Du kan brevstemme i enhver kommune før valget i stedet for at møde op og stemme på valgdagen.

Sådan kan du brevstemme

Du kan allerede nu brevstemme i enhver kommune i Danmark. Sidste frist for brevstemmeafgivning er xxxdag den XX 2022 kl. XX.00.

For at kunne brevstemme, skal du medbringe gyldig legitimation som f.eks. valgkort, sundhedskort, pas eller kørekort. Du kan altså godt brevstemme, før du har fået dit valgkort. Du skal blot medbringe en anden form for gyldig legitimation.

Åbningstider i Vejle Borgerservice

I Vejle Kommune kan du brevstemme i Vejle Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle:

 • Mandag – onsdag kl. XX
 • Torsdag kl. XX 
 • Fredag kl. XX 
 • Lørdag den XX kl. XX
 • Lørdag den XX kl. XX

Ved brevstemmeafgivning vil der blive opstillet en valgboks med hæve-/sænkebord. Desuden vil der være en sort filtpen, en lup og en LED-lampe. I Borgerservice Vejle er der endvidere et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV til vælgerens rådighed.

 

Brevstemmeafgivning i Børkop, Egtved, Give og Jelling

Du kan brevstemme på følgende adresser og tidspunkter:

MarKant, Børkops Kulturhus, Ågade 6, Børkop

 • XX
 • XX
 • XX

Roberthus, Tybovej 2, Egtved

 • XX
 • XX
 • XX

Huset, Rådhusbakken 9, Give

 • X
 • X
 • X

Byens Hus, Møllegade 10, Jelling

 • X
 • X
 • X

Ved brevstemme-afgivning bliver der opstillet en valgboks med hæve-/sænkebord. Desuden vil der være sort filtpen, en lup og en LED-lampe til rådighed. I Borgerservice Vejle er der også et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV til rådighed.

Sådan kan du stemme hjemme

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan du stemme hjemme.

Brevstemmeafgivningen finder sted i hjemmet Xdag XX kl. 10-16.

Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, kan du ringe til Vejle Kommunes kørselskontor på telefon 76 81 21 00, tast 4.

Du kan ringe fra Xdag XX og indtil fredag XX kl. 18.

Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 11-14 og fredag kl. 11-13.

Fredag X dog indtil kl. 18.

 

Sådan kan du stemme ved et andet valgsted

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om på valgdagen at stemme på
et andet afstemningssted i Vejle Kommune.

Hent ansøgningsskema

Ansøgningen kan sendes som Digital Post til Borgerservice

Frist XX

Sådan kan du stemme uden for afstemningsstedet

Hvis du kan møde op på afstemningsstedet, men på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme ind i valglokalet, kan du stemme uden for valglokalet ved kontakt til afstemningsstedets valgstyrere.

 

Transport til afstemningsstedet

Ældre og svagelige borgere i Vejle Kommune har mulighed for at blive kørt gratis til afstemningsstederne på valgdagen.

Tilmelding til denne kørsel kan ske ved at ringe til Vejle Kommunes kørselskontor på telefon 76 81 21 00, tast 4.

Du kan ringe fra Xdag den XX og indtil fredag den XX kl. 18. Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 11-14 og fredag kl. 11-13.

Fredag den XX dog indtil kl. 18. Kørsel på valgdagen finder sted i tidsrummet kl. 10-12 og kl. 15-17.

Information in other languages

 • How to vote at the referendum

  You can vote by post in any municipality before the election, instead of voting in person on the election day.

  How to vote by post

  You can already vote by post in any municipality in Denmark. The deadline for casting your postal vote is Saturday, 28 May 2022, 16.00.

  To be able to vote by post, you must bring valid ID, such as your voting card, medical card, passport or driving licence. You can also vote by post before you receive your voting card. You just need to bring another form of valid ID with you.

   

  Opening hours of Vejle Public Services

  In Vejle Municipality, you can vote by post at Vejle Public Services, Skolegade 1, 7100 Vejle:

  • Monday - Wednesday, 9-15
  • Thursday, 9-17
  • Friday, 9-14
  • Saturday, 14 and 21 May, 10-13
  • Saturday, 28 May, 9-16

  A ballot box with an adjustable-height desk will be set up. A black felt-tip pen, a magnifying glass, an LED light, and a Braille plate will also be available. Vejle Public Services also make an enlarger with a CCTV type screen available to voters.

   

  Postal voting in Børkop, Egtved, Give and Jelling

  You can post by vote at the following addresses and times:

  MarKant, Børkops Kulturhus, Ågade 6, Børkop

  • Saturday, 14 May, 10-13
  • Saturday, 21 May, 10-13
  • Saturday, 28 May, 10-13

  Roberthus, Tybovej 2, Egtved

  • Saturday, 14 May, 10-13
  • Saturday, 21 May, 10-13
  • Saturday, 28 May, 10-13

  Huset, Rådhusbakken 9, Give

  • Saturday, 14 May, 10-13
  • Saturday, 21 May, 10-13
  • Saturday, 28 May, 10-13

  Byens Hus, Møllegade 10, Jelling

  • Saturday, 14 May, 10-13
  • Saturday, 21 May, 10-13
  • Saturday, 28 May, 10-13

   

  A ballot box with an adjustable-height desk is set up. A black felt-tip pen, a magnifying glass, and an LED light will also be available. Vejle Public Services also make an enlarger with a CCTV type screen available.

   

  How to vote at home

  If you are unable to vote in person at the polling station on the election day for illness or mobility reasons, you can vote from home.

  Postal votes are cast from home on Wednesday, 25 May, 10-16.

  If you wish to use this option, you can call the Vejle Municipality mobility office on 76 81 21 00, option 4.

  You can call between Wednesday, 4 May and Friday, 20 May, 18.

  The lines are open Monday to Thursday, 11-14, and Friday, 11-13.

  Friday, 20 May, however, until 18.

   

  How to vote at another polling station

  If you have a disability or impaired mobility, you may apply to vote at another polling station in Vejle Municipality on the election day.

  Retrieve application form

  The application can be sent by digital post to the Public Services

   

  How to vote outside the polling station

  If you are able to go along to the polling station but unable to enter the premises for illness or mobility reasons, you can vote outside the building by contacting the polling station’s election officials.

   

   Transportation to the polling station

  It will be possible for the elderly and the infirm in Vejle Municipality to be driven to the polling stations free of charge on the election day.

  You can register for this service by calling the Vejle Municipality mobility service on 76 81 21 00, option 4.

  You can call between Wednesday, 4 May and Friday, 20 May, 18.00. The lines are open Monday to Thursday, 11-14, and Friday, 11-13.

  Friday, 20 May, however, until 18. Transportation on the election day will be between 10-12 and 15-17.

 • Jak głosować w referendum

  Zamiast głosować osobiście w dniu wyborów, można głosować listownie w dowolnej gminie przed wyborami.

  Jak głosować korespondencyjnie

  W każdej gminie w Danii można już głosować korespondencyjnie. Termin oddawania głosów drogą pocztową upływa w sobotę 28 maja 2022 r. o 16.00.

  Aby móc głosować drogą pocztową, należy przynieść ważny dokument tożsamości, taki jak karta do głosowania, karta medyczna, paszport lub prawo jazdy. Można również głosować korespondencyjnie przed otrzymaniem karty do głosowania. Wystarczy mieć ze sobą inny ważny dokument tożsamości.

   

  Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Vejle

  W gminie Vejle można głosować korespondencyjnie pod adresem Urząd Miejski w Vejle, Skolegade 1, 7100 Vejle:

  • poniedziałek - środa, 9-15
  • czwartek, 9-17
  • piątek, 9-14
  • sobota, 14 i 21 maja, 10-13
  • sobota, 28 maja, 9-16

  Zostanie ustawiona urna wyborcza z pulpitem o regulowanej wysokości. Dostępny będzie również czarny flamaster, szkło powiększające, lampka LED oraz tabliczka brajlowska. Urząd Miejski w Vejle udostępnia wyborcom powiększalnik z ekranem typu CCTV.

   

  Głosowanie korespondencyjne w Børkop, Egtved, Give i Jelling

  Głosy można przesyłać pod następującymi adresami i w następujących godzinach:

  MarKant, Børkops Kulturhus, Ågade 6, Børkop

  • sobota, 14 maja, 10-13
  • sobota, 21 maja, 10-13
  • sobota, 28 maja, 10-13

  Roberthus, Tybovej 2, Egtved

  • sobota, 14 maja, 10-13
  • sobota, 21 maja, 10-13
  • sobota, 28 maja, 10-13

  Huset, Rådhusbakken 9, Give

  • sobota, 14 maja, 10-13
  • sobota, 21 maja, 10-13
  • sobota, 28 maja, 10-13

  Byens Hus, Møllegade 10, Jelling

  • sobota, 14 maja, 10-13
  • sobota, 21 maja, 10-13
  • sobota, 28 maja, 10-13

   

  Przygotowano urnę wyborczą z pulpitem o regulowanej wysokości. Dostępny będzie również czarny flamaster, szkło powiększające i lampka LED. Urząd Miejski w Vejle udostępnia powiększalnik z ekranem typu CCTV.

   

  Jak głosować z domu

  Jeśli z powodu choroby lub problemów z poruszaniem się nie możesz głosować osobiście w punkcie wyborczym w dniu wyborów, możesz głosować z domu.

  Głosy korespondencyjne można oddawać z domu w środę 25 maja w godz. 10-16.

  Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, możesz zadzwonić do biura ds. mobilności w gminie Vejle pod numer 76 81 21 00, opcja 4.

  Można dzwonić od środy, 4 maja do piątku, 20 maja, 18.

  Linie są czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 11-14 oraz w piątek w godz. 11-13.

  W piątek, 20 maja, ale do godz. 18.

   

  Jak głosować w innym punkcie wyborczym

  Osoby niepełnosprawne lub mające trudności z poruszaniem się mogą ubiegać się o możliwość głosowania w innym punkcie wyborczym w gminie Vejle w dniu wyborów.

  Pobierz formularz zgłoszeniowy

  Zgłoszenie można przesłać pocztą cyfrową na adres Urzędu Miejskiego

   

  Jak głosować poza punktem wyborczym

  Jeśli jesteś w stanie udać się do punktu wyborczego, ale nie możesz wejść do środka z powodu choroby lub braku możliwości poruszania się, możesz głosować poza budynkiem, kontaktując się z urzędnikami wyborczymi w punkcie wyborczym.

   

  Transport do punktu wyborczego

  Osoby starsze i niepełnosprawne z gminy Vejle będą mogły być bezpłatnie dowożone do punktów wyborczych w dniu wyborów.

  Aby skorzystać z tej usługi, należy zadzwonić do biura ds. mobilności w gminie Vejle pod numer 76 81 21 00, opcja 4.

  Można dzwonić od środy, 4 maja do piątku, 20 maja, 18.00. Linie są czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 11-14 oraz w piątek w godz. 11-13.

  Ale w piątek, 20 maja, do godz. 18. Transport w dniu wyborów będzie się odbywał w godzinach 10-12 i 15-17.

 • Referandumda nasıl oy kullanılır?

  Seçim günü şahsen oy kullanmak yerine, seçim öncesi herhangi bir belediyede posta yoluyla oy kullanabilirsiniz.

  Posta ile nasıl oy kullanılır?

  Danimarka'daki herhangi bir belediyede şimdiden posta yoluyla oy kullanabilirsiniz. Posta ile oyunuzu kullanmak için son tarih 28 Mayıs 2022 Cumartesi saat 16.00'dır.

  Posta ile oy kullanabilmek için oy pusulanız, sağlık kartınız, pasaportunuz veya ehliyetiniz gibi geçerli bir kimlik belgesi getirmeniz gerekmektedir. Oy pusulanızı almadan önce de posta yoluyla oy kullanabilirsiniz. Yanınızda başka bir geçerli kimlik belgesi getirmeniz yeterlidir.

   

  Vejle Kamu Hizmetleri çalışma saatleri

  Vejle Belediyesinde, Vejle Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle adresinde posta yoluyla oy kullanabilirsiniz:

  • Pazartesi - Çarşamba, 9-15
  • Perşembe, 9-17
  • Cuma, 9-14
  • 14 ve 21 Mayıs Cumartesi, 10-13
  • 28 Mayıs Cumartesi, 9-16.

  Üzerinde oy sandığı bulunan yüksekliği ayarlanabilir bir masa kurulacaktır. Siyah keçeli kalem, büyüteç, LED ışık ve Braille plakası da mevcut olacaktır. Vejle Kamu Hizmetleri, seçmenlerin kullanımına CCTV tipi ekranlı bir büyülteç de sunmaktadır.

   

  Børkop, Egtved, Give ve Jelling'de postayla oylama

  Aşağıdaki adres ve saatlerde oy kullanarak postalayabilirsiniz:

  MarKant, Børkops Kulturhus, Ågade 6, Børkop

  • 14 Mayıs Cumartesi, 10-13
  • 21 Mayıs Cumartesi, 10-13
  • 28 Mayıs Cumartesi, 10-13

  Roberthus, Tybovej 2, Egtved

  • 14 Mayıs Cumartesi, 10-13
  • 21 Mayıs Cumartesi, 10-13
  • 28 Mayıs Cumartesi, 10-13

  Huset, Rådhusbakken 9, Give

  • 14 Mayıs Cumartesi, 10-13
  • 21 Mayıs Cumartesi, 10-13
  • 28 Mayıs Cumartesi, 10-13

  Byens Hus, Møllegade 10, Jelling

  • 14 Mayıs Cumartesi, 10-13
  • 21 Mayıs Cumartesi, 10-13
  • 28 Mayıs Cumartesi, 10-13

   

  Üzerinde oy sandığı bulunan yüksekliği ayarlanabilir bir masa kurulur. Siyah keçeli kalem, büyüteç ve LED ışık da mevcut olacaktır. Vejle Kamu Hizmetleri, CCTV tipi ekranlı bir büyülteci de kullanıma sunmaktadır.

   

  Evde nasıl oy kullanılır?

  Hastalık veya hareketlilik nedenleriyle seçim günü sandık başında şahsen oy kullanamazsanız evden oy kullanabilirsiniz.

  Posta yoluyla kullanılan oylar 25 Mayıs Çarşamba günü saat 10-16 arası evden kullanılır.

  Bu seçeneği kullanmak isterseniz 76 81 21 00, seçenek 4 numaralı telefondan Vejle Belediyesi hareketlilik ofisini arayabilirsiniz.

  4 Mayıs Çarşamba ile 20 Mayıs Cuma arası saat 18’e kadar arayabilirsiniz.

  Hatlar Pazartesi’den Perşembe’ye saat 11-14 ve Cuma saat 11-13 arası açıktır.

  Ancak 20 Mayıs Cuma saat 18'e kadar.

   

  Başka bir sandıkta nasıl oy kullanılır?

  Engelli veya     hareket kabiliyeti kısıtlı bir kişiyseniz, seçim günü Vejle Belediyesi'ndeki diğer bir oy verme yerinde oy kullanmak için başvurabilirsiniz.

  Başvuru formuna erişim sağlayın

  Başvuru, dijital posta yoluyla Kamu Hizmetleri’ne gönderilebilir

   

  Oy verme yeri dışında nasıl oy kullanılır?

  Oy verme yerine ulaşabiliyor ancak hastalık veya hareketlilik nedenleriyle binaya giremiyorsanız, seçim sandığı görevlileriyle iletişime geçerek bina dışında oy kullanabilirsiniz.

   

   Oy verme yerine ulaşım

  Vejle Belediyesi'ndeki yaşlı ve sakatların seçim günü ücretsiz olarak sandık başına götürülmesi mümkün olacaktır.

  Bu hizmet için 76 81 21 00, seçenek 4 numaralı telefondan Vejle Belediyesi hareketlilik hizmetini arayarak kayıt olabilirsiniz.

  4 Mayıs Çarşamba ile 20 Mayıs Cuma arası saat 18.00'e kadar arayabilirsiniz. Hatlar Pazartesi’den Perşembe’ye saat 11-14 ve Cuma saat 11-13 arası açıktır.

  Ancak 20 Mayıs Cuma saat 18'e kadar. Seçim günü ulaşım saat 10-12 ile 15-17 arasında olacaktır.

 • كيفية المشاركة في الاستفتاء

  يمكنك التصويت عبر البريد في أي بلدية قبل موعد الاستفتاء بدل من التصويت شخصيًا في يوم الاستفتاء.

  كيفية التصويت عبر البريد

  يمكنك بالفعل التصويت عبر البريد في أي بلدية في الدنمارك، علمًا بأن الموعد النهائي للإدلاء بصوتك عبر البريد هو يوم السبت 28 مايو/آيار 2022 الساعة 16:00 عصرًا.

  كي تتمكن من التصويت عبر البريد، يجب أن تكون لديك بطاقة هوية سارية، أي امتلاكك لبطاقات مثل بطاقة تصويت أو بطاقة طبية، أو جواز سفر أو رخصة قيادة. كما يمكنك التصويت عبر البريد قبل استلام بطاقة التصويت خاصتك. يجب عليك فقط أن تحضر معك نموذج آخر لبطاقة هوية سارية.

  ساعات الافتتاح للخدمات العامة بمدينة فاجلي

  يمكنك التصويت في بلدية فاجلي عبر البريد من خلال الخدمات العامة لمدينة فاجلي، 1 سكولجيد، 7100 فاحلي.

  • الاثنين – الأربعاء: الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 15:00 عصرًا
  • الثلاثاء: من الساعة 9 صباحًا حتى 17:00 مساءً.
  • الجمعة: الساعة 9 صباحًا حتى 14:00 ظهرًا.
  • السبت 14 و21 مايو/آيار: الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 13:00 ظهرًا
  • السبت 28 مايو/آيار: الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 16:00 عصرًا

  سيتم تجهيز صندوق الاقتراع مع مكتب قابل لضبط الارتفاع. كما سيتم توفير قلم أسود برأس مستشعر، ونظارة مكبرة، ومصباح LED، ولوحة بطريقة برايل. كما ستوفر الخدمات العامة لمدينة فاجلي جهاز تكبير مع شاشة من نوع CCTV (الدائرة التلفزيونية المغلقة) للمشاركين في الاستفتاء.

   

  التصويت عبر البريد في بلديات بوركوب، اجتفيد، وجيف وجيلينج

  يمكنك التصويت عبر البريد في العناوين والأوقات التالية:

  ماركنت، بوركوبس كالترهوس، أجادي 6، بوركوب

  • السبت 14 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا
  • السبت 21 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا
  • السبت 28 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا

  روبرثوس، تيبوفيج 2، اجتفيد

  • السبت 14 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا
  • السبت 21 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا
  • السبت 28 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا

  هوست، اردهوساركن 9، جيف

  • السبت 14 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا
  • السبت 21 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا
  • السبت 28 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا

  بينز هوس، موليجاد 10، جيلينج

  • السبت 14 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا
  • السبت 21 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا
  • السبت 28 مايو/آيار: من 10 صباحًا وحتى 13:00 ظهرًا

  سيتم تجهيز صندوق الاقتراع مع مكتب قابل لضبط الارتفاع. كما سيتم توفير قلم أسود برأس مستشعر، ونظارة مكبرة، ومصباح LED. كما ستوفر الخدمات العامة لمدينة فاجلي جهاز تكبير مع شاشة من نوع CCTV (الدائرة التلفزيونية المغلقة).

  كيفية التصويت من المنزل

  إذا لم تكون قادرًا على التصويت شخصيًا في مركز الاقتراع في يوم الاقتراع لأسباب مرضية أو إعاقة حركية، فيمكنك التصويت من المنزل.

  يمكن الإدلاء بصوتك عبر البريد من المنزل اعتبارًا من الأربعاء 25 مايو/آيار من الساعة 10 صباحًا وحتى 16:00 عصرًا.

  إذا كنت ترغب في استخدام هذا الخيار، يمكنك الاتصال بمكتب التنقل في بلدية فاجلي على الرقم 00 21 81 76، وتحديد الخيار 4.

  يمكنك الاتصال بين الأربعاء 4 مايو/آيار والجمعة 20 مايو/آيار حتى الساعة 18:00 مساءً.

  الخطوط مفتوحة من الاثنين إلى الخميس من الساعة 11 صباحًا حتى 14:00 ظهرًا، ويوم الجمعة من 11 صباحًا حتى 13:00 ظهرًا.

  في حين يستمر التصويت يوم الجمعة 20 مايو/آيار حتى الساعة 18:00.

   

  كيفية التصويت في مركز اقتراع آخر

  إذا كنت لديك إعاقة حركية أو ضعف في الحركة، يمكنك التصويت في مركز اقتراع آخر في بلدية فاجلي في يوم التصويت.

  استعادة استمارة التقديم

  يمكن إرسال الطلب بالبريد الرقمي إلى الخدمات العامة.

   

  كيفية التصويت خارج مراكز الاقتراع

  إذا كنت قادرًا على الذهاب إلى مركز الاقتراع ولكنك غير قادر على دخول المبنى لأسباب مرضية أو إعاقة حركية، يمكنك التصويت خارج المبنى عن طريق التواصل مع مسؤولي الانتخابات في مركز الاقتراع.

   الانتقال إلى مراكز الاقتراع

  من الممكن نقل كبار السن في بلدية فاجلي إلى مقر مراكز الاقتراع مجانًا في يوم التصويت.

  يمكنك التسجيل في هذه الخدمة عن طريق الاتصال بخدمة التنقل ببلدية فاجلي على الرقم 00 21 81 76، وتحديد الخيار 4.

  يمكنك الاتصال بين الأربعاء 4 مايو/آيار والجمعة 20 مايو/آيار الساعة 18:00. الخطوط مفتوحة من الاثنين إلى الخميس من الساعة 11 صباحًا حتى 14:00 ظهرًا، ويوم الجمعة من 11 صباحًا حتى 13:00 ظهرًا.

  يوم الجمعة 20 مايو/آيار حتى الساعة 18:00 مساءً. ستتوفر المواصلات في يوم التصويت ما بين الساعة 10صباحًا وحتى 12:00ظهرًا وبين الساعة 15:00 عصرًا وحتى 17:00 مساءً.

Sidst opdateret: