Større projekter i trafikken

Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i længerevarende projekter.

 • Hvad sker der i trafikken?

 • Vejle: Renovering af Rådhustorvet og Kirkegade/Blegbanken

  Rådhustorvet skal renoveres med helt nye belægninger, træer, belysning og inventar.

  Projektet er udviklet i samarbejde med byens borgere og butikker.

  I hele anlægsperioden vil vi gøre alt for, at torvet kan fungere bedst muligt, og at alle butikker kan holde åbent som normalt.

  Rådhustorvet set fra Søndergade

  Visualisering af Rådhustorvet

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?

  Kirkegade - Blegbanken er lukket for gennemkørsel Lukningen vil vare frem til uge 5 i 2020.

  Klostergade er ligeledes lukket for gennemkørsel forbi rådhuset.

  Parkeringen foran Kirketorvet vil forblive åben.

  Renoveringen af pladsen foran selve Rådhuset fortsætter frem til udgangen af 2020.

  Vareleverance til butikkerne under renoveringen af Rådhustorvet:
  Til uge 5 efter nytår er Kirkegade/Blegbanken lukket for gennemkørsel.

  Hvor lang tid taget det?
  Hvis arbejdet forløber som forventet, vil hele torvet være færdig ved udgangen af 2020.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Tilmeld dig den gratis SMS-service og få besked om 
  anlægsprojektet

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

  Følg løbende med i renoveringen af Rådhustorvet.

  Udviklingen af Rådhustorvet

 • Vejle: Juelsmindevej, Julianebjergvej, Tornsbjergvej

  Der lægges i øjeblikket sidste hånd på etableringen af en række nye vejanlæg i området ved Tirsbæk Bakker / Engum i det nordøstlige Vejle. Anlæggene skal give gode adgangsforhold til de nye og kommende boliger i området.

  Hvad skal der ske?
  Der er etableret to nye rundkørsler - en på Juelsmindevej med forbindelse til Julianebjergvej og Tornsbjergvej - og en for enden af Julianebjergvej mod Tirsbæk Bakker.

  Der er desuden etableret en cykeltunnel ved rundkørslen på Juelsmindevej, så cyklister kan krydse vejen uden at skulle igennem rundkørslen.

  Julianebjergvej er rykket mod vest, og på den oprindelige vej er der anlagt nye cykelstier, som tilsluttes tunnelen. Det samme er sket ved Torbsbjergvej. Den nye sti er især henvendt til skolebørn, som får en ny skolevej mellem Tirsbæk Bakker og Engum Skole. Stien skaber desuden forbindelse for cyklister til stisystemet i Tirsbæk Bakker.

  Ved den sydlige ende af Julianebjergvej er etableret et regnvandsbassin til opsamling af regnvand fra stier og veje.

  Sideløbende med projektet har Vejle Spildevand været i gang med at modernisere kloak-systemet i området for at komme fremtidige oversvømmelser i forkøbet.

  Hele anlægget indvies lørdag den 25. januar 2020.

   

   

   

 • Vejle: Rødkildevej

  Vejle Kommune og Vejle Spildevand er i gang med et fælles klimaprojekt med at klimatilpasse Østbykvarteret i Vejle.

  Som en vigtig del af det projekt skal Rødkildevej i fremtiden lede enorme mængder af regnvand via to forskellige systemer. Det betyder, at der vil blive arbejdet på vejen over en længere periode.

  Der er i øjeblikket kun én kørebane farbar, og der er opsat midlertidig trafiklys.

  Bybus linje 1 er omlagt - se planen på Sydtrafiks hjemmeside

  Arbejdet strækker sig til begyndelsen af februar 2020.

 • Vejle: Boulevarden / Vestre Engvej

  Krydset mellem Boulevarden og Vestre Engvej ombygges.

  Formålet er at forbedre de svingbaner, hvor der er mest trafik og skabe større sikkerhed for de bløde trafikanter.

  I krydsets nordvestlige hjørne og ved sydsiden ud for Stjerneskulpturen etableres på fortovet anordninger for svagtseende ved fodgængerovergangene. Det samme gælder Boulevardens østlige side.

  Der etableres cykelshunts (svingbaner) for cyklister mod/fra vest (Rosborgsiden)

  Herudover etableres parallelle fortovs- og cykelstiforløb og forbedrede signalforhold i krydset.

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?
  Området kan passeres under arbejdet. Kørebanerne vil dog være indsnævrede for at skabe plads til cyklister og
  gående.

  Arbejdet forventes at være afsluttet 17. januar.

 • Skibet: Buldalen/Bredstenvej

  Vejle Kommune og Vejdirektoratet har indgået et samarbejde om at opgradere lyskrydset på Bredsten Landevej ved Buldalen.

  Der skal etableres venstresvings-baner, og vejen forlægges 5-6 meter mod nord.

  I løbet af efteråret vil der blive foretaget en række forundersøgelser og lavet projektering. Den del står Vejdirektoratet for.

  Selve anlægsarbejdet udføres i 2020.

  (I øjeblikket er der herudover et andet privat anlægsarbejde i gang i samme område - byggeriet af dagligvarebutikken Rema 1000.)

   

   

 • Jelling: Renovering af Stationsvej

  Stationsvej i Jelling skal renoveres. Dette gøres for, at styrke Jelling Midtby, ved fra stationsområdet, at skabe en mere tidssvarende ankomst til byen og Monumentområdet. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Runecentret A/S.

  Hvad skal der ske?Stationsvej skal renoveres med ny flot brostensbelægning på kørerbanen og fortovene skal delvis renoveres med nye granit- og betonfliser. For at gøre gaden mere grøn, skal der plantes ca. 17 nye lindetræer langs vejen fra stationen og op mod Monumentområdet. Der bliver i den sydlig del af gaden etableret 14 korttids parkeringspladser, mens der i den nordlige ende af gaden forsat vil være mulighed for parkering langs kantstenen.

  Den nuværende gadebelysning bliver udskiftet med nogle nye lave master med LED lys for at skabe en mere hyggelig byrums belysning.

  Vejle Kommune har sammen med Runecenteret arbejdet på en fælles renovering for at skabe en sammenhæng mellem det nye vejanlæg og forpladsen ved Runecenteret.

  Hvor lang tid tager det?Arbejdet begynder i uge 33, og hvis alt forløber som ventet, vil arealet foran Runecenteret stå færdig inden december 2019, hvorefter entreprenøren begynder på renoveringen af kørebanen og fortovene, som vil vare frem til først i maj 2020.

  Stationsvej i Jelling

  Renovering af Stationsvej i Jelling

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?
  Mens pladsen foran Runecenteret renoveres, kan området passeres som normalt. Dog kan man ikke parkere foran butikkerne. Der henvises til de øvrige parkeringspladser i byen i denne periode.

  Når entreprenøren begynder på renoveringen af den nordlige del af Stationsvej, kan der ikke kørers i den del af gaden. Det betyder, at beboerne skal benytte byens øvrige parkeringspladser i den periode. Hvor lang den periode bliver, og hvornår den præcis er, kan desværre endnu ikke meldes endeligt ud, men de berørte skal nok få besked i god tid. Vi forventer, at det bliver efter nytår.

  I den periode vil entreprenøren hjælpe med at få kørt skraldespandene ned til Runevej til renovationsbilen.

  Når renoveringen er så langt, at der arbejdes på den sydlige del af Stationsvej, kan den nordlige del af gaden tilkøres via Møllegade og Runevej.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har en anden ny, relevant information om arbejdet.

  Tilmeld dig den gratis SMS-service og få besked om anlægsprojektet

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms'er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

 • Forbindelsesvejen Vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen. Og arbejdet med at planlægge vejen er i gang.

  For at få klarhed over, hvordan vejen skal forløbe, er der blevet foretaget en række målinger ved landinspektører og lavet geotekniske undersøgelser i området.

  Byrådet bevilligede penge til at sætte en skitseprojektering i gang, som skulle munde i to skitseforslag:

  • Det ene omfatter den vejføring, som er beskrevet i den eksisterende VVM-rapport som Linjeføring Øst C.

  • Det andet omfatter den samme linjeføring, dog hvor vejen er nedgravet helt eller delvist, og hvis muligt forskudt lidt mod skoven ved Planetbyen.

  Skitseforslagene er i maj 2019 blevet præsenteret for politikerne.

  5. december 2018 blev der afholdt informationsmøde om processen.

  21. maj 2019 blev afholdt endnu et informationsmøde, hvor forslagene blev præsenteret.

  Facebooksiden Trafik i fremtidens Vejle vil der være information, når der er noget nyt at fortælle om projektet.  

  I Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog er et også muligt at finde baggrund om fremtidens projekter i Vejle.

 • Øvrige kortere projekter i hele Vejle

  Udover at opdatere de længerevarende projekter, der er i gang i hele Vejle, forsøger vi fra uge til uge at give et samlet overblik over den aktuelle trafikinformation.

  Her kan du finde ud af, hvad der påvirker trafikken lige nu - også kortvarigt -såsom afspærringer på grund af arrangementer, udskiftning af signalanlæg og lignende.

  Du kan også finde en oversigt over vejarbejde - både større og mindre projekter - lige her.

Sidst opdateret: 10. januar 2020