Huslejenævnet kan hjælpe dig, hvis du f.eks. er blevet uenig med din udlejer om, hvor meget du skal betale i husleje, eller du har problemer med at få dit depositum tilbage. Huslejenævnet behandler uenigheder (tvistighedssager) mellem ejer og lejer i privatejede ejendomme i Vejle.

Tvisten kan f.eks. bestå af:
 • Huslejens størrelse
 • Varsling af lejeforhøjelse
 • Manglende vedligeholdelse
 • Overtrædelse af husordensregler
 • Varmeregnskab
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Byfornyelse

Sådan sender du en sag til Huslejenævnet:

 1. Skriv til nævnet og angiv tydeligt, hvad det er, nævnet skal tage stilling til. 

 2. Husk at vedlægge det nødvendige materiale, eksempelvis lejekontrakt, korrespondance i sagen m.v.
  Al korrespondance vil i størst muligt omfang blive sendt via e-boks. Er du ikke tilmeldt e-boks, vil henvendelser til dig ske via almindelig post.

 3. Klagen bedes indsendt til mailadressen: bolignaevnene@vejle.dk vedhæftet de relevante bilag som pdf-filer. Hvis der vedlægges fotomateriale bedes disse beskrive problemstillingen, samt hvilket rum/værelse der er tale om. Ved flere enslignende fotos, udvælges det bedste foto, således at hver problemstilling kun vises én gang. Det bemærkes, at bolignævnets sekretariat desværre ikke har systemkapacitet til at åbne videosekvenser
  Du kan også aflevere klagen med bilag i Informationen.

 4. Send klagen til: 
  Mailadresse: bolignaevnene@vejle.dk
  Huslejenævnet
  Skolegade 1, 3. sal
  7100 Vejle

JURA er sekretariat for Huslejenævnet.

 • Hvad koster det at indbringe en sag?

  Det koster 357 kr. (2024- niveau) at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.

  Sagsgebyret kan indbetales på reg.nr.: 7562 kontonr.: 0001141789.
  Sagen igangsættes først ved registrering af det indbetalte gebyr.

  Husk tydeligt at angive adressen på lejemålet, som sagen vedrører. Dokumentation for indbetalingen skal lægges ved klagen. Gebyret refunderes ikke, selvom du får helt eller delvist medhold i klagen.

  For sager indbragt 1. juli 2015 og senere skal udlejeren pr. 1. juli 2020 betale et gebyr på kr. 6.827 kr. (2024 - niveau) til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet.  

 • Hvor lang tid tager det?

  Fra vi modtager sagen og til den bliver færdigbehandlet, kan der gå op til 3-5 mdr. - alt efter hvor meget, der skal indhentes ved parterne.

 • Huslejenævnet kan behandle sager vedrørende:

  • Lejens størrelse, herunder reguleringen af lejen
  • Vand- og varmeregnskaber
  • Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet
  • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, herunder uenighed om størrelsen af istandsættelsesbeløbene.
  • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning
  • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet, herunder hensigtsmæssigheden i ejendomme med mere end 6 beboelseslejligheder.
   Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder
  • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
  • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
  • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
  • Tvister om lejers installations- og råderet
  • Spørgsmål om udlejers ret til adgang til det lejedes
  • Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål
  • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse
  • Manglende overholdelse af husordenen (Husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer)
  • Mangler ved lejeforholdets begyndelse


  Huslejenævnet fungerer også i begrænset omfang som godkendelsesmyndighed, herunder inden iværksættelsen af forbedringer og etablering af lejemål i tagetagen.

  Hvis huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise den til boligretten.

 • Uenig om vand- og varmeregnskab?

  Er du uenig med din udlejer om dit varme- eller vandforbrug? Har du fået en ekstraregning?

  For at få behandlet en sag i Huslejenævnet omkring vand- og varmeregnskab i dit lejemål, skal vi bruge et indsigelsesbrev til nævnet med angivelse af, hvad det er, du ønsker at klage over, samt en kopi af:

  • Lejekontrakt (kopi af alle bilag frem til og med underskriftssiden § 12)
  • Indsigelse overfor udlejer mod regnskabet
  • Forbrugsregnskabet incl. klagevejledning
  • Udtalelse fra leverandøren af vand/varme (kommer fra udlejer)
  • Eventuelle ekstra bilag (sms eller mails mellem lejer og udlejer)
 • Forhåndsgodkendelse af husleje

  Pr. 1. april 2013 er det blevet muligt for en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsforening med brugsret til en bestemt lejlighed at anmode Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, som lovligt vil kunne opkræves for den pågældende bolig.

  Det er imidlertid en betingelse, at der på ansøgningstidspunktet ikke er indgået en lejeaftale og at ejeren/andelshaver på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger. 

  Ved sagens indbringelse skal der betales et gebyr på kr. 596,00 (2024- niveau).

  Du finder skema til brug forhåndsgodkendelse ved at klikke her. 
  Skemaet skal printes, udfyldes og derefter indsendes til Huslejenævnet.

  Du kan læse mere om reglerne i Lejelovens § 132, stk. 2 på www.retsinformation.dk 

   

 • Forhåndsgodkendelse af gennemgribende forbedring af lejemålet

  Før en udlejer gennemgribende forbedrer et lejemål med henblik på at hæve huslejen, skal Huslejenævnet ved besigtigelse konstatere, at lejemålet har en stand, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

  Huslejenævnet skal gennemføre besigtigelsen inden for 4 uger fra, at vi har modtaget anmodning og dokumentation for gebyr. 

  Det koster kr. 4.552 at indbringe en sag for nævnet (pr. lejemål). Beløbet er fastsat i Boligforholdsloven § 82, stk. 1 og reguleres hvert år pr. 1. januar. 

  Huslejenævnet skal fremsende afgørelse senest 2 uger efter besigtigelsen. Afgørelsen har gyldighed i 3 år.

 • Uenig om flytteopgørelse?

  Er du uenig med din udlejer om din flytteopgørelse? Har du ikke fået dit depositum tilbage?

  For at få behandlet en sag i Huslejenævnet, når du flytter fra dit lejemål, og ikke er enig med din udlejer om flytteopgørelsen, skal vi bruge et indsigelsesbrev til nævnet med angivelse af, hvad det er, du ønsker at klage over, samt en kopi af:

  • Lejekontrakt (kopi af alle bilag frem til og med underskriftssiden § 12)
  • Indflytningsrapport
  • Eventuel fejl-/mangelliste ved indflytning
  • Opsigelse af lejemålet
  • Flyttesynsrapport
  • Flytteopgørelse med bilag
  • Billeder af lejemålet ved indflytning/fraflytning
  • Eventuelle ekstra bilag (sms eller mails mellem lejer og udlejer)
 • Uenig om lejens størrelse?

  Betaler du for meget i husleje?

  For at få behandlet en sag i Huslejenævnet omkring huslejens størrelse skal vi bruge et indsigelsesbrev til nævnet med angivelse af, hvad det er, du ønsker at klage over, samt en kopi af:

  • Lejekontrakt (kopi af alle bilag frem til og med underskriftssiden § 12)
  • Indflytningsrapport
  • Eventuel fejl- og mangelliste ved indflytningen
  • Eventuelle ekstra bilag (sms eller mails mellem lejer og udlejer)
 • Fejl og mangler i din bolig?

  Er der noget galt med dit lejemål? Fungerer inventaret eller andet i lejemålet ikke optimalt?

  For at få behandlet en sag i Huslejenævnet omkring fejl og mangler ved lejemålet skal vi bruge et indsigelsesbrev til nævnet med angivelse af, hvad det er, du ønsker at klage over, samt en kopi af:

  • Lejekontrakt (kopi af alle bilag frem til og med underskriftssiden § 12)
  • Indflytningsrapport
  • Lejers indsigelse mod lejemålet/opgørelse over fejl og mangler
  • Dokumentation for, at du har gjort udlejer opmærksom på de fejl og mangler i lejemålet, som du klager over
  • Eventuelle ekstra bilag (sms eller mails mellem lejer og udlejer)
 • Ønsker du at klage over en afgørelse?

  Hvis en af parterne er utilfreds med Huslejenævnets afgørelse, kan afgørelsen inden 4 uger indbringes for boligretten.

  Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til:

  Retten i Kolding
  Kolding Åpark 11
  6000 Kolding
  Tlf. 9968 6800

  Se mere på: www.domstol.dk 

  Hvis sagen ikke er indbragt inden 4 uger, har nævnets afgørelse som udgangspunkt retskraft.

 • Det kan Huslejenævnet ikke hjælpe med

  Huslejenævnet kan ikke behandle sager vedrørende:

  • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål 
  • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet 
  • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede  
  • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne 
  • Almindelig rådgivning og vejledning om lejens størrelse, herunder forældrekøb 
  • Sommerhuse, kolonihavehuse og andre fritidsboliger, som er udlejet til ferie- og fritidsmæssige formål.

   

  De sager, som Huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle (falder udenfor nævnets område), kan i stedet indbringes for boligretten.

 • Hvor kan jeg få råd og vejledning?

  Huslejenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side.

  Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke type sager, der kan indbringes for Huslejenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens forløb for nævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning.

  Hvis du ønsker yderligere rådgivning, kan du udover at gå til en advokat søge hjælp hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp.
  Vedrørende den relevante lovgivning henvises der til:

   

  Linkene henviser til den til enhver tid gældende lovgivning.

  Vær opmærksom på, at sagen kan være omfattet af ældre lovgivning.

 • Normtal 2024

  Vejledende normtal for 2024
  (vedtaget 24. august 2023 og med virkning fra den 1. januar 2024)

  til brug ved udarbejdelse af driftsbudget/fastsættelse af leje i forhold til bestemmelserne i lejelovens kapitel 3.

  Driftsbudgettet:
  De nødvendige driftsudgifter omfatter udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration, forsikring, varmeregnskab, afkast o.a. Udgifterne skal kunne dokumenteres.

  Huslejenævnet har vedtaget, at følgende vejledende takster kan benyttes ved udarbejdelse af driftsbudget for 2023:

  Administrationsudgifter, udokumenterede………………………………….3.869 kr. pr. lejlighed

  Viceværtsudgifter, udokumenterede……………………………………………2.839 kr. pr. lejlighed

 • Normtal 2023

  Vejledende normtal for 2023
  (vedtaget 18. august 2022 og med virkning fra den 1. januar 2023)

  til brug ved udarbejdelse af driftsbudget/fastsættelse af leje i forhold til bestemmelserne i lejelovens kapitel 3.

  Driftsbudgettet:
  De nødvendige driftsudgifter omfatter udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration, forsikring, varmeregnskab, afkast o.a. Udgifterne skal kunne dokumenteres.

  Huslejenævnet har vedtaget, at følgende vejledende takster kan benyttes ved udarbejdelse af driftsbudget for 2023:

  Administrationsudgifter, udokumenterede………………………………….3.650 kr. pr. lejlighed

  Viceværtsudgifter, udokumenterede……………………………………………2.700 kr. pr. lejlighed

   

 • Normtal 2022

  Vejledende normtal for 2022
  (vedtaget 19. august 2021 og med virkning fra den 1. januar 2022)

  til brug ved udarbejdelse af driftsbudget/fastsættelse af leje i henhold til bestemmelserne i boligre­guleringsloven for beboelseslejligheder i private ejendomme.

  Driftsbudgettet:
  De nødvendige driftsudgifter omfatter udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration, forsikring, varmeregnskab, afkast o.a. Udgifterne skal kunne dokumenteres.

  Huslejenævnet har vedtaget, at følgende vejledende takster kan benyttes ved udarbejdelse af driftsbudget for 2022:

  Administrationsudgifter, udokumenterede.............................3.416 kr. pr. lejlighed
  Vicevært/renholdelse, - udokumenteret ...................................2.506 kr. pr. lejlighed

 • Normtal 2021

  Vejledende normtal for 2021
  (vedtaget 20. august 2020 og med virkning fra den 1. januar 2021)

  til brug ved udarbejdelse af driftsbudget/fastsættelse af leje i henhold til bestemmelserne i boligre­guleringsloven for beboelseslejligheder i private ejendomme.

  Driftsbudgettet:
  De nødvendige driftsudgifter omfatter udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration, forsikring, varmeregnskab, afkast o.a. Udgifterne skal kunne dokumenteres.

  Huslejenævnet har vedtaget, at følgende vejledende takster kan benyttes ved udarbejdelse af driftsbudget for 2021:

  Administrationsudgifter, udokumenterede.............................3.374 kr. pr. lejlighed
  Vicevært/renholdelse, - udokumenteret ...................................2.475 kr. pr. lejlighed

 • Normtal 2020

  Vejledende normtal for 2020
  (vedtaget 15. august 2019 og med virkning fra den 1. januar 2020)

  til brug ved udarbejdelse af driftsbudget/fastsættelse af leje i henhold til bestemmelserne i boligre­guleringsloven for beboelseslejligheder i private ejendomme.

  Driftsbudgettet:
  De nødvendige driftsudgifter omfatter udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration, forsikring, varmeregnskab, afkast o.a. Udgifterne skal kunne dokumenteres.

  Huslejenævnet har vedtaget, at følgende vejledende takster kan benyttes ved udarbejdelse af driftsbudget for 2020:

  Administrationsudgifter, udokumenterede.............................3.371 kr. pr. lejlighed

  Vicevært/renholdelse, - udokumenteret ...................................2.473  kr. pr. lejlighed

 • Normtal 2019

  Vejledende normtal for 2019
  (vedtaget 23. august 2018 og med virkning fra den 1. januar 2019)

  til brug ved udarbejdelse af driftsbudget/fastsættelse af leje i henhold til bestemmelserne i boligre­guleringsloven for beboelseslejligheder i private ejendomme.

  Driftsbudgettet:
  De nødvendige driftsudgifter omfatter udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration, forsikring, varmeregnskab, afkast o.a. Udgifterne skal kunne dokumenteres.

  Huslejenævnet har vedtaget, at følgende vejledende takster kan benyttes ved udarbejdelse af driftsbudget for 2019:

  Administrationsudgifter, udokumenterede.............................3.342 kr. pr. lejlighed

  Vicevært/renholdelse, - udokumenteret ...................................2.452  kr. pr. lejlighed

 • Normtal 2018

  Vejledende normtal for 2018
  (vedtaget 12. oktober 2017 og med virkning fra den 1. januar 2018)

  til brug ved udarbejdelse af driftsbudget/fastsættelse af leje i henhold til bestemmelserne i boligre­guleringsloven for beboelseslejligheder i private ejendomme.

  Driftsbudgettet:
  De nødvendige driftsudgifter omfatter udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration, forsikring, varmeregnskab, afkast o.a. Udgifterne skal kunne dokumenteres.

  Huslejenævnet har vedtaget, at følgende vejledende takster kan benyttes ved udarbejdelse af driftsbudget for 2018:

  Administrationsudgifter, udokumenterede.............................3.306 kr. pr. lejlighed

  Vicevært/renholdelse, - udokumenteret ...................................2.426  kr. pr. lejlighed

 • Normtal 2017

  Vejledende normtal for 2017
  (vedtaget og med virkning fra den 20. april 2017)

  til brug ved udarbejdelse af driftsbudget/fastsættelse af leje i henhold til bestemmelserne i boligre­guleringsloven for beboelseslejligheder i private ejendomme.

  Driftsbudgettet:
  De nødvendige driftsudgifter omfatter udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration, forsikring, varmeregnskab, afkast o.a. Udgifterne skal kunne dokumenteres.

  Huslejenævnet har vedtaget, at følgende vejledende takster kan benyttes ved udarbejdelse af driftsbudget for 2017:

  Administrationsudgifter, udokumenterede.............................3.374 kr. pr. lejlighed

  Vicevært/renholdelse, - udokumenteret ...................................2.475  kr. pr. lejlighed

   

 • Hvem sidder i Huslejenævnet

  Formanden er jurist og beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet.

  Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

  De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og ejer, udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og de større grundejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

  I husordenssager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig fra Vejle Kommune, der er udpeget af Byrådet. Den socialt sagkyndige deltager for at sikre, at der tages de nødvendige sociale hensyn. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.

  Formanden og de to medlemmer udpeges for en periode på op til 4 år.

  Nævnets medlemmer er følgende:

  Formand
  Jens Høeg-Petersen
  Suppleant: Kirsten Sørensen

  Lejerrepræsentant
  Thomas Steensen
  Suppleant: Jan Holm Jensen

  Udlejerrepræsentant
  Bertel Nielsen
  Suppleant: Thomas Hansen

  Socialt sagkyndig
  Christel Raahauge, Vejle Kommune
  Suppleant: Lone P. Diakovasilis, Vejle Kommune 

Sidst opdateret: