Oversigt over forskellige personalemæssige fokusområder. Her finder du også et overblik over udviklingen på personale- og arbejdsmiljøområdet

HR Redegørelser

 • Resume 2023 - HR i tal - et blik på vores organisation

  Resumé

  HR i tal viser en markant øget personaleomsætning i 2021 og 2022. Vejle Kommune følger landstrenden med øget sygefravær.

  ''HR i tal' fokuserer i 2023 i særlig grad på data, der belyser arbejdskraftsudfordringen, som bliver en strukturel udfordring i takt med, at der i kommende år både bliver flere børn og unge, samtidig med, at vi får flere ældre medborgere.

  Vejle Kommune, kan ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, bl.a. forvente, at alene gruppen af 80-89 årige fra 2023 - 2050 stiger med 116%.

  HR i tal 2023 viser, at vi særligt i post Corona årene 2021 og 2022 har haft en høj personaleomsætning, samtidigt med at det gennemsnitlige antal ansøgere til vakante stillinger er mere end halveret. Foreløbige data for 2023 indikerer en fortsat høj men faldende personaleomsætning.

  Et højt sygefravær er fortsat en udfordring. Vejle Kommune oplever her samme udfordringer som sammenligningskommunerne.

  På lønområdet ligger Vejle Kommune pænt placeret i forhold til omegnskommuner, når man ser på den absolutte løn.

  Vi arbejder strategisk med den "attraktive arbejdsplads"

 • Resume 2022 - HR redegørelse

  Resume

  Oven på en fantastisk indsats fra ledere og medarbejdere i forbindelse med coronaindsatsen er tiltrækning af nye medarbejdere samt tilknytning, så personaleomsætningen falder, den strategiske hovedindsats i de kommende år.

  Der er mange måder at arbejde med tiltrækning på, både for Vejle Kommune som organisation, men også på samfundsniveau. Der skal på landsplan sættes ind med initiativer, der understøtter tiltrækning til velfærdsuddannelserne, som jo er første led i fødekæden, områder, hvor også Vejle Kommune selv har igangsat initiativer på pædagog-, socialpædagog- og SOSU-området.

  I år er der 18 % færre studerende til sygeplejersker og 15 % færre studerende til pædagoger, der er optaget på uddannelserne i forhold til 2019, dvs. før corona. Det er så stort et fald på områder, hvor vi i forvejen har rekrutteringsudfordringer, at det må kalde på handling.

  Som arbejdsplads bærer vi også en del af ansvaret.

  Vi har 10.000 ambassadører ansat i Vejle Kommune, ambassadører, der gerne i hverdagen skal opleve et trygt og udviklende arbejdsmiljø, et job med et meningsfyldt indhold, indflydelse på eget arbejde, en fleksibel arbejdstidsplanlægning – med respekt for den opgave, der skal løses – og gode kollegaer og god ledelse.

  Jo flere initiativer vi kan tage, der understøtter ovennævnte, jo flere ambassadører har vi.

  Et Facebookinitiativ understøtter det lige nu med gode fortællinger fra medarbejdere fra forskellige dele af vores organisation.

  Initiativer fra Faglig Stolthedsgruppen under HovedMED som sommerfesten og FRØS Stafetten er med til at fremme det gode kollegaskab og samarbejde på tværs og dermed øge tilknytningen til arbejdspladsen.

  HR Redegørelsen indeholder relevante HR data og viser bl.a., at sygefraværet er steget i Vejle Kommune med 0,7 dag, mens det på landsplan er steget med 1,1 dag.

  Personaleomsætningen er steget med 3 procentpoint i Vejle Kommune.

  Data i HR Redegørelsen er desværre også i år præget af corona på mange måder i både 2021 og 1. kvartal af 2022, og derfor skal tolkning af data ses i det lys.

 • Resume 2021 - HR redegørelse

  Vejle Kommune har, ikke mindst på baggrund af lederes og medarbejderes
  indsats og iderigdom, klaret sig godt gennem coronakrisen.

  Nu skal vi omsætte det gode, vi lærte, til ny praksis. HovedMED opfordrer til, at man lokalt på arbejdspladserne og i MEDorganisationen får en drøftelse af, hvilke gode ting vi lærte, som skal indarbejdes i en ny praksis.Oplevede borgerne og virksomhederne en anderledes tilgang og service, som måske var bedre?

  Vi har på visse områder rekrutteringsudfordringer, og en af nøglerne til at
  løse dette på den korte bane er at få medarbejderne til at øge deres timetal.

  De områder, hvor vi har rekrutteringsudfordringer, er også de områder, hvor
  der er flest ansatte på deltid og mange med et timetal på omkring 32 timer.


  Så hvordan får vi udløst dette potentiale? En af nøglerne er et godt arbejdsmiljø og en god arbejdstidsplanlægning, der tilgodeser balancen mellem arbejdsliv og familieliv.

  Det er grundlaget for, at medarbejderne tør tro på, at de rent faktisk kan
  klare et højere timetal, uden at være i større risiko for nedslidning. Et godt og trygt arbejdsmiljø er også med til at nedsætte sygefraværet. 
  HovedMED har lanceret bæredygtige arbejdsfællesskaber som et udtryk for det gode
  arbejdsmiljø, både på den korte og lange bane.

  Der er blevet gennemført en trivselsmåling i hele Vejle Kommune i januar
  2021. Der var en svarprocent på 93,5 og generelt en fin trivselsmåling. Det
  er vigtigt for HovedMED, at I på arbejdspladserne får arbejdet med jeres
  trivselsmåling, så I kan udvikle jeres arbejdsmiljø, også selv om I har en fin
  måling. Det kommer ikke af sig selv.

  Sygefraværet er faldet med 0,5 dag pr. ansat i 2020, når coronasygdom og -fravær ikke indregnes.

  HR Redegørelsen indeholder en analyse af lønudviklingen og lønniveauet
  sammenlignet med andre.

  Alle data i denne HR Redegørelse vedr. 2020/2021 må tages med det forbehold, at 2020/2021 pga. corona har været atypiske år. Derfor må tolkning af data gøres med det forbehold for den unikke påvirkning, corona har
  haft på alle aspekter af den kommunale opgaveløsning.

Trivselsmåling

Vejle Kommune gennemfører hvert 3. år i januar måned centrale Trivselsmålinger. Seneste Trivselsmåling blev gennemført i januar 2021. Er du interesseret i at se de overordnede Vejle Kommune resultater fra 2021, kontakt koncernhr@vejle.dk.

Vi gennemfører næste trivselsmåling i januar 2024. Når de indsamlede data er bearbejdet, vil de overordnede Vejle Kommune resultater blive offentliggjort på denne side

Sidst opdateret: