Formål og opgaver

§ 1. Udsatterådet har følgende opgaver:

Stk.2. Udsatterådet skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til blandt andet de kommunale indsatser og skal forstærke det fælles ansvar for de udsatte grupper i Vejle Kommune.

Stk. 3. Udsatterådet skal fagligt rumme viden inden for områderne som indbefatter hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholikere og udsatte minoriteter.

Stk. 4. Udsatterådet skal have fokus på de udsatte gruppers forhold og forstærke ansvaret for hjemløse samt for de mest udsatte blandt stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere. Rådet kan endvidere have fokus på udsatte blandt unge over 18 år, udsatte minoriteter og andre udsatte som på grund af et eller flere problemer befinder sig i en udsat livssituation.

Stk. 5. Udsatterådet kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende udtalelser om de almindelige indsatser på udsatteområdet som Vejle Kommune tilbyder. Rådet kan også afdække problemstillinger og lave information.

Stk. 6. Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Udsatterådets funktionsperiode

§ 2. Rådets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Rådet forbliver i funktion indtil valg af nye medlemmer har fundet sted.

Udsatterådets sammensætning og valg

§ 3. Udsatterådet består af 10-15 medlemmer.

§ 4. Rådet vælges blandt interessegrupper og organisationer samt brugere, som i det daglige arbejde beskæftiger sig med eks. hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholikere, udsatte minoriteter.

Stk. 2. Medlemmerne til rådet bor eller er lokalt forankrede i og omkring Vejle Kommune.

Stk. 3. Det tilstræbes, at over 1/3 af rådets medlemmer skal være fagprofessionelle og over 1/3 af rådets medlemmer skal være brugerrepræsentanter.

Stk. 4. Så vidt muligt vælges der suppleanter til brugerrepræsentanterne i rådet.

§ 5. Det afgående Udsatteråd laver på sit sidste møde i funktionsperioden et forslag til sammensætning af Udsatterådet for den kommende periode. Dette skal indeholde hvilke interessegrupper, organisationer og lign. der skal have hhv. fagprofessionelle og brugerrepræsentanter i Udsatterådet. På første Voksensudvalgsmøde i den nye valgperiode fremlægges forslaget til
godkendelse. Rådets sekretær orienterer de pågældende interessegrupper, organisationer m.m. om Voksenudvalgets beslutning angående forslaget til sammensætning. De pågældende interessegrupper, organisationer m.m. vælger herefter internt repræsentanter til rådet, og orienterer sekretæren for Udsatterådet herom.

Stk. 2. Rådet er selvsupplerende i funktionsperioden, såfremt et medlem udtræder. Dog vil rådet så vidt det er muligt erstatte medlemmer fra samme interessegruppe/organisation eller brugergruppe

Valg af formand og næstformand

§ 6. Sekretæren for Udsatterådet indkalder hurtigst muligt efter valg af medlemmer til Udsatterådet til et konstituerende møde, og leder mødet under valg af formand og næstformand.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger rådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Det tilstræbes, at formandskabet består af en fagprofessionel og en brugerrepræsentant.

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater til hhv. formand og næstformand afgøres valget ved lodtrækning.

§ 7. Der foretages ny valg af formand eller næstformand, hvis disse udtræder af rådet eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette.

Udsatterådets møder

§ 8. Udsatterådet holder møde mindst fire gange om året.

Stk. 2. Rådet kan holde møde, hvis formanden finder det nødvendigt eller hvis mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det.

Stk. 3. Et møde kan aflyses, såfremt der ikke er relevante punkter til en dagsorden.

§ 9. Møderne fastsættes for et år af gangen.

Stk. 2. Møderne ledes af formanden og når denne er fraværende næstformanden. Hvis begge er fraværende ledes mødet af den person som rådet udpeger.

Stk. 3. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder at sagen ikke kan udsættes eller der er enighed blandt medlemmerne.

Stk. 4. Rådet behandler kun emner som 2/3 del af rådet er enige om skal behandles eller efter anmodning fra forvaltningen eller voksenudvalget.

Stk. 5. Er et medlem forhindret i at deltage i møde, meddeles dette snarest muligt til rådets sekretær. Det pågældende medlem sørger selv for at underrette sin personlige suppleant.

Stk. 6. Rådet bemyndiger formandskabet til at afgive svar på rådets vegne i hastesager, hvor det ikke er muligt at indkalde til et rådsmøde.

Stk. 7. Referaterne fra møderne offentliggøres med mindre forhold taler for ikke at offentliggøre et enkelt referat. Referaterne sendes til medlemmerne.

Stk. 8. Rådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

§ 10. Møderne er ikke offentlige.

Stk. 2. Rådet kan beslutte at andre kan deltage i møderne, når der er behov for det.

§ 11. Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden samt mindst halvdelen af rådet er til stede. Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning sker det, når rådet er beslutningsdygtigt, ved stemmeflertal gennem afstemning blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed tæller formandens stemme – og i formandens fravær næstformandens – stemme dobbelt. Et mindretal kan få sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

Stk. 2. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Et enkelt medlem kan dog begære, at der foretages skriftlig afstemning. 

Sekretariatsbetjening af Udsatterådet

§ 12. Velfærdsforvaltningen varetager sekretariatsbetjeningen af Udsatterådet, ved at udpege en sekretær.

Stk. 2. Formanden udarbejder med sekretæren dagsorden til næstkommende møde. Punkter, der ønskes diskuteret på Udsatterådets møder skal fremsendes 10 arbejdsdage før til formanden eller sekretæren.

Stk. 3. Sekretæren indkalder til møder og sender dagsorden med bilag til medlemmerne senest syv dage før et ordinært møde afholdes.
Stk. 4. Sekretæren udarbejder et beslutningsreferat af hvert møde i rådet. Referatet skal være medlemmerne i hænde senest to uger efter rådsmødet. Referatet godkendes på Udsatterådets næstkommende møde. Det godkendte referat offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 5. Sekretæren bistår rådet ved udarbejdelse af rapporter og lign.

Stk. 6. Sekretæren betjener og koordinerer med andre relevante kommunale aktører på området.

Tavhedspligt og inhabilitet

§ 13. Medlemmerne af Udsatterådet samt personer som deltager i møderne, er omfattet af Forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om dette.

Stk. 2. Et medlem, som ved at reglerne om inhabilitet kan gælde for vedkommende, skal give rådet besked.

Økonomiske forhold vedrørende rådets virksomhed

§ 14. Udgifterne til Udsatterådets arbejde afholdes af Velfærdsforvaltningen.

Ændringer i forretningsordenen

§ 15. Denne forretningsorden kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget.

Forretningsordenen er vedtaget på Udsatterådets møde den 26. januar 2010.
Forretningsordenen er revideret på Udsatterådets møde den 23. oktober 2018.

Sidst opdateret: