Jobcenter Vejle har en række tilbud, du kan benytte når du har en medarbejder, som har brug for særlig hjælp til at forblive i job i forbindelse med sygdom eller nedslidning.

Benyt vores tilbud

Kontakt Jobcenter Vejle, hvis du vil høre mere om netop din virksomheds muligheder for at gøre brug af de forskellige tilbud. 

 • Ergo- og fysioterapeutisk rådgivning

  Vi tilbyder gratis:

  • Råd og vejledning om ergonomi og sundhedsfremme
  • Hjælpemidler og arbejdspladsindretning
  • Personlig assistance

  Tilbuddet gælder også personer, som er sygemeldte eller på vej tilbage til jobbet efter en sygemelding.

 • Rundbordssamtaler

  Rundbordssamtaler har til formål - så tidligt som muligt - at afdække en medarbejders udfordringer i forhold til den konkrete arbejdssituation.

  I samtalen deltager eksempelvis en tillidsrepræsentant; en fagforeningskonsulent; en konsulent fra jobcentret samt
  en arbejdsgiver og egen læge. 

  Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale. Det foregår ofte sådan, at medarbejderen med egne ord beskriver sin situation. Herefter stiller fagpersonerne uddybende spørgsmål og fremlægger et forslag til en konkret plan for medarbejderens fremtidige arbejdssituation.

  Rundbordssamtaler er frivillige og underlagt tavshedspligt.

 • Personlig assistance

  Personlig assistance kan tilbydes medarbejdere, som har behov for støtte til nogle konkrete arbejdsopgaver, de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en varig funktionsnedsættelse. Opgaverne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

  Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde dog op til 37 timer pr. uge.

  Virksomheden kan enten vælge at ansætte en udefrakommende person, eller frikøbe én eller flere kollegaer til at fungere som personlig assistent.

  Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager herefter løntilskud fra jobcenteret.

  Du kan enten kontakte jobcenteret eller hente de relevante blanketter under Specialfunktionen Job & Handicap.

 • Tilskud til hjælpemidler

  Jobcenteret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, hvis en medarbejder har begrænsninger i arbejdsevnen.

  Begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller
  social karakter.

  Virksomheder skal ansøge jobcenteret om tilskuddet, der bevilges på baggrund af en individuel vurdering. Det er en forudsætning, at udgiften til arbejdspladsindretningen eller redskabet ligger ud over, hvad arbejdspladsen normalt afholder.

  Hvis du vil søge tilskud skal du kontakte jobcenteret, som kan hjælpe dig.

 • Delvis raskmelding

  Delvis raskmelding bruges, når en medarbejder efter længere tids sygdom, er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid for gradvist at optrappe til normal tid.

  Det kan også bruges, når en medarbejder i en periode er delvist fraværende fra sit arbejde på grund af behandlinger, eller hvis medarbejderen - på grund af sygdom - kun kan klare en del af sit normale arbejde.

  Når en medarbejder er delvist raskmeldt, får virksomheden en økonomisk kompensation, og har samtidig adgang til medarbejderens kompetencer og arbejdskraft i sygdomsperioden. For medarbejderen betyder det, at vedkommende bevarer sin
  tilknytning til arbejdspladsen.

  Det er en forudsætning for ordningen, at sygefraværet overstiger 4 timer
  om ugen, og at jobcenteret vurderer, at medarbejderen kun kan arbejde delvist.

 • Fraværs- og fastholdelsespolitik

  Det kan være en god idé, at lave en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik
  i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren
  for, hvad der sker under sygdom.

  Det er Arbejdstilsynet, som kan vejlede virksomheder i fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

  Få mere viden og inspiration til arbejdet med sygefraværspolitikker på virk.dk

 • Fastholdelsesplan

  Hvis en medarbejder forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, kan vedkommende bede om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. 

  En fastholdelsesplan udarbejdes i samarbejde mellem den sygemeldte medarbejder og arbejdspladsen. 

  I jobcenteret hjælper vi gerne med at lave en fastholdelsesplan - eventuelt i forbindelse med en rundbordssamtale. 

 • §56 og §58 aftale

  En §56/§58 aftale giver mulighed for at få sygedagpengerefusion allerede fra en medarbejders 1. sygefraværsdag. Det kan være med til at skabe tryghed for arbejdsgiver og medarbejder, når en medarbejder har forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling. 

  §58 gælder for selvstændige. 

  Læs mere om §56 og §58 aftale.

Kontakt Jobcenter Vejle

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 61 50

Telefontid

 • Mandag - onsdag 8.00-15.00
 • Torsdag 8.00-17.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag - onsdag 9.00-15.00
 • Torsdag 9.00-17.00
 • Fredag 9.00-14.00

Dørene er åbne fra kl. 8.00 alle hverdage. Der er åbent for borgerbetjening fra kl. 9.00. 

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: