Læs frivilligpolitikken, som har fokus på rammerne og samarbejdet mellem Vejle Kommune og det frivillige sociale arbejde, der udføres i kommunen.

Dialog, respekt og tillid

Tryghed, nærhed, livsmod, handlekraft og livskvalitet er nøgleord, der uvilkårligt dukker op, når der tales frivilligt socialt arbejde i Vejle Kommune – et arbejde, der udføres af engagerede frivillige til gavn og glæde for rigtig mange borgere.

I Vejle Kommune er der mange foreninger, organisationer og enkeltpersoner, der på frivillig basis løser en mængde opgaver inden for det frivillige sociale arbejde. Opgaver, som en kommune vanskeligt selv kan løse, og hvor de frivillige ildsjæle gør en stor forskel.

Det er Byrådet taknemmelig for. Derfor støtter Vejle Kommune med glæde mange af frivilligaktiviteterne gennem tildeling af de såkaldte § 18-midler. Pengene kan fremover søges én gang årligt på baggrund af de kriterier, der er opstillet i et samarbejde mellem de frivillige og kommunen.

Det er meget vigtigt at understrege, at det frivillige arbejde ikke skal erstatte kommunens indsats, men supplere den. Opgaver og aktiviteter er mangeartede, og de frivillige vælger og prioriterer selv deres arbejde. Med den reviderede frivilligpolitik er der fortsat fokus på rammerne og samarbejdet mellem Vejle Kommune og det frivillige sociale arbejde, der udføres i kommunen – et samarbejde, der fortsat skal udbygges og værnes om, i en tæt dialog – bygget på respekt og tillid.

Frivilligpolitik resultatet af godt samarbejde

Forord af Ellen Cortnum, daglig leder i FrivilligCenter.vejle

Frivilligpolitikken er blevet til i et samarbejde mellem frivillige sociale foreninger, politikere og embedsmænd i Vejle Kommune.

Fra Socialministeriets Pulje til udvikling af frivilligcentre modtog FrivilligCenter.vejle i 2005 en bevilling, som var målrettet et stormøde, der skulle danne grundlag for at udvikle det frivillige sociale arbejde i den nye Vejle Kommune.

Stormødet blev holdt i februar 2006 med deltagelse af frivillige sociale foreninger fra de daværende 5 kommuner: Børkop, Jelling, Egtved, Give og Vejle samt politikere og embedsmænd, i alt deltog ca. 150 personer. På stormødet blev der nedsat 3 arbejdsgrupper, og en af dem skulle komme med et forslag til en frivilligpolitik. Arbejdsgruppens forslag blev dernæst gennemgået og tilrettet i samarbejde med kommunens kontaktpersoner til det frivillige sociale arbejde og kom efterfølgende til politisk behandling. I november 2006 blev den politisk godkendt. De tre arbejdsgrupper havde fokus på:

 • Frivilligpolitik og Frivilligråd
 • Frivilligcentre/lokale Frivilligkontorer
 • Fælles hjemmeside

Oplysninger fås hos FrivilligCenter.vejle.

Deltagere i arbejdsgruppen om frivilligpolitik og Frivilligråd:

 • Lars Peter Lund, Egtved
 • Gudrun Møller, Jelling
 • Edith Larsen, Børkop
 • Egon Nielsen, Give
 • Otto Pilgaard, Jelling
 • Bjarne Sørensen, Sdr. Stenderup/ASF Vejle

Det har været en særdeles positiv oplevelse at få lavet en frivilligpolitik i et tæt samarbejde mellem den offentlige og den frivillige verden. Vi ser frem til, at dette gode samarbejde fortsætter og udbygges til gavn og glæde for kommunens borgere.

Formålet med en frivilligpolitik

Formålet med at formulere en frivilligpolitik er at synliggøre rammer og retningslinier for samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde, som foregår i kommunen.

Samspillet mellem Vejle Kommune og de frivillige organisationer er baseret på gensidig respekt og tillid, hvor de frivillige selv vælger og prioriterer deres opgaver. Det frivillige sociale arbejde skal berige og supplere kommunens indsats – ikke erstatte den.

Vejle Kommune finder det vigtigt at fremme borgernes medansvar gennem borgerinvolvering og frivilligt socialt arbejde. Vejle Kommune og det frivillige sociale arbejde har brug for hinanden. Det er derfor vigtigt og påkrævet med et sæt overordnede mål og prioriteringer for samarbejdet. En frivilligpolitik handler både om dialog, om fælles projekter, om frivilligcentre og om støtte i form af penge og lokaler til det frivillige arbejde.

Det frivillige sociale arbejde

Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for, hvad en frivillig organisation, forening eller enkeltpersoner udfører af aktiviteter inden for social- og sundhedsområdet. Frivilligt socialt arbejde spænder vidt, men er ikke hvad som helst.

 • ”Frivilligt arbejde” betyder en frivillig indsats eller arbejde i en frivillig organisation eller forening, hvor enkeltpersoner kan være lønnede
 • ”Socialt arbejde” betyder, at det, man laver, skal være til gavn for andre. Arbejdet skal bidrage til forebyggelse, løsning eller lindring af sociale eller sundhedsmæssige problemer i bred forstand

En frivillig indsats udføres uden fysisk, økonomisk eller retslig tvang. Aktivering kan således ikke regnes for en frivillig indsats. Frivilligt arbejde er til gavn for andre end én selv, familie og slægt. Indsatsen skal have en formel karakter. Det vil sige, at arbejdet skal foregå inden for rammerne af en forening, organisation, et projekt eller lignende.

En frivillig organisation er kendetegnet ved:

 • Den er frivillig grundlagt (altså ikke fastlagt i lovgivningen)
 • Den skal kunne nedlægge sig selv
 • Den har ikke til formål at skabe overskud
 • Den kan ikke udlodde overskud til medlemmer eller andre ejere
 • Den frivillige indsats er grundlaget, og mindstekravet er ulønnet bestyrelsesarbejde

Det pointeres, at frivilligt arbejde ikke behøver at være både en frivillig indsats og foregå inden for en frivillig organisation for at kunne opnå støtte i Vejle Kommune.

Frivilligt socialt arbejde kan både være:

 • Lønnet inden for en frivillig social organisation
 • En frivillig social indsats uden for en frivillig organisation, f.eks. inden for rammer af en boligforening, en idrætsforening eller blot en uformel aktiv kreds af borgere.

For at opnå støtte må modtagerne være borgere i Vejle Kommune.

Holdninger og værdier

De frivilliges styrke er, at de med udgangspunkt i deres livserfaringer og engagement kan være med til at støtte mennesker, der på den ene eller anden måde har brug for hjælp og støtte. De frivillige kan ikke pålægges opgaver af kommunen, men de vælger og prioriterer selv deres indsats. Det er vigtigt, at såvel mindre som større foreninger, organisationer eller projekter inden for det frivillige sociale arbejde synliggøres og tilgodeses i forbindelse med en aktiv frivilligpolitik.

Vejle Kommune ønsker at styrke og synliggøre det frivillige sociale arbejde. Derfor støtter og medvirker kommunen aktivt til inspiration og dialog med de frivillige. Det har ingen konsekvenser, hvis foreninger ikke ønsker at deltage i samarbejdet. Det frivillige sociale arbejde skal være en mangfoldighed af initiativer, hvor borgere hjælper andre. 

Frivilligpolitikkens mål

Det overordnede mål for samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde er at tage udgangspunkt i respekten for det enkelte menneskes valg. Vi vil skabe vilkår og forhold, der kan være med til at styrke den samlede indsats for det frivillige arbejde i lokalsamfundet. Ved en uddybning af det overordnede mål tages der sigte på, at sundhedsfremmende arbejde kan være med til at øge indsatsen især over for de mennesker, der har det største behov for hjælp.

Målet for samarbejdet er:

 • at sikre en åben og fordomsfri dialog i samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde
 • at skabe en gensidig respekt mellem det offentliges professionelle faglighed og de frivilliges personlige engagement

Kommunens støtte til det frivillige sociale arbejde

Vejle Kommune kan yde støtte til det frivillige sociale arbejde i form af § 18 midler. Efter vedtagne retningslinier tildeler Vejle Kommune støtte til det frivillige sociale arbejde. I Vejle Kommune afsættes som minimum statens puljemidler fra § 18 til det frivillige sociale arbejde, og eventuelle overskydende beløb overføres til det efterfølgende år. Støtte til frivilligt socialt arbejde kan gives som engangsstøtte eller som støtte over en længere periode. Der kan forlods afsættes midler til specifikke tiltag.

Vejle Kommune har kontaktpersoner, som kan vejlede og udlevere ansøgningsskema for støtte til frivilligt socialt arbejde. FrivilligCenter.vejle og de lokale frivilligcentre vil også yde fornøden hjælp ved ansøgning om støtte eller igangsætning af nye initiativer.

Ansøgninger indkaldes ved annoncering i dagspressen og på Vejle Kommunes hjemmeside. Støtten uddeles som hovedregel én gang årligt. Når en støttet aktivitet er afsluttet, eller senest året efter at støtten er tildelt, indsendes redegørelse til Vejle Kommune med hovedtal over anvendelsen af støttebeløbet. Hvert år offentliggør Vejle Kommune, hvad der er givet i støtte og til hvilke formål. (Offentliggørelsen sker i form af en åben sag). Støtte kan udover økonomiske midler gives som udlån af lokaler og som støtte til det centrale frivilligcenter og de lokale frivilligcentre. 

Aftaler og forventninger

Konkrete aftaler og gensidige forventninger beskrives og evalueres hvert andet år i takt med revision af den samlede aftale. Eksempler på konkrete aftaler kan være:

 • Satsninger på bestemte aktiviteter eller et bestemt område
 • Udvikling af samarbejdsprojekter
 • Hjælp og tilskyndelse til nye initiativer og foreninger
 • Sikring af et godt overblik over og viden om frivillige aktiviteter i kommunen

Frivilligpolitikken, der er udarbejdet i fællesskab mellem kommunen og de frivillige i oktober 2006, er senest revideret ultimo 2009.

Dialog mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde

Samarbejdet mellem Vejle Kommune og de frivillige foreninger og organisationer sikres ved nærmere bestemte retningslinier for:

 • Frivilligråd
 • Dialogmøder
 • Høringsret (høringsret i betydningen vedr. det generelle samarbejde, ikke i konkrete sager)

Frivilligråd

Frivilligrådet skal sammen med Vejle Kommune sikre, at der sker en løbende justering og udvikling af kommunens frivilligpolitik. Rådets opgaver er at virke som bindeled mellem det frivillige sociale arbejde og de kommunale politikere. Rådet kan indsamle oplysninger om det frivillige arbejde, medvirke ved dialogmøder, tage initiativ til kurser for frivillige og foreslå retningslinier og kriterier for tildeling af puljemidler. Frivilligrådet tilrettelægger selv sin  forretningsorden.

Sammensætning af Frivilligråd

Frivilligrådet består af 15 medlemmer. 5 medlemmer udpeges af hvert af de 5 frivilligcentre. De 5 medlemmer skal  ave nær tilknytning til frivilligcentrene. 6 medlemmer vælges på et fælles valgmøde for frivillige foreninger og grupper. De 6 medlemmer skal så vidt muligt repræsentere 6 hovedområder:

 • Handicapgrupper
 • Patientforeninger
 • Ældregrupper
 • Børn og unge
 • Humanitære foreninger
 • Væresteder
 • 2 politikere og 2 embedsmænd udpeges af kommunen.

Politikere og embedsmænd hentes fra relevante udvalgs- og forvaltningsområder. De to embedsmænd er kommunens kontaktpersoner til det frivillige sociale arbejde. Alle medlemmer med undtagelse af de to embedsmænd har hver en personlig suppleant. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Dialogmøder og høringsret

Mindst én gang årligt holdes et dialogmøde, hvor frivillige organisationer og foreninger mødes med kommunens politikere. Det er vigtigt, at information om og til de frivillige bliver udsendt og debatteret. Erfaringsudveksling og  oplysning om muligheder og lovgrundlag kan være nyttig for den enkelte organisation og forening. Kommunen kan  også have brug for at evaluere effekten af samarbejdet med de frivillige. På kommunale beslutningsområder, der vedrører det frivillige sociale arbejde, udsendes materiale til høring i Frivilligrådet forud for beslutningstagning. Frivilligrådet kan indhente kommentarer fra de frivilliges organisationer.

Sidst opdateret: