Som forældre kan du få et tilskud pr. måned, hvis du ønsker at passe dine egne børn i alderen 26 uger til de skal begynde i skole. Du kan få tilskuddet fra den dag, du søger. Du kan ikke få tilskud med tilbagevirkende kraft. Du kan højest få tilskud i et år pr. barn. Tilskudsperioden må gerne deles i forskellige perioder og kan deles mellem begge forældre.

Få svar på spørgsmål til tilskud til pasning af egne børn hjemme

 • Hvem kan få tilskud?

  Du kan få tilskud, hvis du;

  • ikke har nogen som helst anden indkomst, mens du får tilskud
  • har boet i Danmark de sidste 7 ud af 8 år. Er du dansk statsborger, EU- eller EØS borger, kan der være undtagelser fra dette krav
  • har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer (gælder ikke EU/EØS borgere)
  • har forældremyndighed over dit barn, har samme bopæl som dit barn og opholder dig sammen med dit barn i Vejle Kommune
  • har et barn, der er mellem i alderen mellem 26 uger og skolestart
  • passer dit barn i minimum 8 uger og maksimum 1 år
 • Hvor meget kan jeg få i tilskud?

  • Du kan få 7.367 kroner før skat om måneden per barn i alderen 26 uger til og med 2 år. *
  • Du kan få 2.500 kroner før skat om måneden per barn i alderen 3 år til skolestart.
  • Der kan højst udbetales 3 tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. måned kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
  • Tilskuddet beskattes som A-indkomst, men da det ikke er en lønindkomst, skal du ikke betale ATP eller arbejdsmarkedsbidrag af tilskuddet. Vi bruger dit skattefradrag. Når dit skattefradrag er brugt beregnes skat af den resterende del af tilskuddet.

  * Børne- og Famileudvalget besluttede 18. januar 2024, at forlænge det forhøjede tilskud fra 3.500 kr. til 7.367 kr. i en forsøgsperiode, der løber fra 1. august 2022 til 31. juli 2025. Ordningen vil blive evalueret i 2025. Derfor kan Vejle Kommune løbende sende evalueringsskemaer ud til ordningens forældre.

 • Er der en ansøgningsfrist?

  Ja. Afhængig af din situation er der forskellige ansøgningsfrister.

  Hvis du i forvejen passer dit barn hjemme:
  Du kan tidligst få tilskuddet bevilliget fra den dag, vi modtager din ansøgning, forudsat du opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet. Du kan forvente en sagsbehandlingstid på op til 2 uger.

  Hvis dit barn allerede er indmeldt i dagpleje, vuggestue eller børnehave:
  Du skal sende din ansøgning minimum 1 måned før du ønsker at starte. Vær opmærksom på, at pladsanvisningen automatisk udmelder dit barn af nuværende dagtilbud, når vi registrerer godkendelsen af tilskud til pasning af eget barn.

  Hvis dit barn har en fremtidig indmeldelse i vuggestue eller dagpleje:
  Du skal søge om tilskuddet minimum 8 uger før dit barn er indmeldt i dagtilbuddet. Pladsanvisningen vil i denne situation automatisk stoppe tilskuddet dagen før indmeldelsesdatoen i dagtilbuddet.

 • Hvor længe kan jeg få tilskud?

  Du kan få tilskud i en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Der er mulighed for at dele tilskudsperioden op i to perioder.

  Den samlede tilskudsperiode kan deles mellem jer forældre, hvis I begge har ret til ydelsen. I kan enten lægge hver jeres periode i forlængelse af hinanden eller med en pause imellem eller den ene forælder kan have to perioder med en pause imellem. Hver periode skal være på minimum 8 uger. Hele perioden må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år.

 • Hvordan udbetales tilskud?

  Tilskuddet er bagudbetalt og indsættes på din NEM-konto den sidste bankdag i måneden.

 • Hvem kan ikke få tilskud?

  Du kan ikke få tilskud, hvis;

  • dit barn er i alderen 1 år - 2 år, og I bor i et udsat boligområde*
  • dit barn er indmeldt i obligatorisk læringstilbud
  • kommunen vurderer i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter §52 i Lov om Social Service, at det er nødvendigt at barnet er optaget i et dagtilbud

  * Se oversigt over udsatte boligområder her 

 • Hvordan kan jeg dokumentere, at jeg ikke har nogen anden indkomst?

  Hvis du ikke kan fremskaffe nogen dokumentation, skal du udfylde denne blanket, som erklæring på, at du ikke har en anden indtægt i perioden, hvor du modtager tilskud.

  Vær opmærksom på at indtægter fra fx bestyrelsesarbejde, domsmandsdeltagelse og valgtilforordnet også er indkomster, og derfor ikke er tilladt at modtage samtidig med, at du modtager tilskud til pasning af eget barn.

 • Hvor god skal jeg være til at tale dansk?

  Du skal have bestået 9. klasses afgangsprøve eller bestået Prøve i dansk 2/3. Du skal vedhæfte dokumentation på dine danskkundskaber, når du sender din ansøgning.

  Er du dansk statsborger eller statsborger i et land udenfor EU/EØS, så SKAL du sende dokumentation for danskkundskaber med din ansøgning,

  EU/EØS borgere er fritaget for kravet om danskkundskaber, alle andre skal sende dokumentation.

 • Kan jeg holde ferie, samtidig med at jeg får tilskud?

  Ja, du må gerne afholde almindelig ferie i op til fem uger i både Danmark og i udlandet, forudsat at du selv passer dit barn. Du skal være opmærksom på, at du ikke må modtage nogen form for indkomst, mens du modtager tilskud til pasning af eget barn.

  Du må dog godt modtage feriegodtgørelse. Hvis du får udbetalt feriegodtgørelse skal du sende dokumentation på dette til os for at sikre, at der ikke er tale om en arbejdsindtægt.

 • Hvornår stopper tilskuddet?

  Tilskuddet stopper hvis:

  • du eller barnet flytter til en anden kommune
  • du/I har modtaget tilskuddet i et år
  • du takker ja til en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave
  • dit barn begynder i skole

  Ønsker du ikke længere at modtage tilskuddet, fx på grund af arbejde eller start på studie, hvor du kan modtage SU, skal du sende en mail til pladsanvisningen (MAIL KOMMER).

  Tilskuddet kan tidligst stoppes fra den dag pladsanvisningen har modtaget din mail og tidligst efter du som minimum har modtaget tilskuddet i 8 uger.

 • Kan jeg modtage tilskud, hvis jeg er selvstændig?

  Ja, hvis du er selvstændig, må du gerne beholde dit CVR-nummer, mens du modtager tilskud til pasning af eget barn, men du må ikke have en indkomst samtidig.

  For kunne dokumentere at du ikke har en indtægt samtidigt, skal du udfylde en blanket, som er en erklæring på, at du ikke har en anden indtægt i perioden, hvor du modtager tilskud.

 • Hvis jeg ønsker en kommunal dagtilbudsplads efter ophør af tilskudsperioden?

  Du skal skrive dit barn op på venteliste via www.dagtilbud.vejle.dk.
  Det er vigtigt, at du skriver dit barn op, så snart du ved, hvornår du skal bruge en plads.
  Ancienniteten på ventelisten er opskrivningsdatoen.

 • Kan jeg få søskendetilskud til pasning af et andet barn samtidig med at jeg modtager tilskud til pasning af eget barn?

  Modtager du tilskud til pasning af et barn, og har du samtidigt et andet barn i f.eks. børnehave eller SFO, er du ikke berettiget til søskendetilskud.

 • Er det muligt at få tilskuddet, hvis man ikke har boet i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år?

  Det fremgår af lovteksten, at dette er et krav.
  Der er imidlertid EU-lovgivning og en dom, der reelt udvider ordningen til at der blot skal være tale om, at man skal have boet i et EU/EØS-land.
  Man kan derfor få tilskuddet, hvis man har boet i EU/EØS i 7 ud af de sidste 8 år. Det gælder både danskere og borgere fra de pågældende lande.

 • Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?

  Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for en måned.

Søg om tilskud til pasning af egne børn

Sidst opdateret: