Søg tilladelse til dit byggeri

Du skal søge om byggetilladelse, før du går i gang med at bygge. Det gælder uanset, om du vil bygge et nyt hus, en carport eller andet småbyggeri.

De tre vigtigste ting, før du søger:

 1. Du skal søge om byggetilladelse, før du går i gang med at bygge. Det gælder uanset, om du vil bygge et nyt hus, en carport eller andet småbyggeri.
 2. Spar tid: Hav så fyldestgørende materiale som muligt med, når du sender ansøgningen. Tjek f.eks. om der er en lokalplaner, der gælder for din ejendom.
 3. Vi kan bedst og hurtigst hjælpe dig, hvis vi har den nødvendige viden fra starten.

 

Nyt bygningsreglement 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt et nyt bygningsreglement(BR18), som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Der var en overgangsperiode frem til 30. juni 2018, hvor ansøger kunne vælge behandling efter BR15 eller BR18. Der er en overgangsordning, hvor der er mulighed for at vælge den kommunale myndighed til sagsbehandling på brand og statik indtil den 31. december 2019.

Betingelsen for at få sagen behandlet efter BR15 er

 • At kommunen inden d. 30. juni 2018 har modtaget fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse for byggeri omfattet af reglerne om byggetilladelse.

Vil du læse mere om BR18 se bygningsreglementet

Har du spørgsmål, eller vil du booke en ½-times forhåndsdialog, så kontakt team erhverv på tlf. 7681  2562 eller team privat på tlf. 7681 2561

Ofte stillede spørgsmål om byggetilladelser

Her finder du svar på de spørgsmål, der typisk dukker op om tilladelser til at bygge, rive ned eller bygge om.

 • Hvad koster det at søge byggetilladelse?

  Se alle priserne for behandling af byggesager her.

  Vejledende priser for byggetilladelser

  Prisen for en byggetilladelse beregnes efter den medgåede tid som byggesagsbehandleren skal bruge på sagsbehandling af projektet. 

  Prisen afhænger derfor af, hvor komplekst projektet er, og hvor godt det er dokumenteret og opfylder krav i lokalplaner og byggelovgivning.

  Byggetilladelser for enfamiliehuse koster normalt mellem 4.500,- og 7500,-. Hvis byggesagsbehandleren kan se projektet bliver dyrere, vil ansøger blive orienteret.

  Byggetilladelser for erhvervsbyggerier svinger meget afhængig af type og kompleksitet, og kan tidligst vurderes når projektet er fuld oplyst.

  Prisen for simple konstruktioner

  Tilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer. Her har vi en fast pris på 1038 kr.

 • Hvornår kan jeg forvente en byggetilladelse?

  Vejledende sagsbehandlingstider for byggetilladelser

  Sagsbehandlingstiden for byggesagsbehandling afhænger af

  • hvor fyldestgørende projektmaterialet er samt kompleksiteten
  • hvor effektiv dialogen mellem byggesagsbehandler og ansøger er.

  Du kan her se hvor mange dage projektmaterialet typisk er om at blive byggesagsbehandlet fra vi modtager ansøgningen til du får en afgørelse.

  Sagsbehandlingstiden for erhvervsbyggerier svinger meget afhængig af type og kompleksitet og kan tidligst vurderes når projektet er fuld oplyst.

  Aktuel gennemsnitlig sagsbehandlingstid

  Sagsbehandlingstiden beregnes fra det tidspunkt du modtager besked om, at din sag er klar til sagsbehandling samt  hvem der er din sagsbehandler

  Om og tilbygning på bolig, garage/carporte: 16 dage           

  Nyt enfamiliehus: 16 dage

 • Hvilke tegninger skal jeg bruge for at ansøge?

  Husk: På de fleste bygningstegninger ser tingene meget mindre ud, end de er i virkeligheden.

  Her er eksempler på de tegninger, du skal bruge:

  Situationsplan i målestoksforhold med alle relevante mål, der viser

  • Alle bygningerne på ejendommen
  • De enkelte bygningers anvendelse.
  • Bygningernes ydre dimension
  • Indbyrdes afstande
  • Afstande til ejendommens skel
  • Bredde på indkørsel
  • Antal parkeringspladser på ejendommen

  Situationsplan - eksempel

  Plantegning i målestoksforhold. En plantegning viser en bygning set fra oven, i vandret plan.

  Plantegning

  Facadetegning i målestoksforhold. En facadetegning viser bygningen set fra siden.

  Tegningsmaterialet skal indeholde bygningen set fra de fire verdenshjørner og vise:

  • Alle relevante højder
  • Terræn fra bygningen og ud til skel

  En stiplet linje for tidligere terræn og fuld linje for terræn efter byggeriet er opført

   Facadetegning

   

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke selv kan tegne?

  Hvis du ikke kan tegne dem selv, så tag evt. fat i en rådgiver, der kan hjælpe dig. 

  Tegningerne behøver dog ikke at være professionelle. 

  Vores eneste krav til tegningerne er:

  • At de tydeligt viser, hvad du søger om
  • At de er målfaste

  En målfast tegning har de nøjagtige mål og et målestoksforhold som f.eks. 1:50.

   

 • Hvordan udregner jeg bebyggelsesprocent?

  Bebyggelsesprocent

  Bebyggelsesprocenten for en ejendom beregnes som etagearealet i procent af grundens areal.

  For enfamiliehuse må bebyggelsesprocenten som udgangspunkt være op til 30%.

  Hvis en lokalplan eller deklaration angiver en anden bebyggelsesprocent, er det den der gælder.

  Sådan foretager du udregningen:  

  etageareal x 100  
  grundens størrelse   = bebyggelsesprocent

  Hvis der er et hus på 150 kvadratmeter og en grund på 750 kvadratmeter, hedder regnestykket:
  150 x 100 
       750        = 20 %

  Hvis der opføres en tilbygningen på 50 kvadratmeter, lyder regnestykket således:
  (150 + 50) x 100 
          750                  = 26,7 %

  Du må i forbindelse med et enfamiliehus have 50 kvm garage eller lign. uden det tæller med i bebyggelsesprocenten.

   

 • Hvad er min bebyggelsesprocent?

  Du finder nemmest din bebyggelsesprocent på www.ois.dk.

   

 • Hvilke planer gælder der, der hvor jeg vil søge?

  Når du søger via Byg & Miljø, kan du se undervejs, hvad der gælder for din grund eller ejendom.

  Du kan finde alle lokalplaner her.

  Du kan læse kommuneplanen her.

 • Hvor finder jeg servitutter der er på min ejendom?

  En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Læs mere på vores side om servitutter og deklarationer.

  Tinglyste servitutter finder du på tinglysning.dk

   

 • Hvornår skal jeg søge om dispensation?

  Dispensation/helhedsvurdering (overskridelse af byggeretten)

  Hvis byggeriet kræver dispensation/helhedsvurdering, skal der sendes en saglig begrundelse

  Det er din pligt som ejer at søge de nødvendige dispensationer. Det er også din pligt at undersøge, om du skal søge dispensation.

  Der er visse regler, som vi ikke kan dispensere fra. Det gælder bl.a. beregningsregler og administrative bestemmelser, f.eks. hvornår et byggeri kræver byggetilladelse.

  Du skal begrunde, hvorfor du vil søge dispensation/overskride byggeretten.

  Vi tager en konkret vurdering og inddrager saglige hensyn.

  Udsigtsforhold er desværre ikke et sagligt hensyn i henhold til byggeloven.

  I forbindelse med en dispensation, kan vi stille visse betingelser. Det kan f.eks dreje sig om anvendelsen af ejendommen eller alternative måder at opfylde hensynet bag bestemmelsen på.

   

 • Hvad må jeg bygge uden at søge?

  Du må opføre 50 kvm overdækning, garage, carport eller lignende mindre bygning til udhusformål uden at ansøge om det.

  Det kræver dog, at du ikke har andre lignende bygninger, da byggeriet sammenlagt ikke må være mere end 50 kvm. Hvis de tilsammen er mere end 50 kvm, skal du søge byggetilladelse.

 • Skal jeg søge om at opføre en altan eller en terrasse?

  En altan kræver altid byggetilladelse.

  En terrasse kræver som regel ikke tilladelse. Er terrassen hævet mere end 30 cm over terræn, kaldes den for et hævet opholdsareal og kræver en tilladelse.

 • Hvordan måler jeg højden, når min grund er skrånende?

  Du måler altid højden fra terræn, også selvom terrænet er skrånende.

  Hvis vi finder det rimeligt og hensigtsmæssigt, kan vi indlægge et niveauplan. Niveauplanet er en form for gennemsnit af terrænhøjden. Her vil højden blive målt fra niveauplanet og ikke fra terræn.

 • Må jeg have erhverv i egen bolig?

  Det er som udgangspunkt tilladt at drive liberalt erhverv i egen bolig.

  Eksempler på liberale erhverv er: ejendoms- advokat-, revisor-, og arkitektvirksomhed, frisør, klinik og privat børnepasning med pasning af op til 5 børn (dagpleje)

  Det kræver ikke tilladelse at indrette liberalt erhverv, men det er en forudsætning at:

  • Erhvervet kun drives af den, der bor i boligen, og der må ikke være ansatte
  • Erhvervet må ikke være til gene for de omkringboende, og der må ikke ændres på ejendommens eller områdets karakter af beboelse
  • Der må kun være diskret skiltning og kun efter tilladelse fra kommunen
  • Der skal være mulighed for parkering på egen grund
 • Hvordan ændrer jeg status fra 2-familehus til enfamiliehus?

  Du skal søge om at ændre et 2-familiehus til et enfamiliehus, da det kræver en tilladelse efter boligreguleringsloven.

  Det kræver ingen byggetilladelse, men du modtager et brev fra kommunen, hvor vi bekræfter anvendelsesændringen.

 • Skal jeg søge om at nedrive en bygning?

  Når du ønsker at nedrive en bygning, skal du anmelde det til kommunen.

  Når du søger om at nedrive en bygning, skal du vedhæfte et oversigtskort, hvor du markerer hvilke bygninger du ønsker at nedrive.

  Udhusbygninger i tilknytning til enfamiliehuse, sommerhuse og stuehuse kræver ikke nedrivningstilladelse.

  Nedrivningen skal du fortælle til BBR. Du kan sende en mail til bbr@vejle.dk.

 • Hvor finder jeg de byggesager, der tidligere har været på min ejendom?

  Du kan i vores digitale byggesagsarkiv finde

  • Offentlige dokumenter om en ejendom, herunder byggesager, fra hele ejendommens levetid

  Åbn vores digitale byggesagsarkiv

  Hvad gør jeg, hvis der ikke er tegninger på min ejendom?

  • Er der ingen tegninger på din adresse i vores arkiv, har vi formentlig ikke nogen.
  • Har du for eksempel brug for et matrikelkort, må du kontakte en landinspektør.
 • Kan jeg fritages for byggeskadeforsikring?

  Selvbygger

  Hvis du er selvbygger og selv skal bo i boligen kan du fritages for byggeskadeforsikring.

  Du skal udfylde "Tro og love erklæring om selvbyggeri"

  Ved opførelse af flere boliger kan du kun fritages ved den bolig du selv skal bo i.

  Udlejningsejendomme

  Opførelse af ejendomme, som skal udlejes kan du fritages ved at udfylde "Tro og love erklæring om udlejning"

   

   

Sidst opdateret: 24. juli 2018