aktører og civilsamfundet, fx borger- og pårørendeorganisationer.

Strategisk retning 4

SAMARBEJDE OG –SKABELSE – mellem forvaltninger og sektorer

Vi forbereder overgangen fra ung til voksen, så de involverede parter oplever overgangen som god, tryg og velforberedt. Dette gælder borgere, pårørende,
medarbejdere og samarbejdspartnere. Derfor både planlægger og tilrettelægger vi overgangen fra ung til voksen på det specialiserede område så tidligt som muligt. Derudover kræver det, at vi fastholder overblikket over opgaver, ansvar og økonomi
– og ikke mindst sikrer borgerinddragelse og sammenhæng i hele samarbejdet.

Sidst opdateret: