Her finder du reglerne for, hvad du må bygge.

Enfamiliehus

Højde- og afstandsforhold

Bygningens højde må som udgangspunkt ikke overstige 8,5 meter. (En lokalplan kan dog angive en anden højde).

Mod nabo og sti skal afstanden være mindst 2,5 m

I tillæg hertil er der et skråt højdegrænseplan mod naboskel og sti, for at varetage hensynet til naboen. Bygningens højde må ikke overstige 1,4 x afstanden til skel. En bygning, der placeres 2,5 meter fra skel, må altså have en højde på 1,4 x 2,5 = 3,5 meter. Gavltrekanter af sædvanligt omfang og mindre bygningsdele som skorsten og antenne, må dog føres højere op.

Mod vej er afstandskravet reguleret af højden på bygningen. Med det skal det forstås at mod vej må højden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående vejlinje eller udlagt linje mod vej.

 

Etageantal

Kommunen kan ikke nægte at godkende en bygningshøjde, hvis ingen dele af ydervægge eller tag er højere end 8,5 meter. Bygningen må ikke være i mere end 2 etager.

Byggeretten
Mindsteafstand mod vej, sti og skel, og skråt højdegrænseplan ved skel mod nabo og sti.

Gavltrekant

Mod nabo og sti kan gavltrekanter (af sædvanligt omfang) føres op over det skrå højdegrænseplan

Afstande til skel
Gavltrekant

Garager, carporte, udhuse mm.

Det er muligt at placere mindre bygninger som f.eks. carporte, garager, drivhuse og udhuse nærmere skel end 2,5 m mod nabo eller vej . En lokalplan kan dog angive en anden placering. 

Bygningen må dog ikke være højere end 2,5 meter, og den samlede længde af de sider, der vender mod skel, må ikke overstige 12 meter i skel mod nabo.  Det er muligt at placere flere bygninger i eller ved skel. Det er den samlede længde af disse bygninger, der ikke må overstige 12 meter.

Det er en forudsætning for bygninger, der hører under denne bestemmelse, at det er selvstændige bygninger med selvstændige tagflader. Der kan altså ikke opføres integrerede carporte eller udhuse nærmere skel end 2,5 meter.

Byggeretten
Krav til højden og afstanden inden for 2,5 meter fra skel.
Beregning af samlet længde af bygninger i skel
x+y = max 12 meter

Samlet længde i skel

De sider, der vender mod naboskel, må ikke have en større samlet længde end 12 m. Hvis en bygning placeres i hjørnet af grunden er det kun bygningernes længste side mod skel der medregnes.

For at minimere indbliksgener skal vægge mod nabo være lukkede og uden døre og vinduer.

Tagvand skal holdes inde på egen grund

Længde af carport
Areal- og længdeberegning af carport

Sommerhus

I sommerhusområder må du maksimalt bygge i en etage.

De udvendige højder for sommerhuse må ikke overstige 5,0 meter, men langs mindst én langside af husets ydervægge må den være højst 3,0 meter. Det giver mulighed for ensidig taghældning med høje vinduespartier langs en af langsiderne.

Afstanden til vej- sti- og naboskel skal være mindst 5 meter.

Afstandkrav til sommerhus
Mindstekrav for afstand til skel og maksimale højder for sommerhuse.

Carport, garage, udhus ved sommerhus

Bygninger som carporte, garager og udhuse må ikke placeres nærmere skel end 2,5 meter, må ikke være højere end 2,5 meter, og den samlede længde af de sider, der vender mod skel mod nabo, må ikke overstige 12 meter. 

Det er muligt at placere flere bygninger 2,5 meter fra skel. Det er da den samlede længde af disse bygninger, der ikke må overstige 12 meter.

Det er en forudsætning for bygninger, der hører under denne bestemmelse, at det er selvstændige bygninger med selvstændige tagflader. Der kan altså ikke opføres integrerede carporte eller udhuse nærmere skel end 5 meter.

Afstandskrav til caport etc. ved sommerhus
Krav til længde og højde for mindre bygninger placeret i tilknytning til sommerhuse og inden for 5 meter fra skel.
Sidst opdateret: