På den godt 19 km lange dagsvandrerute Højen og Mølholm Ådale oplever du, hvordan Vejles smukke natur smelter sammen med byen.

Højen Ådal byder på god biodiversitet - både i skov og å.
Højen Ådal byder på god biodiversitet - både i skov og å.
Mølholm Ådal har lysåbne overdrev med sjældne urter - blandt majgøgeurten.
Mølholm Ådal har lysåbne overdrev med sjældne urter - blandt majgøgeurten.

Værd at vide

 • Om ruten

  • Ruten er 19,3 km.
  • Turen går igennem Højen Ådal, Mølholm Ådal, Sønderskoven, Vejle by og ådal, Knabberup og Kongens Kær.
  • Du går primært på grusstier samt lidt fortov i byen.
  • Det tager ca 4 timer hvis du vandrer non stop med 5 km/t.
  • Se oversigtskortet for ruten
 • Vigtigt

  • Du må gerne tage din hund med, når blot du holder den i snor. Der er to hundeskove undervejs, hvor din hund må slippes fri.
  • Det er ikke tilladt at fodre dyr i de hegnede arealer.
  • Tag dit affald med dig.
  • Der kan til tider være vådt på strækket mellem Ny Rosborg og Knabberup, så husk vandtæt fodtøj i våde perioder.
  • Det er ikke forbudt at cykle på offentlige stier og veje, så du kan også cykle på vandreruten.

   Vi opfordrer til, at der altid tages hensyn til de ’bløde trafikanter’ – dvs de gående – når man cykler, hvor der er vandrere.

   Dertil kommer, at du skal være OBS på, at der omkring Tyrelodspynten i Sønderskoven er  trapper samt et til tider, relativt vådt parti mellem Ny Rosborg og Knabberup, hvor du ikke kan cykle på ruten.

  • I Højen Ådal er det ikke tilladt at cykle på arealet mellem stien og Højen Å - af hensyn til der findes sjældne fugle, som vandstær, bjerg vipstjert og isfugl, i området.

   Området er markeret med rødt på infotavler langs ruten.

 • P-pladser

 • WC

På turen kommer du gennem smalle smeltevandsdale med smukke, gamle skræntskove og lysåbne overdrev. Du vandrer langs rislende vandløb, og møder byen ved åen og fjorden. Den brede eng i Vejle Ådal har fået nye holme med bæredygtige boliger og klimasikrede bydele. Igennem de store vådområder ved Vejle Å ser du, hvordan naturen udfolder sig frit – lige opad byens puls.

Vandreruten Højen og Mølholm Ådale er 19,3 km, og tydeligt markeret med orange pile. Den er uden stejle partier og derfor let at vandre. Ruten ligger på gode grusstier det meste af vejen. På strækket i Vejle Ådal gennem Vejle og Skibet går du mest på fortov og asfalt. 

Du er velkommen til at tage din hund med, når blot du holder den i snor. I hundeskoven, som du passerer i Mølholm Ådal, kan du slippe din hund fri.

 

Højen Ådal – et lille naturparadis

Området er et lille paradis for naturelskere, og tilbyder den besøgende en unik vandreoplevelse.

Højen Ådal kendetegnes af sit bakkede terræn, der er formet af istidens kraftige smeltevand. Her løber Højen Å, klukkende som en lille, iltrig bjergbæk, omkranset af stejle, skovbeklædte skrænter. Skoven langs Højen Å er udlagt som biodiversitets-skov, hvor vi fremmer den naturlige skov. 

De strømelskende insekter stortrives i åen, og giver masser af liv - til både fisk og fugle. Åen huser store mængder slørvinger, vårfluer og døgnfluer - blandt andet den meget sjældne døgnflue ’Strømfødt Døgnflue’ (Rhithrogena germanica på latin). 

Der er også flere sjældne fugle ved åen. Du kan blandt andet møde vandstæren og bjergvipstjerten eller måske kommer isfuglen hurtigt flyvende forbi med sine fantastiske  turkisblå og orange farver. 

I Højen Å lever de smukkeste vilde, rødplettede bækørreder, og om efteråret trækker havørrederne op fra Vejle Fjord for at gyde i det grove grus i bunden af den lavvandede bæk. Havørred og bækørred er samme art, men havørrederne stikker til havs for at æde, og bækørreden lever hele sit liv i vandløbet.

Som perler på en snor ligger små engstykker med stejle åbne partier ned gennem ådalen. De græssende dyr holder engene åbne, og skaber plads til blomster og urter, som igen fungerer som levested for eksempelvis sommerfugle som Nældesommerfugl og Okkergul Pletvinge.

 

Mølholm Ådal – lysåbne overdrev og sjældne orkideer

Mølholm Ådal er smukt og varieret med bakkede skråninger på åbne overdrevsarealer mellem krat og skræntskove. I bunden af ådalen risler Mølholm Å suppleret af flere små søer.

De forskellige naturtyper giver liv. I det tidlige forår kvækker frøerne lystigt, og leverer, stimevis af haletudser i de mange små søer. I maj og juni blomstrer de sjældne orkideer på skrænten i indhegningen - lige ud til hovedstien. 

Overdrevene er de åbne naturområder, hvor græssende heste eller køer holder det bakkede landskab mere eller mindre åbent. Der er fritstående træer og lidt buskads, men også masser af åbne områder med urter, græsser og blomster. Overdrevene er en af de naturtyper, der rummer den største mængde af forskellige levesteder.

Du kan se musvåger svæve over dalen i deres søgen efter byttedyr. Fiskehejren, der jager ved vandhullet og den smukke isfugl holder til omkring Mølholm Å. Om morgenen og i skumringen kan du opleve rådyrene på tæt hold. Om natten er både ræven og grævlingen aktive. 

Kongen Kær er en naturoase i byen. Højen Å løber til Vejle Å lige her.
Kongen Kær er en naturoase i byen. Højen Å løber til Vejle Å lige her.

Sønderskoven – Vejles grønne åndehul 

Sønderskoven er Vejles grønne åndehul, hvor bøgeskov og nåletræer beklæder de stejle skrænter og bakker. I bunden af de dybe kløfter er der markante dødishuller, rislende bække og kildevæld. 

Her finder du en kæmpe skovlegeplads og bålplads, hvor hele familien kan hygge sig sammen. Du kan også bare slappe af med stille aktiviteter i skoven. Hvis pulsen skal op, så tag en tur på Mountainbike på skovens MTB-spor eller besøg Vejle Bike Park, der byder på vilde hop og teknikbane.

Sønderskoven har tilhørt byen siden 1498, hvor et kongeligt brev fortæller, at byens borgere havde brugsrettigheder til skoven. Og det har alle stadigt. Skoven er meget populær så vis hensyn til de andre gæster i skoven.

De mange vildtlevende rådyr i Sønderskoven er ikke særligt sky og ses typisk i dagens første eller sidste lys. Langs skovkanten ud mod Fredericiavej, i gamle betonbunkers, overvintrer vandflagermusen. Det er også i dette område, du kan plukke ramsløg i skovbunden om foråret. 

Ved Eksercerpladsen har natuglen gennem mange år fået et kuld unger på vingerne. Man kan komme ganske tæt på uglerne, fordi de er så vant til skovens mange gæster. Den store sortspætte holder også til i skoven, hvor du ofte kan få et glimt af den, når den roder i skovbunden, eller høre dens karakteristiske skrig, når den opdager dig – før du ser den.

Mod vest finder du Pugedalen. I dalens vandhuller er der masser af frøer og tudser. Blandt andet en stor bestand af butsnudet frø. Området ved Store Helvedes Hul græsses af heste. Det holder arealet lysåbent, så urter og græsser kan brede sig til glæde for insekter, dyre- og fugleliv. 

 

Langs Vejle Å – fra fiskersted til handelsby  

Vejle – eller det olddanske ord ’wæthel’ - betyder vadested. Så Vejle blev navnet for den bebyggelse, der i sin tid blev anlagt på en holm (sandbanke) midt i Vejle Ådal, hvor Grejs Å løber til Vejle Å. Byens navn blev nævnt første gang i 1256, men fiskerlejet daterer tilbage til før Vikingetiden.

Vejle er er i dag vokset fra et lille fiskersted ved fjorden til en vigtig handelsby. Med sin centrale placering i landet er Vejle en attraktiv by. Ikke mindst på grund af sin dejlige natur.

Smukt omkranset af stejle, bakkede skræntskove, lige ved åen og fjorden, ligger byen. Det er dog også byens udfordring. Den ligger lavt - og der er meget vand. Derfor er der lavet flere klimatiltag; blandt andet en stor sluse, som du passerer, hvor Grejs Å møder Vejle Å. Før klimatiltagene har skybrud, langvarige regnbyger og stormflod ført til massive oversvømmelser i byen.

Mod vest har Vejle Ådal i dag fået tilført flere, nye kunstige holme, der nu udgør bydelen ’Ny Rosborg’. I gammel tid lå her en borg – Rosborg - på en af ådalens oprindelige holme. Ny Rosborg forener arkitektur og kultur med natur, og her er bæredygtighed, klima og fællesskaber centrale fokusområder.

 

Knabberup Sø og Kongens Kær – Havørnens rige

Det store vådområde med de lavvandede søer ved Knabberup Sø og Kongens Kær ligger i nærkontakt med Vejle. Tidligere var her græsmarker, som blev afvandet ved hjælp af kanaler og pumper. Naturgenopretningen fra 2004-2009 har omdannet arealerne til våde enge og søer placeret i ådalen side om side med Vejle Å. 

Der er registreret mere end 200 fuglearter i Kongens Kær – fra den mindste gærdesmutte til den kæmpestore havørn, der svæver majestætisk over søen, inden den slår sig ned ved kæret for at udsøge sig dagens ret.

Stier, broer og udsigtstårne giver gode muligheder for at opleve det flotte ådalslandskab. Området viser, at menneskelig aktivitet og natur kan forenes, når blot man tager afsæt i naturens behov, og passer på den. 

På ruten, hvor Højen Å møder Vejle Å, kan du være heldig at opleve både odderen, isfuglen og havørreden i deres rette elementer. Og fra udsigtsplatformen kan du måske spotte havørneparret, eller nogle af de mange andre rovfugle, der lever her.

Isfuglen findes i både Vejle og Egtved Ådale.
Isfuglen findes i både Højen og Mølholm Ådale.
Odderen trives i Vejle Å og ved Knabberup og Kongens Kær.
Odderen trives i Vejle Å og ved Knabberup og Kongens Kær.
Der er flere sjældne arter i Højen og Mølholm Ådale. Her er det majgøgeurt.r flere sjældne arter i Vejle Ådal og på overdrevene langs Egtved Ådal. Her er det majgøgeurt fra Vejle Ådal
Der er flere sjældne arter i Højen og Mølholm Ådale. Her er det majgøgeurt.
I Højen Å lever den rødplettede bækørred.
I Højen Å lever den rødplettede bækørred.
Sidst opdateret: