Der skal vælges 31 medlemmer til Vejle Byråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Borgere i Danmark over 18 år kan som udgangspunkt stemme og stille op til valget.

Hvem kan stemme?

Der skal vælges 31 medlemmer til Vejle Byråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Du har ret til at stemme, hvis du den 16. november 2021 er fyldt 18 år og har fast bopæl i Vejle Kommune, og enten

 • er dansk statsborger.
 • er statsborger i et andet EU-land.
 • er statsborger i Island eller Norge.
 • er britisk statsborger og pr. 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark eller
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget de sidste 4 år forud for valgdagen.

Valgret til Vejle Byråd har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Bemærk, at valgretten er udvidet til også at omfatte umyndige, der i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser.

Valgretten gælder ikke for

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

 

Læs mere om stemmeret

Skrevet af Indenrigs- og Boligministeriet
 • Hvem har stemmeret?

  Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. 

  Man har valgret, når man:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen) og
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

  Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige på grund af værgemål, haft ret til at stemme til kommunale og regionale valg. 

  Britiske statsborgere, der er bopælsregistreret senest den 31. januar 2020 og siden uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, har valgret til det kommunale og regionale valg den 16. november 2021, hvis de i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne. Britiske statsborgere, der er blevet bopælsregistreret efter den 31. januar 2020, skal opfylde bopælskravet på 4 år for at have valgret. 

  Hvis du opfylder de ovennævnte betingelser, kommer du automatisk på valglisten.

  Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.
 • Hvad er valglisten?

  Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere. De borgere, der opfylder betingelserne for valgret, dvs. har stemmeret, bliver automatisk optaget på valglisten. Du skal som udgangspunkt være registreret i CPR med en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark (kommunen/regionen) for at blive optaget på valglisten.

  Personer uden fast opholdssted, fx hjemløse, kan dog også stemme. De vil som hovedregel være optaget på valglisten i den kommune, hvor de sidst havde en registreret adresse.

  Valglisten indeholder oplysninger om vælgernes navne, adresser og fødselsdatoer.

  Alle borgere på valglisten, vil modtage et valgkort i forbindelse med kommunale og regionale valg. Det gælder dog ikke personer uden fast opholdssted, fx hjemløse.

 • Kan udlandsdanskere stemme?

  For at stemme til kommunale og regionale valg skal du have fast bopæl i en dansk kommune/region. Udlandsdanskere kan derfor ikke stemme til kommunale og regionale valg.

  Personer udsendt af staten, fx diplomater, bliver ikke registreret som udrejst af landet i CPR (Det Centrale Personregister, men beholder en adresse i Danmark. Derfor kan denne gruppe godt stemme. Også andre personer, der midlertidigt opholder sig i udlandet fx på grund af ferie, kan stemme. 

  Hvis man pga. midlertidigt ophold i udlandet ikke har mulighed for at stemme på valgdagen, kan man brevstemme.

  Læs mere om at brevstemme på Indenrigs- og Boligministeriets side om brevstemmeafgivning.

 • Vil du se de tidligere valgresultater?

  Her kan du se en oversigt over valgresultaterne, stemmeprocenter og antal afgivne stemmer på de enkelte valgkredse for kommunale-, amtsråds-, regionale-, folketings- og Europa-Parlamentsvalg fra 1999 og frem.

Sidst opdateret: