Større projekter i trafikken

Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i længerevarende projekter.

 • Hvad sker der i trafikken?

 • Vejle: Renovering af Rådhustorvet og Kirkegade/Blegbanken

  Rådhustorvet skal renoveres med helt nye belægninger, træer, belysning og inventar.

  Projektet er udviklet i samarbejde med byens borgere og butikker.

  I hele anlægsperioden vil vi gøre alt for, at torvet kan fungere bedst muligt, og at alle butikker kan holde åbent som normalt.

  Visualisering af Rådhustorvet

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?

  Kirkegade - Blegbanken er lukket for gennemkørsel Lukningen vil vare frem til udgangen af december 2019.

  Klostergade er ligeledes lukket for gennemkørsel forbi rådhuset.

  Parkeringen foran Kirketorvet vil forblive åben.

  Renoveringen af pladsen foran selve Rådhuset fortsætter frem til udgangen af 2020.

  Vareleverance til butikkerne under renoveringen af Rådhustorvet:
  Fra uge 38 til og med uge 49 er Kirkegade/Blegbanken lukket for gennemkørsel, varetransport skal ske fra Søndergade.

   

  Hvor lang tid taget det?
  Hvis arbejdet forløber som forventet, vil hele torvet være færdig ved udgangen af 2020.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Tilmeld dig den gratis SMS-service og få besked om 
  anlægsprojektet

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

  Følg løbende med i renoveringen af Rådhustorvet.

  Udviklingen af Rådhustorvet

 • Renovering af Stationsvej i Jelling

  Stationsvej i Jelling skal renoveres. Dette gøres for, at styrke Jelling Midtby, ved fra stationsområdet, at skabe en mere tidssvarende ankomst til byen og Monumentområdet. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Jelling Lokalråd og Runecentret A/S.

  Hvad skal der ske?Stationsvej skal renoveres med ny flot brostensbelægning på kørerbanen og fortovene skal delvis renoveres med nye granit- og betonfliser. For at gøre gaden mere grøn, skal der plantes ca. 17 nye lindetræer langs vejen fra stationen og op mod Monumentområdet. Der bliver i den sydlig del af gaden etableret 14 korttids parkeringspladser, mens der i den nordlige ende af gaden forsat vil være mulighed for parkering langs kantstenen.

  Den nuværende gadebelysning bliver udskiftet med nogle nye lave master med LED lys for at skabe en mere hyggelig byrums belysning.

  Vejle Kommune har sammen med Runecenteret arbejdet på en fælles renovering for at skabe en sammenhæng mellem det nye vejanlæg og forpladsen ved Runecenteret.

  Hvor lang tid tager det?Arbejdet begynder i uge 33, og hvis alt forløber som ventet, vil arealet foran Runecenteret stå færdig inden december 2019, hvorefter entreprenøren begynder på renoveringen af kørebanen og fortovene, som vil vare frem til først i maj 2020.

  Stationsvej i Jelling

  Renovering af Stationsvej i Jelling

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?
  Mens pladsen foran Runecenteret renoveres, kan området passeres som normalt. Dog kan man ikke parkere foran butikkerne. Der henvises til de øvrige parkeringspladser i byen i denne periode.

  Når entreprenøren begynder på renoveringen af den nordlige del af Stationsvej, kan der ikke kørers i den del af gaden. Det betyder, at beboerne skal benytte byens øvrige parkeringspladser i den periode. Hvor lang den periode bliver, og hvornår den præcis er, kan desværre endnu ikke meldes endeligt ud, men de berørte skal nok få besked i god tid. Vi forventer, at det bliver efter nytår.

  I den periode vil entreprenøren hjælpe med at få kørt skraldespandene ned til Runevej til renovationsbilen.

  Når renoveringen er så langt, at der arbejdes på den sydlige del af Stationsvej, kan den nordlige del af gaden tilkøres via Møllegade og Runevej.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har en anden ny, relevant information om arbejdet.

  Tilmeld dig den gratis SMS-service og få besked om anlægsprojektet

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms'er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

 • Vejle: Juelsmindevej, Julianebjergvej, Tornsbjergvej

  Der etableres i øjeblikket en række nye vejanlæg i området ved Tirsbæk Bakker i det østlige Vejle. Anlæggene skal give gode adgangsforhold til de nye og kommende boliger i området.

  Hvad skal der ske?
  Der bygges en rundkørsel (rød cirkel) på Juelsmindevej med forbindelse til Julianebjergvej og Tornsbjergvej.

  Ved rundkørslen etableres en cykeltunnel (blå cirkel), så cyklister kan krydse Juelsmindevej uden at skulle igennem rundkørslen.

  Julianebjergvej rykkes mod vest, og på den oprindelige vej bygges nye cykelstier, som tilsluttes tunnelen. Den nye sti vil blive ny skolevej for børn, der skal cykle mellem Tirsbæk Bakker og Engum Skole. Stien skaber desuden forbindelse for cyklister til stisystemet i Tirsbæk Bakker.

  Ved den sydlige ende af Julianebjergvej etableres et regnvandsbassin til opsamling af regnvand fra stier og veje (grøn cirkel).

  Der vil være hastighedsnedsættelse til 50 km/t i perioden 18. februar til 15. august 2019 på en delstrækning af Juelsmindevej og den kommende midlertidige vej.

  Sideløbende med projektet er Vejle Spildevand i gang med at modernisere kloak-systemet i området for at komme fremtidige oversvømmelser i forkøbet.

 • Vejle: Solkilde Allé: Ny cykelssti

  Solkilde Allé skal gøres med trafiksikker at cykle på. Forbedringen sker på baggrund af Trafiksikkerhedsplan 2018-2020, som byrådet vedtog i marts 2018.

  Der etableres cykelsti på den sydlige side af Solkilde Allé. På den nordlige side etableres en cykelbane, da cykelarealerne på den side er mere begrænsede og med korte strækninger på grund af adgang til forretninger og varelevering.

  Ved signalanlægget anlægges cykelstier frem til vigepligten for at sikre, at cyklisterne adskilles fra de øvrige trafikanter.

  Af hensyn til cyklisternes sikkerhed er der valgt, at cyklisterne skal krydse vejen ved den eksisterende overgang i stedet for at køre rundt med rundkørslen.

  Vejen bliver ikke spærret, men der vil blive nedsat hastighed, mens arbejdet foregår.

  Arbejdet begynder i uge 34, og den nye cykelsti og cykelbane forventes at være klar til trafik i slutningen af september 2019.

 • Vejle: Valløesgade / Ørstedsgade

  Krydset mellem Valløesgade og Ørstedsgade ombygges og renoveres.

  Ombygningen sker for at gøre krydset i stand til at håndtere den stigende mængde trafik fra havneområdet og fra den østlige bydel i fremtiden.

  Hvad skal der ske?Ombygningen munder ud i, at krydset får signaler, der skal være med til at skabe et bedre flow i myldretiden.

  I samme omgang etableres en række parkeringspladser i Valløesgade (nord).

  Hvis alt forløber som ventet, vil det nye kryds være klar til trafik medio oktober 2019.

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?
  Under vejarbejdet vil området kunne passeres som normalt. Dog kan der i perioder opstå kø og ventetid. Derfor opfordrer vi bilister, der har mulighed for at benytte andre ruter igennem byen, til at gøre det.

  Parkeringspladserne i Valløesgade vil som noget af det første blive etableret, men indtil de står færdige, kan det være lidt sværere at finde parkering i området end normalt.

  Entreprenøren vil som udgangspunkt arbejde i hverdage mellem klokken 7 og 18. Det kan dog i perioder blive nødvendigt at arbejde på andre tidspunkter.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Servicen er gratis, og du kan tilmelde dig den HER

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

 • Vejle: Viborgvej / Valdemar Poulsensvej / Ellehammersvej

  Krydset mellem Viborgvej, Valdemar Poulsensvej og Ellehammersvej skal gøres mere trafiksikkert.

  Denne forbedring sker på baggrund af Trafiksikkerhedsplan 2018-2020, som byrådet vedtog i marts sidste år.

  Hvad skal der ske?
  Der etableres lysregulering i krydset, og samtidig forsynes krydset med fodgængerovergange.

  Signalerne udformes således, at bilisterne på Viborgvej kun skal holde for rødt lys, når der ankommer bilister fra sidevejene.

  Viborgvej er en af byens brede indfaldsveje, og det kan virke utrygt at krydse vejen i myldertiden. Ombygningen af krydset vil skabe en mere tryg og sikker overgang for de bilister og fodgængere, som dagligt krydser Viborgvej ved Valdemar Poulsensvej/ Ellehammersvej.

  Det nye kryds vil, hvis arbejdet forløber planmæssigt, være klar til trafik i begyndelsen af oktober 2019.

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?
  Under vejarbejdet vil området kunne passeres som normalt. Dog kan der i perioder opstå kø og ventetid. Derfor opfordrer vi billister, der har mulighed for at benytte andre ruter igennem byen, til at gøre det.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Servicen er gratis, og du kan tilmelde dig HER

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

 • Brejning: Søndergade

  Vi etablerer chikaner, bump, cykelstier og cykelbaner på Søndergade i Brejning.

  Projektet på Søndergade starter ved Buen og slutter ved J. L. Varmingsvej.

  Arbejdet forventes færdigt i september 2019. Vejen vil ikke blive spærret, men der vil være nedsat hastighed og blive opsat skilte om arbejdet.

 • Forbindelsesvejen Vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen. Og arbejdet med at planlægge vejen er i gang.

  For at få klarhed over, hvordan vejen skal forløbe, er der blevet foretaget en række målinger ved landinspektører og lavet geotekniske undersøgelser i området.

  Byrådet bevilligede penge til at sætte en skitseprojektering i gang, som skulle munde i to skitseforslag:

  • Det ene omfatter den vejføring, som er beskrevet i den eksisterende VVM-rapport som Linjeføring Øst C.

  • Det andet omfatter den samme linjeføring, dog hvor vejen er nedgravet helt eller delvist, og hvis muligt forskudt lidt mod skoven ved Planetbyen.

  Skitseforslagene er i maj 2019 blevet præsenteret for politikerne.

  5. december 2018 blev der afholdt informationsmøde om processen.

  21. maj 2019 afholdes endnu et informationsmøde, hvor forslagene vil blive præsenteret.

  Herefter kan politikerne beslutte at behandle sagen igen eller sætte den egentlige projektering og udførelse i gang.

  Facebooksiden Trafik i fremtidens Vejle vil der være information, når der er noget nyt at fortælle om projektet.  

  I Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog er et også muligt at finde baggrund om fremtidens projekter i Vejle.

 • Øvrige projekter og vedligehold i hele Vejle

  Udover at opdatere de længerevarende projekter, der er i gang i hele Vejle, forsøger vi fra uge til uge at give et samlet overblik over den aktuelle trafikinformation.

  Her kan du finde ud af, hvad der påvirker trafikken lige nu - også kortvarigt -såsom afspærringer på grund af arrangementer, udskiftning af signalanlæg og lignende.

  Du kan også finde en oversigt over vejarbejde - både større og mindre projekter - lige her.

Sidst opdateret: 19. september 2019