Se hvad en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave koster samt hvilket modul (antal timer dit barn skal passes), som opfylder dit behov.

Betaling for dagtilbud sker månedsvis og forud, og sidste rettidige betaling er den 5. i måneden. Der betales for 12 måneder om året - undtaget for SFO og klub, hvor der betales for 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri.

Se priserne for 2024 herunder.

Se priser for børnepasning og mad, søskendetilskud og friplads samt moduler

 • Hvad er prisen for dagpleje?

  Det koster 3.060 kr. pr. måned at have dit barn i dagpleje i 2023.

  Pr. 1. januar 2024 koster det 3.205 kr. pr. måned at have dit barn i dagpleje for en heldagsplads.

  En dagplejeplads med 30 timer pr. uge koster 2.179 kr. i 2023 og 2.275 kr. i 2024, men kun i forbindelse med barsel og ved at sende dokumentation ind til pladsanvisningen via digital post.

 • Hvad er prisen for vuggestue?

  Priserne gælder for børn fra 0 år til og med 2 år (i 2024):
  (12 måneder betaling)

  • Fuldtidsmodul koster 3.880 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid),
   svarende til 4.605 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid.
  • Deltidsmodul med 35 timer koster 3.220 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid), svarende til 3.945 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid. 
  • Deltidsmodul med 25 timer koster 2.330 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid), svarende til 3.050 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid. 


  Hvis dit barn går i en integreret institution (med både vuggestue og børnehave) kan dit barn begynde i børnehave før det fylder 3 år.
  Forældrebetaling (vuggestuetakst) fortsætter og ændres først til børnehavetakst i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Institutionen får ressourcer, som svarer til en vuggestueplads.

  Hvis du har spørgsmål til overflytning af dit barn i børnehave og priser, bedes du kontakte lederen af institutionen.

  Når dit barn overgår til børnehavetakst, skal du som forælder selv medbringe bleer.

 • Hvad er prisen for børnehave?

  Disse priser gælder for børn fra og med 3 år og indtil børnehaveklassen (i 2024):
  (12 måneder betaling)

  • Fuldtidsmodul koster 2.205 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid), svarende til 2.930 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid. 
  • Deltidsmodul med 35 timer koster 1.840 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid), svarende til 2.565 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid. 
  • Deltidsmodul med 25 timer koster 1.255 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid), svarende til 2.010 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid.


  Du skal som forælder selv medbringe bleer i børnehaven, hvis dit barn bruger dette.

 • Hvad er prisen for frokost og mellemmåltider?

 • Kan jeg få søskendetilskud?

  Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end ét barn i ét dagtilbud/SFO.
  Du får automatisk søskendetilskud. Du skal altså ikke søge om at få det.

  Du skal selv betale fuld pris for den plads med den dyreste nettodriftsudgift og halv pris for de øvrige pladser.

  Søskendetilskuddet er kun gældende for kontrollerede dagtilbud, dvs. at det ikke ydes til fritidsklubber under dagtilbudsloven.

  Søskendetilskuddet gives til søskende, der har fælles adresse og samme betaler. Dette gælder uanset om dagtilbudspladsen er i Vejle Kommune, en anden kommune eller i en privat institution.

  Hvis dit barn går i privat-/friskole, giver Vejle Kommune ikke søskendetilskud til SFO-delen. Kontakt dit barns skole.

 • Kan jeg få søskendetilskud til sammenbragte børn?

  Du skal kontakte Pladsanvisningen for at få søskendetilskud til sammenbragte børn, senest 14 dage efter I er registreret på samme adresse. 

  Både du og din samlever skal hver sende en mail via digital post til Pladsanvisningen og oplyse hvem af jer, der skal betale for børnenes daginstitution/SFO. 

  Se kontaktoplysninger på Pladsanvisningen her.

 • Kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

  Din mulighed for at få tilskud til økonomisk friplads i dagtilbud afhænger af, hvad du tjener.

  Har du hjemmeboende børn under 18 år, gives der fradrag i indkomst på 7.000 kr. pr barn udover det første.

  Er du enlig forsøger gives der derudover fradrag på 70.089 kr. i 2024.
  Det økonomiske fripladstilskud er skaleret efter indkomst, så du kan få helt eller delvist tilskud til forældrebetalingen.

  Bortfald eller nedsættelse af betalingen får virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvor kommunen har modtaget ansøgningen.

  Du kan via Den Digitale Pladsanvisning søge om økonomisk fripladstilskud samt beregne, om du kan få en økonomisk friplads til dit barn. Alternativt har du mulighed for at betjene dig selv, ved at møde op hos Pladsanvisningen på Skolegade 1, 2. sal. Husk at medbringe dit Nem-ID.

  Fripladstilskud i procent af forældrebetalingen for 2024:

  • Til og med 200.300 kr. i indtægt - 100 % friplads
  • 200.301 kr. - 622.199 kr. kan du/I få delvis fripladstilskud 
  • 622.200 kr. i indtægt - Intet fripladstilskud
    

  Søg om økonomisk fripladstilskud i dagtilbud her.

  Det er også der, du skal ændre eller stoppe dit tilskud, hvis din indkomst ændrer sig.  

 • Hvilke moduler kan jeg vælge?

  Du kan vælge mellem tre moduler, som afhænger af hvornår du vil aflevere og hente dit barn:

  • Fuldtidsmodul
  • Deltidsmodul på 35 timer pr. uge
  • Deltidsmodul på 25 timer pr. uge


  Valg af moduler

  • er gældende for mindst 1 måned
  • kan ændres fra deltidsmodul til fuldtidsmodul fra dag til dag
  • kan ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul med 1 måneds varsel
  • kan ikke ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul for juli måned


  Det er forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider, indenfor det modul der er valgt. 

  Hvis mødetiderne ikke overholdes, må institutionslederen gøre opmærksom på problemet og få aftalen på plads. Institutionslederen kan afvise forældrenes ønske om deltidsmodul, hvis de mener, at modulet ikke dækker det faktiske behov for pasning i institutionen.

  Skal barnet skifte modul i daginstitutionen, skal du kontakte daginstitutionen. Du kan ikke ændre modul via den digitale pladsanvisning.

 • Hvordan fungerer moduler?

  Institutionen skal kunne tilbyde moduler i den fulde åbningstid, hvis det er begrundet i forældrenes arbejdstid, og timetallet kan opgøres samlet over mindst to uger.

  Institutionen godkender valg af modul og orienterer forældrene, hvis det giver anledning til væsentlige ændringer for barnet, som f.eks. at skifte gruppe eller ikke at kunne deltage i aktiviteter (udegrupper m.m.).

  Kriterier godkendt af Børne- og Familieudvalget 7. marts 2012:

  Vejledning om moduler
  Børne- og Familieudvalget har vedtaget, at Vejle Kommunes daginstitutioner kan tilbyde følgende moduler:

  • Fuldtidsmodul gældende i institutionens åbningstid
  • Deltidsmodul på hhv. 25 timer og 35 timer pr. uge
  • Modulvalget er gældende for mindst 1 måned
  • Modulvalget kan ændres fra deltidsmodul til fuldtidsmodul fra dag til dag
  • Modulvalget kan ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul med 1 måneds varsel
  • Der kan ikke ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul gældende for juli måned

  Overordnede rammer for moduler

  Tillid, åbenhed og dialog er det væsentligste grundlag for administration af modulordningen – og for samarbejdet mellem institution og forældre.

  • Institutionen skal kunne tilbyde moduler i den fulde åbningstid, hvis det er begrundet i forældrenes arbejdstid og således, at timetallet kan opgøres samlet over mindst to uger.
  • Institutionen godkender valg af modul og orienterer forældrene, hvis det giver anledning til væsentlige ændringer for barnet, som f.eks. at skifte gruppe eller ikke at kunne deltage i aktiviteter (udegrupper o.lign)
  • Når modulet er aftalt, er det forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider. Hvis mødetiderne ikke overholdes, har institutionslederen kompetence til at gøre opmærksom på problemet og få aftalen bragt på plads. Institutionslederen kan afslå forældrenes ønske om deltidsmodul, hvis det skønnes, at modulet ikke dækker det faktiske behov for pasning i institutionen.

  Tidsforbrug registreres i Aula

  Ved brug af Aula er der af praktiske grunde behov for en præcisering af kriterierne, således at den registrering af timeforbruget der foregår i systemet giver institution og forældre klarhed ift. håndtering af kriterierne.

  • Timeforbruget opgøres over 2 uger startende med en ulige uge (f.eks. uge 1 og 2), således at familierne har 2 gange antallet af timer til rådighed over to almindelige uger.
   Eksempel: Et 35 timersmodul udløser således i disse to uger 70 timer.
  • Ved helligdage og lukkedage (Juleaftensdag og Grundlovsdag) reduceres de timer, familierne har til rådighed med 1/10 pr. dag. Tidsforbruget tæller også på sampasningsdage.
   Eksempel: I ugerne med Kristi Himmelfartsdag har ovenstående familie således 63 timer til rådighed (70-70*1/10).
  • Skifter en familie modul med virkning inden for en af 14 dagesperioderne, har familien et timetal til rådighed svarende til et vægtet gennemsnit af de to moduler.
  • Eksempel: Familien ændrer modul fra 25 timers modulet (50 timer over to uger) til 35 timers modulet (70 timer over to uger) med virkning fra onsdag i den første uge. Timetallet til rådighed udregnes således over de to uger til 66 timer (50*2/10 + 70*8/10)

  Ovenstående udmøntning har til hensigt at gøre håndteringen af Aulas registrering nemmere i institutionerne. Institutionerne kan udføre periodiske stikprøver på det enkelte barns tidsforbrug. Det er dog forældrene som selv skal stå for at overholde tidsforbruget i forhold til det valgte deltidsmodul.

  Barnets ferie og sygedage skal indrapporteres af forældrene via Aula af hensyn til institutionens planlægning. De har ikke betydning for det tidsforbrug, der registreres i Aula, men må håndteres i en dialog mellem forældre og institution.

  I det hele taget, er det vigtigt at holde sig for øje, at håndteringen af fremmødet i et IT-system nødvendigvis er meget stringent og ufleksibel Det er derfor vigtigt, at området i praksis håndteres med tillid, åbenhed og dialog, og der er den nødvendige fleksibilitet – f.eks. ift. familier, hvor timerne i institutionen ikke fordeles jævnt henover ugen.

  Se kriterierne for de fleksible modulordninger, revideret nov. 21 (printvenlig pdf).

 • Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning om søskendetilskud og tilskud til økonomisk friplads til dagtilbud og SFO?

  Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for en måned.

  Bemærk at du kan få søskendetilskud automatisk med fælles adresse og samme betaler.

Sidst opdateret: