Få råd og vejledning hos Familieafdelingen.

Som forælder kan du/I kontakte Familieafdelingen pr. telefon for at få råd og vejledning.

Ønsker du/I at booke en tid til råd & vejledning - kontakt da Familieafdelingen og vi vil sammen finde en tid.

Det er hos os, at du/I kan søge om forskellige former for støtte til jeres barn og til jeres familie.

Velkommen til Familie- og Handicapafdelingen

Information om Familieafdelingen

 • Det skal du vide

  I har søgt om støtte hos Familieafdelingen, og der er derfor nogle ting, I bør vide om måden, vi arbejder på.

  Vi opretter en sag
  Når Familieafdelingen modtager en ansøgning om støtte, opretter vi en sag på jeres barn i vores system. På denne sag lægger vi alle oplysninger og dokumenter om jeres barn og familie.

  Indhentning af oplysninger
  Når vi skal vurdere, om I har ret til støtte eller ej, har vi brug for at indhente forskellige oplysninger om jeres barn. Det kan fx være lægepapirer eller en statusbeskrivelse fra jeres barns dagtilbud eller skole.

  Ændring i jeres situation
  Hvis I og jeres barn bliver bevilliget støtte fra Familieafdelingen, er støtten bl.a. bevilliget på baggrund af de oplysninger, I har givet os. I har derfor pligt til at oplyse os om ændringer i jeres situation. Det kan fx være økonomiske eller helbredsmæssige ændringer (jf. retssikkerhedsloven på det sociale område § 11 stk. 2).

  Notatpligt
  I Familieafdelingen har vi notatpligt. Det betyder, at de oplysninger I og andre giver os mundtligt eller skriftligt, har vi pligt til at notere i jeres barns sag (jf. offentlighedsloven § 13).

  Bisidder
  Når vi holder møder med jer, er der mulighed for, at I kan tage en bisidder med. Det kan være en god ven eller et familiemedlem, som I kender godt og stoler på. En bisidder skal være over 15 år. En bisidders opgave er, at støtte jer – og ikke at overtage jeres rolle. Det betyder, at selvom man har en bisidder med, så fører man selv ordet – og bisidderen blander sig så lidt som muligt i samtalen, men kan f.eks. tage notater fra mødet eller sikre, at det man har aftalt hjemmefra bliver sagt højt på mødet (jf. forvaltningsloven § 8, stk. 1).

  Børnefaglig undersøgelse
  Hvis vi på baggrund af jeres ansøgning om støtte vurderer, at jeres barn kan have brug for særlig støtte, skal vi udarbejde en børnefaglig undersøgelse. I en børnefaglig undersøgelse vil vi undersøge barnets udviklingsmæssige behov, jeres forældrekompetencer og jeres familieforhold i øvrigt. I vil selvfølgelige blive involveret undervejs (jf. serviceloven § 50).

  Aktindsigt

  I kan få aktindsigt i jeres barns sag. For at få dette, skal I henvende jer til Familieafdelingen. Vi afgør ud fra lovgivning, om jeres ønske om aktindsigt kan imødekommes. Hvis dette er tilfældet, vil I modtage materialet inden for syv arbejdsdage (jf. forvaltningsloven § 9).

  Klagevejledning
  Når Familieafdelingen har truffet en afgørelse om støtte, har I mulighed for at klage over afgørelsen. Derfor vil I sammen med afgørelsen modtage en klagevejledning. Familieafdelingen vil ved en klage revurdere afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen videre til Ankestyrelsen (jf. serviceloven § 166 jf. retssikkerhedsloven på det sociale område § 66 stk. 1).

  Spørgsmål
  Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte jeres rådgiver – eller ringe på vores hovednummer 7681 5116, hvor vores administrative medarbejdere vil hjælpe jer.

Hvad er en børnesag og en børnefaglig undersøgelse

En børnesag i Familieafdelingen.

En børnesag begynder ved, at barnet, den unge eller forældrene selv henvender sig i Familieafdelingen for at få hjælp, eller ved at Familieafdelingen modtager en underretning fra en anden person om, at barnet eller den unge måske har brug for særlig social støtte.

Underretterne kan enten være en privat person eller en offentligt ansat, som gennem sit arbejde er i kontakt med barnet, den unge eller familien.

Vurderingen af underretningen eller henvendelsen kan munde ud i, at der træffes afgørelse om at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, at der iværksættes et forebyggende tilbud, at der ydes råd og vejledning eller at sagen lukkes.

 

 • Underretningsmøde i Familieafdelingen

  Underretning
  Når en borger eller en fagprofessionel f.eks. en pædagog, en lærer eller en læge har en alvorlig bekymring for et barn eller en ung, skal vedkommende dele sin bekymring med Familieafdelingen i form af en underretning.

  Skærpet underretningspligt
  Lærere, pædagoger og andre fagpersoner, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge, har skærpet underretningspligt. Det betyder, at de har pligt til at underrette, hvis de har en formodning om, at et barn/en ung har behov for særligt støtte.

  Underretningsmødet
  Når vi i Familieafdelingen modtager en underretning, indkalder vi inden for 14 dage jer som forældre til et underretningsmøde. Hvis underretningen kommer fra en lærer, pædagog eller en anden fagperson, bliver vedkommende som udgangspunkt inviteret med til mødet. Formålet med underretningsmødet er at få flere oplysninger om de bekymringsforhold, som underretter beskriver, og at høre, hvordan I som familie ser barnets/den unges situation.

  Indhentning af oplysninger og samtykke
  For at belyse sagen bedst muligt vil det efter underretningsmødet ofte være nødvendigt at indhente oplysninger fra andre om jeres forhold. Det kan fx være fra jeres barns skole, daginstitution, læge, Misbrugscenter eller Jobcentret. Indhentning af oplysninger vil som udgangspunkt ske med jeres samtykke (jf. retssikkerhedsloven på det sociale område § 11 a). Hvis I ikke ønsker at give jeres samtykke, skal I være opmærksomme på, at vi har mulighed for at indhente oplysninger uden samtykke, såfremt vi vurderer, at de er vigtige for sagen (jf. retssikkerhedsloven på det sociale område § 11 c).

  Afgørelse
  Når vi har oplyst sagen, så træffer vi afgørelse om, hvad der skal ske. Der kan træffes afgørelse om, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, som mere dybdegående afdækker behovet for støtte. Der kan iværksættes en kort forebyggende indsats, eller sagen kan lukkes.


  Notatpligt
  I Familieafdelingen har vi notatpligt. Det betyder, at de oplysninger I og andre giver os mundtligt eller skriftligt, har vi pligt til at notere i jeres barns sag (jf. offentlighedsloven § 13).

  Bisidder
  Når vi holder møder med jer, er der mulighed for, at I kan tage en bisidder med. Det kan være en god ven eller et familiemedlem, som I kender godt og stoler på. En bisidder skal være over 15 år. En bisidders opgave er, at støtte jer – og ikke at overtage jeres rolle. Det betyder, at selvom man har en bisidder med, så fører man selv ordet – og bisidderen blander sig så lidt som muligt i samtalen, men kan f.eks. tage notater fra mødet eller sikre, at det man har aftalt hjemmefra bliver sagt højt på mødet (jf. forvaltningsloven § 8, stk. 1).

  Aktindsigt
  I kan få aktindsigt i jeres barns sag. For at få dette, skal I henvende jer til Familieafdelingen. Vi afgør ud fra lovgivning, om jeres ønske om aktindsigt kan imødekommes. Hvis dette er tilfældet, vil I modtage materialet inden for syv arbejdsdage (jf. forvaltningsloven § 9).

  Klagevejledning
  Når Familieafdelingen har truffet en afgørelse om støtte, har I mulighed for at klage over afgørelsen. Derfor vil I sammen med afgørelsen modtage en klagevejledning. Familieafdelingen vil ved en klage revurdere afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen videre til Ankestyrelsen (jf. serviceloven § 166 jf. retssikkerhedsloven på det sociale område § 66 stk. 1).

  Ændring i jeres situation
  Hvis I og jeres barn bliver bevilliget støtte fra Familieafdelingen, er støtten bl.a. bevilliget på baggrund af de oplysninger, I har givet os. I har derfor pligt til at oplyse os om ændringer i jeres situation. Det kan fx være økonomiske eller helbredsmæssige ændringer (jf. retssikkerhedsloven på det sociale område § 11 stk. 2).

  Spørgsmål
  Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte jeres rådgiver – eller ringe på vores hovednummer 7681 5116, hvor vores administrative medarbejdere vil hjælpe jer.

En børnefaglig undersøgelse.

En børnefaglig undersøgelse er en undersøgelse Familieafdelingen laver, når vi vurderer, at et barn/en ung har brug for særlig støtte.

 • Hvad er en Børnefaglig undersøgelse?

  Familieafdelingen udarbejder en børnefaglig undersøgelse, når vi vurderer, at et barn/en ung har brug for særlig støtte.

  Måske har I som forældre selv henvendt jer til os, eller måske er det sundhedsplejersken, pædagogen i børnehaven eller jeres barns lærer, der har sendt os en underretning.

  Udarbejdelse af undersøgelsen
  Den børnefaglige undersøgelse er en undersøgelse af jeres barns og families forhold. Formålet med undersøgelsen er at skabe grundlag for at vurdere, hvad jeres barn har brug for.

  Undersøgelsen bliver udarbejdet af en eller to rådgivere i Familieafdelingen. Det sker i et samarbejde med jer, som jo kender jeres barn og jeres familie bedst. Som en del af undersøgelsen inddrager vi også jeres private og professionelle netværk. Vi afklarer sammen med jer, hvem det er vigtigt at inddrage. Vi taler også med jeres barn.

  Den børnefaglige undersøgelse udarbejdes i løbet af fire måneder.

  Undersøgelsen vil kun belyse det, der er nødvendigt for at kunne afdække jeres barns behov for støtte – og vi indhenter kun de oplysninger, der er relevante for at kunne udarbejde undersøgelsen. Vi vil meget gerne udarbejde undersøgelsen sammen med jer. Hvis I ikke ønsker at deltage, så har vi pligt til at udarbejde undersøgelsen alligevel.

  Når undersøgelsen er afsluttet, får I den til partshøring. Ved partshøringen vil vi gerne høre, om I er enige i den beskrivelse, som undersøgelsen giver af jeres barn og jeres familie. Jeres kommentarer vil indgå i undersøgelsen, men kun rent faktuelle oplysninger vil blive rettet i selve undersøgelsen.

  Undersøgelsens indhold
  I en børnefaglig undersøgelse sætter vi fokus på barnet/den unges behov – og på hvordan I som forældre har mulighed for at imødekomme barnet/den unges behov og sikre dets udvikling.

  Den socialfaglige metode, vi anvender hedder ICS. 
  Hvis I forestiller jer en trekant.

  På trekantens venstre side er barnet/den unges udviklingsmæssige behov. Her inddrager vi:
  • Barnet/den unges sundhed
  • Barnet/den unges skolegang/daginstitution og læring
  • Barnet/den unges fritidsforhold og venskaber
  • Barnet/den unges udvikling og adfærd
  • Barnet/den unges familieforhold og familierelationer.

  På trekantens højre side er jeres forældrekompetencer og muligheder for at dække jeres barns behov. Her vil vi fx inddrage:
  • Jeres grundlæggende omsorg for barnet/den unge
  • Sikkerhedsaspekterne omkring barnet/den unge
  • Jeres følelsesmæssige varme i forhold til barnet/den unge
  • Jeres stimulering af barnet/den unge
  • Jeres vejledning og grænsesætning for barnet/den unge
  • Jeres stabilitet i forhold til barnet/den unge.

  I bunden af trekanten er barnet/den unges familieforhold, netværk og omgivelser, og der vil vi fx inddrage:
  • Jeres families historie og funktion
  • Slægtninge og andre i jeres netværk og deres betydning for barnet/den unge og for jer som familie
  • Jeres bolig, økonomi og beskæftigelse

  Afgørelse på baggrund af undersøgelsen
  Familieafdelingen vurderer, om der er behov for støtte for at sikre barnet/den unges udvikling og trivsel, når undersøgelsen er afsluttet. I vil få besked herom.

  Hvis der er truffet afgørelse om at iværksætte støtte, vil I og jeres barn blive indkaldt til et opstartsmøde. Der er som udgangspunkt fire ugers ventetid fra afgørelse til opstart af støtten.

  I vil altid kunne kontakte jeres rådgiver, hvis I har spørgsmål eller lignende.

   

Samarbejde med jer som forældre og jeres netværk i og omkring familien.

I Familieafdelingen ønsker vi at inddrage både jeres private og professionelle netværk - se mere i filmen.

Film om helhedsorienteret indsats

Familierådslagning

Hvad er en familierådslagning?

Familierådslagning inddrager barnet, den unge, familien og netværket, så de, sammen med Vejle Kommune, kan udarbejde en plan for, hvad der skal forandres, for at barnets eller den unges trivsel forbedres. Tanken bag familierådslagning er, at det udvidede netværk omkring et barn eller den unge har specifik viden, erfaringer og ressourcer, som er gavnlige for beslutningsprocessen. Det kan variere fra barn til barn, hvem der indgår i det udvidede netværk.
Det er således ikke nødvendigvis biologiske bånd og geografisk nærhed, der bestemmer, hvem der ses som en del af et barns udvidede netværk.

Hvorfor skal dit barn holde en Familierådslagning?

I Familieafdelingen i Vejle Kommune tror vi på, at forældre, familie og det private netværk er de bedste til at finde gode løsninger for barnet.
Erfaringen viser, at de bedste løsninger for det enkelte barn, findes i tæt samarbejde med jer, som kender barnet bedst.
Familieafdelingen tilbyder jer en familierådslagning, fordi det er en god metode til at finde den rette vej til trivsel og udvikling for jeres barn.
Rammerne for familierådslagningen er tydelige, og metoden går ud på at samle ressourcerne omkring jeres familie, så I sammen kan lave en plan, for hvordan I hjælper jeres barn bedst.

Det sker efter familierådslagningen.

Efter familierådslagningen arbejder familien og netværket ud fra den plan I har lavet sammen.
Hvis der gennem Familieafdelingen er tilknyttet foranstaltninger, fortsætter disse sideløbende som planlagt.
Når det er tid til den planlagte opfølgning på familierådslagningen, tager samordner igen kontakt til deltagerne og jer, for at snakke om hvordan opfølgningen forløber. 

Læs mere i pjecen "pjece familierådslagning" nedenfor.

Sagsbehandlingsfrister

Nedenstående frister er politisk vedtaget i december 2023.

 Emne

Frist

Tidligt forebyggende indsatser § 30 og § 31

4 uger

Støttende indsatser på baggrund af afdækning eller børnefaglig undersøgelse § 32

8 uger

Dækning af nødvendige merudgifter § 86

12 uger

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste § 87

12 uger

Ledsagerordning § 89

8 uger

Godkendelse af privat familiepleje § 42

8 uger

Mindre boligændringer § 90 nr. 8

8 uger

Større boligændring (fx om eller tilbygning) § 90 nr. 8

9 måneder

Hjælpemidler og forbrugsgoder § 90 nr. 4 og nr. 5

8 uger

Økonomisk støtte til forældrene grundet barnets særlige behov § 35

4 uger

Hjemmetræning § 85

6 måneder

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sådan klager du over en afgørelse fra Familieafdelingen:

Du kan klage over kommunens afgørelser i sager om særlig støtte til børn og unge efter Servicelovens kapitel 11.

Du har ret til at få afgørelsen på skrift fra rådgiveren i Familieafdelingen med en begrundelse for afgørelsen.

Fristen for at klage er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

På linket kan du sende din klage og læse mere.

Sidst opdateret: