Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i anlægsprojekter.

Krydset ved Bryggen set fra oven

Hvad sker der i trafikken?

 • Vejle: Gammelhavn/Fredericiavej

  Et stort anlægsarbejde er i gang i området ved Gammelhavn i Vejle.

  Den gamle posthusgrund skal omdannes til bypark, boliger og indkøbscenter, og forud for det etableres en ny forbindelsesvej forbi grunden, mens Sønderbrogade lukkes med et T-kryds. Herudover skal der bygges et nyt parkeringshus på den nuværende grusparkeringsplads ved renseanlægget. 

  Se kortet for vejomlægning Gammelhavn/Fredericiavej i stor version

  Bygherrer Gammelhavn og Fredericiavej

   

  Hvad betyder det for trafikken?

  Første etape af etableringen af en helt ny forbindelsesvej - Ny Gammelhavn - over posthusgrunden mellem Fredericiavej og Gammelhavn med tilslutning til Sjællandsgade er, at udvide Fredericiavej med et trebenet kryds ved ungehuset.

  Forud for dette er Vejdirektoratet i gang på strækningen på Fredericiavej, mellem krydset Koldingvej/Sønderbrogade og frem mod krydset Fredericiavej/Toldbodvej med at omlægge ledninger og klargøre til udvidelse af vejarealer på Fredericiavej mellem Toldbodvej og Koldingvej.

  Arbejderne betyder at Fredericiavej periodisk vil være lukket for cykler og gående - i den ene eller begge retninger.

  Hele projektet har også betydning for adgangen til parkeringspladserne i området. Se mere herom under "Parkering - Gammelhavn" her på siden.

  Vi opdaterer her, når der sker yderligere ændringer, der har betydning for trafikken.

 • Vejle: Parkering, Gammelhavn

  De store parkeringspladser omkring Gammelhavn i Vejle blev lukket i august og september 2021.

  Det skyldes, at der er igangsat en lang række anlægsprojekter i området

  Der skal bygges et parkeringshus ved Gammelhavn, etableres en forbindelsesvej mellem Fredericiavej og Gammelhavn, og samtidig skal godsbanebygningen fjernes.

  Det betyder, at parkeringspladserne i området omdannes til byggeplads og lukkes ned.

  Fra lørdag den 28. august var det derfor ikke længere muligt at parkere på parkeringspladsen foran godsbanebygningen og på gruspladsen bag renseanlægget.

  Og fra den 13. september var det heller ikke længere muligt at parkere bag det gamle posthus / på den gamle busholdeplads (den gule ring på kortet).

  Hvor kan jeg så parkere?

  Vi henviser til byens øvrige parkeringspladser - herunder det lange parkeringsområde langs Sjællandsgade (gul markering på kortet). Her er parkering gratis og uden tidsbegrænsning.

  Klik for visning af billedet du kan zoome ind og ud på. 

  Spærrede p-pladser Gammelhavn

   

 • Vejle: Toldbodvej - ved Sjællandsgade

  Lyskrydset mellem Sjællandsgade og Toldboldvej ombygges.

  Sjællandsgade er spærret for udkørsel fra havnen.

  Arbejdet med ombygningen af lyskrydset forventes færdigt 29. oktober 2021.

 • Vejle: Toldbodvej ved jernbanebroen

  Banedanmark ombygger jernbanebroen ved Toldbodvej, som skal hæves for at gøre plads til de kommende el-drevne tog.

  Den eksisterende bro er opført i 1954 og i god stand. Derfor bevares den eksisterende bro, der hæves, så der bliver plads til kørestrømsanlægget under broen. 

  Hele arbejdet forventes færdigafsluttet 13. maj 2022.

  Hvad betyder det for trafikken?

  Arbejdet er planlagt i to etaper, så broen kan holdes delvist åben.

  Læs om etaperne hos Banedanmark.

  Der er opsat en midlertidig lysregulering ved vejarbejdet til bilister.

  Det er ikke muligt for gående og cyklister at passere broen. Der er opsat skilte med en omkørselsrute.

  Hvordan kommer jeg frem på cykel eller til fods?

  På kortet er vist en oversigt over ruten, som fodgængere og cyklister kan benytte, mens arbejderne står på. 

  Få vist en større og tydelig version af kortet (PDF). 

   

  Hvordan elektrificerer Banedanmark jernbanen?

  Læs mere om Banedanmarks elektrificering af jernbanen på strækninger i Danmark.

 • Vejle: Forbindelsesvej vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen.

  Se et kort over forbindelsesvejens placering (PDF).

  Projektet er en del af Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog.

  Første spadestik til vejen blev taget 22.10. 2020.

  Hvad skal der ske?
  Der skal udover selve vejstykket op til Petersmindevej etableres en rundkørsel, der forbinder Vejledalen med det første stykke af ringvejen og videre op til Petersmindevej.

  Arbejdet med rundkørslen er afsluttet i juni 2021.

  Du kan læse mere om projektet og planerne for forbindelsesvejen. Hele anlægsarbejdet forventes at vare i cirka to år. 

   

   

 • Vejle midtby: Fodgængere og cyklister omdirigeres

  Der bliver gravet flere steder i Vejle midtby for at udvikle byen og hjælpe den grønne omstilling på vej - og det har betydning for fodgængere og cyklister – særligt i den sydlige del af Vejle midtby.

  Vi forsøger at lede jer af de bedste omkørsels-/alternative ruter. For midtbyen har vi indtegnet ruterne på nedenstående kort:

  Større kort der viser alternative ruter (PDF)

  På Toldbodvej, mellem Stampesvej og Ibæk Strandvej, er BaneDanmark i gang med at hæve broen for at gøre plads til ledningerne til de kommende, grønne el-tog.

  Fra mandag den 23. august var det ikke længere muligt som gående eller cyklist at passere banebroen på Toldbodvej grundet smalle arbejdspladsforhold.

  Det betyder, at du som cyklende og gående i stedet skal vælge ruten Sønderbrogade/Gammelhavn/Sjællandsgade for at komme fra den sydlige del af byen til havnen og retur.

  På Fredericiavej, mellem krydset Koldingvej/Sønderbrogade og frem mod krydset Fredericiavej/Toldbodvej, er Vejdirektoratet i gang med at omlægge ledninger og klargøre til udvidelse af vejarealer på Fredericiavej mellem Toldbodvej og Koldingvej.

  Arbejderne betyder, at Fredericiavej periodisk vil være lukket for cykler og gående - i den ene eller begge retninger.

 • TVIS Ledningsarbejde: Vejle midtby/Bredsten og Jelling

  Vi arbejder sammen med TVIS Fjernvarme om at få de gamle olie- og gasfyr udskiftet med fjernvarme, som er målet i den nationale klimahandlingsplan.

  Det medfører gravearbejde flere steder i hele Vejle Kommune:

  • Knabberupvej, Vejle: Vejen er spærret, og der skiltes med omkørsel. Arbejdet forventes færdigt 29. november 2021.
   Se også www.Sydtrafik.dk

  • Boulevarden, Vejle (Boulevarden 78-88). Arbejdet forventes færdigt 29. oktober.
   Trafikken ledes over i modsatte side.

  • Ribegade, Vejle:
   Det er ikke muligt at køre ind på Ribegade fra Koldingvej. Der er opsat skilte, der viser omkørselsruten. Arbejdet forventes færdigt 29. oktober 2021.
 • Vejle Spildevand separatkloakerer

  I Vejle Kommunes Spildevandsplan kan du se, hvordan gravearbejdet er med til at sikre, at vi gør noget ved den manglende kapacitet på renseanlæggene og i byens kloaksystem.

  Når vi adskiller regnvand og spildevand i de områder, hvor der i dag er fælleskloak, sørger vi for at belaste kloakken mindre.

  Læs om separatkloakering hos Vejle Spildevand.

  Se mere om under fanerne her på siden.

 • Vejle: Jægervænget/Niels Bohrs Vej

  Vi forbedrer adgangsforholdene ved Nørremarken/stadionområdet og øger sikkerheden og trygheden for cyklister i krydsene.

  Adgangen til Vejle Stadion skal optimeres. Samtidig er der behov for en aflastning af vejene, der fører væk fra kvarteret og ud på Horsensvej.

  Arbejdet foregår i to etaper.

  Første etape:
  I krydset Horsensvej/Jægervænget etableres højresvingsbane og kombineret lige ud/venstresvingsbane på Jægervænget, og den eksisterende venstresvingsbane på Horsensvej forlænges.

  Projektet er første etape af det samlede tiltag, der skal forbedre hele trafikafviklingen i området.

  Arbejdet med dette kryds forventes færdigt medio november.

  Krydsombygning Jægervænget

  Anden etape:
  Går i gang i løbet af oktober, hvor der ved krydset Horsensvej/Niels Bohrs Vej vil blive etableret en kort, indadgående højresvingsbane. Det betyder, at cykelsti og fortov flyttes lidt for at skabe plads. Fra Niels Bohrs Vej ud mod Horsensvej etableres en venstresvingsbane. 

  Arbejdet forventes færdigt i slutningen af 2021.

   

 • Vejle: Rødkildevej

  Vejle Spildevand udfører ledningsarbejde ved jernbanebroen.

  Vejen er spærret fra Valløesgade til Langelinie.

  Der skiltes med omkørsel.

  Arbejdet forventes afsluttet 18. februar 2022.

  I Vejle Kommunes Spildevandsplan kan du se, hvordan gravearbejdet er med til at sikre, at vi gør noget ved den manglende kapacitet på renseanlæggene og i byens kloaksystem.

  Når vi adskiller regnvand og spildevand i de områder, hvor der i dag er fælleskloak, sørger vi for at belaste kloakken mindre.

  Læs om separatkloakering hos Vejle Spildevand.

 • Vejle: Koldingvej/Grønlandsvej

  Vejle Kommune - Vej & Park udfører asfaltarbejde på Koldingvej fra Teglgårdsvej til Grønlandsvej samt på Grønlandsvej fra Koldingvej til Bakkedraget.


  Der vil være midlertidige lukninger af sideveje og perioder, hvor trafikken ledes over i modsatte kørebane, ligesom der vil blive opsat en midlertidig lysregulering.

  Skilte viser de specifikke omkørselsruter.

  Arbejderne kommer til at foregå i perioden: Mandag 11. oktober – fredag 22. oktober 2021.

  Se busomlægninger på Sydtrafiks hjemmeside.

 • Klimaprojekt Østbyen - Rødkildevej

  Vejle Kommune, Vejle Spildevand og ØsterBO er ved at lægge sidste hånd på Klimaprojekt Østbyen, der skal sikre østbyen mod oversvømmelse.

  I øjeblikket udfører Vejle Spildevand ledningsarbejde på Langelinie ved jernbanebroen.

  Rødkildevej er derfor spærret mellem Valløesgade og Langelinie.

  Følg omkørselsskiltene (Ørstedsgade - Valløesgade).

  Arbejdet forventes færdigt 18. februar 2022.

 • Vindinggård Ringvej / Fredericiavej

  Trafiksikkerheden mellem Vindinggård Ringvej og Fredericiavej skal forbedres.

  Derfor etablerer vi nye, ensrettede cykelstier, som forbinder cykelstien ved Vindinggård Ringvej med cykelstierne ved Fredericiavej.

  Samtidig laves en let opgradering af signalanlægget på stedet.

  Arbejdet begynder i uge 40, hvor  bevoksningen omkring krydset vil blive delvist fældet. Herefter tager ledningsejerne over i en periode, inden entreprenøren endeligt etablerer anlægget.

  Se kort over projektet.

  Anlægsperiode: 4. oktober - 17. december 2021.

 • Projekter - Lette trafikanter

  Vi går i oktober i gang med fire mindre projekter, der skal forbedre forholdene for lette trafikanter i Vejle Kommune.

  I Vejle midtby er projekterne placeret ved Enghavevej og ved Vesterbrogade/Valdemarsgade.

  I Vinding vil der blive arbejdet med et projekt ved Jædersbæk.

  I Bredballe er det ved krydset Bredballe Mark Vej / Skelvangen, der udføres forbedringer.

  Hvornår foregår det - og har det betydning for trafikken?
  Arbejdet i Bredballe begynder i uge 41 og forventes færdig primo november. Der vil blive informeret om omkørsel. 

  Arbejdet ved Jædersbæk i Vindeing forventes udført i løbet af oktober.

  De øvrige arbejder vil også blive udført i indeværende år.

  Vi informerer om omkørsel eller lignende, når/hvis det bliver aktuelt.

   

 • Vejle: Pedersmindevej

  Vejle Kommune - Vej & Park udfører asfaltarbejde på Pedersmindevej i tidsrummet: Torsdag 21. oktober – tirsdag 26. oktober 2021.

  Det betyder, at Pedersmindevej vil være spærret i perioder, og der vil være omkørsel via Hovertoften.

 • Vejle: Bredballe Mark Vej

  Vejle kommune ombygger vejkrydset ved Skelvangen

  Bredballe Mark Vej vil være spærret for indkørsel fra Skelvangen under arbejdet. Følg omkørselsanvisningerne.


  Periode: Torsdag 21. oktober – tirsdag 26. oktober 2021.

Sidst opdateret: