Bestil kø­re­kort

Når du skal have et kørekort, skal du møde personligt op i Borgerservice. Hvis du bestiller tid i forvejen, springer du køen over.

Herunder kan du se, hvad du skal være opmærksom på - afhængig af din situation. 

 • Mit første kørekort

  Skrevet af borger.dk
 • Ansøg om dit første kørekort

  Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder dig om hele forløbet i forhold til undervisning, køreprøve og ansøgning.

  Det er almindeligt, at kørelæreren udfylder ansøgningen om kørekort til kommunen. Du underskriver ansøgningen, og afleverer samtidig et fotografi til brug for udstedelse af kørekort, samt en lægeattest. Kørelæreren eller du selv afleverer ansøgningen med bilag til borgerservice i kommunen, der afgør om betingelserne for at få et kørekort er opfyldt.

  Hvis det er første gang, du skal have et kørekort, skal du huske at gennemføre et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

  Politiet afholder køreprøver og afgør sager om fx helbredsspørgsmål.

  Ansøgning om kørekort

  Du skal medbringe følgende hos din kørelærer:

  • et vellignende foto
  • lægeattest fra din læge i en lukket konvolut
  • bevis for, at du har bestået et færdselsrelateret førstehjælpskursus
  • opholdstilladelse/bevis, hvis du ikke er dansk statsborger.
  Identifikation i forbindelse med køreprøve og teoriprøve

  Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

 • Mit kørekort skal skiftes (hvis du f.eks. har skiftet navn, eller dit kort er slidt)

  Skrevet af borger.dk
 • Ansøg om eller forny dit kørekort

  Ønsker du at få udstedt et nyt kørekort - hvis du fx har skiftet navn, eller dit kort er slidt - koster det 280 kr. (2017).

  Du skal henvende dig i kommunens borgerservice og samtidig medbringe:

  • et vellignende foto
  • dit gamle kørekort
  • identifikation

  Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

  Fornyelse af:
  • andre kørekort end de nedenfor nævnte: 130 kr. (2017)
  • kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år: 50 kr. (2017)
  • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år: 0 kr. (2017)
  • kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år: 170 kr. (2017)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr. (2017)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr. (2017)
  • kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr. (2017)

  Du kan se priserne på alle typer kørekort på politiets hjemmeside:

 • Navneændring
  Hvis du ændrer navn, er det ikke lovpligtigt at du skal ansøge om nyt kørekort, men du kan godt ansøge om et duplikatkørekort med det nye navn.
 • Jeg har tabt mit kørekørt

  Skrevet af borger.dk
 • Jeg har mistet mit kørekort - sådan ansøger jeg om et nyt

  Mister du dit kørekort, skal du møde personligt op i borgerservice og at ansøge om et nyt. Du kan med fordel udfylde en del af ansøgningen digitalt og betale det nye kørekort via den digitale selvbetjeningsløsning før du møder op, hvis kommunen stiller en digital løsning til rådighed.

  Det koster 280 kr. (2017).

  Du kan få udstedt et nyt kørekort:

  • hvis du mister dit kørekort
  • hvis dit kørekort er meget slidt
  • hvis du mister dit kørekort, som er udstedt i et af de andre lande i EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge)
  • hvis du skifter navn
  • hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen.

  Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), din alder og dit helbred. Det gælder også dit nye kørekort - kaldet et duplikatkørekort.

 • Jeg er frakendt mit kørekort og skal generhverve det

  Skrevet af borger.dk
 • Generhvervelse af dit kørekort

  Har du fået frakendt dit kørekort og gerne vil have det igen, skal kortet generhverves. Er dit kørekort frakendt for en betinget periode, skal du møde personligt op i borgerservice og medbringe:

  • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret i dit nærmeste borgerservicecenter
  • et gyldigt pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
  • et brev vedrørende frakendelsen, hvoraf det fremgår, inden for hvilket tidsrum du skal til kontrollerende prøve.

  Er dit kørekort blevet ubetinget frakendt, skal du møde personligt op i borgerservice og medbringe:

  • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret i din nærmeste borgerservice,
  • et gyldigt pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
  • et vellignende foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for foto til kørekort.

  Når politiet har truffet en afgørelse i din sag, skal du huske at informere kommunen om afgørelsen.

 • Betinget frakendelse af kørekort

  Betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du har mulighed for at beholde dit kørekort. Når dit kørekort er frakendt på betinget basis, har du dit kørekort i en treårig prøveperiode. Du kan kun beholde kørekortet, hvis:

  • du består en kontrollerende køreprøve, som udgøres af en teori- og køreprøve
  • du ikke begår en ny trafikforseelse, som kan resultere i en frakendelse. Gør du det, mister du kørekortet ubetinget for en periode på mindst seks måneder.

  Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt, vil politiet indkalde dig til den kontrollerende køreprøve.

  Dit kørekort kan blive betinget frakendt, hvis du fx:

  • ikke har taget hensyn til færdselssikkerheden og har voldt skade på personer eller ting eller har fremkaldt mulig fare
  • har kørt for hurtigt, fx 160 km/t eller derover på motorvej eller over 60 pct. for hurtigt på de resterende veje
  • har kørt spirituskørsel og har haft en promille mellem 0,5 og 1,20.

  Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel efter den 1. september 2005 eller derefter, skal du tage et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), inden du kan generhverve dit kørekort.

 • Ubetinget frakendelse af kørekort

  Ubetinget frakendelse af kørekortet betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få et nyt kørekort igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve.

  Har du været frakendt i tre år eller mere, får du ”kun” kørekort til kategori B (alm. bil). Havde du flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du til kontrollerende prøve i de kategorier du gerne vil have tilbage.

  Hvis den ubetingede frakendelse er sket pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, skal du også gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), før du får lov at gå op til den kontrollerende køreprøve.

  Dit kørekort bliver ubetinget frakendt, hvis du fx:

  • har kørt spirituskørsel og har haft en promille på over 1,20
  • har forvoldt stor skade på mennesker og biler
  • tidligere har fået frakendt dit kørekort og overtrådt færdselsloven i prøvetiden.

  Siden 1. oktober 2010 bliver dit kørekort desuden ubetinget frakendt:

  • ved enhver hastighed, der overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 pct., hvis du kører mere end 100 km/t
  • ved kørsel med over 200 km/t
  • og ved særlig hasarderet og hensynsløs kørsel.

  Læs mere om frakendelse af kørekort på politiets hjemmeside:

 • Kontrollerende køreprøve

  En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Oftest er der ikke noget krav om, at du skal have taget køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer. Du kan kun få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve.

  Du kan dog i særlige tilfælde blive fritaget fra kravet om at skulle bestå en kontrollerende køreprøve til en bestemt kategori af køretøj. For eksempel kan en person fritages for kravet om kontrollerende køreprøve på motorcykel, hvis personen ikke længere er i stand til at gå til kontrollerende køreprøve på en motorcykel (f.eks. hvis personen er blevet handicappet, og derfor ikke længere fysisk er i stand til at føre motorcykel, men sagtens vil kunne føre bil med særligt installeret udstyr).

 • Kørekort i udlandet

  Skrevet af borger.dk
 • Internationalt kørekort uden for EU

  Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

  Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du have et internationalt kørekort. Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort.

  Et internationalt kørekort gælder ét år og koster 25 kr. (2017).

  Du får dit internationale kørekort i kommunens borgerservice.

  Du skal møde personligt op og medbringe:

  • dit gyldige, danske kørekort
  • et pasfoto efter gældende regler.
 • Jeg skal ombytte mit udenlandske kørekort til et dansk

  Skrevet af borger.dk
 • Må jeg køre i Danmark med udenlandsk kørekort?

  Hvis du er udlænding med midlertidig bopæl i Danmark, kan du bruge et internationalt kørekort (en oversættelse af kørekortet) og et gyldigt udenlandsk kørekort. Du må køre i de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.

  Turistkørekort

  Hvis du ikke har et internationalt kørekort eller et oversat udenlandsk kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort hos politiet, der giver tilladelse til midlertidigt at køre i Danmark. Du skal medbringe dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.

 • Ombytning til dansk kørekort
  Kørekort fra Færøerne, et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein)

  Hvis du har et kørekort enten udstedt på Færøerne, et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du bruge det i Danmark. Du kan vælge at få det byttet til et dansk EU-kørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve, hvis du har bopæl i Danmark.

  Såfremt dit kørekort fra et EU- eller EØS-land har en længere gyldighed, end 15 år for bil, motorcykel mv., og fem år for lastbil, bus, mv., giver det kun ret til at køre i op til to år, efter du i kørekortmæssig henseende har bopæl i Danmark.

  I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

  Kørekort fra Grønland

  Du har ret til at køre med dit gyldige grønlandske kørekort i op til 90 dage efter, at du har etablere bopæl i Danmark. Herefter skal du ombytte dit grønlandske kørekort til et dansk.

  Du skal aflægge en kontrollerende køreprøve.

  Kørekort fra Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, Kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweitz eller Ukraine

  Kørekortet kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Australien Capitol Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Herudover skal du afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

  Ombytning efter 90 dages ophold i Danmark

  Når der er gået 90 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

  Kørekort fra Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien eller Isle of Man (Øen Man)

  Kørekortet kan endvidere ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien eller Isle of Man (Øen Man), og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Du skal afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår, og afgive en erklæring om at have to års reel føreranciennitet.

  Ombytning efter 90 dages ophold i Danmark

  Når der er gået 90 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet. Du skal derfor i disse tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

  Øvrige udenlandske kørekort

  Øvrige udenlandske kørekort giver kun ret til at køre i Danmark i op til 90 dage, efter du er registreret med fast bopæl i Danmark.

  Du skal derfor også i dette tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort til dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

  Øvrige udenlandske kørekort kan først ombyttes efter en kontrollerende køreprøve.

  Hvad koster det at ombytte kørekort?

  En ombytning til dansk kørekort koster 280 kr. (2017).

Kontakt Borgerservice - kørekort

Skolegade 1, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 01 56
 • Telefontid
 • mandag - onsdag 8 - 15
 • torsdag 8 - 17
 • fredag 8 - 14

E-mail: informationservice@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

 • Fremmøde
 • mandag - onsdag 9 - 15
 • torsdag 9 - 17
 • fredag 9 - 14

Sidst opdateret: 27. april 2017