Monumentområdet set fra oven
Tilbage

Monumentområdet i Jelling - færdiggørelse

Hen over de kommende par år fuldender vi Monumentområdet i Jelling med en vestlig palisade, nye bybelægninger og grønne arealer. Samtidig synliggør vi Hærvejsforløbet igennem Hærvejen. Monumentområdet i Jelling er blevet en realitet efter en i alt mere end 100 mio. kr. stor bevilling fra A.P. Møller Fonden. Arbejdet forventes færdigt ved udgangen af 2024.

UNESCO Verdensarv 

Jelling Monumenterne er med de to store høje, runestenene, kirken, verdens største skibssætning og et imponerende palisadehegn Danmarks vigtigste kulturarvs-monument.

Etape 2 - Fuldendelse af Monumentområdet


I 2021 bevilgede A.P. Møller Fonden 35 mio. kr. til at fuldende Monument-området i Jelling.

Med færdiggørelsen ønsker vi at fuldende den enkle landskabelige bearbejdning af området og vise de enestående fund i en samlet fortælling.

• Vi færdiggør formidling af palisade, skibssætning og husfund
• Vi skaber sammenhæng og kvalitet i byrummenes belægninger og inventar
• Vi etablerer græs- og timiansteppe flere steder for at skabe helhed
• Vi styrker fortællingen om Hærvejen
• Vi sikrer bedre ankomst til området

Anlægsarbejdet foregår i 2023-2024.

Færdiggørelsen er baseret på Helhedsplan for Monumentområdet fra 2012. Planen blev udarbejdet af Kristine Jensens Tegnestue og i samarbejde med kunstner Ingvar Cronhammar.

Gennem generationer har gravhøje og runesten været nationale symboler på grundlæggelsen af den danske nation og dansk identitet. Det har de, fordi de for første gang i historien fortæller i både tekst og billeder om Danmark som nation og om danskerne som kristne.

Monumenterne er skabt af kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand, der byggede monumenterne i årene fra omkring 950 til 970.

Etape 1 - Formidling af områdets storhed


I 2009 bevilgede A.P. Møller Fonden 70 mio. kr. til at synliggøre og formidle de arkæologiske fund gennem en landskabelig bearbejdning.

Første etape af Monumentområdet blev indviet i 2013.

I 1994 blev Monumentområdet optaget på UNESCO´s verdensarvsliste.


Arkæologiske undersøgelser har vist, at monumenterne har været omgivet af en 1440 meter lang palisade, der indhegnede et areal på størrelse med 20 fodboldbaner. Indenfor området fandtes en 356 meter lange skibssætning samt flere huse af Trelleborgtypen. 

 • Palisade og husfund

  Som en væsentlig del af færdiggørelsen af Monumentområdet fuldender vi Monumentområdet ved at formidle den vestlige 4. palisade. Vi undersøger desuden muligheden for at kunne formidle flere dele af den sydlige palisade. 

  Desuden ønsker vi at vise fundet af en ny portåbning til området. Fundet er gjort i den vestlige palisade. Palisade og port etablerer vi i hvide betonstolper og -fliser ligesom den øvrige palisade.

  I øst genetablerer vi de tre husfund af Trelleborgtypen. Med genetableringen ønsker vi at formidle husfundene mere korrekt end de nuværende optegninger.

  Derudover formidler vi endnu et husfund i øst - et mindre hus, der er fra samme periode som de øvrige husfund, men som ikke tidligere har været formidlet på stedet.

  Husene etablerer vi med hvide betonfliser, hvor aftegninger af stolpefund, ildsteder og stiliserede vægge er sandblæst ned i.

 • Byrum med sammenhæng

  For at skabe bedre sammenhæng og højne kvaliteten af byrum indenfor Monumentområdet laver vi et løft af belægninger, belysning og byinventar.

  1. I Gormsgade ønsker vi en promenade med karakter af gågade med kørsel tilladt og forsat ensretning for biler. Vi etablerer en promenade med skårne brosten, der spænder fra bygningsfacader til Hærvejssti. Vejbredden justeres.
  2. Forpladsen ved Kongernes Jelling omlægger vi med skårne brosten og et grønt område, så der bliver god mulighed for udeservering, madpakkespisning, samling af større grupper, cykelparkering mv. Palisade-trækonstruktion får ny placering (afklares) vest for palisaden.
  3. I gaderne Herningvej, Vestergade og Mølvangvej etablerer vi brostensbelægninger med toppede brosten i midten og skårne brosten i sidearealer for at skabe komfort for cyklister. Langs gaderne etablerer vi fortov i chaussésten. Ved Thyrasvej og Poppovej etablerer vi skårne brostensbelægninger med toppede brosten i midten. På Vejlevej etablerer vi belægning med skårne brosten. Vi justerer også vejbredder.
  4. På p-pladsen ved Mølvangvej etablerer vi chausséstensbelægning på kørearealer og toppede brosten på holdepladserne. Kundevognskur og flaskecontainer flyttes til p-plads ved Vestergade.

 • Græs- og timiansteppe

  I det landskabelige rum indenfor palisaden ønsker vi at etablere en græs-og timiansteppe, der kan være med til at skabe en helhed i beplantningen i Monumentområdet. Og samtidig være med til at øge biodiversiteten i området.

  1. I området mellem højene og Gormsgade samt ved Gorms Torv etablerer vi græs- og timiansteppe med lave arter. Det er vigtigt, at beplantningen er lav i denne del af området, da der skal være plads til arrangementer og ophold.
  2. Nord for arealet supplerer vi med at udså frø til en høj græs- og timiansteppe. I området nedriver vi det gamle toilethus (ny bygning med offentlige toiletter er opført ved Kongernes Jelling). Vi justerer i den forbindelse på stierne i området, så sti til gammelt toilethus og tidligere busparkering fjernes. I stedet etablerer vi en grussti, der forbinder Gormsgade og kirkegården.
  3. I haven ved Anesminde, i område ved forpladsen til Kongernes Jelling og i områder ved Brugsen etablerer vi høj græs- og timiansteppe. I haven ved Anesminde anlægger vi nye grusstier. Bøgestien og stien mellem Kongernes Jelling og Jelling Kirke omlægger vi til grus.

  Ved at omlægge stier og ændre stibelægninger til grus, ønsker vi at skabe helhed og kvalitet i stibelægningerne i Monumentområdet.

 • Hærvejen - og en god ankomst

  For tusinder af år siden gik Jyllands hovedvej, Hærvejen, på højderyggen op gennem Jyllands smukke landskab. Der var ikke tale om en enkelt, veldefineret vej, men om flere nord-sydgående vejforløb, der for nogles vedkommende kan have været i anvendelse på samme tid, men som har flyttet sig gennem tiderne. I dag er Hærvejen, nationalrute 3, en populær cykel- og vandrerute - og ruten går lige gennem Monumentområdet.

  Potentialet for at udvikle Hærvejen som destination er åbenlys. Ved at styrke kvaliteten af Hærvejen og de tilknyttede oplevelser i Vejle Kommune, ønsker vi at tage aktivt del i at skabe en af Europas bedste natur- og oplevelsesruter. I Monumentområdet gør vi stien bredere i den nord-sydgående retning, ligesom vi i 2023 fortsætter test af grustype og drift, for at finde en model der sikrer god komfort for både gående og cyklende. Samme komfort er også til gavn for lokale brugere samt for besøgende i Monumentområdet og vandrende på Grejsdalsstien.

  Besøgende i Monumentområdet ankommer til Jelling cyklende, vandrende, i tog, i bil og i busser. Med færdiggørelsen af Monumentområdet søger vi at styrke besøgsoplevelsen for alle grupper ved at skabe tydelig wayfinding, sammenhængende formidling og let adgang til ophold, handel, spisesteder, overnatning, leg og oplevelser.

 • Tidsplan

  Tidsplan for udvikling af Monumentområdet 

  Arbejdet med færdiggørelsen af Monumentområdet er igangsat januar 2023 og forventes færdigt i oktober 2024.

  Området er opdelt i mange mindre delområder, så vi kan opretholde byliv, trafik og events bedst muligt.

  Færdiggjort september 2023

  • E1-4 (husfund)

  • A2 (sydlig del af Gormsgade)

  Frem til jul 2023 færdiggør vi

  • B1 (pladsen vest for Kongernes Jelling)

  • B2 (Vestergade)

  • C1 (P-plads ved Mølvangvej)

  • D1 (palisade i vest og syd)

  • L (den gamle toiletbygning fjernes)

  Sidst på året starter vi op på A1 (nordlige del af Gormsgade).

  Fra januar til sommer 2024 færdiggør vi

  • A1 (nordlige del af Gormsgade)

  • C2 (vestlige del af Mølvangvej)

  • C3 (passage vest for Brugsen)

  • M (Bøgestien)

  Sidst i den periode starter vi op på færdiggørelsen af A4 (Herningvej), F1 (Poppovej), F2 (Vejlevej) og G (Thyrasvej).

 • Projektplaner

Kontakt

#

Camilla Jørgensen
Arkitekt