Den 1. juni 2022 bliver der afholdt folkeafstemning om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold i EU.

Informationsfilm fra Udenrigsministeriet om folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni 2022.

Onsdag den 1. juni 2022 er der folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Selve afstemningen finder sted fra kl. 8.00 til kl. 20.00, men du kan brevstemme allerede fra onsdag d. 20. april

Afstemningsstedet vil fremgå af valgkortet, der udsendes i uge 21.

Hvem kan stemme?

For at kunne stemme til en national folkeafstemning skal man have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten. For at have valgret til Folketinget (og dermed også til nationale folkeafstemninger) skal man på afstemningsdagen

 • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
 • være fyldt 18 år
 • have fast bopæl i riget og
 • ikke være umyndig

Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidig har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan under visse betingelser bevare valgretten til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne og i Grønland.

Læs mere

Hvad er en folkeafstemning?

Skrevet af Indenrigs- og Boligministeriet
 • Folkeafstemninger

  En folkeafstemning er en afstemning blandt alle danske vælgere om en bestemt sag. For at kunne stemme til en folkeafstemning skal man have valgret til folketingsvalg. Det vil blandt andet sige, at man skal være dansk statsborger og være fyldt 18 år. Folkeafstemninger kan være enten bindende eller vejledende.

  En bindende afstemning betyder, at Folketinget er bundet af det resultat, som kommer af afstemningen.

  Er afstemningen vejledende, kan Folketinget selv vælge, om det vil følge afstemningens resultat.

 • Bindende folkeafstemninger

  Ifølge grundloven skal der afholdes en bindende folkeafstemning i følgende situationer:

  • ved afgivelse af suverænitet
  • ved indgåelse af visse internationale traktater
  • ved ændring af grundloven
  • ved ændring af valgretsalderen
  • ved lovforslag, som mindst 1/3 af Folketingets medlemmer - svarende til 60 medlemmer - ønsker sendt til folkeafstemning.

  I disse situationer skal Folketinget følge afstemningens resultat.

 • Vejledende folkeafstemninger

  Ud over de situationer, hvor grundloven fastsætter, at der skal holdes folkeafstemninger, kan Folketinget til enhver tid vælge at udskrive en vejledende folkeafstemning. Resultatet af sådan en afstemning er ikke bindende, og Folketinget behøver derfor ikke at følge befolkningens ønske.

  Der har i Danmark kun været én vejledende folkeafstemning, og det var i forbindelse med EF-pakken i 1986.

 • Folkeafstemning den 1. juni 2022

  Den 1. juni 2022 bliver der afholdt folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Du kan brevstemme i enhver kommune før valget i stedet for at møde op og stemme på valgdagen

Skrevet af Indenrigs- og Boligministeriet
 • Når du vil brevstemme i Danmark

  I stedet for at møde op på valgdagen kan du vælge at brevstemme.

  Folkeafstemningen den 1. juni 2022

  Til folkeafstemningen den 1. juni 2022 kan du brevstemme fra onsdag den 20. april 2022 til og med lørdag den 28. maj 2022. Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

  Du kan brevstemme i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene.

  I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme.

  Derudover kan du fra onsdag den 11. maj 2022 til og med lørdag den 28. maj 2022 brevstemme på nedenstående steder:

  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer - fx for kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - hvis du opholder dig her
  • i fængsler, arresthuse, mv., hvis du er indsat
  • i dit eget hjem (efter ansøgning), hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted.

  Du kan læse mere om at brevstemme på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside:

 • Hvornår kan jeg brevstemme i Danmark?

  Brevstemme til folkeafstemninger

  Til folkeafstemninger kan du som udgangspunkt brevstemme 6 uger før valgdagen i en hvilken som helst kommune i Danmark og indtil den tredjesidste hverdag før afstemningsdagen, herunder lørdag.

  Det er dog en betingelse, at der skal være den fornødne klarhed over, hvad vælgerne skal stemme om til folkeafstemningen, før brevstemmeafgivningen kan gå i gang. Ved nogle folkeafstemninger vil man derfor ikke kunne brevstemme fra 6 uger før afstemningsdagen, og brevstemmeafgivningen vil derfor gå i gang senere.

  Folkeafstemningen den 1. juni 2022

  Til folkeafstemningen den 1. juni 2022 kan du brevstemme fra onsdag den 20. april 2022 (6 uger før valgdagen) til og med lørdag den 28. maj 2022 (tredjesidste hverdag før valgdagen, inkl. lørdag).

  Hvis du til folkeafstemningen den 1. juni 2022 brevstemmer et andet sted i Danmark end i kommunen - fx på et sygehus, hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra onsdag den 11. maj 2022 (3 uger før valgdagen) og indtil lørdag den 28. maj 2022.

  Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

  Brevstemme til folketingsvalg

  Til folketingsvalget kan du tidligst brevstemme her i landet 3 uger før valget, dog senest den tredjesidste hverdag før valgdagen (inkl. lørdag).

  Du kan ikke brevstemme, før valget er udskrevet.

 • Sådan brevstemmer du - husk gyldig legitimation

  Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

  Når du har fremvist gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort, vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt.

  Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal udfylde med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt.

  Du kan læse mere om at brevstemme på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside:

 • Ansøg om at stemme i hjemmet

  Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at stemme i dit hjem. Du skal søge kommunen om at stemme i dit hjem.

  Folkeafstemningen 1. juni 2022 

  I forbindelse med folkeafstemningen den 1. juni 2022 skal kommunen skal have din ansøgning senest kl. 18 fredag den 20. maj 2022. Kommunen kan dog sætte en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen.

  Hvis kommunen mener, at du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil I sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med en brevstemmeseddel.

  Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem, på Indenrigs- og Boligministeriets valgside.

 • Stemme fra institution m.v.

  Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer mv., eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

  Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og modtager din stemme.

  Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

 • Brevstemme fra udlandet

  Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, når der er valg eller folkeafstemning, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse, kan du brevstemme i udlandet på enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat. 

  Hvis du bor i udlandet, har du som udgangspunkt ikke ret til at stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark. Enkelte grupper af danske statsborgere, der har bevaret en særlig tilknytning til Danmark, kan dog søge om at bevare deres valgret til danske valg i en tidsbegrænset periode.

  Ønsker du at blive optaget på valglisten for udlandsdanskere, skal du anmode din seneste bopælskommune i Danmark om det. Det er den samme valgliste, man bliver optaget på ved folketingsvalg og folkeafstemninger.

  Hvis du bor i udlandet og har søgt om og er blevet godkendt til at komme på valglisten, fordi du opfylder betingelserne, har du valgret til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg. Du kan så brevstemme i udlandet, men kan også stemme på valgdagen i Danmark, hvis du er hjemme dér.

  Du kan læse nærmere om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Boligministeriets valgside. 

 • Hvornår kan jeg brevstemme i udlandet?

  Brevstemme til folkeafstemninger

  Ved folkeafstemninger kan du som udgangspunkt brevstemme 3 måneder før valgdagen. Det er dog en betingelse, at der skal være den fornødne klarhed over, hvad det er, vælgerne skal stemme om til folkeafstemningen, før brevstemmeafgivningen kan gå i gang. Ved nogle folkeafstemninger vil man derfor ikke kunne brevstemme fra 3 måneder før valgdagen, og brevstemmeafgivningen vil derfor gå i gang senere.

  Folkeafstemningen den 1. juni 2022

  Ved folkeafstemningen den 1. juni 2022 kan der brevstemmes i udlandet fra den 30. marts 2022, da der denne dag var den fornødne klarhed over afstemningstemaet.Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal have brevstemt i udlandet, for at din stemme kan blive talt med, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem til din kommune og afleveret på dit valgsted, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

  Brevstemme til folketingsvalg

  Du kan brevstemme fra og med 3 måneder før valgdagen til folketingsvalg. Da man ikke ved folketingsvalg ved, hvornår der er valg, kan du dog brevstemme i udlandet når som helst, men din stemme kommer kun i betragtning, hvis den er afgivet tidligst 3 måneder før valgdagen. Har du afgivet en brevstemme til folketingsvalg på et tidligere tidspunkt end 3 måneder før valgdagen, skal du derfor brevstemme igen eller møde op og stemme på valgdagen.

 • Hvor brevstemmer jeg i udlandet?

  Hvis du ønsker at brevstemme i udlandet, skal du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, hvor du opholder dig.

  Også danske statsborgere, som opholder sig i Grønland, på Færøerne, eller som gør tjeneste på et dansk skib eller havanlæg, fx boreplatform, kan brevstemme. Når du skal afgive din brevstemme, foregår det på de færøske/grønlandske folkeregistre, på skibet eller havanlægget. Søfolk og deres medrejsende ægtefæller kan i øvrigt brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg. Disse brevstemmer bliver ikke forældet, men gælder til det næste folketingsvalg.

  Du kan finde kontaktoplysninger på de danske repræsentanter (ambassader og konsulater) på Udenrigsministeriets hjemmeside:

Information in other languages

 • Referendum 1 June

  A referendum on the abolition of Denmark’s defence relationship with the EU will be held on 1 June 2022.

  On Wednesday, 1 June 2022 there will be a referendum on whether Denmark’s participation in European cooperation on security and defence should be abolished.

  The referendum itself will be held from 08.00 to 20.00, but you will be able to cast your vote by post from Wednesday, 20 April.

  The referendum venue will be stated on the voting card, which is sent out in week 21.

  Who can vote?

  To be able to vote in a national referendum, you must be eligible to vote for the Danish Parliament and included in the electoral register. To be eligible to vote for the Parliament (and hence also in national referendums), you must on the day of the referendum

  • have Danish citizenship
  • be 18 years of age
  • have permanent residence in the country, and
  • not be under-age

  Persons who have Danish citizenship and who are living temporarily in the Faroe Islands or Greenland may, subject to certain conditions, retain their right to vote in referendums that are not held in the Faroe Islands or Greenland.

 • Referendum 1 czerwca

  Referendum w sprawie zniesienia stosunków obronnych Danii z UE odbędzie się 1 czerwca 2022 roku.

  W środę 1 czerwca 2022 r. odbędzie się referendum w sprawie zniesienia udziału Danii w europejskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

  Samo referendum odbędzie się w godzinach od 8.00 do 20.00, ale już od środy 20 kwietnia będzie można oddać swój głos drogą pocztową.

  Miejsce przeprowadzenia referendum zostanie podane na karcie do głosowania, która zostanie wysłana w 21. tygodniu roku.

  Kto może głosować?

  Aby móc wziąć udział w referendum ogólnokrajowym, należy posiadać czynne prawo wyborcze do duńskiego parlamentu i być wpisanym na listę wyborców. Aby móc głosować do Parlamentu (a więc także w referendach krajowych), w dniu referendum należy

  • posiadać obywatelstwo duńskie
  • mieć ukończone 18 lat
  • mieć stałe miejsce zamieszkania w kraju oraz
  • nie być niepełnoletnim

  Osoby posiadające obywatelstwo duńskie i przebywające czasowo na Wyspach Owczych lub Grenlandii mogą, pod pewnymi warunkami, zachować prawo do głosowania w referendach, które nie odbywają się na Wyspach Owczych lub Grenlandii.

 • 1 Haziran referandumu

  Danimarka'nın AB ile olan savunma ilişkisinin lağvedilmesi konulu referandum 1 Haziran 2022'de yapılacaktır.

  1 Haziran 2022 Çarşamba günü, Danimarka'nın Avrupa güvenlik ve savunma işbirliğine katılımının feshedilip edilmeyeceği konusunda bir referandum yapılacaktır.

  Referandumun kendisi saat 08.00 - 20.00 arasında yapılacaktır, ancak oyunuzu 20 Nisan Çarşamba gününden itibaren posta yoluyla kullanabileceksiniz.

  Referandumun yapılacağı yer seçmenlere 21. haftada gönderilecek olan oy pusulasında belirtilecektir.

  Kimler oy kullanabilir?

  Ulusal bir referandumda oy kullanabilmek için Danimarka Parlamentosu için oy kullanma hakkına sahip ve seçmen kütüğünde kayıtlı olmanız gerekmektedir. Parlamento için (ve dolayısıyla ulusal referandumlarda da) oy kullanmaya hak kazanmak için, referandum gününde aşağıdaki özellikleri taşımanız gerekir:

  • Danimarka vatandaşlığına sahip olmak
  • 18 yaşında olmak
  • ülkede daimi ikametgâhı olmak ve
  • reşit olmak

  Danimarka vatandaşlığına sahip olan ve Faroe Adaları veya Grönland'da geçici olarak yaşayan kişiler, belirli koşullara bağlı olarak, Faroe Adaları ya da Grönland'da yapılmayan referandumlarda oy kullanma hakkına sahip olabilirler.

 • استفتاء 1 يونيو/ حزيران

  استفتاء بشأن إلغاء الارتباط الدفاعي الدنماركي مع الاتحاد الأوربي في 1 يونيو/حزيران 2022.

  من المقرر يوم الأربعاء 1 يونيو/حزيران 2022 إجراء استفتاء بشأن إلغاء مشاركة الدنمارك في التعاون الأوروبي في مجال الأمن والدفاع.

  سيُقام الاستفتاء نفسه خلال الفترة من الساعة 8:00 صباحًا إلى 20:00، ولكن يمكن للمشاركين في الاستفتاء التصويت اعتبارًا من الأربعاء الموافق 20 أبريل.

  سيتم ذكر مكان الاستبيان في بطاقة التصويت والتي سيتم إرسالها خلال الأسبوع 21 من العام الحالي.

  من يمكنه التصويت؟

  كي تتمكن من التصويت في هذا الاستفتاء الوطني، يجب أن تكون مؤهلاً للتصويت فى البرلمان الدنماركي، ومدرجًا في السجل الانتخابي. وكي تكون مؤهلاً للتصويت في البرلمان (ومن ثم المشاركة في الاستفتاءات الوطنية) يجب في يوم الاستفتاء:

  • أن تكون حاملاً للجنسية الدنماركية.
  • أن يكون عمرك 18 عامًا.
  • لديك إقامة دائمة في البلد.
  • وألا تكون دون السن القانونية.

  بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية الدنماركية، ويقيمون مؤقتًا في جزر فارو أو جرينلاند، يمكنهم، في بعض الحالات، الاحتفاظ بحق التصويت في الاستفتاءات التي تُقام خارج جزر فارو أو جرينلاند.

Sidst opdateret: