Se hvad du gør med dit byggeaffald, hvis du skal renovere eller rive en bygning ned.

Skal du renovere eller rive en bygning eller et anlæg ned?

Her finder du alt det, du skal være opmærksom på i forbindelse med håndtering af byggeaffald, både før, under og efter arbejdet med renovering og nedrivning.

Vær opmærksom på at reglerne for håndtering af affald fra byggerier er de samme for private og erhverv.

Håndtering af affald fra byggerier

 • Hvorfor er det vigtigt, hvordan du håndterer dit byggeaffald?

  Byggeaffald er affald, der stammer fra renoveringer eller nedrivning af bygninger eller anlæg.

  Det er vigtigt, at vi håndterer vores byggeaffald korrekt, fordi byggeaffald udgør 40 % af den samlede affaldsmængde i Danmark.

  Så meget som muligt skal genbruges, genanvendes eller nyttigøres for reducere mængden af jomfruelige materialer, der bruges i bygge- og anlægsbranchen, og derved minimer CO2-aftryk.

  Der kan også være en økonomisk gevinst ved at sortere byggeaffaldet korrekt, da de genanvendelige materialer oftest er billigere at bortskaffe. De affaldstyper, der sorteres fra containeren til forbrænding eller deponi og i stedet sendes til genanvendelse, er oftest billigere at håndtere.

 • Hvornår skal du anmelde dit bygge- og anlægsaffald til kommunen?

  Byggeaffald skal anmeldes til Vejle Kommune, hvis:

  1. Hele projektet genererer mere end 1 ton affald samlet set

  2. Der sker udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden fra 1950 til udgangen af 1977

  3. Hvis du vil benytte henteordningen for asbestaffald

  Du kan anmelde til byggeaffald her: www.bygningsaffald.dk

  Som bygherre skal du løbende ajourføre dine anmeldelse af byggeaffald på bygningsaffald.dk, hvis der i løbet af projektet kommer nye, relevante oplysninger om affaldet, miljøfarlige stoffer eller ændringer af modtager.

  Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune.

 • Hvad er en anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, og hvad indeholder den?

  En anmeldelse af byggeaffald er en detaljeret beskrivelse af alle typer af affald, der opstår i løbet af dit projekt, og en beskrivelse af, hvem det bortskaffes til, og hvem der transportere det.

  Når Ressourcer & Genbrug har behandlet din anmeldelse af byggeaffald, modtager du et unikt løbenummer, som du skal bruge, når dit byggeaffald skal afleveres på modtageanlægget.

  Læs mere om det unikke løbenummer

  I praksis er det et skema, der skal udfyldes. Det er altid godt at vedhæfte billeder af den bygningen, anlægget eller dele heraf, som skal renoveres eller rives ned.

  Inden du går i gang med anmeldesen, skal der fortages en screening og muligvis en kortlægning af bygningen.

  Du kan bruge Swecos hjælpefunktion til at få et overblik over, hvordan du udfylder din anmeldelse af byggeaffald. 

 • Hvem skal anmelde byggeaffald?

  Det er byggeherres juridiske ansvar, at byggeaffaldet bliver anmeldt til Vejle Kommune.

  Der kan indgås aftale om, at en anden part laver anmeldesen, herunder håndværker eller nedriver.

  Alle de pågældende affaldstyper fra projektet skal anmeldes i samme anmeldelse via bygningsaffald.dk Også selv om der er flere firmaer inde over projektet.

 • Sådan søger du tilladelse til nedrivning

  Hvis du skal rive en hel bygning ned, skal du med stor sandsynlighed have en nedrivningstilladelse.

  Læs meget mere om, hvornår du skal have nedrivningstilladelse og ansøg

Screening og miljøkortlægning

 • Hvad er en screening og miljøkortlægning?

  En screening er en gennemgang af bygningen, anlægget eller dele heraf, som skal nedrives eller renoveres. Screeningen er en vurdering af, om der er mulighed for, at der forekommer miljøfarlige stoffer så som PCB, klorparaffiner, asbest, tungmetaller, PAH’er osv. i bygningen.

  Du kan få et overblik over, hvilke bygningsmaterialer der kan indeholde miljøfarlige stoffer på renover-sikkert.dk og Asbest-huset.dk

  På baggrund af resultaterne af screening foretages en evt. kortlægning.

  Hvis ikke screening med sikkerhed siger, at der ikke er miljøfarlige stoffer i bygningen, skal der laves en kortlægningsrapport.

  Kortlægningsrapporten skal indeholde resultat af analyser af repræsentative prøver taget på baggrund af screeningen og  beskrivelse af den screening, der ligger til grund for materialeprøver herunder:

  • Placering af materialet med miljøfarlige stoffer angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.
  • Hvordan miljøfarlige stoffer gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.
  • Hvordan materialer, der indeholder eller er forurenet med miljøfarlige stoffer, er planlagt udsorteret, fjernet og håndteret.

  Der findes private virksomheder, der kan foretage kortlægningen for dig.

 • Hvornår skal du lave en screening og miljøkortlægning?

  Du skal udføre en screening hvis:

  1. Hele projektet genererer mere end 1 ton affald samlet set

  2. Der sker udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977.

  Du skal altid lave en screening, hvis du skal anmelde dit affald.

  På baggrund af screeningen kan det være nødvendigt at foretage en miljøkortlægningen i form af analyser af bygningen eller berørte dele af renoveringsprojektet, som der er mistanke om kan indeholde miljøfarlige stoffer.

 • Hvad skal Vejle Kommune bruge din screening og miljøkortlægning til?

  Din screening og miljøkortlægning danner grundlag for Vejle Kommunes behandling af din anmeldelse af byggeaffald.

  Vejle Kommune skal vedhjælp af din screening og kortlægning sørge for, at miljøfarlige stoffer bliver fjernet og bortskaffet korrekt, og at vi kan genanvende og genbruge så mange materialer som muligt.

  Kortlægning skal vedhæftes anmeldelsen af byggeaffald, og hvis det på bagrund af screeningen vurderes, at en kortlægning ikke er nødvendig, skal dette noteres i anmeldelsen.

 • Den gode miljøkortlægning

  DAKOFAs hjemmeside finder du forskellige dokumenter om, hvordan du laver den gode miljøkortlægning, og hvor mange prøver der skal udtages.

 • Afrensning og miljøsanering

  Hvis screeningen og miljøkortlægningen af bygningen eller berørte dele af renoveringen viser koncentration af miljøfarlige stoffer over grænseværdien for rent affald, kan det være, at disse materialer skal afrenses/miljøsaneres, inden de kan bortskaffes.

  Det er for det meste tunge vægge som murstens- eller betonvægge. der skal afrenses/miljøsaneres. Når de bliver afrenset/miljøsaneret, kan vi genanvende materialerne i stedet for at deponere dem (grave dem ned).

  Afrensning kan ske på forskellige måder. Det kan være ved at slibe malingen eller anden forureningskilde bort med håndsliber med sug, ved at sandblæse, hvor både sand og malingsrester skal bortskaffes eller en anden metode.

  Hvis overfladerne er blevet afrenset, skal du sende billededokumentation på mail til den sagsbehandler, der tager sig af  anmeldelsen af dit byggeaffald. Løbenummeret fra den pågældende sag skal fremgå af emnefeltet.

Bortskaffelse af anmeldt byggeaffald

 • Sådan skaffer du dig af med genanvendelige affaldstyper

  Du kan frit vælge en modtager til rene materialer, som kan genbruges eller genanvendes.

  Modtageanlæggene til rene materialer finder du via Affaldsregistret

  Du kan også bruge en af Vejle Kommunes fire genbrugspladser

  Hvis du har en virksomhed, skal du betale et erhvervsgebyr for at bruge genbrugspladserne. Du kan finde Affaldstakster for erhverv her

  Du skal sortere det afrensede byggeaffald i forskellige fraktioner som f.eks.:

  • Beton
  • Uglaseret tegl
   (mur- og tagsten)
  • Rent, ubehandlet træ
  • Rent, malede træ
  • Vinduer og døre
  • Fliser og klinker
  • Sanitet
  • Isolering (Mineraluld fra efter 1987)
  • Rent gips
  • Jern og metal
  • Rent tagpap
  • Asfalt
  • Hård PVC
  • Plast
  • Ledninger og kabler

  Listen er ikke udtømmende.

  Du kan aflevere mange af disse affaldstyper på genbrugspladsen. I vores sorteringsguide kan du se, hvor de forskellige affaldstyper skal hen.

  Du må gerne bruge en privat modtager, så længe de har en miljøgodkendelse til at modtage den pågældende affaldstype, og den er oprettet i Affaldsregistret

  Du kan kun vælge en privat modtager, hvis de er oprettet i Bygningsaffald.dk 

  Du kan knuse og genanvende nogle af ovenstående affaldstyper, som erstatning for jomfruelige materialer såsom beton, mursten og uglaseret tegl. De kan bruges til f.eks. stabilgrus eller til at lave markveje.

  I følge Restprodukt-bekendtgørelsen (retsinformation.dk) må du kun genbruge rene materialer. 

  I forbindelse med terrænregulering og opfyldning af huller er det ikke tilladt at bruge knust byggeaffald som erstatning for jord .

  Her kan du søge om nedknusning på ejendommen

 • Sådan skaffer du dig af med forbrændingsegnede affaldstyper

  Vejle Kommune har anvisningsret og -pligt på alt forbrændingsegnet affald, der generes i Vejle Kommune.

  Det betyder, at Vejle Kommune bestemmer, hvor du skal aflevere det affald, der skal til forbrænding.

  Du kan læse mere om forbrændingsegnet affald i Regulativ for erhvervsaffald - Vejle Kommune i §15 
  Her er det blandt andet angivet, hvor affaldet anvises til.

  Forbrændingdsegnet affald er lettere forurenet affald eller affald, som ikke kan genanvendes, og som er brændbar.

  Det kan f.eks. være:

  • Forurenet træ
  • Trykimprægneret træ
  • Tagpap forurenet med andre materialer
  • Brændbart gulvbelægning (linoleum, gulvtæpper, klikgulve osv.)
  • Bløde fuger
  • Tapet
  • Troldtektplader

  Listen er ikke udtømmende.

  Når du skal skaffe dig af med de forskellige affaldstyper, må du gerne blande dem sammen, men de skal angives separat, når du anmelder det.

  Hvis du afleverer affald til Ressourcer & Genbrug over Brovægten, skal affaldet deklareres separat.

  Udfyld affaldsdeklaration hos Ressourcer og Genbrug

 • Sådan skaffer du dig af med deponeringsegnet affald

  Vejle Kommune har anvisningsret og -pligt på alt deponeringsegnet affald, der generes i Vejle Kommune.

  Det betyder, at Vejle Kommune bestemmer, hvor du skal aflevere det affald, der skal deponeres (graves ned i jorden).

  Du kan læse mere om deponeringsegnet affald i Regulativ for erhvervsaffald - Vejle Kommune i §16

  Affaldet skal anvises til Deponi Syd i Grindsted. Mindre mængder affald kan efter aftale afleveres på en af Vejle Kommunes fire Genbrugspladser.

  Deponeringsegnet affald kan ikke genanvendes eller afbrændes, og det må ikke være kategoriseret som farligt affald.

  Det kan f.eks. være: 

  • Malingsafslib
  • Blød PVC inkl. vinylgulve
  • Forurenede klinker
  • Sodskadede materialer
  • Mineraluld fra før 1987
  • Fermacellplader

  Listen er ikke udtømmende.

  Affald til Deponi Syd skal deklareres på forhånd.

  Udfyld affaldsdeklaration hos Deponi Syd
  Vilkår for aflevering af affald til Deponi Syd kan findes på deres hjemmeside

 • Sådan skaffer du dig af med farligt affald

  Farligt affald skal afleveres til speciel behandling ved en virksomhed, som har miljøgodkendelse til at modtage affaldet.

  Modtageanlæggene til Farligt affald finder du via affaldsregistreret: Energistyrelsen - Affaldsregistret (ens.dk)

  Farligt affald er affald, som er kategoriseret ”farligt” jf. Læs Vejle Kommunes grænseværdier for miljøfarlige stoffer 

  Er du i tvivl, om dit affald skal kategoriseres som Farligt affald, er du altid velkommen til at kontakte Ressourcer & Genbrug

  Som bygherre er du ansvarlig for, at farligt affald bliver transporteret i overensstemmelse med  reglerne for farligt gods.

  Du har også mulighed for at aflevere farligt affald på genbrugspladsen. Her vil du blive anvist, hvor og hvordan affaldet skal afleveres, og hvordan du skal emballagere affaldet korrekt.

  Hvis du har en virksomhed, som bruger en af kommunens fire genbrugspladser til at aflevere farligt affald, skal du være opmærksom på, at du skal betale ekstra for at aflevere farligt affald.

  Virksomheder må maks aflevere 200 kg farligt affald om året på kommunens genbrugspladser jf. affaldsaktørbekendtgørelsen

 • Sådan skaffer du dig af med asbestaffald

  I Vejle Kommune kan du komme af med dit asbestaffald på tre måder:

  • Kommunal henteordning
  • Privat affaldstransportør der kører det til nedgravning på et deponi
  • Aflevere mindre stykker på genbrugspladserne

  Kommunal henteordning

  I Vejle Kommune kan du få afhentet dit asbestaffald i big bags på din adresse. Du skal bruge specielle big bags, når du skal have hentet dit asbestaffald.

  • Du skal købe big bags på en af Vejle Kommunes genbrugspladser
  • Big bags skal være forsvarligt placeret og pakket

  Du skal anmelde dit asbestaffald på bygningsaffald.dk, før du kan få det afhentet.

  Bestil afhentning af asbestaffald i big bags

  Privat transportør

  Du kan også vælge at få en privat transportør til at køre dit asbestaffald direkte til nedgravning på et deponi. Dette kan være smart ved større mængder.

  Du skal anmelde dit asbestaffald på bygningsaffald.dk, før affaldet kan afleveres til nedgravning på deponiet.

  Vær opmærksom på at du skal betale en deponipris pr. ton affald, der afleveres til nedgravning på deponiet.

  Se deponipriserne her

  Genbrugsplads

  På Vejle Kommunes genbrugspladser, er det stadig muligt at aflevere mindre mængder asbestaffald. Du kan aflevere op til to tagplader, der svarer til ca. 50 kg.

  Alle stumper og tagplader med skader skal være dobbeltemballeret, inden du afleverer det på genbrugspladsen.

Efter nedrivning?

 • Dokumentation for korrekt bortskaffelse

  Når nedrivningen eller renoveringen er afsluttet, skal du dokumentere, at dit byggeaffald er blevet bortskaffet korrekt. Det gør du ved at sende vejesedlen fra modtageanlægget eller genbrugspladsen til Ressourcer & Genbrug.

 • Dokumentation for korrekt afrensning af overflader

  Hvis der i forbindelse med din renovering eller nedrivning er overflader, der er blevet afrenset, skal du sende billeddokumentation på mail til den sagsbehandler, der behandler din anmeldelse af byggeaffald.  

  Husk at skrive dit unikke løbenummer i emnefeltet.

Sidst opdateret: