Udstykningen er beliggende i den lille landsby Ny Højen - kun 7 km. fra centrum af Vejle

Nu udbydes yderligere 24 grunde i Ny Højen på Albert Dams Vej. Nabo til den tidligere udstykning på Jakob Knudsens Vej.

I Ny Højen er der mulighed for at nyde den unikke kombination af landlig idyl samt nærheden til Vejles mange tilbud. I Højen findes der skole, daginstitution, multihal, lokal Dagli’Brugsen og byen har et aktivt lokalsamfund. Der er desuden busforbindelse mod både Vejle og Kolding, ligesom der er meget kort afstand til E45.

Du kan læse mere om området her; www.hoejen.dk, og du kan læse mere om Højen lokalområde på Højen - Vejle Kommune

Besøg også gerne facebooksiden: Højen.

Der kan være drænledninger i området. Vedligeholdelse og retablering af disse påhviler køber.

Vejle Kommune har i forbindelse med byggemodning af området fjernet en drænledning på Albert Dams Vej nr. 28, 30 og 32. Der henvises konkret til kortbilaget der viser den formodede placering af den fjernede drænledning.

Der vil blive tinglyst servitut om drænledning på Albert Dams Vej nr. 28, 30, 36 og 38, hvilket køberne af denne grund forpligter sig til at acceptere. Køberne er forpligtet til at tiltræde servitutten når Vejle Kommune anmoder om det. Desuden erklærer køberne af disse grunde at respektere de rådighedsindskrænkninger, som servitutten vil eller kan medføre. Eksempel på rådighedsindskrænkelser kan bl.a. være at der indenfor et servitutareal (målt i vandret plan) på 1 meter på hver side af Drænledningens midte må der ikke etableres faste anlæg af nogen art, herunder opføres bygninger, anlæggelse af veje, nedlægges kabler, ledninger eller beholdere, foretages grøftegravning (uddybning af eksisterende grøfter eller anlæg af nye), dræning, foretages terrænregulering, beplantning af træer eller buske med dybdegående rødder eller foretage andet, der kan være til hinder for Drænledningens beståen og adgang hertil.

Placeringen af drænledningen kan ses på kortbilaget nederst på hjemmesiden.

Ved afgivelse af købstilbud skal du benytte ”Tilbudsblanket m. fortrydelsesret”, som findes nedenfor. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten. I forbindelse med afgivelse af bud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret udfyldes.

Bemærk, at måleblad er angivet med parcelnr., mens oversigtskort er angivet med adresse.

Tilbudsblanket og fortrydelsesret skal udfyldes med både parcelnr. og fulde adresse.

Eksempel: Albert Dams Vej 50 (pcl. 17).

Du kan ikke reservere grunde.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Find materialet til grundene nedenfor.

 

Sidst opdateret: