Læs udsattestrategien, som beskriver, hvordan vi arbejder med lighed og værdighed for alle borgere i kommunen.

Vejen til at blive udsat

Vidste du, at et socialt udsat menneske i gennemsnit har 3,3 tunge sociale problemer? Og jo flere problemer, jo større er risikoen for, at borgeren har svært ved at acceptere de ”normale” normer - og for at samfundet har svært ved at acceptere borgeren.

Eksempler på problemer og udfordringer: 

 • Ingen tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse
 • Misbrug
 • Psykiske lidelser
 • Kriser
 • Stress
 • Traumer
 • Omsorgssvigt
 • Manglende sociale kompetencer
 • Personlige og familiære problemer
 • Kriminalitet
 • Isolation
 • Ensomhed
 • Manglende netværk
 • Økonomisk fattigdom
 • Hjemløshed

Udsattestrategien

Udsattestrategien skal være med til at sikre, at borgerne ikke ”rammer” de 3,3 sociale problemer. Den er kort i sin form, men stor i intentioner:

Den kan være med til at gøre en forskel for kommunens udsatte borgere, bryde den negative arv og gøre Vejle Kommune til et sted, hvor der også i fremtiden er plads til forskellighed.

Hvad bygger strategien på - og hvad skal den bruges til?

Strategien bygger på erfaringer fra Udsatterådet, de frivillige organisationer og medarbejdere i Vejle Kommune.

Man kan kende et godt samfund på den måde, det behandler de allersvageste på. Med denne strategi skal vi som kommune sikre, at vores udsatte borgere oplever respekt, inklusion og værdighed.

Strategien handler ikke kun om de mest udsatte borgere. Målet er at undgå, at mennesker overhovedet ender i gruppen af udsatte. Skal strategien lykkes, kræver det, at vi arbejder sammen – internt i Vejle og med de frivillige organisationer, politiet, sygehusene og de erhvervsdrivende. Vi skal også arbejde sammen med borgerne og give dem mulighed for at skabe ansvar for eget liv.

Visionen

I Vejle Kommune arbejder vi for at skabe social lighed og værdighed for alle borgere. Det betyder, at vi vil arbejde for:

 • at de mest udsatte borgere oplever at blive inkluderet og forstået, og at de borgere, der risikerer at blive udsatte, får den rigtige hjælp – hurtigt og præcist!
 • at styrke samarbejdet mellem udsatte borgere og borgere, der risikerer at blive udsatte - og de medarbejdere og samarbejdspartnere, der i dagligdagen møder dem.
 • at inddrage, støtte og opstille tydelige forventninger til borgere, der har brug for hjælp.

På den måde kan vi være med til at sikre, at borgerne selv kan tage mest mulig ansvar for eget liv.

4 temaer

Det gør vi ud fra 4 temaer med tilhørende ledetråde:

 • Sundhed, forebyggelse og ansvar
 • Accept af forskellige veje og opmærksomhed på rettigheder
 • Bolig til alle
 • Det inkluderende byrum

Tema 1: Sundhed, forebyggelse og ansvar

Ledetråd: Vi arbejder for et sundt liv – også for de udsatte. Alle har en drøm om et godt liv, men vi ved, at usunde vaner, et dårligt helbred, lav livskvalitet og mistrivsel kan føre til sociale problemer.

Vi vil derfor:

 • arbejde for at få særlige målrettede kommunale forebyggelsestilbud.
 • være opmærksomme på, at børn og unge bliver fremtidens ressourcer - uanset hvor de kommer fra, og hvordan de er vokset op.
 • fokusere på, at den lille indsats har effekt og kan være trædestenen mod de store fremtidsdrømme.
 • arbejde for, at alle føler, at de har værdi for samfundet. Det gør vi ved at skabe grobund for, at alle kan blive beskæftiget. Dette skal ske med udgangspunkt i borgernes egne kompetencer og ved at give borgerne mest mulig ansvar for eget liv.

Tema 2: Accept af forskellige veje og opmærksomhed på rettigheder

Ledetråd: Vi vil sætte borgeren i centrum, møde borgeren med anerkendelse og respekt, acceptere borgerens ret til at træffe egne valg og have fokus på omsorg og retssikkerhed.

Vi vil derfor:

 • møde borgeren med respekt og accept, herunder respektere borgerens egen definition af det gode liv, og give borgeren mulighed for at tage og fastholde ansvaret selv.
 • arbejde hen imod at få ressourcerne frem i borgeren og bruge dem som fundament.
 • i samarbejde med borgeren lave individuelle tilbud, der er sammenhængende, koordinerede og fagligt bæredygtige.
 • skabe rammerne for, at borgere med behov for støtte, vejledning og omsorg kan leve et liv som andre mennesker på samme alder og i samme livssituation.
 • sikre, at vores tilbud åbner op for social inklusion. De skal kunne favne alle i det sociale og samfundsmæssige fællesskab.

Tema 3: Bolig til alle

Ledetråd: Alle mennesker har ret til at leve et godt liv. Det betyder, at de væsentligste grundvilkår skal være til stede som f.eks. at have et sted at bo. Ingen skal ufrivilligt bo på gaden.

Vi vil derfor:

 • skabe en smidigere overgang fra barn til voksen, bl.a. ved at forberede den unge til at klare sig i egen bolig, gennemføre en uddannelse og have arbejde.
 • etablere individuelle og fleksible boligløsninger.
 • målrette bo- og beskæftigelsestilbud for udsatte unge hjemløse.
 • målrette bostøtte og fastholdelse af boligen for ældre udsatte borgere.

Tema 4: Det inkluderende byrum

Ledetråd: Med værdierne ”borgerinddragelse, værdighed, medansvar og sameksistens” skal vi skabe plads til forskellige livsformer i form af sociale frirum og mødesteder.

Vi vil derfor:

 • være opsøgende i kontakten med borgeren ud fra borgerens forudsætninger.
 • fortsat arbejde for at skabe sociale frirum for de mest udsatte borgere.
 • sikre, at unge i byrummet i mødet med os skal føle sig trygge, og vi skal vise en anden vej end den, de ældre udsatte viser. 
Sidst opdateret: