Læs værdighedspolitikken, der beskriver, hvordan den kommunale hjælp fokuserer på at bevare og fremme det værdige liv for borgerne.

Indledning

Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk i kommunens ældrepolitik. Denne værdighedspolitik præciserer, hvordan den kommunale hjælp fokuserer på at bevare og fremme det værdige liv for borgerne. Anledningen til at udarbejde politikken var finansloven for 2016, som rummer et element omkring den værdige ældrepleje og et opdrag til kommunerne om at udarbejde en værdighedspolitik. Med denne finanslov blev det bestemt, at værdighedspolitikken skal fokusere på særlige fokusområder: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, Tværfaglighed og
sammenhæng i plejen, Mad og ernæring og En værdig død. Desuden er er der i 2018 tilføjet et ekstra fokusområde: Samarbejde med de pårørende, og i 2019 tilføjet et ekstra fokusområde: Forebyggelse af ensomhed.

Politikken er udarbejdet i en proces, hvor Ældrerådet, Seniorudvalget, borgere, repræsentanter for frivilligcentre, pårørende samt udvalgte ledere og medarbejdere har deltaget på workshops. På disse workshops har både borgere, politikere og ansatte givet deres input til, hvad fokusområderne kan handle om i praksis, samt hvilke konkrete tiltag kommunen kan iværksætte, for at fremme et værdigt ældreliv. Værdighedspolitikken er bl.a. formuleret på baggrund af disse input.

Det første afsnit i værdighedspolitikken er et etisk grundlag, som forklarer værdighed som et nuanceret etisk princip, der ikke kan adskilles fra andre vigtige principper. Det næste afsnit i politikken rummer en beskrivelse af de seks fokusområder, herunder hvad borgerne kan forvente og hvad Vejle Kommune konkret vil gøre.

Etisk grundlag for værdighedspolitikken

Hvad er et værdigt ældreliv? Og hvad skal den kommunale hjælp og støtte til ældre basere sig på, så den bevarer og fremmer et værdigt liv for borgerne?

Det er store spørgsmål, som kræver at vi både forholder os til etik og til helt praktiske anliggender. I dette etiske grundlag for Vejle Kommunes værdighedspolitik henter vi hjælp i den praktiske etik1, for at sikre en nuanceret forståelse af værdighed som et etisk princip.

Værdighed er noget, som alle mennesker er givet, simpelthen fordi de er mennesker. Dvs. værdighed er ikke noget, den enkelte borger skal gøre sig fortjent til: alle borgere har en iboende værdighed og har derfor krav på at blive behandlet som ligeværdige. Samtidigt er værdighed noget, som kan fremmes eller mindskes i vores relationer med hinanden og vores måde at leve livet på. Som mennesker kan vi derfor både fremme og hæmme det værdige liv hos os selv og hos andre.

Værdighed kan ikke adskilles fra andre etiske principper. Så for at forstå, hvad det i praksis vil sige at fremme og bevare det værdige liv, er vi nødt til at se på værdighed i lys af tre andre grundlæggende etiske principper: respekt for selvbestemmelse, hensyn til integritet og omsorg for sårbarhed.

Etisk grundlag for værdighedspolitikken

1) Respekt for selvbestemmelse

Det værdige ældreliv, og den værdige hjælp og støtte til ældre, handler dels om at respektere borgerens selvbestemmelse. Det betyder at vi skal sikre, at borgeren har frihed til at træffe egne beslutninger vedrørende eget liv, så borgeren kan leve et liv på egne betingelser. Det betyder også at vi skal understøtte, at borgeren har mulighed for selv at kunne tage ansvar for eget liv. Konkret kan det handle om, at borgeren modtager en hjælp og støtte, som tager højde for den enkelte borgers ønsker til, hvordan livet i alderdommen skal leves. Det kan også handle om, at borgerne får hjælp og støtte til at holde sig sunde og raske, så borgerne i højere grad kan tage ansvar for eget liv og leve et liv på egne betingelser.

2) Hensyn til integritet

Det værdige ældreliv, og den værdige hjælp og støtte til ældre, handler også om at vise hensyn overfor og anerkende den enkelte borgers integritet. Integritet er et begreb, som handler om, at alle mennesker har personlige grænser (fysiske som psykiske) samt personlige forestillinger om, hvem man er, og hvad det gode og meningsfulde liv går ud på. At vise hensyn overfor borgerens integritet kræver,
at borgeren mødes med empati og indlevelse. Det indebærer en nysgerrighed overfor borgerens egen forståelse af livskvalitet, at borgerens personlige værdier og normer respekteres, og at borgeren mødes som et unikt individ med sin egen livshistorie. Konkret kan det handle om, at borgeren mødes i en åben og imødekommende dialog. Det kan også handle om, at hjælp, støtte og omsorg så vidt
muligt gives ud fra borgerens individuelle ønsker.

3) Omsorg for sårbarhed

Det værdige ældreliv, og den værdige hjælp og støtte til ældre, handler endelig også om at sikre omsorg for borgerens sårbarhed. Alle mennesker er sårbare, både fysisk og psykisk, og hos ældre borgere vil der ofte være en øget sårbarhed, som både kan skyldes fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. At sikre omsorg for borgerens sårbarhed betyder, at den enkelte borger modtager den hjælp og støtte, som borgeren har behov for, på de områder, hvor borgeren ikke kan klare sig selv. Borgeren skal opleve en tryghed i at blive taget vare på, når den enkelte og dennes pårørende ikke selv kan længere. Omsorg for borgerens sårbarhed indebærer også et helhedsblik på borgerens situation og tilværelse, så der er sammenhæng og kontinuitet i den hjælp og støtte, som borgeren modtager. Konkret kan det handle om, at borgeren modtager en professionel hjælp, som er tilpasset den enkeltes behov. Det kan også handle om, at indsatsen gives med nærvær og respekt. Med dette etiske grundlag for værdighedspolitikken er der lagt et fundament for politikken, som skal være med
til at sikre, at vi undgår etiske „blinde vinkler“ – både i formuleringen af politikkens fokusområder nedenfor og i den praktiske udmøntning af politikken.

Fokusområder - Livskvalitet

På de næste sider præsenteres syv af de vigtigste fokusområder for Vejle Kommune for at sikre et værdigt ældreliv.
Fokusområderne er i vilkårlig rækkefølge og altså ikke udtryk for en prioritering.

At øge livskvaliteten for den enkelte ældre er et vigtigt fokusområde i Vejle Kommune. Mange forskellige faktorer kan have betydning for oplevelsen af livskvalitet. Samtidig vil det også være individuelt, hvad der har en særlig betydning for den enkelte ældre. Tryghed, og en hjælp og støtte tilpasset den enkeltes behov, er generelt en forudsætning for livskvalitet. Her er der behov for, at personalet har tid til at tage vare om den enkelte ældres liv og møde borgeren på en nærværende og respektfuld måde, på borgerens egne præmisser.

Derudover kan livskvalitet hænge sammen med mulighederne for at kunne klare sig selv og leve et liv på egne betingelser. Derfor spiller forebyggelse og hjælp til at bevare og styrke evnen til at tage vare på eget liv ofte en vigtig rolle.

At leve et liv på egne betingelser kan også handle om, at man selv bestemmer over sin bolig og indretter sig, som det passer en. Derfor har det også en betydning for livskvalitet, at der så vidt muligt fokuseres på en tilpasning af boligen, så den ældre kan blive i eksisterende bolig, samt at der er en bred vifte af boligtilbud i kommunen. Endelig hænger livskvalitet ofte også sammen med muligheder for samvær med andre, bl.a. for at undgå ensomhed, og muligheder for at kunne deltage i aktiviteter og ture. Følelsen af, at man kan være noget for andre, og at man har betydning i andres liv, kan hos mange bidrage til en oplevelse af livskvalitet. I denne sammenhæng er det også vigtigt at bakke op om tilbud fra frivillige og foreninger, som giver borgerne gode muligheder for aktiviteter og samvær med andre.

Borgere i Vejle Kommune skal derfor opleve:

 • At personalet har tid til at møde den enkelte på egne præmisser og understøtte og hjælpe i forhold til det, som giver mening i den enkeltes liv.
 • At der tilbydes kvalificeret vejledning og hjælp til forebyggelse og træning af fysiske og psykiske funktioner, så den enkelte så vidt muligt kan leve et liv på egne præmisser.
 • At der tilbydes støtte og hjælp til den enkelte, som kan øge mulighederne for at den enkelte kan være noget for andre og deltage i aktiviteter og samværsformer sammen med andre

Det vil Vejle Kommune gøre:

 • Have fokus på at hjælpe og støtte den enkelte borger på borgerens egne præmisser.
 • Have fokus på forebyggelse og træning på den enkelte borgers præmisser og med en målsætning om, at den enkelte borger så vidt muligt kan leve et liv på egne præmisser.
 • Have fokus på at tilbyde hjælp og støtte til at borgere kan deltage i aktiviteter og samvær med andre, herunder at informere mere om og hjælpe borgere på vej til at benytte tilbud fra foreninger og frivillige.

Fokusområder - Selvbestemmelse

At sikre respekt for og styrke selvbestemmelsen hos den enkelte ældre er et vigtigt fokusområde for Vejle Kommune. Det indebærer både, at den enkelte borger så vidt muligt skal kunne leve et liv på egne præmisser, og at den enkelte borgers ansvar for eget liv skal styrkes.

Så vidt muligt skal den enkelte borgers ønsker for hverdagen derfor imødekommes, f.eks. når det handler om døgnrytme, kost, aktiviteter i hverdagen eller boligens indretning. Den enkelte borger skal derudover modtage vejledning og relevante og fleksible tilbud om træning, som styrker borgerens muligheder for at holde sig sund og rask, og som kan forebygge nedsættelsen af funktioner. Målet er, at den enkelte borger så vidt muligt skal kunne tage ansvar for eget liv. I denne sammenhæng er det også vigtigt at informere om og hjælpe den enkelte borger til at benytte tilbud fra foreninger og frivillige til at deltage i fysiske aktiviteter eller sociale aktiviteter.

Et vigtigt fokus i respekten for selvbestemmelsen er også de pårørendes ønsker. Den enkelte borger er selv herre i eget liv, og derfor er det først og fremmest den enkelte borgers selvbestemmelse, som vi er forpligtede på. Ofte vil der være pårørende, som også bekymrer sig og har ønsker på borgerens vegne. Her er det vigtigt, at der både lyttes til borgeren og de pårørende, og at begge parter bliver anerkendt og taget alvorligt.

Borgere i Vejle Kommune skal derfor opleve:

 • At personalet lytter, interesserer sig for og så vidt muligt imødekommer det, som den enkelte ønsker i sin hverdag og i sin tilværelse.
 • At der gives en målrettet vejledning til den enkelte om, hvad der kan holde en sund og rask, så man så vidt muligt kan fortsætte med at leve et liv på egne betingelser.
 • At der er relevante og fleksible tilbud om træning, som kan medvirke til, at den enkelte så vidt muligt kan fortsætte med at tage ansvar for eget liv.
 • At den nødvendige støtte, pleje og omsorg gives på en nærværende og respektfuld måde, med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

Det vil Vejle Kommune gøre

 • Have fokus på at den enkelte borger mødes med en nærværende og anerkendende dialog, hvor der lyttes til borgerens egne ønsker for hverdagen.
 • Have fokus på et godt samarbejde med de pårørende i en nærværende og anerkendende dialog.
 • Have fokus på at opgaveløsningen kan målrettes den enkeltes borgers ønsker til hverdagen og tilværelsen.
 • Have fokus på at sikre en målrettet vejledning og fleksible tilbud om træning til den enkelte borger, som styrker borgerens muligheder for at fortsætte med at tage ansvar for eget liv.
 • At informere om og hjælpe borgeren på vej til at benytte tilbud fra foreninger og frivillige, hvor borgeren kan deltage i
  aktiviteter og samvær med andre.

Fokusområder - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

At sikre et fagligt højt niveau hos personalet, et velfungerende tværfagligt samarbejde og en sammenhæng i støtte, hjælp og omsorg er et vigtigt fokusområde i Vejle Kommune, for at bidrage til et værdigt ældreliv.

Der er behov for et fagligt kvalificeret personale, hvor plejen er baseret på den nyeste viden og de bedste metoder på området. Hertil kræves en bred vifte af faglige kompetencer hos personalet, som både kan handle om relationshåndtering, kommunikation, pædagogiske metoder og specialistviden, f.eks. når det drejer sig om demens.

Samtidig er det afgørende, at de forskellige faggrupper har et godt og velfungerende tværfagligt samarbejde, hvor det er den enkelte borgers situation og behov, der er i fokus. Mødet med de forskellige personaler skal opleves af den enkelte borger som sammenhængende og berigende for den enkelte.

Derfor er det vigtigt med sammenhængende og koordinerede forløb for den enkelte borger, hvor borgeren oplever at de forskellige sektorer og indsatser spiller godt sammen. For at det tværfaglige samarbejde og samarbejde mellem sektorer kan opleves som sammenhængende og berigende, er det nødvendigt, at borgeren inddrages i at sætte mål for egen støtte, hjælp og omsorg. Her er det vigtigt med en løbende og tæt forventningsafstemning med den enkelte borger, samt at personalet fokuserer på at skabe et fælles
sprog sammen med borgeren, så borgeren bliver mødt i en ligeværdig dialog.

Borgere i Vejle Kommune skal derfor opleve:

 • At personalet er dygtige til deres arbejde og er gode til at forklare, hvorfor og hvordan hjælp, støtte og omsorg gives.
 • At de forskellige personaler, som den enkelte møder i sin hverdag, er gode til at samarbejde og har fokus på, at samarbejdet skal komme den enkelte til gavn.
 • At man fra starten og løbende er involveret i egen hjælp, støtte og omsorg, hvor man så vidt muligt har indflydelse på mål og planer

Det vil Vejle Kommune gøre:

 • Prioritere faglig opkvalificering af personalet indenfor en bred vifte af relevante kompetencer.
 • Prioritere at der er tid til inddragelse af borgeren både i starten af et forløb og undervejs, hvor borgeren så vidt muligt selv er med til at sætte mål for egen hjælp, støtte og omsorg.
 • Have fokus på at sikre gode rammer for det tværfaglige samarbejde, som bidrager til sammenhængende og koordinerede forløb for den enkelte borger, med den enkelte borger i centrum.

Fokusområder - Mad og næring

Kosten er et vigtigt fokusområde på ældreområdet i Vejle Kommune, både i forhold til forebyggelse, for at undgå fejlog underernæring, og fordi oplevelsen af gode måltider er forbundet med livskvalitet og socialt samvær.

Mad fra Vejle Kommune skal være sund og nærende og tilpasset den enkelte borgers behov. Kommunen arbejder derfor med systematisk ernæringsscreening af plejecentrenes beboere, samt iværksættelse af og løbende opfølgning på relevante ernæringshandleplaner for den enkelte beboer.

Samtidig kan det betyde meget for livskvaliteten hos den enkelte, at man oplever at få den mad, man personligt godt kan lide. Derfor lægges der også vægt på løbende at høre modtagerens mening om maden. Desuden er det vigtigt at fokusere på at skabe gode og hyggelige rammer for måltiderne, som giver den enkelte ældre lyst til at spise, og som kan bidrage til, at måltiderne bliver et vigtigt socialt samlingspunkt, f.eks. på plejecentrene.

Borgere i Vejle Kommune skal derfor opleve:

 • At maden er sund og nærende og imødekommer behovet hos forskellige målgrupper.
 • At man som borger løbende bliver spurgt om sin mening om maden.
 • At måltider på f.eks. plejecentre er forbundet med hyggelige stunder og socialt samvær med andre.

Det vil Vejle Kommune gøre:

 • Sikre kvaliteten af maden.
 • Arbejde med systematisk ernæringsscreening af plejecentrenes beboere samt med ernæringshandleplaner i de tilfælde, hvor det er relevant.
 • Have fokus på, at maden skal tilpasses den enkelte borgers behov og ønsker.
 • Have fokus på, at rammerne for måltider har en stor betydning for lysten til at spise, og at gode rammer for måltider kan bidrage til det sociale samvær.

Fokusområder - Samarbejde med de pårørende

Et vigtigt fokusområde for Vejle Kommune er også at sikre et godt samarbejde med de pårørende. Værdighedspolitikken handler først og fremmest om den enkelte borger, men borgerens pårørende er tit en vigtig del af borgerens liv, og de er ofte en stor ressource for
borgeren.

Pårørende er ikke kun den nærmeste familie: det kan være hvem som helst, som står borgeren nær. Samarbejdet med de pårørende foregår på den enkelte borgers præmisser, og hvis borgeren ønsker dette. Det gode samarbejde mellem borger, pårørende og personale bør basere sig på åbenhed, dialog og tillid, der går begge veje. På denne måde kan der skabes et fælles fokus på, hvad der er til borgerens bedste.

I kommunens møde med de pårørende lægges der særligt vægt på nærvær og anerkendelse, hvor der lyttes til de pårørende, og hvor deres perspektiv tages alvorligt. Pårørende kan ofte stå i en sårbar situation, når deres nærmeste f.eks. rammes af sygdom og måske har brug for særlig hjælp i hverdagen. Samtidig kan både borgerens og de pårørendes livssituation og identitet ændre sig. Her kan der være brug for, at personalet også støtter de pårørende, bl.a. med vejledning og tilbud målrettet de pårørende. Et vigtigt fokus kan være, hvordan man som pårørende bevarer egen identitet, når livssituationen forandrer sig. 

Et andet vigtigt fokus i kommunens samarbejde med de pårørende er, hvornår det vil være rettidigt at inddrage de pårørende mere i den enkelte borgers forløb. Det kan f.eks. være, når borgerens situation forværres, eller når de pårørende selv oplever, at situationen virker svær at håndtere. Her er det også afgørende, at de pårørende tager ansvar og selv siger til, hvis der opstår ændringer i tilværelsen, hvor de oplever at have brug for mere hjælp.

Borgere og deres pårørende i Vejle Kommune skal derfor opleve:

 • At de pårørende opfattes som en stor ressource og som vigtige at samarbejde med.
 • At der lægges særligt vægt på, at de pårørende inddrages rettidigt, når og hvis borgeren ønsker det.
 • At de pårørende mødes med anerkendelse, respekt og forståelse for den ændrede livssituation.
 • At der er forskellige tilbud i kommunen målrettet de pårørende, hvor de kan få rådgivning og hjælp til rollen som pårørende.

Det vil Vejle Kommune gøre:

 • Synliggøre tilbud om aflastning og afløsning, samt sikre lettilgængelig information.
 • Gøre det tydeligt, hvem der fungerer som borgerens kontaktperson, og hvad man kan forvente af kontaktpersonen.
 • Henvise til rådgivning og vejledning målrettet de pårørende, f.eks. med fokus på praktiske, økonomiske eller juridiske forhold.
 • Tilbyde rådgivning og støtte til de pårørende med særligt fokus på håndtering af en ændret livssituation og fastholdelse af egen identitet.
 • Informere og guide de pårørende til muligheden for at deltage i pårørendegrupper og pårørendekurser.

Fokusområder - Forebyggelse af ensomhed

Et vigtigt fokusområde er endelig også at forebygge ensomhed, da forskellige nationale undersøgelser de senere år har vist, at ca. 6 % af befolkningen ofte føler sig ensomme 2. Især ældre har en øget risiko for at føle sig ensomme i takt med, at helbredet bliver dårligere, og nære relationer og netværk bliver mindre.

Der kan være mange forskellige årsager til, at en borger føler sig ensom. Det kan f.eks. skyldes tab af ægtefælle. Eller en følelse af ikke at høre til, selvom man er i selskab med andre. Ensomhed er derfor ikke det at være alene, men en uønsket følelse af at føle sig alene.
Ensomhed har stor betydning for den enkeltes sundhed og trivsel, f.eks. har borgere, der føler sig ensomme, større risiko for at udvikle Alzheimers, depression og hjertekar-sygdomme. Men de færreste har lyst til at fortælle omverdenen, at de er ensomme, og når man ikke taler om det, er det svært at få hjælp til at komme ud af ensomheden. Et vigtigt fokus er derfor at tale om ensomhed. Kommunens personale skal turde at spørge ind til, hvordan borgeren har det, men samtidig være opmærksom på den enkeltes grænser. I dialogen er det vigtigt at sætte sig ind i den enkeltes følelser og situation, f.eks. ved at spørge ind til borgerens historie. Samtalen skal ske med respekt for borgerens selvbestemmelse og have fokus på, hvad borgeren gerne vil, og hvad der giver indhold, energi og glæde.

Hvis borgeren ønsker det, kan personalet også tage kontakt til en anden faglig medarbejder, som kan hjælpe med at finde det tilbud, som netop passer til borgeren, eller tage kontakt til stedet med det ønskede tilbud. Også civilsamfundet, f.eks. naboer, frivillige foreninger og frivilligcentre, er vigtige, når det handler om at forebygge ensomhed. Civilsamfundet har generelt et stort medansvar. De mange forskellige tilbud om aktiviteter giver borgerne mulighed for at gøre noget aktivt, meningsfuldt og sammen med andre, som netop virker mod ensomhed.

Borgere i Vejle Kommune skal derfor opleve:

 • At de og pårørende kan henvende sig til personalet, hvis de selv oplever at være ensomme eller oplever, at en borger er ensom.
 • At personalet er opmærksom på, om de er ensomme, og at personalet er god til at lytte og forstå, hvad der er vigtigt for den enkelte.
 • At Vejle Kommune understøtter deres ønsker om at deltage i aktiviteter og socialt samvær med andre, f.eks. ved at informere om forskellige tilbud.
 • At personalet hjælper med at få kontakt til stedet med den aktivitet, de ønsker at deltage i.

Det vil Vejle Kommune gøre:

 • Arbejde for, at ensomhed ikke er et tabu at tale om, og at vi alle har et ansvar for vores medmennesker.
 • Samarbejde med civilsamfundet for at finde løsninger, der forebygger ensomhed og hjælper borgere ud af ensomheden, f.eks. ved at borgerne følges på vej til aktiviteter og bliver godt taget imod.
 • Tilbyde forebyggende besøg, hvis en ældre mister sin samlever/ægtefælle, eller når en borger fylder 70 år og er alene.
 • Understøtte, at der er tilbud om aktiviteter og socialt samvær med andre på plejecentre og i borgernes nærområde.
 • Udbrede kendskabet til forskellige tilbud og aktiviteter, hvor der er fokus på fællesskaber og sociale relationer med andre, f.eks. via kommunens hjemmeside.
 • Arbejde på, at der bliver flere boliger for ældre, hvor fællesskab og sociale relationer med andre er i fokus.

Fokusområder - En værdig død

Et vigtigt fokusområde for Vejle Kommune er også at sikre, at livet får en værdig, tryg og så vidt muligt smertefri afslutning. Personalet skal være fagligt velkvalificeret til både at kunne håndtere de svære samtaler og til at hjælpe og støtte borgere og deres pårørende, med udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for den enkelte døende og dennes pårørende.

Der skal være mulighed for en rummelighed overfor det, som betyder noget for den enkelte døende og dennes pårørende. Ligeledes skal der være hjælp til at håndtere de psykologiske og eksistentielle udfordringer, og en smertelindrende behandling skal kunne tilbydes til den enkelte, når der er behov for dette. Den sidste tid skal tage udgangspunkt i den døendes egne ønsker, men der skal også tages hånd om de pårørende og deres behov og forventninger. Her er det desuden vigtigt med en grundig information til både den døende og de pårørende.

Samtidig er det vigtigt at sikre et både trygt og sammenhængende forløb for den ældre og dennes pårørende, hvor den døende og de pårørende så vidt det er muligt kan tage afsked i vante og rolige omgivelser.

Borgere i Vejle Kommune skal derfor opleve:

 • At den sidste tid er præget af tryghed, nærvær og omsorg, med en rummelighed overfor det, som den enkelte og dennes pårørende har brug for og ønsker.
 • At personalet er gode til at lytte og forstå, hvad der er vigtigt for den enkelte og dennes pårørende.
 • At både den enkelte og dennes pårørende informeres grundigt om forløbet.
 • At der er tilbud om smertelindrende behandling og hjælp til psykologiske udfordringer målrettet den enkelte.

Det vil Vejle Kommune gøre:

 • Prioritere at der skal være tid til en nærværende dialog og forventningsafstemning med den enkelte og dennes pårørende.
 • Have fokus på så vidt muligt at sikre en rummelighed overfor den enkelte borgers og de pårørendes ønsker og behov.
 • Have fokus på at sikre en smertelindrende behandling og hjælp til psykologiske udfordringer, målrettet den enkelte borger.
 • Have fokus på at sikre sammenhængende forløb, så den døende og dennes pårørende så vidt det er muligt kan tage afsked i vante omgivelser
Sidst opdateret: