Corona - bl.a. om vaccinationer og test. Nu 13 steder du kan blive testet i Vejle og centerbyer med flere....


Læs mere om corona her / Information in English

For­ret­nings­or­den for Frivil­lig­rådet

Anbefal denne side:

Valg af formand og formænd

En af rådets udpegede embedsmænd indkalder det nyvalgte frivilligråd til 1. møde og leder mødet under valg af formand og næstformand. Formand og næstformand vælges af og blandt de frivillige medlemmer. Hvis et medlem ønsker det, skal opstilling af kandidater og afstemning foregå skriftligt. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formand og næstformand afgøres
valget ved lodtrækning. Formanden og næstformændene udgør et formandskab.

Rådets møder

Rådet planlægger 6 ordinære møder årligt. Et møde kan aflyses, såfremt der ikke er relevante punkter til en dagsorden. Rådet fastlægger en mødeplan for et år ad gangen med angivelse af tid og sted for møderne.

Ekstraordinære møder kan afholdes, hvis formandskabet eller mindst 1/3 af rådets medlemmer ønsker det. Ekstraordinære møder indkaldes så vidt muligt med 14 dages varsel. Er et medlem eller en suppleant forhindret i at deltage i møde, meddeles dette snarest muligt til formanden.

Suppleanter, der har meddelt, at de kun møder, hvis et ordinært medlem er forhindret, er ikke omfattet af evt. afmelding. Et medlem, som er forhindret, sørger selv for at underrette sin personlige suppleant. Alle, der ikke har meldt fra til formanden, forventes at give møde. I mødereferat anføres navnene på de tilstedeværende. Desuden anføres suppleanter, der er indtrådt som stedfortrædere. Suppleanter, der er indkaldt som stedfortræder, deltager på lige fod i rådets møde. Alle suppleanter får tilsendt materiale og kan deltage i rådets møder med taleret – uden stemmeret. Rådet kan med henblik på en sags belysning eller opklaring efter eget ønske indbyde relevante personer med taleret under specifikke dagsordenspunkter.

Frivilligrådets møder er ikke offentlige.

Mødeledelse og referat

Formandskabet udarbejder dagsorden for rådets møder. Dagsorden for møderne skal være rådets medlemmer og suppleanter i hænde senest 5 hverdage, inden et møde finder sted.

Rådets møder ledes af formanden. I dennes fravær ledes møderne af næstformanden. Der kan udpeges en mødeleder, hvis dette ønskes af formand/næstformand.

Der vælges er fast referent, som indgår i et mødeafviklingssamarbejde med formanden og næstformanden.

Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer er til stede. Rådet er et dialogforum, hvor der som udgangspunkt arbejdes på at nå frem til et enigt beslutningsgrundlag. Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning, sker det ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Ved stemmelighed tæller formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme dobbelt.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Der kan foretages skriftlig afstemning. Hvis intet medlem forlanger afstemning, kan formanden/næstformanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med sin indhøstede opfattelse.

Der udarbejdes et referat for hvert møde i rådet. Referenten udsender referatet, som skal være rådets medlemmer og suppleanter i hænde så vidt muligt en uge efter rådsmødet. Et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført referatet. Medlemmet er i så fald forpligtet til selv at formulere tilføjelsen og aflevere den skriftligt til referenten. Såfremt der ikke er gjort indsigelse mod referatet senest 14 dage efter udsendelsen, er referatet godkendt.

Ændring af forretningsorden

Denne forretningsorden kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget. Således besluttet af Frivilligrådet i Vejle Kommune d. 10. september 2018.

Sidst opdateret: 16. januar 2020